Quyết định 229/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 229/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 229/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục vật tư thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí trong nước sản xuất được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 229/2001/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  K Õ  h o¹ch vµ  Ç u  t sè 229/2001/Q§­B K H  n g µ y   B tr § 18 th¸ng  5 n¨ m  2001  a n  h µ n h  D a n h  m ô c  v Ët t  b thiÕt b Þ  p h ô c  v ô  h o¹t  é n g  d Ç u  k h Ý  trong n íc  ® s¶ n xu Êt ® îc B é  tr ëng  B é   Õ  ho¹ch vµ ® Ç u  t K C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  75/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  01    n¨m 1995 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh chøc  n¨ng,nhiÖm  cña  KÕ     vô  Bé  ho¹ch vµ    §Çu , t C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  48/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 9  12    n¨m 2000 cña  ChÝnh phñ híng dÉn      thihµnh LuËt DÇu     khÝ söa ®æi; Sau    ý  khicã  kiÕn  thèng  nhÊt cña        c¸cBé, ngµnh  ªnquan, li   Q uy Õt  Þ nh:  ® §iÒu 1.  Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy Danh  môc      vËt t phôc  vô    ho¹t®éng  dÇu  khÝ trong nícs¶n      xuÊt ® îc ®Ó       lµm    x¸c ®Þnh     c¨n cø    vËt t trong    níc cha s¶n xuÊt  îc,® îc miÔn  ®     thuÕ  nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh     t¹i §iÒu  NghÞ   54  ®Þnh  48/2000/N§­   sè  CP ngµy  12/9/'2000 cña    ChÝnh phñ  vµ  ® îcmiÔn    thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngtheo quy ®Þnh  it¹ §iÒu  cña    55  NghÞ ®Þnh    nãi trªn. §iÒu    2. ViÖc  nhËp khÈu thiÕtbÞ    dïng cho        c¸cho¹t®éng  dÇu  khÝ ¸p  dông Danh  môc  thiÕtbÞ  ph¬ng    vµ  tiÖn vËn    t¶ichuyªn dïng trong    níc s¶n  xuÊt ® îc ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 214/1999/Q§­ BKH  ngµy  26/4/1999    ®Ó lµm    x¸c ®Þnh  c¨n cø    thiÕtbÞ    trong níccha      s¶n xuÊt ® îc,® îc       miÔn thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo §iÒu  NghÞ    55  ®Þnh  48/2000/N§­ sè  CP. §iÒu 3. Trong  QuyÕt  ®Þnh    nµy, "Ho¹t®éng      dÇu  khÝ"  îc   ®   ®Þnh  nghÜa  nh t¹  i§iÒu  NghÞ   2  ®Þnh   48/2000/N§­ sè  CP,      lµ c¸c ho¹t®éng    t×m  kiÕm,  th¨m dß,  ph¸t tr   iÓn má, khai th¸c,xö        lý,tµng   tr÷,thu  gom   vËn  vµ  chuyÓn  dÇu khÝ    tõ khu vùc khaith¸c®Õn       ®iÓm  giao nhËn  c¸c ho¹t®éng    vµ      dÞch  cho      vô  c¸c ho¹t®éng  t×m kiÕm,  th¨m  dÇu  dß  khÝ. C¸c      ho¹t®éng  kh¸c  trong lÜnh    vùc dÇu  khÝ    ¸p dông theo    c¸c QuyÕt ®Þnh  214/1999/Q§­ sè  BKH;  sè 230/2000/Q§­ BKH   sè  vµ  462/2000/Q§­ BKH.    §iÒu    4. Tæng  c«ng    tyDÇu  khÝ ViÖt Nam     hoÆc     c¸c ®¬n  thµnh  vÞ  viªncña    Tæng  c«ng    tyDÇu   khÝ ViÖt Nam   îcuû    ®   quyÒn  ph¶icã      v¨n b¶n    göi Tæng  côc    H¶i quan  c¬  vµ  quan  thuÕ ®Þa  ph¬ng    x¸c nhËn  vËt t  sè   ,thiÕtbÞ    nhËp  khÈu      lµ®Ó phôc  ho¹t®éng  vô    dÇu khÝ  îc®Þnh  ®   nghÜa    t¹ §iÒu  cña  i 3 
  2. 2 QuyÕt  ®Þnh  nµy. Trong  êng  cã  kh«ng    tr hîp  sù  thèng nhÊt gi÷a c¬      quan    h¶i quan  ®Þa  ph¬ng    víidoanh nghiÖp  nhËp  khÈu th× Tæng  c«ng    ty DÇu  khÝ  kiÕn nghÞ  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   vµ  t xem  xÐt quyÕt ®Þnh. Trong    thêigian chê    ®îiquyÕt ®Þnh      cña  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu ,c¬  t  quan    h¶iquan  ®Þa  ph¬ng  lµm  thñ    tôc th«ng quan  kÞp    thêi®èi    hµng  víisè  hãa nhËp  khÈu ®¶m   b¶o ho¹t  ®éng  dÇu  khÝ kh«ng  gi¸n®o¹n. bÞ    §iÒu 5. Danh môc     vËt t thiÕtbÞ    phôc  ho¹t®éng  vô    dÇu khÝ trong  níc s¶n    xuÊt  îc ban  ®   hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy    îc xem   sÏ ®   xÐt    bæ sung, cËp    nhËt hµng  n¨m cho    phï hîp    víit×nh h×nh thùc  trªnc¬  ®Ò   tÕ    së  nghÞ  cña c¸c ®¬n   s¶n  vÞ  xuÊt trong    c¸c  quan  níc vµ  c¬  qu¶n    lý nhµ    níc chuyªn ngµnh.   §iÒu    6. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy,kÓ    15    tõ ngµy  vµ  ký  ¸p dông  ®èi        c¶  víic¸c tê khai hµng    nhËp  khÈu  phôc  c¸c ho¹t®éng  vô      dÇu  khÝ  tõ ngµy  hiÖu    kÓ    cã  lùc cña LuËt DÇu     khÝ söa  æi  ® n¨m 2000 cho ®Õn   tr   ícngµy  hiÖu    cã  lùccña QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  3. 3 d a n h  m ô c  v Ët t thiÕt b Þ  p h ô c  v ô  h o¹t é n g  d Ç u  k h Ý  ® trong n íc s ¶ n x u Êt ® îc (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  229/2001/Q§­ sè  BKH   ngµy  18/5/2001 cña  tr Bé  ëng  KÕ   Bé  ho¹ch vµ    §Çu ). t STT Tªn  Æt   M∙  theo biÓu  m sè    NK VËt ThiÕ Ký  hiÖu,quy    c¸ch,m«     t¶ hµng t tbÞ   Nhãm Ph©n nhãm I Lo¹i  Tæng  c«ng    ty dÇu  khÝ   s¶n  xuÊt 1 Dolomite 2518 10 00 x D¹ng  bét mµu  tr¾ng, ®ãng    bao  50  kg (chñ yÕu  cho  gèm   x©y  sø  dùng) 4 Mica 2525 20 00 x D¹ng vÈy,mÇu     tr¾ng  trong,   kÝch  cì tõ 16­ 100  mesh,   bao giÊy 25    kg 5 Feldspa 2529 10 00 x D¹ng bét mµu  tr¾ng ngµ,   ®ãng  bao  lo¹  kg  PP  i 50  (chñ  yÕu cho  gèm   x©y  sø  dùng) 6 CaCl2 2827 20 00 x D¹ng  bét mµu  tr¾ng, ®ãng    bao  lo¹ 25  PP    kg i 7 CaCO3 2836 50 00 x D¹ng    bét hoÆc   mµu  tr¾ng,  ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i 8 Sil   icaFlour 2839 90 00 x D¹ng  bé  mµu  vµng  s¸ng,   ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i 9 Bentonite   2851 00 90 x D¹ng  bé  mµu  vµng  s¸ng,   API ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i 10 Bentonite   2851 00 90 x D¹ng  bé  mµu  vµng  s¸ng,   cäc nhåi ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i 11 Bentonite   2851 00 90 x D¹ng  bé  mµu  vµng  s¸ng,   khu«n  ®óc ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i 12 Bentonite   2851 00 90 x D¹ng  bé  mµu  vµng  s¸ng,   giÕng  ®ãng  bao  lo¹ 50  PP    kg i khoan 13 BairteAPI   2851 00 90 x D¹ng    bétmµu  s¸ng,®ãng  be    bao    i kg,1      PP lo¹  50    tÊn,1,5 tÊn 14 DMC   ­Lub 2942 00 00 x D¹ng  nhít,  mµu  tèi ®ãng  , can  lÝthoÆc     25    phi200  lÝt 15 Biosafe 1515 19 00 x D¹ng láng,®ãng    can  lÝt 25  16 Th¹ch anh   2506 10 00 x D¹ng  bét mµu  tr¾ng, ®ãng    bao  tÊn  1  hoÆc   kg  50  (chñ  yÕu cho  gèm   x©y  sø  dùng) 17 ChÊt   c¸ch 2508   40 00 x D¹ng tÊm ©m,  nhiÖttõ    
  4. 4 Bazan 18 Xanthan  Kh«ng x D¹ng    sîimµu  vµng  ngµ Gum /cã II Lo¹ikh¸c   19 Xi m¨ng  P  2523 29 10 x X©y  dùng  c¸c c«ng tr×nh  300 biÓn 20 S¬n    i 3208 c¸clo¹ 10 30 x S¬n    c¸ckÕt cÊu thÐp 21 Dung   m«i  3209 90 90 x kÌm   theo   s¬n 22 Gç  dïng kª 4407   99 00 x lãt   giµn   khoan 23 B¶o  hé  lao 6201   x QuÇn, ¸o,  giÇy, ñng, mò,  ®éng yÕm,  g¨ng  tay 24 Hãa   phÈm   2515 x ChÊt t¹o bät,  Polime sil c i  khoan kh¸c h÷u    c¬, phÌn nh«m     kÐp  kali  , than ch×    trÊu,   bét,vá  Bét ®¸ cÈm  th¹ch,  Stearat  nh«m,  NaCL,  chÊt ho¹ttÝnh      bÒ   Æt,  m HCI 25 DÇu       2710 nhítb«i 00 90 x SAE   (30ART,   30GD,  tr¬n 40HDG M,   40GD,   50RT,  40RMX,  50RMX,  90TDEP,  140TDEP   (GL5)   ISO(150EP,  37TL,  46TL,   68TL);VIT32,VIT100     26 BiÓn   b¸o 8309   90 90 x hiÖu   trªn  giµn khoan  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản