Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
80
lượt xem
4
download

Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 2331/2004/qđ-byt về việc ban hành quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam do bộ y tế ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2331/2004/QĐ-BYT về việc ban hành Quy trình kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2331/2004/Q -BYT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 2331/2004/Q -BYT NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH KI M DNCH Y T BIÊN GI I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 41/1998/N -CP ngày 11/6/1998 c a Chính ph ban hành i u l ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Sau khi có ý ki n th a thu n c a B Tài chính t i Công văn s 2528/TCHQ-PC ngày 02/6/2004, B Giao thông v n t i t i Công văn s 2720/GTVT-PC ngày 02/6/2004, B Nông nghi p và phát tri n nông thôn t i Công văn s 1238/BNN-PC ngày 02/6/2004, B Công an t i Công văn s 1030/CV-BCA(V11) ngày 23/6/2004 và B Qu c phòng t i Công văn s 758/QY-8 ngày 28/5/2004; Theo ngh c a ông C c trư ng C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS - B Yt . QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c Trung tâm Y t d phòng các t nh có ho t ng ki m d ch y t , Giám c Trung tâm ki m d ch y t qu c t thành ph : Hà N i, H Chí Minh, à N ng, H i Phòng và các t nh: Qu ng Ninh, L ng Sơn, Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
  2. QUI TRÌNH KI M DNCH Y T BIÊN GI I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2331/2004/Q -BYT ngày 06/7/2004 c a B trư ng B Y t ) I. QUI NNH CHUNG 1. i tư ng ki m ch y t M i ngư i, m i phương ti n v n t i và nhưng v t th có kh năng mang b nh, truy n b nh t vùng ang có ho c lưu hành b nh ph i ki m d ch qu c t (b nh t , b nh d ch h ch, b nh s t vàng) và các b nh truy n nhi m nguy hi m m i phát sinh do B Y t qui nh (sau ây ư c g i là b nh ph i ki m d ch y t ) khi nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu u ph i ch u s giám sát, ki m d ch c a cơ quan ki m d ch y t biên gi i t i các c a khNu. 2. Nguyên t c ki m d ch y t 2.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ch c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t cho i tư ng ki m d ch y t khi: i tư ng này t tiêu chuNn v sinh, an toàn v sinh th c phNm, không phát hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t . 2.2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ch c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t cho i tư ng ki m d ch y t sau khi x lý y t khi: i tư ng này không t tiêu chuNn v sinh và an toàn v sinh th c phNm, phát hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t . 3. V trí ki m d ch y t . t o i u ki n cho vi c ngăn ch n ích b nh nguy hi m t nư c ngoài vào, v trí ki m d ch y ph i m b o nguyên t c: Ki m d ch y t là l c lư ng u tiên ti p xúc, ki m tra y t i v i các i tư ng nh p c nh, xu t c nh, nh p khNu, xu t khNu. 4. Bi n pháp ki m d ch y t b sung Trong trư ng h p có các b nh truy n nhi m nguy hi m m i phát sinh, B Y t s quy nh các bi n pháp ki m d ch y t b sung. 5. Trang thi t b ki m d ch y t . T t c các cơ quan ki m d ch y t t i c a khNu ph i ư c trang b các trang thi t b , phương ti n, thu c và hoá ch t thi t y u có th th c hi n y các n i dung ki m d ch y t theo qui nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 6. Quan h ph i h p gi a cơ quan ki m d ch y t v i các cơ quan chuyên ngành khác t i c a khNu
  3. 6.1. Cơ quan ki m d ch y t là cơ quan qu n lý chuyên ngành, th c hi n ch c năng ki m d ch y t biên gi i theo qui nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 6.2. Cơ quan ki m d ch y t ch u s giám sát, ki m tra c a Ban qu n lý c a khNu, ch p hành các qui nh c a Qui ch qu n lý c a khNu. 6.3. Khi ti n hành ki m d ch y t mà c n có s ph i h p liên ngành, cơ quan ki m d ch y t ph i ch ng xu t v i các ơn v có liên quan t i c a khNu ph i h p cùng th c hi n nhi m v , tránh ch ng chéo và gây tr ng i cho i tư ng ki m d ch y t . 6.4. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ph i ph i h p ch t ch v i các cơ quan chuyên ngành t i c a khNu có các s li u, các thông tin liên quan n y t giúp cho vi c giám sát, phát hi n và x lý k p th i các i lư ng mang m m b nh, mang b nh ph i ki m d ch y t . II. QUI TRÌNH KI M DNCH Y T Ư NG KHÔNG 1. i v i hành khách và tàu bay 1.1. Trư c khi tàu bay h cánh Cơ quan ki m d ch y t n m các thông tin l i C m c ng hàng không v th i gian tàu bay h cánh, l ch trình c a các chuy n bay trong ngày, thông tin t xu t v tình tr ng s c kh e c a hành khách và phi hành oàn trên chuy n bay b trí nhân l c ki m d ch y t . 1.2. Khi tàu bay h cánh 1.2.1. M t ki m d ch viên y t có m t t i c a tàu bay, ki m tra t khai chung (GENERAL DECLARATION) do Ti p viên trư ng chuy n bay cung c p, n m thông tin sơ b qua Ti p viên trư ng v tình hình s c kho c a hành khách trên chuy n bay. Sau khi hành khách r i kh i tàu bay, ki m d ch viên y t lên tàu bay ki m tra khoang ch a hành lý, d ng c ch a ng th c ăn, nư c u ng ph c v hành khách, khu v sinh, khoang hành khách v v sinh, các d u hi u bi u hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t . N u phát hi n các d u hi u không m b o v sinh, không m b o an toàn v sinh th c phNm, nư c ph c v trên tàu bay, phát hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , thì ki m d ch viên y t yêu c u ch phương ti n th c hi n các bi n pháp x lý y t theo qui nh m i ư c ưa phương ti n vào s d ng. 1.2.2. M t ho c hai ki m d ch viên y t quan sát th tr ng hành khách i t máy bay vào khu v c làm th t c nh p c nh, n u phát hi n ngư i nghi ng b m thì ưa ngư i ó vào phòng cách ly y t t i sân bay khám b nh. 1.2.3. M t ki m d ch viên y t là bác s lâm sàng tr c t i phòng cách ly y t sân bay khám b nh cho các i tư ng nghi ng b m ư c chuy n n. Sau khi khám s c kh e cho i tư ng b nghi ng mà phát hi n có ngư i m c b nh ph i ki m d ch y t
  4. ( ư c g i là b nh nhân) thì ki m d ch viên y t thông báo cho ngư i ph trách nhóm tr c t ch c th c hi n các công vi c sau: a) Chuy n b nh nhân n khu v c i u tr cách ly b ng phương ti n ô tô chuyên d ng theo dõi, i u tr . b) L p danh sách t t c hành khách và phi hành oàn i cùng chuy n bay có b nh nhân v i y các thông tin chi ti t v tên, tu i, qu c t ch, l ch trình, a ch nơi n, s i n tho i, và yêu c u các hành khách ch p hành vi c theo dõi, giám sát c a y t t i nơi n. c) G i danh sách trên v C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS. d) i v i t u bay mà trên chuy n bay có b nh nhân, yêu c u ch phương ti n th c hi n các bi n pháp x lý y t theo qui nh m i ư c ưa phương ti n vào s d ng. l.2.4. M t n hai ki m d ch viên y t thư ng tr c t i sân bay ti n hành di t côn trùng, di t khuNn và th c hi n các bi n pháp x lý y t khác khi có ch nh. 2. i v i thi hài, hài c t, tro c t 2.1. Nh p c nh 2.1.1. i v i thi hài: Ki m d ch viên y t ki m tra "t khai ki m d ch y t thi hài, tro, hài c t" theo m u ban hành kèm theo Quy t nh s 17l/2003/Q -BYT ngày 13/01/2003 c a B trư ng B Y t v vi c qui nh phù hi u, trang ph c, c , th ki m d ch viên y t và 11 m u gi y dùng trong h th ng ki m d ch y t biên gi i c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ki m tra gi y ch ng t , gi y ch ng nh n ki m d ch y t c a nư c s t i, ki m tra th c t tình tr ng quan tài xác nh và x lý như sau: a) Thi hài ngư i ch t do m c b nh truy n nhi m gây d ch thì ph i ho táng ho c chôn, n u quan tài b n t v thì ph i x lý t i ch m b o không làm lây lan b nh r i m i v n chuy n n nơi ho táng ho c chôn. Vi c v n chuy n thi hài n nơi ho táng ho c chôn th c hi n như sau: - Kh trùng quan tài và khu v c quan tài b ng hoá ch t trư c khi v n chuy n n nơi ho táng ho c chôn, v n chuy n b ng xe ô tô chuyên d ng, n u không có, có th s d ng xe khác nhưng ph i m b o xe ph i kín, m b o qui nh phòng lây nhi m, lái xe ư c trang b b o h theo qui nh, phương ti n v n chuy n ư c tNy u , kh trùng trư c và ngay sau khi v n chuy n thi hài b ng ch t sát khuNn thông thư ng. - Khi n nơi ho táng ho c chôn, nguyên quan tài và ti n hành h a táng ho c chôn, n u chôn thì xung quanh quan tài ư c kh trùng b ng hoá ch t Chloramin B, T ho c b ng vôi b t trư c khi l p t. Ngư i th c hi n khâm li m ph i mang y phương ti n phòng h y t . b) Thi hài ngư i ch t không ph i do b nh truy n nhi m gây d ch thì ki m tra qui cách b o qu n thi hài, n u m b o qui cách (thi hài ư c khâm li m b ng quan tài 3 l p,
  5. l p trong b ng k m có lót ch t hút Nm, l p gi a b ng g , l p ngoài b ng ván ép) thì c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t cho phép nh p c nh, n u không m b o qui cách, yêu c u ngư i ch u trách nhi m th c hi n theo úng qui nh trư c khi c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t nh p c nh. 2.1.2. i v i hài c t, tro c t: Ki m d ch viên y t ki m tra "t khai ki m d ch y t thi hài, tro, hài c t", gi y ch ng nh n ki m d ch y t c a nư c s t i, ki m tra th c t qui cách b o qu n (hài c t ư c b c trong cùng là 2 l p nilon, n l p túi v i và ngoài cùng là quách, tro c t ưa b o qu n trong bình kín). Sau khi ki m tra có tài li u, m b o qui cách b o qu n theo qui nh nêu trên thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t cho phép nh p c nh, n u không m b o qui cách thì yêu c u ngư i ch u trách nhi m th c hi n theo úng qui nh trư c khi c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t nh p c nh. 2.2. Xu t c nh 2.2.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i không làm th l c xu t c nh i v i thi hài c a ngư i ch t do m c b nh truy n nhi m gây d ch. 2.2.2. i v i thi hài c a ngư i ch t do nguyên nhân khác, hài c t và tro c t, sau khi ki m tra qui cách b o qu n úng theo qui nh thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t xu t c nh. III. QUI TRÌNH KI M DNCH Y T Ư NG B 1. T i khu v c nh p c nh 1.1. B trí nhân l c Tùy theo tình hình th c t t i c a khNu, b trí s lư ng ki m d ch viên y t m b o th c hi n y ch c năng ki m d ch y t theo qui nh c a i u l ki m d ch y t biên gi i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. l.2. T i c a phương ti n nh p c nh Ki m d ch viên y t ki m tra "t khai ki m d ch y t phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh", có th h i ch phương ti n ho c ngư i i u khi n phương ti n n m thông tin khi c n thi t xác nh và x lý như sau: 1.2.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ti n hành các bi n pháp nêu dư i ây khi phương ti n v n t i i t vùng lưu hành ho c ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t , ho c có d u hi u nghi ng có b nh ph i ki m d ch y t , có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , không m b o v sinh: a) Hư ng d n ch phương ti n ưa phương ti n v n t i n khu v c qui nh th c hi n các bi n pháp ki m d ch y t .
  6. b) Tr c ti p lên phương ti n v n t i ki m tra, n u không m b o v sinh, phát hi n có các d u hi u có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i sau khi th c hi n các bi n pháp x lý y t , m i c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t và làm th l c nh p c nh ti p theo. 1.2.2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i ti n hành c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t nh p c nh khi phương ti n v n t i không i t vùng lưu hành ho c ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t , không có các d u hi u nghi ng có b nh ph i ki m d ch y t , không có véc tơ truy n b nh, m b o v sinh. 1.3. T i c a hành khách nh p c nh Ki m d ch viên y t ki m tra s ch ng nh n tiêm ch ng (theo qui nh c a B Y t ), quan sát th tr ng hành khách nh p c nh, n u có d u hi u nghi ng m thì ki m d ch viên y t ưa b nh nhân vào phòng cách ly y t t i c a khNu khám b nh. 1.4. Bi n pháp x lý i v i b nh nhân, phương ti n và ngư i i cùng phương ti n v i b nh nhân M t ki m d ch viên y t là bác sĩ lâm sàng tr c t i phòng cách ly y t t i c a khNu khám b nh cho ngư i b nghi ng m, n u phát hi n ngư i m m c b nh ph i ki m d ch y t thì thông báo cho ngư i ph trách nhóm tr c bi t th c hi n ti p các n i dung sau: 1.4.1. Chuy n b nh nhân n khu v c i u tr cách ly b ng phương ti n ô tô chuyên d ng theo dõi, i u tr . 1.4.2. L p danh sách có y các thông tin chi ti t v tên, tu i, qu c t ch, l ch trình, a ch nơi n, s i n tho i c a ngư i i cùng phương ti n v n t i v i b nh nhân, và yêu c u hành khách ch p hành vi c theo dõi, giám sát c a y t nơi n. 1.4.3. G i danh sách trên v C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS. 1.4.4. Th c hi n các bi n pháp x lý y t phương ti n ch b nh nhân theo qui nh m i ư c ưa phương ti n vào s d ng. 2. T i khu v c xu t c nh Ki m d ch viên y t quan sát th tr ng hành khách phát hi n ngư i nghi ng b m. Khi phát hi n có i tư ng nghi ng b m, ki m d ch viên y t ưa i tư ng nghi ng n phòng cách ly y t t i c a khNu khám và chNn oán, n u i tư ng m c b nh ki m d ch y t thì không cho xu t c nh và chuy n b nh nhân n khu v c i u tr qui nh, ng th i báo cáo b ng các phương ti n thông tin nhanh nh t v C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS các thông tin chi ti t v b nh nhân. 3. i v i thi hài, hài c t, tro c t 3.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i không làm th t c xu t c nh, nh p c nh iv i thi hài ngư i ch t do các b nh truy n nhi m gây d ch.
  7. 3.2. i v i thi hài ngư i ch t do nguyên nhân khác và hài c t, tro c t thì cơ quan ki m d ch y t biên gi i th c hi n qui trình ki m d ch y t như i v i ki m d ch y t ư ng không. IV. QUI TRÌNH KI M DNCH Y T Ư NG S T 1. T i khu v c nh p c nh 1.1. B trí nhân l c Cơ quan ki m d ch y t liên h v i trư ng ga n m các thông tin v th i gian tàu n, l ch trình c a tàu ch ng b trí s lư ng ki m d ch viên y t m b o th c hi n các n i dung ki m ch y t . 1.2. Qui trình th c hi n i v i phương ti n Ki m d ch viên y t ti n hành ki m tra "t khai ki m d ch y t xu t c nh; nh p c nh i v i tàu h a" và h i trư ng tàu b sung nh ng thông tin c n thi t khi tàu h a d ng l i i m d ng u tiên thu c lãnh th Vi t Nam xác nh và x lý như sau: 1.2.1. i v i tàu h a ch khách, ki m d ch viên y t lên tàu ki m tra. Khi phát hi n d u hi u không m b o v sinh, có các d u hi u bi u hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , ki m d ch viên y t ti n hành x lý y t r i m i c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t . 1.2.2. i v i tàu h a ch hàng i t vùng lưu hành ho c ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t ho c có các d u hi u bi u hi n có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t thì ki m d ch viên y t th c hi n qui trình ki m d ch như i v i ki m d ch y t tàu ho ch khách. i v i tàu h a ch hàng không i t vùng lưu hành ho c ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t , ki m d ch viên y t c p gi y ch ng nh n ki m d ch mà không c n lên tàu ki m tra. 1.3. Bi n pháp x lý i v i b nh nhân, phương ti n và ngư i i cùng phương ti n v i b nh nhân Bi n pháp x lý i v i b nh nhân, phương ti n và ngư i i cùng phương ti n v i b nh nhân ư c th c hi n theo qui nh t i M c III, Kho n 1, i m 1.4. c a B n quy trình này. 2. T i khu v c xu t Qui trình ki m d ch y t ư c th c hi n theo qui nh t i M c III, Kho n 2 c a B n qui trình này. 3. i v i thi hài, hài c t, tro c t Qui trình ki m d ch y t ư c th c hi n theo qui nh t i M c III, Kho n 3 c a B n qui trình này. V. QUI TRÌNH KI M DNCH Y T Ư NG TH Y
  8. 1. B trí nhân l c Cơ quan ki m d ch y t liên h v i cơ quan c ng v n m các thông tin v th i gian tàu thuy n n, l ch trình c a tàu thuy n, s lư ng tàu thuy n n ch ng b trí s lư ng ki m d ch viên y t m b o th c hi n các n i dung ki m d ch y t . 2. Qui trình th c hi n 2.1. i v i tàu thuy n, hành khách nh p c nh. Ki m d ch viên y t nh n gi y khai ki m d ch y t d i v t tàu thuy n c p b n qua fax, email, telex và ki m tra gi y này bi t hành trình c a tàu thuy n, tình tr ng s c kho c a hành khách, c a thu th qua phương ti n liên l c và x lý như sau: 2.1.1. i v i tàu thuy n ch khách, ki m d ch viên y t lên tàu thuy n v i các trang thi t b y t c n thi t ki m tra y t . N u phát hi n có ngư i m c b nh ho c nghi m c b nh ph i ki m d ch y t ( ư c g i là b nh nhân), có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , không m b o v sinh chung, không m b o an toàn v sinh th c phNm, nư c sinh ho t, nư c d n tàu thì ki m d ch viên y t th c hi n các n i dung sau: a) Ki m d ch viên y t yêu c u ch phương ti n v n t i cho phương ti n vào khu v c ki m d ch y t , sau khi x lý y t theo qui nh, c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t và ti p t c làm th t c nh p c nh. b) Ki m d ch viên y t chuy n b nh nhân n khu cách ly y t qui nh. c) Ki m d ch viên y t l p danh sách có y các thông tin chi ti t v tên, tu i, qu c t ch, l ch trình, a ch nơi n, s i n tho c a ngư i i cùng tàu thuy n v i b nh nhân và yêu c u hành khách ch p hành vi c theo dõi, giám sát c a y t nơi n. d) Cơ quan ki m d ch y t biên gi i g i danh sách trên v C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS. 2.1.2. i v i các tàu thuy n khác i t vùng lưu hành ho c ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t , tàu thuy n có d u hi u nghi ng có b nh ph i ki m d ch y t , có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , không m b o v sinh, không m b o an toàn v sinh th c phNm, nư c sinh ho t, nư c d n tàu thì th c hi n các n i dung như i v i tàu thuy n ch khách. 2.1.3. i v i tàu thuy n không ph i i t vùng lưu hành, vùng ang x y ra các b nh ph i ki m d ch y t , không có các d u hi u nghi ng có b nh ph i ki m d ch y t , không có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , tàu thuy n m b o v sinh chung, m b o an toàn v sinh th c phNm, nư c sinh ho t, nư c d n tàu, thì cơ quan ki m d ch y t không ph i lên tàu ki m tra y t , mà ti n hành c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t và ti p t c làm th t c nh p c nh 2.2. i v i tàu thuy n xu t c nh ki m d ch viên y t ki m tra t khai ki m d ch y t i v i tàu thuy n xu t c nh, nh p c nh. N u phát hi n có các d u hi u m c b nh ki m d ch, có v t ch , véc tơ c a b nh ph i ki m d ch y t , ki m d ch viên y t ti n
  9. hành các bi n pháp x lý y t theo qui nh r i m i c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t xu t c nh. 2.3. i v i tàu thuy n chuy n c ng Cơ quan ki m d ch y t các c ng trung gian trong hành trình c a tàu thuy n ch ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch y t t c ng u tiên theo dõi, giám sát tàu thuy n trong th i gian neo u t i c ng. Cơ quan ki m d ch y t c ng cu i cùng căn c gi y ch ng nh n ki m d ch y t c a c ng u tiên và k t qu ki m tra th c t tàu thuy n ó c p gi y ch ng nh n y t xu t c nh. 2.4. i v i tàu thuy n quá c nh. Cơ quan ki m d ch y t n m thông tin v hành trình c a tàu thuy n t c ng v . n u tàu thuy n quá c nh Vi t Nam thì không c n ph i th c hi n các n i dung ki m d ch y t . Khi có tình hu ng b t thư ng v y t thì cơ quan ki m d ch y t th c hi n các n i dung ki m d ch như i v i tàu thuy n nh p, xu t c nh. 3. i v i thi hài, hài c t, tro c t Qui trình ki m d ch y t ư c th c hi n theo qui nh t i M c III, Kho n 3 c a b n qui trình này. VI. QUI TRÌNH KI M DNCH I V I CÁC S N PH M C BI T Các s n phNm c bi t bao g m máu và các s n phNm c a máu, các mô, các b ph n cơ th c a ngư i, vi khuNn y h c, vi rút y h c dùng phòng b nh, ch a b nh, chNn oán b nh, nghiên c u. Ki m d ch viên y t ki m tra gi y khai ki m d ch y t , gi y kê khai hàng hóa nh p khNu - xu t khNu, gi y cho phép xu t, nh p khNu s n phNm c bi t do các V /c c ch c năng c a B Y t c p và qui cách óng gói, i u ki n b o qu n, s lư ng, ch ng lo i xác nh và x lý như sau: 1. Ki m d ch viên y t c p gi y ch ng nh n ki m d ch y t khi s n phNm c bi t xu t khNu, nh p khNu có y tài li u và m b o i u ki n óng gói, b o qu n như nêu trên. 2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i xin ý ki n cơ quan ch c năng x lý tùy theo trư ng h p c th khi s n phNm c bi t xu t khNu, nh p khNu không có y tài li u qui nh, không m b o i u ki n b o qu n, không úng s lư ng và ch ng lo i cho phép như nêu trên. VII. QUI TRÌNH GIÁM SÁT T I CÁC C A KH U I V I NGƯ I VÀ CÁC CƠ S S N XU T, PH C V HÀNN KHÁCH, HÀNG HOÁ XU T, NH P C NH VÀ XU T, NH P KH U 1. i v i ngư i
  10. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i theo dõi s c kh e c a ngư i thư ng xuyên qua l i biên gi i, ngư i bán hàng, ch bi n th c phNm ph c v khách xu t nh p c nh t i các c a khNu: 1.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i yêu c u b nh nhân, ngư i lành mang m m b nh t m th i không làm vi c t i c a khNu và áp d ng các bi n pháp i u tr khi phát hi n ngư i b m c b nh truy n nhi m gây d ch, ngư i lành mang m m b nh truy n nhi m gây d ch, sau khi i u tr kh i m i ti p t c làm vi c. 1.2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i yêu c u ngư i m c b nh truy n nhi m, ngư i lành mang m m b nh không i u tr kh i chuy n công vi c khác phù h p. 2. i v i cơ s s n xu t và ph c v 2.1. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i nh kỳ ho c t xu t ki m tra tiêu chuNn v sinh, an toàn v sinh th c phNm, nư c sinh ho t c a các nhà hàng, khách s n, cơ s s n xu t ch bi n, buôn bán, ph c v nhân viên, hành khách xu t nh p c nh t i khu v c c a khNu, tuỳ theo tình hình c th hay m c vi ph m có các bi n pháp x lý y t theo qui nh. 2.2. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i nh kỳ ho c t xu t giám sát chu t, mu i, b chét t i các c a khNu, kho hàng. Khi chu t, b chét, mu i cao hơn m c quy nh, yêu c u cơ quan qu n lý c a khNu x lý theo yêu c u c a cơ quan ki m d ch y t . 2.3. Cơ quan ki m d ch y t biên gi i thư ng xuyên ki m tra, ôn c th c hi n m b o v sinh khu v c c a khNu, nhà ga, sân bay, h i c ng. Ki m tra, giám sát vi c thu gom, v n chuy n, x lý rác, ch t th i c a khu v c c a khNu, c a các phương ti n v n t i m b o v sinh theo quy nh. Ph i h p v i các cơ quan liên quan x lý các t ch c, cá nhân vi ph m theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản