Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo quy hoạch và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 238/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  238/1998/Q§­T T g   T t p S n g µ y  03 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô,  V v q u y Ò n  h ¹ n  µ  t æ  c h ø c b é  m ¸y  c ñ a B a n  c h Ø  ®¹ o q u y  h o ¹ ch  µ  x © y  v v d ù n g  th µ nh p h è  H å  C h Ý  Min h Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ùc  Ön  iÒu  th hi ® chØnh Quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 123/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 7  ng 10    n¨m 1998  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ;   ph X Ðt    Þ  ña  ñ   Þch  y  ®Ò ngh c Ch t ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  vµ  é  ëng,Trëng  B tr   ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph quy Õt  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban chØ   o  ®¹ quy  ¹ch  µ  ©y  ùng  µnh  è  å   Ý   ho vx d th ph H Ch Minh  óp  ñ   íng  Ýnh  ñ  gi Th t Ch ph chØ   o, phèi hîp  iÓn  ®¹     tr khai c«ng        t¸c quy ho¹ch  µ  ©y  ùng  µnh  è  å   Ý   vx d th ph H Ch Minh  ã  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n    c nhi v v quy h nh sau:  1.  ùc  Ön  Öc  iÒu  Th hi vi ® chØnh Quy  ¹ch  ho chung  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh theo c¸cnéidung  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt  ¹ Quy Õt  nh       ®®   t  ph phª duy t  i ®Þ sè 123/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 10  7  1998  µ  v c¸c v¨n b¶n kh¸c  ña  c ChÝnh  ñ. ph 2. ChØ   o  Öc  Èm  nh  µ    Êt c¸c ®Ò         ®¹ vi th ®Þ v ®Ò xu     ¸n,v¨n b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ët,c¸c c¬  Õ   Ýnh  lu     ch ch s¸ch,gi¶iph¸p  Æc   ïcho  Öc     ® th   vi ph¸ttr Ón c¸c  i     khu  «  Þ  íivµ    ® th m   c¸c khu  ùc  v kh¸c cña  µnh  è  å   Ý     th ph H Ch Minh  ×nh Thñ ­ tr   t íng Ch Ýnh  ñ    ph ban  µnh. h 3. KiÓ m     «n  c    é,  µnh,  y    tra ® ®è c¸c B ng ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   nh d th ph H ChÝ   Minh,  y  ñ ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh  ã  ªnquan  c li   trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 123/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 10    n¨m  1998  ña  ñ   íng c Th t   ChÝnh  ñ  µ      ph v c¸c v¨n b¶n  ã  ªnquan  c li   kh¸c;b¸o      ñ íng Ch Ýnh  ñ    c¸o lªnTh t   ph hoÆc   îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  y  Òn  Õt  nh    Ön  ®  t  ph ñ quy quy ®Þ c¸c bi ph¸p  ö  ýv­ x l  íng m ¾ c     trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn.        4. ChØ   o  Öc  îp t¸cvíi   chøc    ®¹ vi h       tæ c¸c trong vµ  µiníc,huy  ng  µ    ngo     ®é v ph¸thuy  Öu    hi qu¶    ån  èn  u    c¸c ngu v ®Ç ttrong viÖc  ùc hiÖn    th   quy  ¹ch,x©y  ho   dùng  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh, ® Æc   Öt lµ khu  «   Þ  íi theo    bi     ® th m   quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ. Ch ph 5. §îcm êi     hoÆc       chøc,c¸c chuyªn gia trong vµ  µiníc®Ó   thuªc¸c tæ          ngo     tvÊn  Ò   ÷ng  ù      v nh d ¸n quan  äng trong qu¸ tr×nh chØ  o;thÈm  nh    ¬  tr        ®¹   ®Þ c¸cc chÕ,  Ýnh  ch s¸ch,tæ    chøc  µ  Ön  v bi ph¸p thùc hiÖn      quy  ¹ch,x©y  ùng  µnh  ho   d th phè  å   Ý   H Ch Minh.
  2. 2 6. B¸o  th ng  ú  µ  t  Êt lªnThñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ×nh  ×nh    c¸o  ê k v ®é xu     t Ch ph v t h tr Ón  i khai thùc  Ön    hi c«ng    t¸c quy  ¹ch  µ  ©y  ùng  µnh  è  å   Ý   ho vx d th ph H Ch Minh. §i Ò u    µnh    2. Th viªnBan  chØ  o  å m   ã: ®¹ g c  Trëng  Ban:«ng    Ng«  ©n  éc,Phã  ñ íng Ch Ýnh  ñ Xu L  Th t   ph Phã   ëng  tr Ban  êng  ùc:«ng  â   Õt Thanh, Chñ   Þch  y  th tr   V Vi     t ñ ban  ©n  nh d©n  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh. Phã  ëng  tr Ban: «ng    Nguy Ôn  ¹nh  Ó m,  é  ëng  é  ©y  ùng. M Ki B tr BX d C¸c  y  ñ viªn:   1.¤ng    NguyÔn  Ên  É n,  T M Thø  ëng  é  tr B Giao  th«ng  Ën  , v t¶i 2.¤ng    Phan  Trung  Kiªn,ThiÕu íng T  Önh  © n     t  l Qu khu  7, 3.Bµ  ç  äc    § Ng Trinh,Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   tr B K ho   § t 4.¤ng  Çn    Tr V¨n    T¸,Thø  ëng  é  µichÝnh, tr BT  5.¤ng    NguyÔn  Ên  ¹n,Thø  ëng  é  ©y  ùng, T V  tr BX d 6.¤ng  Quèc    Lª  Kh¸nh,Thø  ëng  é    tr B C«ng  nghiÖp, 7.¤ng  ¹m  ång    Ph H Giang,Thø  ëng  é    tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n, 8.¤ng  â  ång    VH Quang,Thø  ëng  é    tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin, 9.¤ng  ¹m      Ph Kh«iNguyªn,  Thø  ëng  é  tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    r ng, h  ngh v M«itê 10. ¤ng  â   ång  Öt  ã  ñ   Þch  y    VH Vi ,Ph Ch t ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh, 11.¤ng    Nguy Ôn  T«n,Phã  ñ  Ö m    Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph 12.¤ng    Thang  V¨n  óc,Phã  ëng  Ph   Tr Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph 13.¤ng    Nguy Ôn  V¨n  µu,Phã  èng  c  ©n  µng  µ   íc, Gi   Th ®è Ng h Nh n 14.¤ng    Chu  V¨n  ThØnh, Phã    Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch 15.¤ng  V¨n    Lª  N¨m,  Õn  ócs  ëng  µnh  è  å   Ý   Ki tr   tr th ph H Ch Minh. §i Ò u    é   3. B m¸y  µm  Öc  ña  l vi c Ban  chØ  o  å m   é   Ën  êng  ùc ®¹ g B ph th tr   Ban  chØ  o  µ  ®¹ v V¨n  phßng  óp viÖc  gi   Ban  chØ  o. ®¹ Bé  Ën  êng  ùcBan  ph th tr   chØ  o  Trëng  ®¹ do  Ban  ©n  ph c«ng. V¨n  phßng Ban chØ  o  îcsö  ông  ®¹ ®   d con  Êu  ña  y  d c ñ ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  å   Ý   H Ch Minh  trong quan  Ö     h c«ng  , ã    Õ   Trëng  t¸c  biªnch do  c Ban  chØ  o  ®¹ quyÕt ®Þnh  µ  îctæng  îpthªm  µo    Õ   ña  µnh  è  å   Ý     v®  h  v biªnch c th ph H Ch Minh. Giao  y  ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  è  Ý trôsë  µ  ¬ng  b tr     v ph tiÖn lµm  Öc  ña    vi c V¨n  phßng  Ban  chØ  o. ®¹ Kinh  Ý  ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  chØ  o  ng©n  ®¹ do  s¸ch Nhµ   íccÊp  µ  îc   n  v®  tæng  îp vµo  ©n  h  ng s¸ch cña  y    ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh. Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ch ho   c Ban chØ  o  Trëng  ®¹ do  Ban  quy  nh. ®Þ
  3. 3 §i Ò u    èivíi ÷ng    thuéc thÈm  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  4. §    nh v¨n b¶n    quy c Th t   phñ,Trëng    ban  ChØ   o  ö  ông  ®¹ s d con  Êu  ña  Ýnh  ñ. d c Ch ph §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 5. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k Trëng  Ban ChØ   o  ®¹ quy  ¹ch  µ  ©y  ùng  µnh  è  å   Ý   ho vx d th ph H Ch Minh,   c¸c Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   thu Ch ph   tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh,Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n   nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã  ªnquan  µ    µnh        ph tr     ¬ c li   v c¸c th viªnBan  chØ  o  Þu  ®¹ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản