Quyết định 229/1998/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Quyết định 229/1998/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 229/1998/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc công bố danh mục các sản phẩm phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 229/1998/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch Đầu tư

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  K Õ  h o¹ch vµ  Ç u  t sè 229/1998/Q§­B K H  n g µ y   B tr § 29 th¸ng  4 n¨ m  1998  Ò  viÖc c«n g  bè  d a n h   ô c  c¸c v m s¶ n p h È m   h ¶i ® ¶ m  b ¶ o  x u Êt k h È u  Ýt n h Êt 80 % p B é  tr ëng B é  K Õ  ho¹ch vµ § Ç u  t ­ C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  3  ®Þnh   10/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 1  23    n¨m   1998 cña ChÝnh  phñ  mét  biÖn  vÒ  sè  ph¸p khuyÕn khÝch  ®¶m   vµ  b¶o ho¹t  ®éng ®Çu      ttrùctiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam;        i   ­Sau      æi,thèng    khitrao®   nhÊt ý    kiÕn      li   víi Bé  ªnquan, c¸c Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Nay c«ng  kÌm  bè  theo QuyÕt ®Þnh  nµy Danh môc    c¸c s¶n  phÈm  c«ng nghiÖp      ¸n ®Çu      mµ c¸cdù    tnícngoµiph¶i®¶m       b¶o  xuÊt khÈu    Ýt  nhÊt 80%     s¶n phÈm. §iÒu 2.­ Danh  môc nµy  dông  ¸p  ®èi      ¸n  víic¸c dù  ®Çu       t níc ngoµi® îc cÊp      GiÊy  phÐp ®Çu      ttõngµy QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu  cã  lùc. B∙ibá    mäi quy ®Þnh  íc ®©y   tr   cña  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu       vµ  t tr¸ víiQuyÕt  i ®Þnh nµy. §iÒu    3.­QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký. Danh   ô c m c¸c s¶n p h È m  c«n g  n g hi Ö p p h ¶i  ¶ m  b¶ o   u Êt kh È u  Ýt n h Êt 80 % ® x (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  229/1998/Q§­ sè  BKH   ngµy  th¸ng4  29    n¨m  1998 cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu )t 1.Xe    g¾n  m¸y    haib¸nh. 2.Xe    lÞch,xe      tÊn.   «t« du    t¶i 10  díi 3. M¸y    b¬m     níc thuû      lî díi30.000  i m3/h, m¸y    b¬m     níc sinh ho¹tdíi540        m3/h. 4.D©y      c¸p ®iÖn  trungh¹ thÕ.    
  2. 2 5.D©y      c¸p th«ng    tinth«ng  êng. th 6. Tµu    vËn    t¶ibiÓn    díi30.000      tÊn,tµu ®¸nh      c¸ díi1000cv,tµu s«ng,ca­       n«,sµ        lan (¸pdông        ¸n theo  ®èi víi dù    c¸c h×nh thøc ®Çu      t100%   vèn    níc ngoµi). 7.C¸c    s¶n  phÈm   nghe  nh×n. 8.S¶n    phÈm   nh«m   h×nh. 9.ThÐp    x©y  dùng  dông ≤  m m). th«ng  ( 40  10.G¹ch  l¸   vÖ    èp  tsø  sinh. , 11.Ph©n    NPK. 12.ChÊt      tÈy röa. 13.S¬n  êng  s¬n    th vµ  x©y  dùng. 14.Accu    (ch×  axÝt). +  15.Nhùa    PVC. 16.S¨m    ®¹p,xe    lèpxe    m¸y. 17.Xót (NaOH)  a        vµ  xÝt(H2SO4,  HCl). 18.Qu¹t®iÖn        ®¹p  phô      c¸clo¹ 19.Xe  i vµ  tïng. 20.C¸c      lo¹ m¸y  i biÕn    ¸p ph©n  phèidíi KV.     35  21.§éng  §i­ den    cv.   c¬  ª­ díi15  22.C¸c    s¶n  phÈm   may  Æc. m 23.C¸c    s¶n  phÈm   giµydÐp.   24.C¸c    s¶n  phÈm   nhùa    giadông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản