intTypePromotion=1

Quyết định 211/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
105
lượt xem
4
download

Quyết định 211/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 211/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 211/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA THñ T¦íNG CHÝNH PHñ Sè 211/2004/Q§­TTg  ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 Phª duyÖt §Þnh híng  ph¸t triÓn tµi chÝnh ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 THñ T¦íNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   kÕt   luËn   cña   Bé   ChÝnh   trÞ   t¹i   th«ng   b¸o   sè   147­TB/TW   ngµy   16   th¸ng   7   n¨m   2004   cña   Ban   ChÊp   hµnh   Trung ¬ng §¶ng vÒ   ®Ò  ¸n ChiÕn lîc tµi chÝnh ViÖt Nam  ®Õn   n¨m 2010; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh t¹i tê  tr×nh   sè 51 TTr/BTC  ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2004, QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Phª duyÖt §Þnh híng ph¸t triÓn tµi chÝnh  ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 víi nh÷ng néi dung sau ®©y: A. Môc tiªu tæng qu¸t: B¶o   ®¶m tiÒm  lùc  tµi chÝnh  quèc  gia  ®ñ   m¹nh  ®Ó   chñ  ®éng thóc  ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ  nhanh, hiÖu qu¶ vµ  bÒn  v÷ng,  cã  kh¶ n¨ng  kiÓm  so¸t l¹m ph¸t,  æn  ®Þnh  tiÒn  tÖ,  gi¸ c¶ vµ  thÞ  trêng; hÖ  thèng chÝnh s¸ch  ®éng viªn, ph©n  phèi tµi chÝnh cã  hiÖu lùc cao,  ®¶m b¶o c«ng b»ng, n¨ng  ®éng, phï  hîp víi thÓ  chÕ  kinh tÕ  thÞ  trêng  ®Þnh híng x∙  héi chñ  nghÜa, cã  t¸c  ®éng më   ®êng khai th«ng c¸c nguån  néi lùc, thu hót ngo¹i lùc vµ  sö  dông hiÖu qu¶ toµn bé  c¸c nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt n ­ íc; x©y dùng nÒn tµi chÝnh quèc gia lµnh m¹nh, c«ng khai,   minh b¹ch,  d©n chñ,  ®îc qu¶n  lý  vµ  kiÓm to¸n  chÆt  chÏ,  lµm   cho   tµi   chÝnh   trë   thµnh   thíc   ®o   hiÖu   qu¶   mäi   ho¹t  ®éng kinh tÕ, lµ   ®éng lùc thóc  ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi; n¨ng lùc, hiÖu lùc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  tµi chÝnh  ®îc   t¨ng   cêng   vµ   ®æi   míi   trªn   c¬   së   ®Èy   m¹nh   c¶i   c¸ch  hµnh chÝnh,  hiÖn  ®¹i ho¸ c«ng  cô  vµ  n©ng cao chÊt  lîng  ®éi ngò  c¸n bé  qu¶n lý  tµi chÝnh; cñng cè  vµ  n©ng cao vÞ   thÕ  tµi chÝnh ViÖt Nam trong quan hÖ  quèc tÕ  trªn c¬  së  b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ an ninh tµi chÝnh quèc gia.  B. C¸c môc tiªu cô thÓ:
