Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 229/1999/qđ-tchq về việc sửa đổi khung giá tính thuế do tổng cục hải quan ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ về việc sửa đổi khung giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 229/1999/Q -TCHQ Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1999 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 229/1999/Q -TCHQ NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C S A I KHUNG GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác nh giá tính thu quy nh t i i u 7 Ngh nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c i u 3 Quy t nh 918-TC/Q -TCT ngày 11 tháng 11 năm 1997 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành B ng giá mua t i thi u t i c a kh u; Căn c vào B ng giá ban hành kèm theo Quy t nh 590A/1998/Q -BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính; Xét ngh c a C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK QUY T NNH i u 1. i u ch nh gi m giá tính thu các m t hàng xe máy hi u DREAM 100 (ll) lo i th p quy nh t i B ng giá mua t i thi u ban hành kèm theo Quy t nh 590A/1998/Q -BTC ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính trong ph m vi 10% c th là: "Xe máy nhãn hi u HONDA: - Lo i Dream 100 (ll) lo i th p: 1.170 USD/chi c" i u 2. Khung giá này thay th khung giá m t hàng cùng lo i quy nh t i B ng giá ban hành kèm theo Quy t nh s 590A/1998/Q -BTC ngày 29/04/1998 c a B trư ng B Tài chính và áp d ng th ng nh t sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông C c trư ng C c ki m tra thu th XNK, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Văn Dĩnh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản