Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 341: 2005 "Sơn tường - Sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng  Bé X©y dùng sè 22/2005/q®­bxd ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 341: 2005 "S¬n têng ­ S¬n nhò t¬ng ­ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mµng s¬n" bé trëng  Bé X©y dùng ­ C¨n cø   NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 4/4/ 2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé X©y dùng; ­ XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1.  Ban hµnh   kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn  x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 341: 2005 “S¬n têng ­ S¬n nhò  t¬ng ­ Ph¬ng ph¸p  x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mµng s¬n”. §iÒu 2.  QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy,   kÓ   tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng: Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc  C«ng   nghÖ   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan   chÞu   tr¸ch  nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. S¬n têng ­ s¬n nhò t¬ng ­ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña mµng s¬n Wall paints – Emulsion paints – Method for determination  of   resistance to damp heat Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn x©y dùng TCXDVN 341 : 2005 “S¬n têng – S¬n nhò  t¬ng ­ Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  ®é  bÒn nhiÖt  Èm cña mµng s¬n”  ®îc 
  2. Bé  X©y dùng ban hµnh theo quyÕt  ®Þnh sè  …………. ngµy …../…../  2005. S¬n têng – S¬n nhò t¬ng – Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm  cña mµng s¬n Wall paints – Emulsion paints – Method for determination of   resistance to damp heat 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy quy  ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  ®é  bÒn nhiÖt  Èm cña mµng s¬n nhò  t¬ng níc dïng  ®Ó trang trÝ  vµ b¶o vÖ  têng  trong vµ ngoµi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 2090 : 1993 S¬n. Ph¬ng ph¸p lÊy mÉu, bao gãi, ghi  nh∙n, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n. TCVN 2094 : 1993 S¬n. Ph¬ng ph¸p gia c«ng mµng. TCVN 2096 : 1993 S¬n. Ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh  ®é  kh« vµ  thêi  gian kh«. TCVN  6934  : 2001  S¬n têng  ­ S¬n nhò  t¬ng ­ Yªu  cÇu kü  thuËt vµ ph¬ng ph¸p thö. TCVN 5502 : 1991 Níc sinh ho¹t – Yªu cÇu kü thuËt. 3. Nguyªn t¾c thö Cho   mµng   s¬n   chÞu   t¸c   ®éng   ®ång   thêi   cña   nhiÖt   vµ   Èm   (nhiÖt  ®é  (55 ±  2) °C vµ   ®é   Èm kh«ng díi 95%) trong thêi gian  quy ®Þnh, sau ®ã ®¸nh gi¸ mµng s¬n theo c¸c dÊu hiÖu h háng. 4. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 4.1. ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ  thö   ®é  bÒn nhiÖt  Èm cña mµng s¬n (tñ  nhiÖt  Èm)   cã  dung tÝch kh¸c nhau: 0,16; 0,30; 1; 2 m3  v.v. Tñ  nhiÖt  Èm  cã thÓ t¹o ra vµ duy tr× nhiÖt ®é tíi 60°C vµ ®é Èm tíi 100%. CÊu t¹o cña tñ nhiÖt Èm (xem h×nh 1) gåm cã: ­ Khoang thö:  ®îc lµm b»ng c¸c vËt liÖu chèng ¨n mßn, cã  gi¸ ®ì c¸c mÉu thö; ­ Bån chøa níc: ®Æt trong khoang thö, cã mét ®êng cÊp níc  vµ bé phËn kiÓm tra møc níc; ­ Bé gia nhiÖt cho níc; ­ NhiÖt kÕ: cã giíi h¹n ®o tõ 0 °C ®Õn 100 °C; ­ Èm kÕ;
  3. ­ Qu¹t giã: ®Ó ph©n phèi ®Òu h¬i níc trong khoang thö. 4.2. Dông cô ­ Chæi quÐt s¬n: réng 25 mm; ­ KÝnh lóp phãng ®¹i 3 lÇn; ­ GiÊy thÊm. 5. ChuÈn bÞ mÉu thö 5.1.  §Ó  x¸c  ®Þnh  ®é  bÒn nhiÖt  Èm cña mµng s¬n cÇn chuÈn   bÞ 4 mÉu: 3 mÉu ®Ó thö, 1 mÉu lµm ®èi chøng. 5.2. LÊy mÉu s¬n theo TCVN 2090 : 1993. 5.3. Gia c«ng tÊm nÒn cã kÝch thíc 150 mm x 75 mm x 15 mm   theo   TCVN   6934   :   2001.   BÒ   mÆt   tÊm   nÒn   ph¶i   ®¶m   b¶o   ph¼ng,   nh½n, s¹ch vµ kh« tríc khi s¬n. 5.4. Gia c«ng mµng s¬n theo TCVN 2094 : 1993 vµ  chØ dÉn   cña nhµ s¶n xuÊt lªn c¶ hai mÆt tÊm nÒn. 5.5. Bèn mÐp bªn cña tÊm nÒn  ®îc s¬n b»ng lo¹i s¬n cã  ®é  bÒn nhiÖt Èm cao h¬n mÉu s¬n cÇn thö. 5.6 §Ó mµng s¬n kh« thÊu  ®¹t ®é kh« cÊp II theo TCVN 2096 : 1993.     9 8 1 7 2 6 3 4 5 H×nh 1­ S¬ ®å cÊu t¹o tñ nhiÖt Èm Chó thÝch: 1. Khoang thö; 2. Qu¹t giã; 3. §êng cÊp níc; 4. Bån chøa níc; 5. §êng tho¸t níc;
  4. 6. Bé gia nhiÖt cho níc; 7. Bé ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong khoang thö; 8. Èm kÕ; 9. NhiÖt kÕ. 6. ChuÈn bÞ thö 6.1. Cho níc sinh ho¹t ®¹t yªu cÇu kü thuËt cña TCVN 5502   : 1991 vµo bån chøa ®Õn møc quy ®Þnh. 6.2. VËn hµnh thö  thiÕt bÞ   ®Ó  kiÓm tra sù  t¨ng nhiÖt  ®é,   ®é Èm trong khoang thö vµ ho¹t ®éng cña qu¹t giã. 6.3. §Æt c¸c mÉu thö vµo gi¸ ®ì trong khoang thö theo ph ­ ¬ng th¼ng ®øng, so le nhau vµ c¸ch nhau Ýt nhÊt 30mm. 6.4. §ãng cöa tñ,  ®Æt nhiÖt  ®é  trong khoang thö   ë  (55   ± 2) °C. 7. TiÕn hµnh thö 7.1. §èi víi s¬n nhò t¬ng dïng cho têng trong. 7.1.1. Cho thiÕt bÞ  vËn hµnh liªn tôc trong 1 ngµy  ®ªm  (tÝnh tõ  lóc nhiÖt  ®é  trong khoang thö   ®¹t  (55  ±  2) °C vµ   ®é  Èm kh«ng díi 95%). 7.1.2.   T¾t   thiÕt   bÞ,   lÊy   mÉu   ra   khái   tñ.   Quan   s¸t   mÉu  b»ng m¾t thêng trong thêi gian kh«ng qu¸ 10 phót vµ  ghi l¹i  c¸c dÊu hiÖu h háng mµng s¬n: ­ phång rép; ­ bong trãc; ­ r¹n nøt. 7.1.3. NÕu kh«ng ph¸t hiÖn ra dÊu hiÖu h  háng nµo, cÇn  thÊm níc trªn bÒ  mÆt mÉu b»ng giÊy thÊm vµ  dïng kÝnh lóp  ®Ó  quan s¸t. 7.1.4. Gi÷  c¸c mÉu  ®∙ thö   ë  nhiÖt  ®é  phßng trong 1 ngµy   ®ªm   cho   chóng   kh«   vµ   ®¹t   c©n   b»ng   Èm   víi   kh«ng   khÝ   trong   phßng. §Æt c¸c mÉu  ®∙ thö  s¸t víi mÉu  ®èi chøng trªn mét mÆt  ph¼ng n»m ngang díi ¸nh s¸ng ban ngµy  ®Ó  xem xÐt sù  thay  ®æi  mµu s¾c cña mµng s¬n. 7.2. §èi víi s¬n nhò t¬ng dïng cho têng ngoµi 7.2.1. Cho thiÕt bÞ  vËn hµnh  ë  chÕ   ®é  nhiÖt  ®é  (55 ±  2)  °C vµ ®é Èm kh«ng díi 95%. 7.2.2. Sau 1, 6, 11, 16 vµ  21 ngµy  ®ªm, t¾t thiÕt bÞ  vµ   lÊy mÉu ra khái tñ  quan s¸t nh 7.1.2 vµ 7.1.3 råi ®Æt l¹i mÉu 
  5. vµo  tñ  nÕu  mµng s¬n  cha cã  dÊu  hiÖu h  háng nµo  (phång  rép,  bong trãc, r¹n nøt). 7.2.3. Ngõng thö  sau 21 ngµy  ®ªm hoÆc khi quan s¸t thÊy  mét trong c¸c dÊu hiÖu h  háng mµng s¬n t¹i bÊt kú  thêi  ®iÓm  nµo ë 7.2.2. 7.2.4. Xem xÐt sù  thay  ®æi mµu s¾c cña mµng s¬n so víi   mÉu ®èi chøng nh 7.1.4. 8. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ 8.1. §é  bÒn nhiÖt  Èm cña mµng s¬n nhò  t¬ng  ®îc  ®¸nh gi¸  theo c¸c dÊu hiÖu h háng: ­  phång rép: quan s¸t b»ng m¾t thêng hoÆc qua kÝnh lóp  thÊy Ýt nhÊt mét chç mµng s¬n bÞ vång lªn khái nÒn; ­  bong trãc: quan s¸t b»ng m¾t thêng hoÆc qua kÝnh lóp  thÊy Ýt nhÊt mét chç mµng s¬n bÞ t¸ch ra khái nÒn; ­ r¹n nøt: quan s¸t b»ng m¾t thêng hoÆc qua kÝnh lóp thÊy  Ýt nhÊt mét chç mµng s¬n bÞ ®øt (mÊt tÝnh liªn tôc); ­ thay  ®æi mµu s¾c: quan s¸t b»ng m¾t thêng thÊy sù  kh¸c  biÖt lín vÒ mµu s¾c mµng s¬n trªn  mÉu ®∙  thö so víi mÉu ®èi   chøng. 8.2. Mµng s¬n ®îc ®¸nh gi¸ ®¹t yªu cÇu vÒ ®é bÒn nhiÖt Èm  khi kh«ng ph¸t hiÖn ra bÊt kú  dÊu hiÖu h háng nµo nªu trªn  ë  Ýt nhÊt 5 trªn 6 mÆt cña 3 mÉu thö  sau 1 ngµy  ®ªm thö  nghiÖm  ®èi víi s¬n nhò  t¬ng dïng cho têng trong vµ  sau 21 ngµy  ®ªm  ®èi víi s¬n nhò t¬ng dïng cho têng ngoµi. 9. Biªn b¶n thö Biªn b¶n thö ®îc so¹n theo mÉu ë phô lôc 1. Phô lôc 1. MÉu biªn b¶n thö ®é bÒn nhiÖt Èm cña mµng s¬n bé x©y dùng ViÖn khoa häc c«ng nghÖ x©y dùng Ministry of Construction Vietnam Institute for Building Science and Technology  (IBST) §Þa chØ : NghÜa t©n­CÇu giÊy­Hµ néi        Tel:  84.4.8363931        Fax: 84.4.8361197                Sè (No): kÕt qu¶ thö nghiÖm (Test report)
  6. §¬n vÞ yªu cÇu (Client):  .............……………………………………………………… Yªu cÇu thö nghiÖm  (Requirement): X¸c ®Þnh ®é bÒn nhiÖt Èm cña  mµng s¬n (determination  of resistance of paint film to damp heat) Tiªu chuÈn ¸p dông  (Applied Standard):  Sè  hiÖu tiªu chuÈn nµy  (No. of this standard) Tªn lo¹i s¬n thö nghiÖm (name of paints): ………………………………………………… C«ng tr×nh (Project): .........……………………………………………………… Ngµy nhËn mÉu (Date at sampling): ……………………………………………………… Ngµy thö nghiÖm (Date at test) : ……………………………………………………… Thêi  KÕt qu¶ (Results of  STT  Lo¹i s¬n  gian  DÊu hiÖu h háng  evaluation) §¸nh  (No TN (name  TN,  (Failure in  MÉu  MÉu  MÉu  Sè mÆt  gi¸  ) of  ngµy  test) 3  h háng  (Deter 1  2  paints) ®ªm  (Sp (Sp (Sp (Numbe minati (Durat on) eci eci eci r of  ion of  men  men  men  failur test,  1) 2) 3) e  day) surfac e) 1 S¬n nhò  Phång rép  §¹t  √ t¬ng dïng  (blistering) 0; 1 yªu  cho têng  cÇu  Bong trãc  trong  1 (Pass) (flaking,  (Emulsion  scaling) paints  R¹n nøt  Kh«ng  √ for  (checking,  2; 3;  ®¹t  interior  cracking) 4; 5;  yªu  wall) 6 cÇu  Thay ®æi mµu  √ (Fail) s¾c (color  change) 2 S¬n nhò  Phång rép  §¹t  t¬ng dïng  21 (1;  (blistering) 0; 1 yªu  cho têng  6; 11;  cÇu  Bong trãc  √ ngoµi  16) (Pass) (flaking,  (Emulsion  scaling) paints  R¹n nøt  Kh«ng  for  (checking,  ®¹t  cracking) yªu 
  7. exterior  Thay ®æi mµu  2; 3;  cÇu  √ wall) s¾c (color  4; 5;  (Fail) change) 6 Ghi chó: MÉu thö do kh¸ch hµng mang ®Õn Remark: The samples provided by the client Hµ Néi, ngµy … th¸ng … n¨m 2005 Ngêi thö  nghiÖm                     Ngêi kiÓm tra                   Phßng thö  nghiÖm           C¬ quan kiÓm tra             (Tested   by)                                       (Checked   by)   (Laboratory)                    (Authorization)
Đồng bộ tài khoản