Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ôtô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 22/2007/Q -UBND Qu ng Ngãi, ngày 07 tháng 8 năm 2007 QUY T NNH QUY NNH M C THU H C PHÍ ÀO T O LÁI XE ÔTÔ H NG B1, B2 VÀ H NG C T I CÁC CƠ S ÀO T O LÁI XE Ô TÔ THU C T NH QU N LÝ U BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29/6/2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 3/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 6/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Căn c Thông tư hư ng d n s 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n thu h c phí, qu n lý và s d ng h c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b ; Xét ngh c a S Giao thông - V n t i t i công văn s 376/SGTVT-VP ngày 17/5/2007 và ý ki n c a S Tài chính t i công văn s 928/STC-QLGCS ngày 8/6/2007, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m c thu h c phí ào t o lái xe ôtô h ng B1, B2 và h ng C t i các cơ s ào t o lái xe ôtô thu c t nh qu n lý như sau: 1. H c phí ào t o lái xe ôtô h ng B1: 2.500.000 ng/h c viên/khoá h c 2. H c phí ào t o lái xe ôtô h ng B2: 3.000.000 ng/h c viên/khoá h c 3. H c phí ào t o lái xe ôtô h ng C : 4.650.000 ng/h c viên/khoá h c Ch mi n gi m ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 c a B Tài chính hư ng d n thu h c phí, qu n lý và s d ng h c phí ào t o lái xe cơ gi i ư ng b . i u 2. S Giao thông - V n t i ph i h p v i các S , ngành liên quan tri n khai th c hi n và ch o các cơ s ào t o lái xe ô tô thu c t nh qu n lý t ch c thu, qu n lý và s d ng h c phí ào t o theo úng các quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Giao thông - V n t i, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c Qu ng Ngãi, Giám c các cơ s ào t o lái xe ô tô thu c t nh qu n lý, Th trư ng các S , Ban ngành, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này thay th Quy t nh s 64/2005/Q -UB ngày 11/5/2005 c a UBND t nh và có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Nguy n Xuân Hu
Đồng bộ tài khoản