Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT về việc ban hành mẫu “Lý lịch liên tục của tàu biển”, mẫu “Các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” và mẫu “Bản danh mục các sửa đổi, bổ sung đối với Lý lịch liên tục của tàu biển” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 23/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2004 QUY T Đ NH BAN HÀNH M U “LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N”, M U “CÁC S A Đ I, B SUNG Đ I V I LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N” VÀ M U “B N DANH M C CÁC S A Đ I, B SUNG Đ I V I LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 191/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t s a đ i, b sung năm 2002 m t s chương c a Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n; Căn c s a đ i, b sung năm 2002 m t s chương c a Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n; B lu t Qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n và Ngh quy t A. 959 (23) ngày 5/ 12/ 2003 c a T ch c Hàng h i qu c t ban hành và hư ng d n vi c duy trì m u Lý l ch liên t c c a tàu bi n; Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. 1. Nay ban hành m u “Lý l ch liên t c c a tàu bi n”, m u “Các s a đ i, b sung đ i v i Lý l ch liên t c c a tàu bi n” và m u “Danh m c các s a đ i, b sung đ i v i Lý l ch liên t c c a tàu bi n” quy đ nh t i Ph l c kèm theo Quy t đ nh này đ áp d ng cho tàu bi n Vi t Nam ho t đ ng trên tuy n qu c t và công ty khai thác tàu bi n Vi t Nam ho t đ ng trên tuy n qu c t . 2. M u “Lý l ch liên t c c a tàu bi n, m u s a đ i, b sung đ i v i Lý l ch liên t c c a tàu bi n” và m u “B n danh m c các s a đ i, b sung đ i v i Lý l ch liên t c c a tàu bi n” nêu t i kho n 1 Đi u này thay th cho m u “Lý l ch c a tàu bi n” quy đ nh t i Ph l c 2 c a Quy t đ nh s 170/ 2004/ QĐ-BGTVT ngày 16/ 1/ 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c áp d ng S a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t Qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n. Đi u 2. C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n các cơ quan, đơn v , cá nhân có liên quan th c hi n Quy t đ nh này và các quy đ nh khác theo Ngh quy t A. 959 (23) ngày 5/ 12/ 2003 c a T ch c Hàng h i qu c t . Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. M i quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u bãi b . 2. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đào Đình Bình (Đã ký) PH L C M U1 LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
  2. LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N S ………… continuos synopsis record (csr) document number C P CHO TÀU BI N CÓ S IMO…….. for the ship with imo number STT Thông tin No. Information 1 Tài li u này áp d ng t (ngày): This document applies from (date): 2 Qu c gia tàu mang c : Flag State: 3 Ngày đang ký mang c qu c t ch c a Qu c gia nêu M c 2: Date of registration with the State indicated in 2: 4 Tên tàu: Name of ship: 5 C ng đăng ký: Port of registration: 6 Tên Ch tàu đăng ký hi n t i: Name of current registered owner(s): Đ a ch đăng ký: Registered address(es): 7 Tên c a ngư i thuê tàu tr n đăng ký (n u có) If applicable, name of current registered bareboat charterer(s): Đ a ch đăng ký: Registered address(es): 8 Tên c a Công ty (qu n lý an toàn qu c t ) Name of Company (International Safety Management) Đ a ch đăng ký: Registered address(es): Nơi ti n hành các ho t đ ng qu n lý an toàn: Address(es) of its safety management activities: 9 Tên c a các t ch c phân c p tàu Name of all classification societies which the ship is classed: 10 T ch c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n phù h p: Administration/ Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance:
  3. T ch c th c hi n vi c đánh giá (n u khác): Body which carried out audit (if different): 11 T ch c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n qu n lý an toàn: Administration/ Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate: T ch c th c hi n vi c đánh giá (n u khác): Body which carried out audit (if different): 12 Cơ quan có th m quy n c p Gi y ch ng nh n qu c t v an ninh tàu bi n: Administration/ Government/Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate: Cơ quan th c hi n vi c th m tra (n u khác): Body which carried out verification (if different): 13 Ngày ch m d t đăng ký v i Qu c gia nêu M c 2: Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2: Xác nh n r ng b n Lý l ch này hoàn toàn chính xác. This is to certify that this record is correct in all respects. Do C c Hàng h i Vi t Nam c p. Issued by the Vietnam Maritime Administration. Ngày và nơi c p: Place and date of issue: Ch ký c a ngư i có th m quy n: Signature of authorized person: Tên c a ngư i có th m quy n: Name of authorized person: Tàu đã nh n đư c tài li u này và đính vào H sơ Lý l ch liên t c c a tàu bi n ngày: This document was received by the ship and attached to the ship’s CSR file on the following date: Ký tên: Signature: M U2 CÁC S A Đ I, B SUNG Đ I V I LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N CÁC S A Đ I, B SUNG Đ I V I LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N S …………. Amendments to the csr document number C P CHO TÀU BI N CÓ S IMO…….. for the ship with imo number Các s a đ i, b sung đư c ghi B ng dư i đây. Các h ng m c không thay đ i thì ghi: N/C.
  4. The amendments are shown in the table. Indicate N/C for all items not being changed. Ngày tháng năm s d ng: ngày/ tháng/ năm Dates should be in the format dd/ mm/ yyyy STT Thông tin No. Information 1 Tài li u này áp d ng t (ngày): This document applies from (date): 2 Qu c gia tàu mang c : Flag State: 3 Ngày đang ký mang c qu c t ch c a Qu c gia nêu M c 2: Date of registration with the State indicated in 2: 4 Tên tàu: Name of ship: 5 C ng đăng ký: Port of registration: 6 Tên Ch tàu đăng ký hi n t i: Name of current registered owner(s): Đ a ch đăng ký: Registered address(es): 7 Tên c a ngư i thuê tàu tr n đăng ký (n u có) If applicable, name of current registered bareboat charterer(s): Đ a ch đăng ký: Registered address(es): 8 Tên c a Công ty (qu n lý an toàn qu c t ) Name of Company (International Safety Management) Đ a ch đăng ký: Registered address(es): Nơi ti n hành các ho t đ ng qu n lý an toàn: Address(es) of its safety management activities: 9 Tên c a các t ch c phân c p tàu Name of all classification societies which the ship is classe: 10 T ch c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n phù h p: Administration/ Government/Recognized Organization which issued Document of Compliance: T ch c th c hi n vi c đánh giá (n u khác): Body which carried out audit (if different): 11 T ch c có th m quy n c p Gi y ch ng nh n qu n lý an
  5. toàn: Administration/ Government/Recognized Organization which issued Safety Management Certificate: T ch c th c hi n vi c đánh giá (n u khác) Body which carried out audit (if different): 12 Cơ quan có th m quy n c p Gi y ch ng nh n qu c t v an ninh tàu bi n: Administration/ Government//Recognized Security Organization which issued International Ship Security Certificate: Cơ quan th c hi n vi c th m tra (n u khác): Body which carried out verification (if different): 13 Ngày ch m d t đăng ký v i Qu c gia nêu M c 2: Date on which the ship ceased to be registered with the State indicated in 2: Xác nh n r ng Lý l ch này hoàn toàn chính xác. This is to certify that this record is correct in all respects. Phát hành b i Công ty ho c Thuy n trư ng:…………………………………… Issued by the Company or Master: Ngày và nơi phát hành:…………………………………………………. Place and date of issue: Ch ký c a ngư i có th m quy n:……………………………………… Signature of authorized person: Tên c a ngư i có th m quy n:…………………………………………. Name of authorized person: M U3 B N DANH M C CÁC S A Đ I, B SUNG Đ I V I LÝ L CH LIÊN T C C A TÀU BI N S ………… index of Amendments to the csr document number C P CHO TÀU BI N CÓ S IMO…….. for the ship with imo number Sau khi Lý l ch liên t c c a tàu bi n đư c c p, các s a đ i, b sung đã đư c Công ty ho c Thuy n trư ng đi n vào, B n danh m c các s a đ i, b sung đư c đính kèm v i H sơ Lý l ch liên t c c a tàu bi n và ph i đư c thông báo cho C c Hàng h i Vi t Nam bi t. After this CSR document was issued, the following amendments to entries on the document have been made by the Company or the Master, have been attached to the ship’s CSR file and have been notified to the Vietnam Maritime Administration. Ngày áp d ng s a đ i, b S a đ i, b sung Lý l ch liên t c c a Ngày B n danh m c các s a đ i, b sung tàu bi n sung đư c đính vào H sơ Lý l ch liên t c c a tàu bi n Date of application of Thông tin t m c 2- 13 Amendments Date amendment form attached to the Amendments to CSR ship’s CSR file
  6. Information (2-13) Ghi chú: M u c a B n danh m c này có th đư c s d ng ti p n u có nhi u s a đ i, b sung và đư c đính kèm làm Ph l c c a B n danh m c này. Các Ph l c này đư c đánh s t 1 tr đi. C n ch rõ là: Ph l c s …. đư c đính kèm v i B n danh m c này. Note: If more amendments are issued than allowed for in the above table, add copies of this table as Appendies to this page. Such Appendis should be numbered from 1 and upwards. When relevent, indicate as follows: Appendies no…. has been added to this page.
Đồng bộ tài khoản