  2. 2 1. Xö  lý  tèt quan hÖ  tÝch luü  vµ  tiªu dïng, tiÕt kiÖm   vµ ®Çu t, t¨ng tiÒm lùc tµi chÝnh cho ®Çu t ph¸t triÓn kinh  tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh. ­ T¨ng tû  lÖ  tæng vèn  ®Çu t   x∙ héi so víi GDP giai  ®o¹n 2001 ­ 2010 lªn kho¶ng 36 ­ 40%, trong  ®ã   ®Çu t  tõ  ng©n s¸ch nhµ níc chiÕm kho¶ng 8%.  ­  æn  ®Þnh tû  träng chi  ®Çu t  ph¸t triÓn (bao gåm c¶  phÇn chi b»ng nguån tr¸i phiÕu ChÝnh phñ)  ë  møc 29 ­ 30%  tæng chi ng©n s¸ch nhµ níc.  2. N©ng tû  lÖ  huy  ®éng GDP vµo ng©n s¸ch nhµ  níc tõ  20 ­ 21% lªn 21 ­ 22%, trong  ®ã  thu tõ  thuÕ  vµ  phÝ  tõ  19   ­ 20% lªn 20 ­ 21%. 3. T¨ng møc chi cho gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o, khoa häc vµ  c«ng nghÖ, v¨n ho¸ trong tæng chi ng©n s¸ch nhµ níc. ­ §Õn n¨m 2005 chi cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®¹t 18% tæng  chi ng©n s¸ch nhµ níc; chi cho khoa häc vµ c«ng nghÖ ®¹t 2%  tæng chi ng©n s¸ch nhµ níc;  ­ §Õn n¨m 2010, so víi tæng chi ng©n s¸ch nhµ  n íc, chi  cho gi¸o dôc vµ   ®µo t¹o  ®¹t 20%, chi cho khoa häc vµ  c«ng  nghÖ ®¹t 2,1%, chi cho v¨n ho¸ ®¹t 1,8%. 4. KiÓm so¸t vµ duy tr× tû lÖ béi chi ng©n s¸ch nhµ n íc  ë møc kh«ng qu¸ 5% GDP.  5. KiÓm so¸t nî  ChÝnh phñ, nî  ngoµi níc  cña quèc gia  ®Òu ë møc kh«ng qu¸ 50% GDP. 6. H×nh thµnh ®ång bé c¸c lo¹i thÞ tr êng, trong ®ã cã  thÞ trêng tµi chÝnh, dÞch vô tµi chÝnh vµ bÊt ®éng s¶n. 7. Hoµn thµnh viÖc s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ n ­ íc, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh  nghiÖp. 8. Gi¶m tû träng tiÒn mÆt trong tæng ph¬ng tiÖn thanh  to¸n, æn ®Þnh søc mua vµ gi¸ trÞ ®ång tiÒn, n©ng dÇn tÝnh  chuyÓn ®æi cña ®ång ViÖt Nam. C. C¸c nhãm gi¶i ph¸p lín: 1. Khai th¸c cao  ®é  c¸c nguån lùc tµi chÝnh  ®Ó  ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi.  Thùc hiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®ång bé, thèng   nhÊt,   t¹o   m«i   trêng   kinh   tÕ   vÜ   m«   æn   ®Þnh   vµ   hÊp   dÉn,  thóc   ®Èy   c¸c   doanh   nghiÖp,   c¸c   thµnh   phÇn  kinh   tÕ,   c¸c   tÇng líp d©n c, c¸c nhµ   ®Çu t  níc ngoµi bá  vèn  ®Çu t  ®Ó  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi.  §æi   míi   vµ   hoµn   thiÖn   c¸c   chÝnh   s¸ch   tµi   chÝnh   thu  hót c¸c nguån lùc trong vµ  ngoµi níc thóc  ®Èy ph¸t triÓn 
  3. 3 kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ ­ x∙ héi, c¸c vïng ®éng lùc, vïng   kinh tÕ  träng  ®iÓm  ®Ó  t¹o bíc  ®ét ph¸ trong chuyÓn dÞch  c¬ cÊu kinh tÕ. §Èy m¹nh thu hót vèn ®Çu t gi¸n tiÕp th«ng qua thÞ tr­ êng tµi chÝnh trong níc, sö  dông cã  hiÖu qu¶ tÊt c¶ c¸c  kªnh, c¸c c«ng cô, c¸c h×nh thøc  ®Çu t  tµi chÝnh; khuyÕn  khÝch cung cÊp hµng hãa vµ  hoµn thiÖn c¬  chÕ   ®Ó  thóc  ®Èy   thÞ  trêng chøng kho¸n ph¸t triÓn thµnh kªnh huy  ®éng vèn  chñ  yÕu cho  ®Çu t ph¸t triÓn. Hoµn thiÖn c¬  chÕ  tµi chÝnh  t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  c¸c  ®Þa ph¬ng trong vïng kinh tÕ  träng  ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy  ®Þnh  ®Ó   ®Çu t x©y dùng  c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ ­ x∙ héi. Chñ ®éng huy ®éng vèn trªn  thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ th«ng qua ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  ChÝnh  phñ,   nghiªn  cøu  thÝ   ®iÓm   thùc   hiÖn   viÖc  ph¸t   hµnh  tr¸i phiÕu doanh nghiÖp trªn thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ.  §éng viªn hîp lý  c¸c nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ  níc  trªn c¬ së c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ, phÝ phï hîp víi c¬ chÕ   thÞ trêng, theo híng c«ng b»ng, thèng nhÊt, cã c¬ cÊu hîp   lý  vµ   ®ång bé  trªn c¶ 3 mÆt: chÝnh s¸ch thuÕ, hµnh chÝnh  thuÕ  vµ  dÞch vô  t  vÊn thuÕ,  ®¶m b¶o m«i trêng thuËn lîi  khuyÕn   khÝch   ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh,   thóc   ®Èy  kinh tÕ t¨ng trëng, t¨ng tÝch lòy cho doanh nghiÖp.  Qu¶n   lý   chÆt   chÏ   vµ   khai   th¸c   cã   hiÖu   qu¶   theo   kÕ  ho¹ch  dµi  h¹n  nguån  lùc tõ   ®Êt  ®ai. §Èy m¹nh viÖc  b¸n,  cho thuª tµi s¶n nhµ  níc kÓ  c¶ b¸n, cho thuª quyÒn khai  th¸c, sö dông kÕt cÊu h¹ tÇng (®êng giao th«ng, bÕn c¶ng,  c¸c c¬  së   ®µo t¹o, dÞch vô...)  ®Ó  t¸i t¹o nguån vèn  ®Çu  t cho ng©n s¸ch vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n. §éng   viªn,   thu   hót   réng   r∙i   c¸c   nguån   vèn   trong   x∙  héi   nh»m   t¨ng   ®Çu   t  n©ng   cao   sè   lîng   vµ   chÊt   lîng   c¸c  dÞch   vô   c«ng   céng.   §Èy   m¹nh   thùc   hiÖn   x∙   héi   hãa   b»ng  c¸ch ¸p dông c¬  chÕ  tµi chÝnh phï  hîp  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ   sù  nghiÖp. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh khuyÕn khÝch  nhµ ®Çu t bá vèn cung cÊp dÞch vô c«ng.  2. Ph©n phèi hîp lý vµ sö dông hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc  tµi chÝnh. Hoµn   thiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh   s¸ch   ph©n   phèi   vµ   sö   dông  hîp lý, tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ nguån lùc ®Çu t  cña x∙ héi,  thóc  ®Èy chuyÓn dÞch c¬  cÊu kinh tÕ, ph¸t triÓn  ®ång bé  c¸c vïng kinh tÕ,  ®¶m b¶o nguån lùc tµi chÝnh thùc hiÖn  môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ  g¾n víi  ®¶m b¶o c«ng b»ng x∙  héi vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo. N©ng   cao   vai   trß   ®Þnh   híng   cña   nguån   lùc   tµi   chÝnh  nhµ   níc   trong   viÖc   ®Çu   t  ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi,  trong  ®ã  vèn  ®Çu t  cña ng©n s¸ch nhµ  níc tËp trung chñ  yÕu cho x©y dùng, n©ng cÊp kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ  ­ x∙  héi, nhÊt  lµ  kÕt cÊu h¹  tÇng trong  n«ng nghiÖp  vµ  n«ng 
  4. 4 th«n;  ®¶m b¶o vèn cho c¸c c«ng tr×nh träng  ®iÓm quèc gia  vµ  c¸c môc tiªu, nhiÖm vô  u tiªn cña chiÕn lîc; hç  trî  ®Çu t ph¸t triÓn hîp lý cho c¸c vïng khã kh¨n.  §iÒu chØnh c¬  cÊu  ®Çu t  ®Ó   ®Èy nhanh qu¸ tr×nh chuyÓn  dÞch c¬  cÊu kinh tÕ,  ®Æc biÖt chó  träng u tiªn  ®Çu t ph¸t  triÓn c¸c vïng kinh tÕ ®éng lùc, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ   trong  n«ng   nghiÖp,   n«ng   th«n;  tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¬   chÕ  khuyÕn khÝch ®Þnh híng ®Çu t cña x∙ héi vµo c¸c ngµnh c«ng  nghiÖp mòi nhän, c«ng nghÖ  cao, gãp phÇn thóc  ®Èy  ®æi míi  c«ng nghÖ. KhuyÕn khÝch  ®Çu t ph¸t triÓn dÞch vô, nhÊt lµ  dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, xæ sè… Thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch   tµi   chÝnh   khuyÕn   khÝch   ph¸t  triÓn  c¸c  vïng  kinh tÕ   ®éng lùc lµm  ®Çu tÇu t¨ng trëng  kinh tÕ  g¾n liÒn víi t¹o  ®iÒu  kiÖn  ph¸t triÓn  c¸c  vïng  kh¸c   trªn   c¬   së   ph¸t   huy   thÕ   m¹nh   cña   tõng   vïng,   ®ång  thêi quan t©m ®Çu t nhiÒu h¬n cho c¸c vïng khã kh¨n.  Chñ   ®éng ph©n phèi, sö  dông nguån lùc ng©n s¸ch nhµ   níc hiÖu qu¶,  ®¸p øng yªu cÇu vÒ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙   héi,  ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh  vµ  c¸c yªu cÇu vÒ  ho¹t   ®éng qu¶n lý  nhµ  níc. TiÕp tôc c¬  cÊu l¹i chi ng©n s¸ch  nhµ  níc trªn c¬  së  ph©n  ®Þnh râ  néi dung vµ  ph¹m vi ng©n   s¸ch nhµ  níc cÇn b¶o  ®¶m cho c¸c  ®èi tîng chi cña ng©n  s¸ch, ph¸t huy tÝnh chñ   ®éng cña c¸c  ®Þa ph¬ng,  ®¬n vÞ,  xo¸ bao cÊp trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp qua ng©n s¸ch nhµ níc,  g¾n c¬  cÊu l¹i chi ng©n s¸ch nhµ  níc víi c¶i c¸ch hµnh  chÝnh cho phï  hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô  cña nhµ  níc vµ  ®Èy m¹nh x∙ héi ho¸ ®Ó huy ®éng cao ®é nguån lùc cho ph¸t   triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi. TiÕp tôc hoµn thiÖn c¬  chÕ  ph©n cÊp; võa  ®¶m b¶o tËp  trung thèng nhÊt, vai trß chñ   ®¹o vµ   ®iÒu phèi cña ng©n  s¸ch trung  ¬ng, võa ph©n  cÊp  m¹nh   ®i  ®«i  víi  t¨ng  cêng  tr¸ch nhiÖm vµ  tÝnh chñ   ®éng trong qu¶n lý ng©n s¸ch cña   chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng; phÊn  ®Êu t¨ng sè   ®Þa ph¬ng tù  c©n  ®èi ng©n s¸ch. 3. §æi míi vµ ph¸t triÓn tµi chÝnh doanh nghiÖp.  X©y   dùng   vµ   hoµn   thiÖn   chÝnh   s¸ch,   c¬   chÕ  tµi   chÝnh   doanh nghiÖp, b¶o  ®¶m  b×nh  ®¼ng, æn  ®Þnh, minh b¹ch, t¹o  ®iÒu   kiÖn  thuËn   lîi   ®Ó   c¸c   doanh   nghiÖp   thuéc  mäi  thµnh  phÇn kinh tÕ khai th¸c vµ ph¸t huy mäi nguån lùc bªn trong  vµ  bªn ngoµi doanh nghiÖp ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh   vµ n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc  tÕ.  Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, c¬  chÕ  tµi chÝnh  theo híng  ®Èy  nhanh qu¸ tr×nh ®æi míi, s¾p xÕp g¾n liÒn víi viÖc t¨ng c ­ êng n¨ng lùc tµi chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp nhµ  n íc th«ng  qua c¸c h×nh thøc cæ phÇn hãa, giao, b¸n, kho¸n kinh doanh,   cho thuª, s¸p nhËp, hîp nhÊt, gi¶i thÓ  hoÆc ph¸ s¶n doanh 
  5. 5 nghiÖp nhµ  níc. Më  réng diÖn c¸c doanh nghiÖp nhµ  níc cÇn  cæ phÇn hãa, kÓ c¶ c¸c Tæng c«ng ty vµ doanh nghiÖp lín. §æi míi c¨n b¶n chÝnh s¸ch, c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh  doanh nghiÖp nhµ níc trªn c¬ së t¸ch b¹ch râ chøc n¨ng qu¶n  lý  nhµ  níc, qu¶n lý  cña chñ  së  h÷u víi chøc n¨ng qu¶n trÞ   kinh doanh cña doanh nghiÖp; xãa bá  c¬  chÕ  chñ  qu¶n; ph©n  ®Þnh râ  quyÒn cña c¸c c¬  quan nhµ  níc thùc hiÖn chøc n¨ng  ®¹i diÖn chñ  së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc; ¸p dông  c¬  chÕ  nhµ  níc  ®Æt hµng viÖc s¶n xuÊt, cung cÊp c¸c hµng  ho¸ vµ dÞch vô c«ng Ých.  4. Ph¸t triÓn thÞ  trêng tµi chÝnh, thÞ  trêng dÞch vô  tµi   chÝnh,   ®¸p   øng   yªu   cÇu   thu   hót   c¸c   nguån   lùc   tµi  chÝnh cho ®Çu t ph¸t triÓn. §a d¹ng hãa hµng hãa trªn thÞ trêng tµi chÝnh vµ dÞch  vô  tµi chÝnh, t¨ng sè  lîng vµ  chÊt lîng hµng hãa cho thÞ  trêng chøng kho¸n trªn c¬  së   ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh cæ phÇn  hãa   doanh  nghiÖp   nhµ   níc,   g¾n   cæ   phÇn   ho¸   doanh  nghiÖp   víi   viÖc   niªm   yÕt   trªn   thÞ   trêng   chøng   kho¸n.   KhuyÕn  khÝch c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c,   kÓ c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  níc ngoµi niªm yÕt cæ  phiÕu vµ huy ®éng vèn qua thÞ trêng chøng kho¸n.  N©ng cÊp Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå   ChÝ  Minh thµnh Së  giao dÞch chøng kho¸n, thµnh lËp Trung  t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ  Néi. ChuÈn bÞ  c¸c  ®iÒu kiÖn  ®Ó  tõng bíc liªn kÕt thÞ  trêng chøng kho¸n ViÖt Nam víi  thÞ trêng chøng kho¸n c¸c níc trong khu vùc. Hoµn chØnh khung ph¸p lý ®iÒu chØnh ho¹t ®éng thÞ tr­ êng tµi chÝnh, t¨ng cêng liªn kÕt gi÷a thÞ trêng tiÒn tÖ,  thÞ  trêng  vèn  c¶ vÒ  ho¹ch   ®Þnh  chÝnh s¸ch,  c¬  chÕ  ho¹t  ®éng, qu¶n lý ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t ho¹t ®éng. 5. Më  réng ho¹t  ®éng tµi chÝnh  ®èi ngo¹i vµ  chñ   ®éng  héi nhËp quèc tÕ  vÒ  tµi chÝnh nh»m cñng cè  vµ  ph¸t triÓn  nÒn tµi chÝnh quèc gia.  X¸c  ®Þnh lé  tr×nh hîp lý   ®èi víi ph¸t triÓn vµ  tù  do  hãa   tõng   bíc   luång   vèn   trong   ®iÒu   kiÖn   héi   nhËp,   thùc  hiÖn ®a d¹ng hãa nguån vèn, ®a ph¬ng hãa quan hÖ ®èi t¸c.  Hoµn   thiÖn   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   nî   níc   ngoµi.   X©y   dùng   hÖ  thèng  gi¸m  s¸t nî, hÖ  thèng  c¸c chØ tiªu  ®¸nh  gi¸  hiÖu  qu¶ c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh sö dông vèn vay níc ngoµi, ®Æc  biÖt  ®èi víi nguån  vèn vay th¬ng m¹i níc ngoµi  cña c¸c  doanh nghiÖp theo c¬ chÕ tù vay tù tr¶. N©ng cao hiÖu qu¶  sö dông nguån vèn cña Quü tÝch luü tr¶ nî n íc ngoµi vµ tæ  chøc   viÖc  thanh   to¸n   nî   ®óng   h¹n.  T¨ng   cêng  nguån   nh©n  lùc vµ n¨ng lùc trong qu¶n lý nî níc ngoµi. Hoµn thiÖn khung ph¸p lý  vÒ  tµi chÝnh theo chuÈn mùc  quèc tÕ ®Ó héi nhËp thµnh c«ng; ®iÒu chØnh vµ x©y dùng c¬ 
  6. 6 chÕ, chÝnh  s¸ch tµi chÝnh  phï  hîp  víi  c¸c  cam  kÕt  song  ph¬ng   vµ   ®a   ph¬ng.   Thùc   hiÖn   b¶o   hé   ®èi   víi   s¶n   xuÊt  trong níc vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh, ng©n hµng, th ¬ng m¹i  cã   träng   ®iÓm,   cã   thêi   gian   vµ   lé   tr×nh   râ   rµng,   minh  b¹ch.   6. N©ng cao n¨ng lùc vµ  hiÖu qu¶ gi¸m s¸t tµi chÝnh,  ®¶m b¶o lµnh m¹nh hãa tµi chÝnh vµ an ninh tµi chÝnh quèc  gia. ThiÕt lËp hÖ thèng c¶nh b¸o sím ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn   nh÷ng nguy c¬  lµm mÊt an ninh trong hÖ  thèng tµi chÝnh,  ¸p dông chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc, thùc hiÖn c«ng  khai   tµi   chÝnh,   hoµn   chØnh   hÖ  thèng   kiÓm   so¸t  chi  ng©n   s¸ch nhµ  níc. Thùc hiÖn kiÓm to¸n  ®èi víi c¸c  ®¬n vÞ  thô  hëng kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc. Hoµn thiÖn vµ  n©ng cao  n¨ng   lùc,   chÊt   lîng   ho¹t   ®éng   cña   c«ng   t¸c   kiÓm   tra,  thanh tra tµi chÝnh trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc,  ®Æc biÖt  lµ  c«ng t¸c qu¶n lý, sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch nhµ  níc,  c«ng t¸c qu¶n lý  vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n. KiÖn toµn tæ  chøc vµ n©ng cao n¨ng lùc tæ chøc gi¸m s¸t tµi chÝnh, tËp  trung ®Çu mèi vµo Bé Tµi chÝnh. 7. C¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tµi chÝnh,  ®¶m  b¶o   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh   th«ng   suèt,   chÊt   lîng   vµ   hiÖu  qu¶. §ång bé ho¸ hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ c¶i  c¸ch   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   vÒ   tµi   chÝnh;   hoµn   thiÖn   chøc   n¨ng, nhiÖm vô, cñng cè  vµ  kiÖn toµn tæ chøc bé  m¸y qu¶n   lý  tµi chÝnh; tiªu chuÈn hãa c¸n bé  tµi chÝnh, x©y dùng   ®éi ngò c«ng chøc ngµnh tµi chÝnh ®ñ vÒ sè lîng, cã c¬ cÊu  hîp lý, tr×nh  ®é  chuyªn m«n nghiÖp vô  cao; hiÖn  ®¹i hãa   qu¶n lý  tµi chÝnh, ¸p dông c¸c tiÕn bé  khoa häc kü  thuËt   ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh. D. C¸c ch¬ng tr×nh hµnh ®éng cô thÓ: §Þnh híng ph¸t triÓn tµi chÝnh  ®Õn n¨m 2010  ®îc triÓn  khai thùc hiÖn theo c¸c ch¬ng tr×nh vµ   ®Ò  ¸n, cô  thÓ  nh sau:  1.   Ch¬ng   tr×nh   c¶i   c¸ch   hÖ   thèng   thuÕ   ®Õn   n¨m   2010   (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 2. Ch¬ng tr×nh  ®æi míi vµ  hoµn thiÖn c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi   chÝnh   doanh   nghiÖp,   bao   gåm   c¸c   ®Ò   ¸n   x©y   dùng   c¬  chÕ, chÝnh s¸ch tµi chÝnh  ®Èy nhanh tiÕn tr×nh c¶i c¸ch  doanh nghiÖp nhµ níc; ®Ò ¸n x©y dùng c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi  víi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp;  ®Ò  ¸n t¨ng cêng n¨ng lùc  tµi chÝnh vµ  n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vµ  ®Ò  ¸n x©y dùng hÖ  thèng gi¸m s¸t tµi chÝnh doanh nghiÖp  (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn).
  7. 7 3. Ch¬ng tr×nh  ®æi míi vµ  hoµn thiÖn c¬  chÕ  qu¶n lý  tµi s¶n c«ng, bao gåm c¸c  ®Ò  ¸n x©y dùng c¬  chÕ, chÝnh  s¸ch   tµi   chÝnh   qu¶n   lý   ®Êt   ®ai,   ®Ò   ¸n   ®æi   míi   c¬   chÕ,  chÝnh s¸ch qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi tµi s¶n kÕt cÊu h¹  tÇng,   ®Ò   ¸n   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ   qu¶n   lý   tµi   s¶n   khu   vùc  hµnh chÝnh sù nghiÖp cña nhµ níc, ®Ò ¸n thµnh lËp c¬ quan  mua s¾m vµ b¸n ®Êu gi¸ tµi s¶n c«ng khu vùc hµnh chÝnh sù   nghiÖp cña Nhµ  níc,  ®Ò  ¸n t¨ng cêng n¨ng lùc vµ  n©ng cao  n¨ng lùc qu¶n lý  tµi s¶n c«ng (Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  tæ  chøc thùc hiÖn).  4. §Ò  ¸n huy  ®éng, ph©n phèi vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶  vèn  ®Çu t; bao gåm  ®Ò  ¸n x©y dùng chÝnh s¸ch huy  ®éng vµ   ®Çu t vèn (c¶ trong vµ  ngoµi níc) (Bé  Tµi chÝnh phèi hîp  víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæ chøc thùc hiÖn). 5. §Ò  ¸n triÓn khai LuËt Ng©n s¸ch nhµ  n íc, bao gåm  hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, x©y dùng chÝnh s¸ch, c¬  chÕ  qu¶n lý  ng©n s¸ch nhµ  níc;  ®Ò  ¸n  ®æi míi c¬  cÊu chi ng©n  s¸ch nhµ níc (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 6. §Ò  ¸n x©y dùng c¬  chÕ  thÝ   ®iÓm Nhµ  níc x©y dùng  nhµ  cöa, c¬  së  h¹  tÇng cho c¸c c¬  së  ngoµi c«ng lËp cho  thuª dµi h¹n; khuyÕn khÝch vÒ tµi chÝnh, vÒ giao quyÒn sö   dông ®Êt... nh»m khuyÕn khÝch khu vùc ngoµi c«ng lËp ph¸t   triÓn. 7.   §Ò   ¸n   triÓn   khai   thùc   hiÖn   ChiÕn   l îc   ph¸t   triÓn  thÞ  trêng  b¶o  hiÓm  giai  ®o¹n 2003  ­ 2010 (Bé  Tµi chÝnh  chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 8. §Ò  ¸n x©y dùng lé  tr×nh tæng thÓ  vÒ  ph¸t triÓn vµ  hoµn thiÖn thÞ trêng tµi chÝnh ®Õn 2010 (Bé Tµi chÝnh chñ  tr× vµ phèi hîp víi c¸c Bé liªn quan tæ chøc thùc hiÖn). 9. §Ò ¸n ®æi míi qu¶n lý nî ChÝnh phñ vµ qu¶n lý nî n íc  ngoµi cña quèc gia (Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  vµ  phèi hîp víi   c¸c Bé liªn quan tæ chøc thùc hiÖn). 10.  §Ò  ¸n  ®æi  míi ho¹t   ®éng  h¶i quan  theo  LuËt  H¶i  quan (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 11. §Ò  ¸n hoµn thiÖn qu¶n lý  gi¸ theo Ph¸p lÖnh gi¸,  bao gåm hoµn thiÖn c¬  chÕ  qu¶n lý  gi¸, xãa bá  c¬  chÕ  b¶o   hé, bao cÊp qua gi¸, xo¸ bá  c¬  chÕ  hai gi¸, h×nh thµnh  c¸c Së giao dÞch hµng hãa; nghiªn cøu x©y dùng khung ph¸p   lý  vÒ  chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ  kiÓm so¸t gi¸  ®éc quyÒn, kiÓm  so¸t chuyÓn gi¸ néi bé; t¨ng cêng ¸p dông ph¬ng thøc  ®Êu  gi¸ (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 12. §Ò ¸n t¨ng cêng vµ ®æi míi c«ng t¸c thanh tra tµi  chÝnh (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn).
  8. 8 13. §Ò ¸n x©y dùng tiªu chuÈn, ®Þnh møc trang bÞ cho  c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc vµ  c«ng chøc hµnh chÝnh  (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ chøc thùc hiÖn). 14.  §Ò  ¸n c¶i  c¸ch  hµnh chÝnh  vµ   n©ng cao  n¨ng  lùc  qu¶n lý  nÒn tµi chÝnh quèc gia,  ®Ò  ¸n  ®æi míi c«ng t¸c  ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc vµ n©ng cao n¨ng lùc ®éi ngò  c¸n bé, c«ng chøc ngµnh Tµi chÝnh (Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×  tæ chøc thùc hiÖn). 15.   §Ò   ¸n   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn, øng dông tin häc vµ  hiÖn  ®¹i ho¸ c«ng   nghÖ qu¶n lý tµi chÝnh, ng©n s¸ch (Bé Tµi chÝnh chñ tr× tæ  chøc thùc hiÖn). §i Ò u  2.  Tæ chøc thùc hiÖn 1. Giao Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , c¸c Bé, ngµnh cã  liªn   quan   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc  Trung  ¬ng  tæ   chøc  triÓn   khai   thùc  hiÖn   §Þnh   híng  ph¸t triÓn tµi chÝnh ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010. 2. C¨n cø néi dung cña §Þnh híng ph¸t triÓn tµi chÝnh  quy  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy, Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi  hîp víi c¸c Bé, c¬  quan cã  liªn quan vµ  Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng x©y dùng vµ  tæ  chøc thùc hiÖn c¸c kÕ  ho¹ch ho¹t  ®éng theo  ®Þnh kú  hµng  n¨m vµ  5 n¨m, phï  hîp víi kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙   héi   cña   ®Êt   níc   trong   cïng   thêi   kú;   híng   dÉn,   kiÓm  tra, gi¸m s¸t vµ  tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn theo  ®Þnh  kú  hµng n¨m, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ; tæ chøc s¬  kÕt  t×nh h×nh  thùc  hiÖn vµo n¨m 2005 vµ  tæng kÕt t×nh  h×nh  thùc hiÖn vµo n¨m 2010. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2