Quyết định 2025/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 2025/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2025/QĐ-UB về việc xử phạt đối với các vi phạm sử dụng biển số xe, máy thông tin vô tuyến, còi ưu tiên và đèn tín hiệu ưu tiên đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2025/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------ ---------------- S : 2025/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 1992 QUY T NNH T M TH I C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V X PH T I V I CÁC VI PH M S D NG BI N S XE, MÁY THÔNG TIN VÔ TUY N, CÒI ƯU TIÊN VÀ ÈN TÍN HI U ƯU TIÊN C BI T TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Pháp l nh x ph t vi ph m hành chánh ngày 7/12/1989; Căn c Ngh nh s 121/H BT ngày 15/8/1987 c a H i ng B trư ng v vi c ban hành i u l bưu chính vi n thông; Căn c Quy t nh s 176/LB ngày 9/12/1989 c a Liên B N i v - Giao thông v n t i v i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b ; Xét ngh c a B Ch huy quân s thành ph t i văn thư s 32/CV ngày 6/4/1992 và c a S Tư pháp thành ph t i văn thư s 28/VB ngày 14/5/1992, QUY T NNH i u 1. Nay c m g n bi n s xe vào xe chưa ăng ký, ho c g n không úng v i bi n s ã ăng ký, bao g m các lo i xe ôtô, xe 2-3 bánh g n máy và xích lô p. i u 2. Các lo i xe dư i ây ư c s d ng còi ưu tiên và èn tín hi u ưu tiên c bi t: Xe ch a cháy i làm nhi m v ch a cháy; Xe quân i và công an i làm nhi m v c bi t khNn c p; Xe c u thương, ón b nh nhân c p c u. Nghiêm c m vi c s d ng còi ưu tiên, èn tín hi u ưu tiên c bi t trên t t c các phương ti n khác trong giao thông ư ng b . i u 3. Các t ch c óng trên a bàn thành ph , k c các t ch c kinh t ngoài thành ph mu n l p t s d ng, d tr các lo i máy thông tin thu, phát vô tuy n, các máy phát sóng có èn công su t cao t n, mu n s d ng t n s vô tuy n liên l c, s d ng máy thông tin vô tuy n mang theo ngư i, ho c g n trên các phương ti n giao thông, hay t t i m t nơi c nh ph i xin phép Bưu i n thành ph và ch ư c l p t, s d ng, d tr khi ã có gi y phép. Nghiêm c m vi c s d ng các lo i máy thông tin vô tuy n không có gi y phép, s d ng không úng quy nh trong gi y phép. Các cơ quan hư ng quy ch ngo i giao ư c liên l c ra nư c ngoài, nhưng ph i ăng ký máy và t n s s d ng v i Bưu i n thành ph . Vi c s d ng các phương ti n thông tin vô tuy n trong quân i, công an nhân dân th c hi n theo quy nh c a B Qu c phòng và B N i v . i u 4. M i vi ph m b x ph t như sau: - Vi ph m i u 1, l n th nh t ph t ti n 20.000 ; l n th hai ph t ti n 100.000 ; l n th ba t ch thu xe. - Vi ph m i u 2, l n th nh t ph t ti n 100.000 ; t ch thu các b ph n còi và èn tín hi u ưu tiên; l n th hai ph t ti n 200.000 ; t ch thu cá thi t b vi ph m; vi ph m l n th ba t ch thu xe. - Vi ph m i u 3, l n th nh t, s d ng máy phát và t n s vô tuy n i n không có gi y phép ph t m t tri u ng/1 máy, truy thu các phí theo th i gian máy phát và t n s s d ng, niêm phong máy làm th t c xin phép s d ng; s d ng máy phát và t n s không úng quy nh trong gi y phép ph t 500.000 ng. Vi ph m l n th hai t ch thu máy, tuỳ m c vi ph m có th truy t toá án xét x . i u 5. Bưu i n thành ph ch u trách nhi m hư ng d n, ăng ký, xét duy t c p gi y phép s d ng úng quy nh cho các i tư ng có nhu c u s d ng các lo i máy thông tin vô tuy n và máy phát sóng có èn công su t cao t n. i u 6. S Tư pháp thành ph ph i h p v i các báo, ài Ti ng nói nhân dân, ài truy n hình thành ph và các ngành có liên quan ph bi n, tuyên truy n, gi i thích quy t nh này trên các phương ti n thông tin i chúng. S Ngo i v thành ph thông báo chính th c cho các cơ quan ngo i giao nư c ngoài thành ph ăng ký theo quy nh. i u 7. Công an thành ph ph i h p v i Bưu i n và B Ch huy quân s thành ph t ch c ki m tra, x lý nghiêm minh, k p th i i v i các vi ph m. Nguyên t c và thNm quy n x ph t vi ph m v s d ng bi n s xe, còi và èn tín hi u ưu tiên th c hi n Ngh nh s 141/H BT ngày 25 tháng 4 năm 1992 c a H i ng B
  2. trư ng; x ph t vi ph m v l p t, s d ng, d tr các lo i máy thông tin vô tuy n, s d ng t n s vô tuy n th c hi n theo Thông tư s 224/TTLB ngày 25 tháng 11 năm 1991 c a Liên B Tài chánh – Giao thông v n t i và Bưu i n. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký quy t nh. i u 9. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c Công an thành ph , Giám c Bưu i n thành ph , Ch huy trư ng B Ch huy quân s thành ph , Giám c S Ngo i v thành ph , Giám c S Tư pháp thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản