Quyết định 2250/QĐ-BTP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định 2250/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2250/QĐ-BTP về việc tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về thực hiện Luật thi hành án dân sự, nghị định của Chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2250/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2250/Q -BTP Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C T CH C H I NGHN GIAO BAN TR C TUY N V TH C HI N LU T THI HÀNH ÁN DÂN S , NGHN NNH C A CHÍNH PH V C NG C , KI N TOÀN T CH C, CÁN B CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S NA PHƯƠNG B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c yêu c u, nhi m v công tác thi hành án dân s năm 2009; Xét ngh c a C c trư ng C c thi hành án dân s , QUY T NNH: i u 1. T ch c H i ngh giao ban tr c tuy n v th c hi n Lu t Thi hành án dân s , Ngh nh s 74/2009/N -CP ngày 09/9/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành án dân s v cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và công ch c làm công tác thi hành án dân s . i u 2. Hình th c, a i m và th i gian t ch c H i ngh 1. H i ngh ư c t ch c b ng hình th c giao ban i n t a phương ti n. 2. Các i m c u H i ngh ư c t t i các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, à N ng, thành ph H Chí Minh, C n Thơ (05 i m c u). 3. H i ngh ư c t ch c 01 bu i sáng, t 7gi 30 ngày 28/10/2009. i u 3. Thành ph n, s lư ng i bi u và kinh phí t ch c H i ngh 1. Thành ph n i bi u d H i ngh g m: Lãnh o B Tư pháp; i di n các cơ quan Trung ương và a phương nơi t i m c u h i ngh , Lãnh o Văn phòng B , V T ch c cán b , V K ho ch tài chính,Thanh tra B , C c Công ngh Thông tin; Ban Thư ký Lãnh o B ; Lãnh o C c, Lãnh o các Phòng chuyên môn thu c C c Thi hành án dân s ; Giám c, Trư ng Phòng t ch c – hành chính c a các S Tư pháp, Thi hành án dân s c p t nh; i di n C c thi hành án - B Qu c phòng; phóng viên m t s Báo, ài Trung ương và a phương nơi t i m c u H i ngh (t ng s i bi u d H i ngh kho ng 300 ngư i; nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên ph c v H i ngh kho ng 20 ngư i). 2. Kinh phí t ch c H i ngh : th c hi n theo ch tài chính hi n hành. i u 4. T ch c i u hành H i ngh 1. C c trư ng C c thi hành án dân s ch trì i u hành H i ngh t i i m c u Hà N i. 2. Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t i m c u h i ngh ch trì, i u hành H i ngh t i các i m c u theo s phân công c a C c trư ng C c thi hành án dân s (theo Ph l c các i m c u và u m i liên h ).
  2. 3. C c Thi hành án dân s ph i h p v i Văn phòng B , V T ch c cán b xây d ng Chương trình t ch c H i ngh ; C c Công ngh thông tin ch trì, ph i h p v i C c Thi hành án dân s , Văn phòng B chuNn b các i u ki n k thu t c n thi t t ch c H i ngh ; t p hu n, hư ng d n s d ng các thi t b k thu t liên quan n vi c t ch c i u hành H i ngh . i u 5. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( bi t); - Lưu: VP, C c THADS. Nguy n c Chính PH L C DANH SÁCH CÁC I M C U VÀ U M I LIÊN H STT i m c u H i ngh u m i liên h i bi u tham d 1 Hà N i - C c Thi hành án dân s G m i bi u c a 40 ơn v : - Văn phòng B - B Tư pháp; - C c Công ngh thông tin - C c THADS, V TCCB, C c CNTT, VP B , V KHTC, Thanh Tra - V T ch c cán b B , Ban Thư ký Lãnh o B . - S Tư pháp; Thi hành án dân s các t nh, thành ph Hà N i, Yên Bái, i n Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao B ng, B c K n, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Th , Vĩnh Phúc. - C c THA- B Qu c phòng; - i bi u là khách m i t i các cơ quan TW và a phương; - i di n Báo PLVN, VTV. (T ng s : 80 ngư i)
  3. 2 H i Phòng Trư ng THADS tp H i Phòng G m i bi u c a 29 ơn v : - S Tư pháp, Thi hành án dân s Thành ph H i Phòng, L ng Sơn, B c Ninh, B c Giang, Qu ng Ninh, Thái Bình, H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam, Nam nh; - i bi u là khách m i t i a phương (T ng s : 55 ngư i) 3 à N ng Trư ng THADS tp à N ng G m i bi u c a 29 ơn v : S Tư pháp, Thi hành án dân s các t nh, thành ph à N ng, Qu ng Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu , Khánh Hòa, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Phú Yên, Bình nh, Ninh Thu n, Bình Thu n. - i bi u là khách m i t i a phương. (T ng s : 55 ngư i) 4 Tp. H Chí Minh Trư ng THADS Tp. H Chí Minh G m i bi u c a 35 ơn v : - Cơ quan i di n c a BTP t i thành ph H Chí Minh; - S Tư pháp, Thi hành án dân s Thành ph H Chí Minh, Bình Phư c, ng Nai, Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre, k L k, Kon Tum, Gia Lai, c Nông, Lâm ng. - i biêu là khách m i tai a phương. - i di n ài truy n hình tp HCM. (T ng s : 66 ngư i) 5 C n Thơ Trư ng THADS tp C n Thơ G m i bi u c a 21 ơn v : - S Tư pháp, Thi hành án dân s thành ph C n Thơ, ng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, H u Giang, B c Liêu, Cà Mau. - i bi u là khách m i t i a phương.
  4. (T ng s : 39 ngư i)
Đồng bộ tài khoản