Quyết định 21/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 21/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/2004/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 21/2004/Q -BGTVT NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2004 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Thanh tra s 22/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 136/2004/N -CP ngày 16 tháng 6 năm 2004 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i; Theo ngh c a Chánh Thanh tra B và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Thanh tra B Giao thông v n t i ( sau ây g i là Thanh tra B ) là cơ quan c a B Giao thông v n t i, thu c h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i, th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i. Thanh tra B ho t ng dư i s qu n lý, ch o tr c ti p c a B trư ng B Giao thông v n t i, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c, nghi p v c a Thanh tra Chính ph . Thanh tra B có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, ư c s d ng con d u c a B khi Chánh Thanh tra B ký văn b n th a l nh B trư ng. Thanh tra B có tên giao d ch vi t b ng ti ng Anh : Ministry of Transport Inspectorate, vi t t t là: MTI i u 2. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B 1. Tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v công tác thanh tra; ch trì ho c tham gia xây d ng các d th o văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n t ch c và ho t ng c a Thanh tra giao thông v n t i trình B trư ng B Giao thông v n t i ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành.
  2. 2. Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i; thanh tra các v vi c khác do B trư ng B Giao thông v n t i giao. 3. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t chuyên ngành giao thông v n t i c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong ph m vi c nư c; x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c th c hi n công tác phòng ng a, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; giúp B trư ng t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 5. Theo dõi, hư ng d n, ki m tra i v i Th trư ng cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, chương trình, k ho ch công tác, nghi p v thanh tra. 6. Qu n lý, ch o v công tác, t ch c và ho t ng nghi p v thanh tra i v i Thanh tra C c thu c B Giao thông v n t i (sau ây g i là Thanh tra C c); ch trì, ph i h p v i Thanh tra C c hư ng d n v nghi p v thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính); 7. Ki n ngh cơ quan có thNm quy n hoàn thi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ngành giao thông v n t i; ki n ngh ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy t nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 8. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý sau thanh tra. 9. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan ào t o, b i dư ng nghi p v thanh tra cho Thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra, Th trư ng cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý c a B trư ng B Giao thông v n t i. 10. Ph i h p v i Thanh tra các B , ngành, chính quy n a phương các c p và các cơ quan liên quan trong quá trình thanh tra và th c hi n công tác phòng ng a, ngăn ch n, u tranh ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao. 11. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; công tác phòng ng a, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí thu c ph m vi trách nhi m c a B Giao thông v n t i. 12. Qu n lý t ch c, biên ch , tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh. 13. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và B trư ng B Giao thông v n t i giao. i u 3. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra B
  3. 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Giao thông v n t i; tr c ti p qu n lý, i u hành cơ quan Thanh tra B th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Quy t nh này và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình B trư ng B Giao thông v n t i phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thanh tra theo thNm quy n. 4. Quy t nh thanh tra và thành l p oàn thanh tra th c hi n quy t nh thanh tra ho c phân công Thanh tra viên thu c h th ng t ch c Thanh tra giao thông v n t i th c hi n nhi m v thanh tra. 5. Ki n ngh B trư ng B Giao thông v n t i t m ình ch thi hành quy t nh sai trái v công tác thanh tra c a cơ quan, t ch c thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B Giao thông v n t i. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ki m tra, xác minh, ra quy t nh s a i, b sung ho c thay th quy t nh x lý vi ph m c a Chánh Thanh tra C c, n u có căn c xác nh quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây thi t h i n l i ích Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân. 8. Ki n ngh B trư ng B Giao thông v n t i xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a B trư ng; ph i h p v i ngư i ng u cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 9. Căn c báo cáo k t qu thanh tra c a oàn thanh tra k t lu n v n i dung thanh tra, i v i trư ng h p Chánh Thanh tra B ra quy t nh thanh tra. 10. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Thanh tra B ư c t ch c thành các Phòng, bao g m: a) Phòng T ng h p: tham mưu, giúp Chánh Thanh tra B v công tác k ho ch - t ng h p; ào t o, b i dư ng nghi p v , qu n lý tiêu chuNn ch c danh thanh tra viên giao thông v n t i; qu n lý tài chính - tài s n c a Thanh tra B ; công tác ti p công dân; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a, ch ng tham nhũng cơ quan B Giao thông v n t i. b) Phòng thanh tra I: tham mưu, giúp Chánh Thanh tra B v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a, ch ng tham nhũng thu c các lĩnh v c giao thông v n t i ư ng b và hàng không. c) Phòng thanh tra II: tham mưu, giúp Chánh Thanh tra B v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a, ch ng tham nhũng thu c các lĩnh v c giao thông v n t i ư ng sông, ư ng s t và hàng h i.
  4. Khi xét th y c n thi t, Chánh Thanh tra B trình B trư ng thành l p thêm ho c gi i th Phòng thu c Thanh tra B . Chánh Thanh tra B quy nh c th nhi m v , quy n h n và m i quan h làm vi c c a các Phòng. 2. Thanh tra B có Chánh Thanh tra B , Phó Chánh Thanh tra B , Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Thanh tra viên và Chuyên viên (n u có). Chánh Thanh tra B do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m sau khi th ng nh t v i T ng thanh tra. Phó Chánh Thanh tra B do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Chánh Thanh tra B . Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Chánh Thanh tra B b nhi m, mi n nhi m. Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 3. Biên ch c a Thanh tra B thu c biên ch hành chính c a B Giao thông v n t i do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh giao hàng năm. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 1151/Q -TTr ngày 12 tháng 6 năm 1993 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Quy ch t ch c và ho t ng thanh tra c a B Giao thông v n t i; bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , Th trư ng cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản