Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy định những yêu cầu chung về kỹ thuật đối với việc nhập khẩu các thiết bị đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  K h o a  häc, C « n g  n g h Ö  vµ M «i tr g B tr ên sè  2019/1997/Q§­B K H C N M T  n g µ y 1 th¸ng  12 n¨ m  1997 b a n  h µ n h  Q u y  ® Þ n h   h ÷ n g  yªu c Ç u  c h u n g  v Ò  k ü   n thu Ët  ® èi víi  viÖc n h Ë p  k h È u  c¸c thiÕt b Þ  ®∙ q u a   ö  d ô n g s B é  tr ëng B é  K hoa häc, C « n g ngh Ö  vµ M «i tr êng ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy 22/5/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng; tr ­XÐt      ®Ò nghÞ  cña  «ng  tr Vô  ëng  Qu¶n    Vô  lýc«ng  nghÖ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Nay ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh  nµy "Quy ®Þnh  nh÷ng  yªu cÇu chung    thuËt ®èi    vÒ kü    víiviÖc nhËp khÈu    c¸c thiÕtbÞ  qua    ®∙  sö  dông". §iÒu    2: QuyÕt  ®Þnh  nµy kh«ng    ¸p dông      ®èi víinh÷ng thiÕtbÞ, ph­     ¬ng  tiÖn cã    quy  ®Þnh  riªngcña    ChÝnh  phñ. §iÒu  3: QuyÕt ®Þnh  nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh  1762/Q§­PTCN   ngµy  10­ 17­ 1995  QuyÕt  vµ  ®Þnh  2183/Q§­PTCN  ngµy  12­ 16­ 1995  cña Bé  tr ëng  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr §iÒu 4: QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  02­ 01­ 1998. Mäi    tæ  chøc,c¸nh©n      nhËp  khÈu  thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt ®Þnh  nµy. Q uy   Þ nh ® N h ÷ n g  yªu c Ç u  c h u n g  v Ò  k ü  thu Ët  èi víi ®  viÖc  h Ë p  kh È u n c¸c thiÕt  Þ  ®∙ q u a  sö  d ô n g b (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  2019/1997/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  th¸ng12  01    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  Bé Khoa häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng) vµ  tr
  2. 2 1. Mäi  chøc, c¸ nh©n    tæ      ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch  trªn       vô    l∙nh thæ    ViÖt Nam       khi nhËp khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  ph¶i tu©n    theo  Quy  ®Þnh  nµy. 2.§èit      îng thuéc ph¹m      vi®iÒu chØnh cña Quy ®Þnh  nµy      lµc¸cm¸y  mãc  (®¬n chiÕc  hoÆc  trong d©y    chuyÒn)    ®Ó s¶n xuÊt tliÖu s¶n       xuÊt,hµng      ho¸; c¸cph¬ng    tiÖn vËn      t¶i bèc  , xÕp, xe,m¸y      phôc  thic«ng  vô    x©y dùng    c¸c c«ng  tr×nh vµ      c¸cthiÕtbÞ    chuyªn dïng kh¸c®∙        qua  dông. sö  C¸c thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  t¹m nhËp, t¸    ixuÊt ®Ó     thùc hiÖn      c¸c hîp ®ång    gia c«ng hµng    ho¸ xuÊt khÈu  ®Ó       vµ  thic«ng    c¸cc«ng tr×nh do      c¸c chñ  thÇu tróng thÇu    thùc hiÖn    kh«ng thuéc ph¹m    vi®iÒu  chØnh  cña Quy ®Þnh  nµy. 3. Chñ    ®Çu      tlµngêiquyÕt    ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   hËu    vÒ  qu¶  kinh  tÕ   thuËtvµ  ­kü    mäi  hËu qu¶  cña viÖc  nhËp khÈu thiÕtbÞ  qua  dông.   ®∙  sö  ViÖc nhËp khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  ph¶i® îcthùc hiÖn        th«ng  qua  hîp ®ång    nhËp khÈu hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh cña  Th¬ng    cã  phª Bé  m¹ivµ  sù    duyÖt cña    Bé, Ngµnh hoÆc   ban  Uû  Nh©n   d©n TØnh, Thµnh  phè    trùcthuéc  Trung ¬ng. 4. Trªn  së      c¬  c¸c chÝnh  s¸ch ®Þnh  híng  ph¸ttr     iÓn kinh    tÕ, khoa häc,  c«ng nghÖ   b¶o  m«i  êng  vµ  vÖ  tr cña Nhµ    Khoa  níc;Bé  häc, C«ng    nghÖ  vµ  M«i  êng  tr tho¶ thuËn        víi Bé, Ngµnh, tõng    c«ng  danh  c¸c   thêikú  bè  môc thiÕt  bÞ  qua  dông  ®∙  sö  cÊm  nhËp  khÈu. Tríc m ¾t,      danh môc  nµy  îc liÖtkª  i ®     t¹   phô    lôckÌm  theo Quy    ®Þnh nµy. 5. ThiÕt    bÞ nhËp khÈu  qua  dông  ®∙  sö  ph¶i ®¶m     b¶o c¸c yªu cÇu  chung  kü  vÒ  thuËtsau    ®©y: 1.Cã    chÊtl    îng cßn      l¹lính¬n  i hoÆc   b»ng  80%   víi so   nguyªn thuû,   2.  Møc  t¨ng tiªuhao      nguyªn liÖu, n¨ng îng    l kh«ng    vîtqu¸ 10%   víi so    nguyªn thuû;   3. Ph¶i®¶m       b¶o  toµn,vÖ  an    sinh lao ®éng  kh«ng      vµ  g©y  nhiÔm   «  m«i  tr êng. 6. C¸c    yªu cÇu chung    thuËt nãi trªnph¶i ® îc tæ  vÒ kü            chøc, c¸ nh©n      nhËp khÈu thiÕtbÞ      gi¶itr×nh  trong GiÊy    xin phÐp nhËp khÈu thiÕtbÞ    ®∙  qua  dông. sö  ViÖc    x¸c nhËn  phï hîp  sù    chÊt l cña   îng  thiÕtbÞ  qua  dông        ®∙  sö  víic¸c yªu cÇu chung  kü  vÒ  thuËtnªu   trong môc  ® îc thùc hiÖn      5      bëimét    Tæ chøc  gi¸m ®Þnh  cña    níc ngoµihoÆc     ViÖt Nam   ®Çy        cã  ®ñ t c¸ch ph¸p    nh©n.    Tæ chøc gi¸m ®Þnh   ®ã chÞu  tr¸chnhiÖm     hoµn toµn  íc c¸c c¬  tr     quan  ViÖt Nam     trongtr   êng    hîp kÕt qu¶ gi¸m  ®Þnh kh«ng  ®óng  thùc. sù  Khi cã    khiÕu    sù  n¹ivÒ  kh¸c nhau    cña kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh  Bé  th×  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng    quan  ý  vµ  tr lµc¬  cã  kiÕn quyÕt ®Þnh    cuèicïng.   7. Trong  êng  tr hîp cÇn thiÕt,®èi      víic¸c thiÕt bÞ   tÝnh  Æc       cã  ® thï chuyªn ngµnh, c¸c Bé,      Ngµnh  thÓ  cã  ban  hµnh    c¸c quy ®Þnh  híng dÉn cô  thÓ  thªm,cã  tho¶ thuËn    sù    cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng. vµ  tr 8. §èi víinh÷ng  êng  ® Æc         tr hîp  biÖt,trªnc¬  ®Ò       së  nghÞ  b»ng  b¶n  v¨n  cña    Bé, Ngµnh  hoÆc   ban  Uû  Nh©n d©n  TØnh, Thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng;Bé    Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng    vµ  tr sÏxem    quyÕt ®Þnh  xÐt vµ    riªng.
  3. 3 9. Khi nhËp      khÈu  thiÕtbÞ  qua  dông,ngoµiviÖc    ®∙  sö      ®¶m  b¶o    c¸c thñ  tôc nhËp  khÈu hµng  ho¸, thñ    tôc    h¶i quan  theo quy ®Þnh,  chøc  c¸ tæ  vµ    nh©n  nhËp  khÈu ph¶i nép    chøng   th gi¸m  ®Þnh  chÊt l hµng   îng  ho¸ cña    Tæ chøc gi¸m ®Þnh  ®∙  nh  nªu  it¹ môc  cña  6  Quy  ®Þnh  nµy  v¨n b¶n    vµ    x¸c nhËn  tc¸ch ph¸p      nh©n cña  chøc  tæ  gi¸m  ®Þnh  chÊt l   do  quan   îng ®ã  c¬  chøc  n¨ng  cña    t¹ cÊp  nícsë  i   cho phÐp  hµnh  nghÒ  gi¸m ®Þnh  thuËt(nÕu    kü    lµb¶n  sao  ph¶icã    c«ng  chøng).   10. Bé    Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng    vµ  tr tù m×nh  hoÆc  phèi hîp      víi c¸cBé, Ngµnh,Uû        ban  Nh©n  d©n    c¸cTØnh, Thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  tiÕn hµnh    thanh    tra,kiÓm    traNhµ    nícviÖc chÊp hµnh Quy  ®Þnh nµy. ViÖc kiÓm      îctiÕn hµnh  trasÏ®     sau    khil¾p  Æt,  ® vËn  hµnh    c¸c thiÕtbÞ    ®∙  qua  dông  sö  theo c¸cd¹ng      sau ®©y: ­ KiÓm       tra b¾t buéc ®èi      víic¸c thiÕtbÞ,    d©y chuyÒn,  nghiÖp    xÝ  lín, tæng      gi¸hîp ®ång  mua    tr   tõ1  iÖuUSD     trëlªn; ­KiÓm       dÊu    trakhicã  hiÖu    viph¹m; ­KiÓm         trax¸csuÊttheo yªu cÇu        qu¶n  lý. 11.ViÖc    nhËp  khÈu  thiÕtbÞ  qua  dông      ®∙  sö  viph¹m  quy  ®Þnh cña  v¨n  b¶n nµy  tuú theo  th×    møc  viph¹m, c¸c thiÕtbÞ  qua  dông  sÏbÞ  ®é          ®∙  sö  ®ã    xö    lýtheo mét    trongba    h×nh  thøc sau:   ­Buéc    ph¶it¸ xuÊt;­§×nh     i    chØ    ho¹t®éng; ­Yªu    cÇu  n©ng  cÊp. Trêng  viph¹m  hîp    nghiªm träng th×  chøc, c¸ nh©n    tæ      nhËp  khÈu thiÕt   bÞ  qua  dông  ph¶ixö    ®∙  sö  ®ã    lýtheo c¸cquy      ®Þnh  cña ph¸p luËthiÖn      hµnh. Tæ  chøc  c¸  vµ  nh©n  nhËp khÈu thiÕtbÞ  qua  dông    ®∙  sö  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm      thihµnh    c¸cquyÕt ®Þnh  lýnªu    xö    trªn. P h ô  lôc 1 D a n h  m ô c  c¸c thiÕt b Þ   q u a  s ö  d ô n g  c Ê m  n h Ë p ®∙  (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  2019/1997/Q§­ sè  BKHCN MT   ngµy  th¸ng12  01    n¨m  1997 cña  tr Bé  ëng  Bé  Khoa  häc,C«ng    nghÖ  M«i  êng) vµ  tr ­ ThiÕt bÞ  trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp dÇu  khÝ, ®iÖn  lùc,  d©y  chuyÒn  s¶n xuÊt xim¨ng, tuyÓn        quÆng, nÊu luyÖn kim  iThiÕt bÞ  lo¹   .   trong   c¸cngµnh    s¶n  xuÊtho¸ chÊtc¬        b¶n,ph©n    bãn,thuèc trõs©u.       ­ ThiÕtbÞ  c¸c c«ng      ë    ®o¹n quyÕt  ®Þnh  ®Õn   chÊt l    îng s¶n  phÈm   trong  c«ng  nghiÖp,chÕ    biÕn  thùc phÈm.   ­ ThiÕt bÞ      trong c¸c ngµnh      s¶n xuÊt yªu    cÇu    ®é chÝnh    x¸c cao  c¸c nh    thiÕtbÞ  l   ®o êng,thÝ   nghiÖm, kiÓm      tra,c¸c thiÕtbÞ  dông      sö  trªnm¹ng íi l bu  chÝnh  ­viÔn th«ng. ­ C¸c thiÕt bÞ     yªu  cÇu    toµn  ®é an  cao nh nåi h¬i,thang      m¸y, ®iÒu    khiÓn ph¶n  øng    h¹tnh©n, c¸cthiÕtbÞ        kiÓm    tra,®iÒu khiÓn      c¸chÖ thèng an  toµn.
  4. 4 ­ C¸c    thiÕtbÞ  ¶nh    cã  hëng    tí mét  i khu vùc réng    c¸c thiÕtbÞ  lý línnh      xö    chÊt th¶i    ,cöa ®Ëp    níc,thiÕtbÞ    trong d©y    chuyÒn  s¶n xuÊt ë    c«ng  ®o¹n    dÔ cã  cè  sù  g©y  nhiÔm  «  nghiªm träng ®Õn     m«i  êng. tr

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản