Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp lao động tập thể không theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 22/2009/Q -UBND Biên Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH PH I H P GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH KHÔNG THEO TRÌNH T , TH T C QUY NNH C A PHÁP LU T LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2003; Theo ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i T trình s 171/TTr-L TBXH- CSL ngày 24 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ph i h p gi i quy t tranh ch p lao ng t p th không theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t lao ng t i các doanh nghi p trên a bàn t nh ng Nai. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1596/2003/Q .UBT c a y ban nhân dân t nh ng Nai ngày 03/6/2003 v vi c ban hành Quy ch ph i h p gi a UBND các huy n, thành ph Biên Hòa v i các s , ban, ngành trong vi c x lý bư c u các v tranh ch p lao ng t p th t i các doanh nghi p trên a bàn t nh ng Nai. i u 3. Chánh văn phòng UBND t nh, Giám c các cơ quan: S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, Công an t nh; Trư ng ban Qu n lý các Khu công nghi p ng Nai, C c trư ng C c Thu , C c H i quan, Liên oàn Lao ng t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI CH TNCH Võ Văn M t
  2. QUY CH PH I H P GI I QUY T TRANH CH P LAO NG T P TH KHÔNG THEO TRÌNH T , TH T C QUY NNH C A PHÁP LU T LAO NG T I CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 22/2009/Q -UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009 c a UBND t nh ng Nai) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh trách nhi m và quan h ph i h p x lý bư c u gi a UBND các huy n, th xã Long Khánh, thành ph Biên Hòa và các s , ban, ngành liên quan trong vi c gi i quy t các v tranh ch p lao ng t p th , ình công t phát t i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trên a bàn t nh ng Nai (g i t t là tranh ch p lao ng) không theo trình t , th t c quy nh c a pháp lu t lao ng nhưng không trái nh ng quy nh chung c a pháp lu t. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa (g i t t là Ch t ch UBND c p huy n); 2. Các cơ quan ch c năng c p huy n: Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an huy n, Liên oàn Lao ng huy n và các ngành liên quan t i a phương; 3. Các cơ quan ch c năng c p t nh: S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, Công an t nh, Ban Qu n lý các Khu công nghi p, Liên oàn Lao ng t nh, C c Thu và C c H i quan. i u 3. Nguyên t c ph i h p gi i quy t 1. Vi c gi i quy t các v tranh ch p lao ng khi có yêu c u c a doanh nghi p ho c t p th ngư i lao ng v vi c h tr gi i quy t và nh ng v tranh ch p có nguy cơ gây nh hư ng n an ninh, tr t t a phương ho c quy n l i c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. 2. Vi c h tr gi i quy t các v tranh ch p lao ng gi a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ư c ti n hành công khai, th ng nh t, úng quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i ch trì gi i quy t tranh ch p lao ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c có liên quan gi i quy t k p th i các v tranh ch p lao ng nh m m b o n nh phát tri n s n xu t và tr t t xã h i. Chương II
  3. TRÁCH NHI M PH I H P VÀ N I DUNG GI I QUY T BƯ C U CÁC V TRANH CH P LAO NG i u 4. oàn công tác 1. Ch t ch UBND c p huy n có trách nhi m ch ng n m tình hình và t ch c oàn công tác gi i quy t tranh ch p lao ng t i các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t óng trên a bàn qu n lý. 2. Ch t ch UBND c p huy n tr c ti p làm Trư ng oàn gi i quy t các v tranh ch p lao ng. Trư ng h p do công tác t xu t thì có th y quy n cho Phó Ch t ch ho c Trư ng phòng, ban, ngành c p huy n làm Trư ng oàn gi i quy t tranh ch p lao ng. 3. Thành viên oàn công tác g m i di n phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an huy n, Liên oàn Lao ng huy n và các ngành liên quan t i a phương. Tùy theo tính ch t và quy mô c a v tranh ch p lao ng, ình công, Ch t ch UBND c p huy n quy t nh s thành viên tham gia gi i quy t. 4. i v i nh ng v tranh ch p lao ng có nh ng tình ti t ph c t p, Trư ng oàn công tác có th ngh các cơ quan ch c năng có liên quan c p t nh tham gia ph i h p h tr gi i quy t. 5. Trư ng h p x y ra cùng lúc nhi u v tranh ch p lao ng trên a bàn, Ch t ch UBND c p huy n (Trư ng oàn công tác) phân công các thành viên trong oàn công tác thành các t công tác gi i quy t tranh ch p lao ng các a i m, khu v c do Phó Ch t ch UBND c p huy n ho c Trư ng phòng, ban, ngành c a huy n làm T trư ng gi i quy t tranh ch p lao ng. i u 5. M i quan h ph i h p gi i quy t các v tranh ch p lao ng 1. Thành viên oàn công tác có trách nhi m ra các phương pháp gi i quy t n nh v vi c trong th i gian s m nh t theo s phân công c a Trư ng oàn. 2. Khi nh n ư c thông báo c a Ch t ch UBND c p huy n, các s , ngành ch c năng c a t nh căn c ch c năng nhi m v c a ơn v , có trách nhi m h tr Ch t ch UBND c p huy n gi i quy t k p th i các v tranh ch p lao ng t i các doanh nghi p theo quy nh t i i u 6, i u 7 và i u 8 c a Quy ch này. 3. Khi xét th y v tranh ch p lao ng có nguy cơ xâm h i nghiêm tr ng cho n n kinh t qu c dân, l i ích công c ng, Ch t ch UBND c p huy n báo cáo ngay cho Ch t ch y ban nhân dân t nh ch o x lý k p th i ho c ngh Th tư ng Chính ph ra quy t nh hoãn ho c ng ng ình công. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a oàn công tác: 1. n nh tình hình an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i t i doanh nghi p và a bàn nơi doanh nghi p ho t ng. Giúp doanh nghi p nhanh chóng n nh ho t ng s n xu t kinh doanh.
  4. 2. Hư ng d n và yêu c u các bên tranh ch p lao ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng i v i nh ng n i dung tranh ch p lao ng liên quan n quy n. xu t các phương án giúp các bên thương lư ng t ư c s th a thu n chung i v i nh ng n i dung tranh ch p lao ng liên quan n l i ích. 3. B o v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. i u 7. N i dung x lý bư c u trong vi c gi i quy t tranh ch p lao ng c a oàn công tác 1. Ti p xúc v i ch doanh nghi p, Ban Ch p hành (BCH) Công oàn cơ s ho c BCH Công oàn lâm th i ho c i di n h p pháp c a t p th ngư i lao ng n m tình hình, xác nh nh ng nguyên nhân x y ra tranh ch p lao ng t p th v quy n và l i ích. 2. Ti p xúc v i t p th ngư i lao ng n m nh ng yêu c u cơ b n c a ngư i lao ng, ng th i gi i thích, hư ng d n cho ngư i lao ng v quy n và nghĩa v trong vi c th c hi n nh ng yêu c u c a ngư i lao ng và trình t gi i quy t tranh ch p lao ng, ình công, theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 3. Yêu c u doanh nghi p cung c p h sơ có liên quan n n i dung tranh ch p lao ng, hư ng d n và yêu c u doanh nghi p th c hi n các quy nh c a pháp lu t có liên quan n quy n và ch ng t dàn x p, thương lư ng th a thu n v i ngư i lao ng nh ng n i dung có liên quan n l i ích. 4. H tr doanh nghi p ra phương án và ph i h p t ch c tri n khai phương án gi i quy t tranh ch p lao ng t p th , ình công. 5. Hư ng d n và yêu c u doanh nghi p ra thông báo v k t qu thương lư ng, gi i quy t nh ng yêu c u c a ngư i lao ng. 6. Thông qua n i dung b n thông báo k t qu thương lư ng, gi i quy t nh ng yêu c u c a ngư i lao ng. 7. Ph i h p v i doanh nghi p v n ng, thuy t ph c ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng th c hi n phương án gi i quy t tranh ch p lao ng. a) Trong trư ng h p các bên t hòa gi i thành ho c ch p thu n phương án gi i quy t tranh ch p c a oàn công tác, thì oàn công tác l p biên b n th ng nh t phương án gi i quy t tranh ch p lao ng. Các bên có nghĩa v ch p hành các th a thu n ghi trong biên b n. b) Trư ng h p t p th ngư i lao ng ho c ngư i s d ng lao ng không ng ý v i phương án gi i quy t c a oàn công tác thì hư ng d n cho các bên th c hi n trình t gi i quy t tranh ch p lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. i u 8. Nhi m v c a các thành viên trong oàn công tác 1. Ch t ch UBND c p huy n
  5. a) T ch c ngay oàn công tác n a i m x y ra tranh ch p lao ng, ch trì và phân công nhi m v c th cho các thành viên tham gia gi i quy t các v tranh ch p lao ng. b) Ch trì ti p xúc v i ch doanh nghi p và i di n ngư i lao ng, ng th i tr c ti p ki m tra các h sơ và s vi c có liên quan n n i dung ang tranh ch p, hư ng d n doanh nghi p th c hi n theo quy nh c a pháp lu t lao ng i v i nh ng n i dung có liên quan n quy n và hư ng d n các bên tranh ch p th c hi n vi c thương lư ng, th a thu n nh ng n i dung liên quan n l i ích. c) xu t và th ng nh t v i các thành viên oàn công tác v phương án gi i quy t, ng th i ph i h p v i doanh nghi p và i di n ngư i lao ng tri n khai phương án. Trong trư ng h p chưa có s th ng nh t n i dung phương án gi i quy t tranh ch p lao ng gi a các thành viên tham gia oàn công tác thì phương án s do Ch t ch UBND c p huy n quy t nh. d) i v i nh ng v tranh ch p lao ng có nh ng tình ti t ph c t p, Ch t ch UBND c p huy n thông báo cho các s , ban, ngành ch c năng c p t nh có liên quan bi t ph i h p h tr gi i quy t. e) T ng h p tình hình, báo cáo k t qu gi i quy t tranh ch p lao ng, ình công v i Ch t ch y ban nhân dân t nh. Thư ng xuyên t ng h p báo cáo nhanh, báo cáo nh kỳ tình hình tranh ch p lao ng và gi i quy t tranh ch p lao ng, ình công v S Lao ng - Thương binh Xã h i t ng h p báo cáo UBND t nh và B Lao ng - Thương binh và Xã h i tình hình tranh ch p lao ng, ình công trên a bàn t nh. g) X lý theo quy nh c a pháp lu t nh ng hành vi vi ph m pháp lu t lao ng trư c, trong và sau khi x y ra tranh ch p lao ng. h) Ch o l c lư ng Công an có bi n pháp x lý nh ng i tư ng có hành vi kích ng, lôi kéo, c n tr ngư i khác th c hi n các quy nh c a pháp lu t và nh ng n i dung thông báo c a Trư ng oàn công tác. 2. Các cơ quan ch c năng có liên quan c p t nh Khi nh n ư c thông báo và ngh h tr tham gia ph i h p gi i quy t tranh ch p lao ng c a Ch t ch UBND c p huy n thì Th trư ng các s , ban, ngành liên quan có trách nhi m c i di n n h tr a phương th c hi n nh ng n i dung ch y u sau ây: a) S Lao ng - Thương binh và Xã h i - Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v lao ng theo quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, doanh nghi p trên a bàn t nh;
  6. - H tr Ch t ch UBND c p huy n trong vi c hư ng d n gi i quy t các v tranh ch p lao ng, ình công có nh ng tình ti t ph c t p (khi có ngh c a Ch t ch UBND c p huy n i v i các doanh nghi p ngoài các khu công nghi p); - Hư ng d n, ki m tra doanh nghi p và ngư i lao ng th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có) i v i các doanh nghi p ngoài các khu công nghi p; - X lý theo quy nh c a pháp lu t nh ng hành vi vi ph m pháp lu t lao ng trư c, trong và sau khi x y ra tranh ch p lao ng, ình công; - Ch trì ph i h p v i các s , ban, ngành, Ch t ch UBND c p huy n nghiên c u các gi i pháp ngăn ng a và gi i quy t tranh ch p lao ng, ình công trình UBND t nh xem xét ch o; - T ng h p báo cáo, xu t UBND t nh, B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c gi i quy t tranh ch p lao ng, ình công t i các doanh nghi p trên a bàn t nh. b) Ban Qu n lý các Khu công nghi p - Phát hi n, thông báo k p th i v i Ch t ch UBND c p huy n, các cơ quan ch c năng có liên quan v các v tranh ch p lao ng x y ra t i các doanh nghi p trong khu công nghi p; - Ph i h p v i Ch t ch UBND c p huy n trong vi c hư ng d n gi i quy t tranh ch p lao ng t i các doanh nghi p trong khu công nghi p; - Hư ng d n, ki m tra doanh nghi p và ngư i lao ng th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có); - Tham gia ki m tra các h sơ liên quan n n i dung ang tranh ch p lao ng; ph i h p hư ng d n doanh nghi p và ngư i lao ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng; - Cung c p cho oàn công tác các thông tin v tình hình, c i m c a doanh nghi p trong khu công nghi p ang x y ra tranh ch p lao ng; - Tham gia góp ý v phương án gi i quy t tranh ch p lao ng và ph i h p v i các s , ngành, doanh nghi p tri n khai th c hi n phương án. c) Liên oàn Lao ng t nh - Ch o cho Công oàn cơ s các c p n m tình hình phát hi n và thông báo k p th i cho Công oàn c p trên và Ch t ch UBND c p huy n nguy cơ x y ra tranh ch p lao ng; - Làm vi c v i Ban Ch p hành Công oàn cơ s (n u có) và ti p xúc v i ngư i lao ng bi t rõ nguyên nhân x y ra tranh ch p lao ng;
  7. - Tuyên truy n, v n ng và gi i thích cho ngư i lao ng hi u rõ và th c hi n các quy nh c a pháp lu t lao ng v quan h lao ng và n i quy lao ng c a doanh nghi p; - Tham gia góp ý v phương án gi i quy t v tranh ch p lao ng; - Gi i thích, v n ng, thuy t ph c ngư i lao ng tr l i v trí làm vi c và giám sát vi c th c hi n quy t nh c a Th tư ng Chính ph v hoãn ho c ng ng ình công (n u có); d) Công an t nh - Ch o l c lư ng Công an theo thNm quy n cùng oàn công tác ph i h p v i Công an a phương th c hi n các nhi m v sau: - n nh tình hình an ninh, tr t t t i doanh nghi p và a bàn nơi doanh nghi p ho t ng s n xu t kinh doanh x y ra tranh ch p lao ng; - Ch o cho các l c lư ng Công an cơ s n m tình hình phát hi n và thông báo k p th i cho Ch t ch UBND c p huy n nguy cơ x y ra tranh ch p lao ng; - Ngăn ch n, x lý k p th i các hành vi kích ng, gây r i, cư ng ép ngư i lao ng ình công và thông báo k t qu x lý cho Ch t ch UBND c p huy n, các s , ban, ngành liên quan và doanh nghi p bi t; - m b o an ninh, tr t t trên a bàn trong quá trình oàn công tác, ch doanh nghi p và ngư i lao ng gi i quy t tranh ch p lao ng. e) S K ho ch và u tư - Cung c p cho oàn công tác các thông tin v tình hình, c i m c a doanh nghi p n m ngoài các khu công nghi p ang x y ra tranh ch p lao ng; - Tham gia góp ý ki n v phương án gi i quy t tranh ch p lao ng c a doanh nghi p n m ngoài các khu công nghi p. g) C c Thu và C c H i quan t nh - Cung c p cho oàn công tác các thông tin v hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh và các thông tin khác c a doanh nghi p ang x y ra tranh ch p lao ng; - Tham gia góp ý ki n v phương án gi i quy t tranh ch p lao ng. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. Ch t ch UBND c p huy n có trách nhi m m b o kinh phí, phương ti n ph c v cho oàn công tác th c hi n nhi m v ; ch u trách nhi m v n i dung khi cung c p thông tin cho các phương ti n thông tin i chúng; t ng h p báo cáo k t qu
  8. gi i quy t v S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p báo cáo UBND t nh và B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 10. Ch t ch UBND c p huy n, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S K ho ch và u tư, Công an t nh, Trư ng ban Ban Qu n lý các Khu công nghi p t nh, C c trư ng C c Thu và C c H i quan t nh ng Nai có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. ngh Liên oàn Lao ng t nh ph i h p v i các s , ban, ngành, a phương th c hi n Quy ch . Các cơ quan là thành viên c a oàn công tác có trách nhi m c cán b úng thành ph n quy nh tham gia oàn và ch p hành s phân công c a Trư ng oàn và ư c hư ng các ch theo quy nh hi n hành./.
Đồng bộ tài khoản