Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
95
lượt xem
5
download

Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 397: 2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 24/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1.  Bé x©y dùng                      céng hoµ x∙ héi chñ  nghÜa viÖt nam                          §éc lËp ­          Tù do ­ H¹nh phóc   Sè: 24/2007/Q§­ BXD     Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh VÒ   viÖc  ban  hµnh  TCXDVN  397:2007  "  Ho¹t  ®é   phãng  x¹   tù  nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng – Møc an toµn trong sö dông vµ  ph¬ng ph¸p thö" Bé trëng bé x©y dùng                       C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP   ngµy  4/4/2003   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc Bé X©y dùng;           XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh §iÒu   1.  Ban   hµnh   kÌm   theo   quyÕt   ®Þnh   nµy   01   Tiªu  chuÈn x©y dùng ViÖt nam: TCXDVN 397:2007 " Ho¹t  ®é  phãng x¹  tù  nhiªn cña vËt    liÖu x©y dùng – Møc an toµn trong sö  dông vµ  ph¬ng ph¸p  thö". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ   ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa  häc C«ng nghÖ  vµ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan chÞu  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.                      KT.   Bé   tr­ ëng  N¬i   nhËn:  Thø trëng
 2. ­ Nh ®iÒu 3 ­ Website ChÝnh Phñ ­ C«ng b¸o ­ Bé KH&CN ­ Bé T ph¸pn ®∙ ký ­ Vô Ph¸p chÕ  NguyÔn  V¨n  Liªn ­ Lu VP, Vô KHCN
 3. tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam tcxdvn 397:2007 ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña vËt liÖu x©y dùng ­  Møc an toµn trong sö dông vµ ph¬ng ph¸p thö Natural radioactivity of  building materials ­  levels of safety and test methods Lêi nãi ®Çu Tiªu chuÈn TCXDVN 397:2007 "Ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña  vËt liÖu x©y dùng ­ Møc an toµn trong sö dông vµ ph¬ng  ph¸p thö " ®îc Bé X©y dùng ban hµnh theo    QuyÕt ®Þnh sè 24/2007/Q§­BXD ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2007. 1. Ph¹m vi  ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy quy  ®Þnh møc ho¹t  ®é  phãng x¹  tù  nhiªn cña vËt liÖu x©y  dùng v« c¬­phi kim tõ  nguån gèc tù nhiªn (®¸, sái, c¸t,  ®Êt,…) hoÆc nh©n  t¹o (g¹ch, ngãi, tÊm lîp, tÊm  èp, l¸t, trang trÝ, xi m¨ng, v÷a,…) khi  ®a  vµo c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó b¶o ®¶m søc khoÎ, an toµn cho ng êi sö dông c«ng  tr×nh. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn: TCVN 6398 ­10:2000 (ISO 31­10:1992) §¹i lîng vµ ®¬n vÞ ®o – PhÇn 10: Ph¶n  øng h¹t nh©n vµ bøc x¹ ion ho¸. TCVN 6866:2001 Antoµn bøc x¹ ­ Giíi h¹n liÒu ®èi víi nh©n viªn bøc x¹ vµ  d©n chóng. C¸c nguyªn t¾c an toµn phãng x¹ liªn quan ho¹t ®é phãng x¹ tù nhiªn cña  vËt liÖu x©y dùng ­ An toµn phãng x¹ 112, Uû ban ch©u ¢u, 1999. 3.ThuËt ng÷, ®Þnh nghÜa 3.1. Ho¹t ®é phãng x¹ (A):  Lµ  gi¸ trÞ  kú  väng cña sè  dÞch chuyÓn h¹t nh©n ngÉu nhiªn tõ  mét tr¹ng   th¸I n¨ng lîng cô thÓ (dN), x¶y ra trong mét trong thêi gian ng¾n (dt) cña  mét lîng h¹t nh©n, trong mét ®¬n vÞ thêi gian:                                                             A = dN/dt 
 4. Theo hÖ SI, ®¬n vÞ cña ho¹t ®é phãng x¹ lµ gi©y mò trõ mét (s­1), ®îc gäi  lµ Becquerel (Bq). 3.2. Ho¹t ®é phãng x¹ riªng (Cj) cña h¹t nh©n phãng x¹ j : Lµ  ho¹t  ®é  phãng x¹  tù  nhiªn cña h¹t nh©n phãng x¹  j trong mÉu chia cho  khèi lîng cña mÉu  ®ã,  ®¬n vÞ   ®o lµ  Bq/kg. Ho¹t  ®é  phãng x¹  riªng  Cj  ®èi  víi vËt liÖu x©y dùng bao gåm ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹  Radi, Thori vµ Kali (CRa , C Th vµ C K ). 3.3. ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn (I):  Lµ chØ sè ph¶n ¸nh ho¹t ®é phãng x¹ tæng hîp cña c¸c ho¹t ®é phãng x¹ tù  nhiªn riªng CRa  , CTh vµ  C K cña vËt liÖu. ChØ sè ho¹t  ®é phãng x¹ an toµn  (I) lµ ®¹i lîng kh«ng thø nguyªn. 3.4. LiÒu hiÖu dông (E): Lµ  ®¹i lîng ph¶n ¸nh ¶nh hëng cña phãng x¹  lªn  ∑ sinh vËt sèng, theo TCVN 6866:2001 ®îc tÝnh theo c«ng thøc: E = W .H T T T Trong ®ã:  WT  lµ träng sè m« T vµ HT  lµ liÒu t¬ng ®¬ng cña m« T. §¬n vÞ cña liÒu hiÖu dông lµ J/kg vµ  ®îc gäi lµ Sievert (Sv). Trong thùc  tÕ cßn sö dông ®¬n vÞ nhá h¬n lµ mili Sievert (mSv). TCXDVN 397:2007 4. Quy ®Þnh møc ho¹t ®é phãng x¹ cña vËt liÖu x©y dùng. C¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn trong vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu gåm c¸c h¹t   nh©n phãng x¹  Ra®i­226, Thori­232 vµ K­40. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh møc phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn cña vËt   liÖu x©y dùng  lµ møc phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn (Ra­226,   Th­232 vµ K­40) cña vËt liÖu x©y dùng ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së  liÒu hiÖu  dông   ®èi   víi   d©n   chóng   do   vËt   liÖu   x©y   dùng   g©y   ra   kh«ng   vît   qu¸   1  mSv/n¨m, th«ng qua chØ sè  ho¹t  ®é  phãng x¹  an toµn (I), kh«ng tÝnh khÝ  Radon, kh«ng tÝnh tíi sù ®ãng gãp cña ph«ng phãng x¹ m«i trêng. Møc ho¹t  ®é  phãng x¹  an toµn cña vËt liÖu x©y dùng sö  dông  ®îc  ®¸nh gi¸  th«ng qua chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn (I) theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.  B¶ng 1 .  Møc ho¹t ®é phãng x¹ an toµn cña vËt liÖu x©y dùng C«ng thøc tÝnh chØ sè ho¹t  Gi¸ trÞ chØ sè ho¹t  ®é phãng x¹ an toµn  (theo  ®é phãng x¹ an toµn ®èi tîng ¸p dông ®îc thÓ  TT  §èi tîng ¸p dông hiÖn lµ  I1 , I2  vµ I3 )  (I1 , I2  vµ I3) 4.1  Dïng x©y nhµ 4.1 S¶n   phÈm   vËt   liÖu                 .1 x©y dùng khèi lîng 
 5. lín dïng x©y nhµ               I1 ≤ 4.1 VËt   liÖu   san   lÊp  1 .2 nÒn nhµ  vµ  nÒn gÇn  nhµ          I1=CRa/300   +CTh/200   +  CK/3000      VËt   liÖu   sö   dông  x©y nhµ  víi bÒ  mÆt  4.1 hay   khèi   lîng   h¹n  .3                 I 1  chÕ   (vÝ   dô   têng  ≤  6 máng   hay   l¸t   sµn,  èp têng) 4.2 X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngoµi nhµ                I2 ≤ 4.2 VËt   liÖu   sö   dông                 1 .1 khèi     lîng   lín  trong   x©y   dùng  c«ng   tr×nh   giao  th«ng, thuû lîi…            I2=CRa/700 +CTh/500 +  CK/8000                     I2 ≤ Khi   ®îc   sö   dông  1,5 nh  vËt   liÖu   èp,  l¸t c«ng tr×nh 4.2 .2 4.3 Dïng cho san lÊp                I3 ≤ VËt   liÖu   dïng   cho        4.3 1 .1 san   lÊp   (kh«ng  thuéc môc 4.1) VËt   liÖu   kh«ng    I3=CRa/2000   +CTh/1500   +                  I3  >1 dïng   cho   san   lÊp,  CK/20000      cÇn ®îc tån chøa 4.3 .2 Chó  thÝch:  CRa  , C  Th, C  K lµ  c¸c ho¹t  ®é  phãng x¹  riªng cña c¸c h¹t nh©n  phãng x¹ t¬ng øng Radi­226, Thori­232 vµ Kali­40 cña vËt liÖu x©y dùng. 5. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña vËt liÖu 5.1 . Nguyªn t¾c: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña vËt liÖu x©y dùng lµ ph¬ng  ph¸p phæ kÕ  gamma  ®o bøc x¹  gamma tù  nhiªn theo c¸c møc n¨ng lîng kh¸c  nhau ®Ó x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ U (Ra),  Th vµ K cã trong vËt liÖu. Ho¹t ®é phãng x¹ cña vËt liÖu x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn nguyªn t¾c ®o  cêng ®é c¸c møc n¨ng lîng bøc x¹ gamma ®¹i diÖn cho c¸c h¹t nh©n phãng x¹   U(Ra), Th vµ K cã trong vËt liÖu  vµ so chóng víi mÉu chuÈn cña m¸y ®o, tõ   ®ã x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña chóng.  5.2. ThiÕt bÞ ®o phæ kÕ gamma: 5.2.1. CÊu t¹o, nguyªn lý ho¹t ®éng:
 6. H×nh1 chØ ra s¬ ®å nguyªn lý cÊu t¹o cña hÖ phæ kÕ gamma. HÖ phæ kÕ   gamma thÝch hîp  ®Ó  x¸c  ®Þnh chØ sè  ho¹t  ®é  phãng x¹  lµ  phæ kÕ  gamma sö  dông  ®Çu dß nhÊp nh¸y NaI(Tl) hoÆc c¸c lo¹i  ®Çu dß kh¸c cã   ®é  ph©n gi¶i  n¨ng lîng tèt h¬n. §Çu ®o (1) lµ ®Çu dß nhÊp nh¸y NaI(Tl). Hép cao ¸p (2)  lµ nguån cÊp cao ¸p cho ®Çu ®o. Bøc  x¹ gamma ph¸t ra tõ mÉu vËt  liÖu cÇn   ®o (5)  ®îc  ®Çu  ®o (1) ghi nhËn vµ   ®îc biÕn  ®æi thµnh tÝn hiÖu  ®iÖn. TÝn  hiÖu nµy ®îc khuÕch ®¹i ë khèi tiÒn khuÕch ®¹i vµ khuyÕch ®¹i (3). TiÕp ®ã  tÝn hiÖu sÏ   ®îc khuyÕch  ®¹i vµ  xö  lý  bªn trong m¸y  ®Ó  ph©n lo¹i vµo mét  trong ba cöa sæ n¨ng lîng  ®¹i diÖn cho nh©n phãng x¹  U(Ra), Th vµ  K. Sö  dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch 3 thµnh phÇn  ®Ó  x¸c  ®Þnh ho¹t  ®é  phãng x¹  cña  c¸c nh©n phãng x¹  U(Ra), Th vµ  K cã  trong mÉu  ®o. KÕt qu¶ ph©n tÝch  ®îc  hiÓn thÞ  trong khèi ph©n tÝch hiÖn sè  (4). KÕt qu¶ hiÖn sè  lµ  ho¹t  ®é  phãng x¹ cña c¸c nh©n phãng x¹ U(Ra), Th vµ K (®¬n vÞ Bq/kg). 1 5 3 1 4   2 1­ §Çu ®o    2­ Hép cao ¸p      3­ Khèi tiÒn khuÕch ®¹i vµ khuÕch ®¹i                                                    4­ Khèi ph©n tÝch hiÖn  sè  5­ VËt ®o                                H×nh 1. S¬ ®å  nguyªn lý cÊu t¹o thiÕt bÞ  phæ kÕ gamma 5.2.2. Yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ:  HÖ phæ kÕ gamma ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: ­ D¶i n¨ng lîng bøc x¹  gamma ghi nhËn tõ  0,1  ®Õn 3 MeV (Mega electron  volt);
 7. ­ Bé c¸c mÉu chuÈn ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹ tù nhiªn Ra­ 226, Th­232 vµ K­40  ®∙ ®îc ®¨ng kiÓm quèc gia hoÆc quèc tÕ. ­ ThiÕt bÞ ®o ®îc kiÓm tra ®¨ng kiÓm quèc gia phï hîp víi Chøng chØ ®o l­ êng quèc gia, cã Quy ®Þnh híng dÉn thùc hiÖn ®o vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶. 5.3.  TiÕn hµnh ®o: ­ ChuÈn bÞ  thiÕt bÞ    ®Ó   ®o theo Quy  ®Þnh híng dÉn vËn hµnh thiÕt bÞ. §o  kiÓm tra ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ víi mÉu chuÈn, sai sè gi÷a 2 lÇn ®o kh«ng  vît 5%. ­TiÕn hµnh  ®o ho¹t  ®é  phãng x¹  tù  nhiªn theo Quy  ®Þnh híng dÉn vËn hµnh  thiÕt bÞ. 5.4. §o t¹i hiÖn trêng: 5.4.1. Ph¹m vi ¸p dông:  Ph¬ng ph¸p hiÖn trêng dïng ®Ó  ®¸nh gi¸ s¬ bé ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña  nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng. 5.4.2. C¸c vÞ trÝ ®o: 5.4.2.1. §o vËt liÖu rêi t¹i kho, b∙I, má: ­ T¹i c¸c  ®èng liÖu h×nh c«n hay  ®èng liÖu tr¶I dµi:  ®o theo chu vi mÆt  c¾t ngang víi kho¶ng c¸ch kh«ng lín h¬n 10m, chiÒu cao cña mÆt c¾t  ngang  so víi ®¸y ®èng kh«ng nhá h¬n 1m. ­ T¹i má: ®o ë c¸c ®iÓm c¾t lé tuyÕn 10x10m. 5.4.2.2. §o vËt liÖu x©y dùng rêi trªn c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn: ­   VÞ   trÝ   ®o   ë   kho¶ng   c¸ch   kh«ng   Ýt   h¬n   1m   c¸ch   thµnh   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn, sè ®iÓm ®o nh sau: + Trªn c¸c toa ®êng s¾t­ kh«ng Ýt h¬n 2 ®iÓm/toa; + Trªn «t« ­ 1 ®iÓm ë gi÷a thïng xe; + Trªn tµu thuû – kh«ng Ýt h¬n 2 ®iÓm däc theo trôc tµu. 5.4.2.3. §o s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng: ­ T¹o khèi h×nh hép ®¸y 1,2x1,2m cao 0,5m tõ c¸c s¶n phÈm ®ã hay chän côm  s¶n phÈm (palÐt) cã kÝch thíc nªu trªn nhng ®îc xÕp ®Æc xÝt vµ ®o kiÓm tra  ë chÝnh gi÷a mÆt trªn cña ®èng s¶n phÈm ®ã.
 8. 5.4.3.TiÕn hµnh  ®o b»ng c¸ch  ®Æt  ®Çu  ®o cña m¸y  ®o phãng x¹  vµo  ®iÓm  ®o  trªn bÒ mÆt ph¼ng cña vËt liÖu. BÒ mÆt ®îc coi lµ ph¼ng khi kÝch thíc låi  (lâm) kh«ng vît ®êng kÝnh cña ®Çu ®o. Lu ý: + T¹i mçi ®iÓm ®o tiÕn hµnh kh«ng Ýt h¬n 3 lÇn ®o liªn tiÕp vµ lÊy  gi¸ trÞ trung b×nh. + §Ó  gi¶m ¶nh hëng cña chiÕu x¹  bªn ngoµi  ®Õn c¸c kÕt qu¶  ®o cÇn  ph¶i tiÕn hµnh ®o ®èi tîng ë c¸ch xa c¸c toµ nhµ, kÕt cÊu, khèi quÆng má,  vËt liÖu vµ s¶n phÈm x©y dùng kh¸c kh«ng Ýt h¬n 20m. 5.4.4. TÝnh kÕt qu¶ ®o: 5.4.4.1. X¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  chØ sè  ho¹t  ®é  phãng x¹  an toµn ( I) theo c«ng  thøc ë môc 4, víi CRa, CTh, vµ CK, lµ c¸c gi¸ trÞ ho¹t ®é phãng x¹ riªng cña  c¸c nh©n phãng x¹ (Ra­226, Th­232 vµ K­40) t¬ng øng  ë  ®iÓm  ®o víi sai sè  ®o  ®¸nh gi¸ theo ph¬ng ph¸p  ®o, quy  ®Þnh trong Quy tr×nh híng dÉn  ®o cña  thiÕt bÞ. 5.4.5.2. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn I cña l«  vËt liÖu lµ  gi¸ trÞ I cao nhÊt tõ  c¸c ®iÓm kiÓm tra cña l« Êy. 5.4.6. Tr×nh bµy kÕt qu¶ ®o: Ho¹t  ®é  phãng x¹  cña tõng nh©n phãng x¹  t¹i c¸c  ®iÓm  ®o vµ  c¸c kÕt  qu¶ tÝnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn (I ) ®îc ghi  theo biÓu mÉu trong  Phô lôc 1 . 5.5. Ph¬ng ph¸p phßng thÝ nghiÖm (ph¬ng ph¸p chuÈn): 5.5.1. Ph¹m vi ¸p dông : Ph¬ng ph¸p phßng thÝ nghiÖm dïng ®Ó x¸c ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c nh©n  phãng x¹  (Ra­226, Th­232 vµ  K­40) cña vËt liÖu trong phßng thÝ  nghiÖm cã  lo¹i trõ ¶nh hëng cña ph«ng phãng x¹ m«i trêng xung quanh.  5.5.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô: ­ M¸y phæ kÕ gamma phï hîp víi quy ®Þnh trong môc 5.2. ­ B×nh ch× gi¶m ph«ng phãng x¹ kÝch thíc phï hîp thiÕt bÞ ®o; ­ Bé hép nhùa kÝch thíc quy ®Þnh phï hîp thiÕt bÞ ®o, cã n¾p  ®Ó ®ùng mÉu   vËt liÖu; ­ M¸y kÑp hµm ®Ó nghiÒn mÉu; ­ Sµng cã kÝch thíc lç 0,5 mm; ­ Tñ sÊy, cho phÐp sÊy ®Õn 120 °C; ­ C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 1 g.
 9. 5.5.3. KiÓm tra, chuÈn bÞ  vµ  chuÈn   thiÕt bÞ   ®o phãng x¹   ®Ó   ®o vµ  tiÕn  hµnh ®o theo B¶n quy tr×nh híng dÉn thùc hiÖn ®o. 5.5.4. LÊy mÉu, chuÈn bÞ mÉu thö vµ tiÕn hµnh ®o: ­ X¸c  ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹  cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra­226, Th­232 vµ K­ 40) trong vËt liÖu víi c¸c mÉu chän tõ c¸c mÉu ®¹i diÖn. ­ MÉu ®¹i diÖn cã ®îc b»ng c¸ch trén ®Òu vµ chia t kh«ng Ýt h¬n 10 mÉu tõ  c¸c ®iÓm lÊy mÉu nªu trong môc 5.4.2 vµ 5.4.3.  ­ Tuú theo thÓ tÝch hép chøa mÉu cña thiÕt bÞ ®o phãng x¹ mµ lÊy khèi l îng  mÉu ®¹i diÖn tõ 2,5 ®Õn 10 kg, mÉu ®îc cho vµo bao 2 líp, gi÷a 2 líp ®Æt  phiÕu ghi tªn vËt liÖu, tªn c¬ së göi mÉu, vÞ trÝ vµ ngµy lÊy mÉu.  ­ MÉu  ®¹i diÖn  ®îc lÊy khi nghiÖm thu l« s¶n phÈm phï  hîp c¸c quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. MÉu  ®îc chuÈn bÞ  b»ng c¸ch  ®Ëp, nghiÒn nhá  vËt liÖu x©y dùng.  Cho phÐp sö dông c¸c m¶nh vôn cã ®îc khi sau khi x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn, uèn,  kÐo s¶n phÈm hay c¸c mÉu ®îc chuÈn bÞ riªng. ­ MÉu  ®îc gia c«ng thµnh bét cã  kÝch thíc h¹t  ≤0,5 mm. MÉu bét cÇn ph¶i  ®ùng trong hép hoÆc tói kÝn. ­ C¸c mÉu ®¹i diÖn  ®∙ lÊy theo quy ®Þnh trªn  ®îc sÊy ®Õn khèi lîng kh«ng  ®æi, sau ®ã cho vµo c¸c hép chøa vµ c©n x¸c ®Þnh khèi lîng.  ­ C¸c hép chøa ®îc ®Ëy kÝn, ghi nh∙n  vµ lu trong phßng trong kho¶ng thêi  gian theo b¶n   Quy tr×nh híng dÉn c¸ch  ®o ho¹t  ®é  phãng x¹   ®∙ quy  ®Þnh  nh»m cã sù æn ®Þnh ho¹t ®é phãng x¹ cña c¸c h¹t nh©n phãng x¹. ­ C¸c hép cã mÉu ®îc lÇn lît ®a vµo thiÕt bÞ ®o phãng x¹ vµ tiÕn hµnh ®o  theo Quy tr×nh híng dÉn ®o ®∙ ®îc phª duyÖt. 5.5.5. TÝnh kÕt qu¶ ®o. 5.5.5.1. KÕt qu¶  ®o ho¹t  ®é  phãng x¹  cña c¸c nh©n phãng x¹  (Ra­226, Th­ 232,  vµ K­40) trong mÉu ®¹i diÖn lµ gi¸ trÞ ho¹t ®é phãng x¹ riªng trung  b×nh (Cj tb )  cña mçi h¹t nh©n phãng x¹  Cj ( CRa, CTh, CK ) cña  Ýt nhÊt 3  n mÉu:        ∑ Cji i =1 Cj tb =       1/n    (3) trong ®ã i = 1,2,…n;  n lµ sè mÉu vµ Cj ( CRa, CTh , CK) lµ c¸c sè ®o ho¹t  ®é phãng x¹ riªng  cña c¸c nh©n phãng x¹ (Ra­226, Th­232,  vµ K­40)  t¬ng  øng.
 10. §é lÖch b×nh ph¬ng trung b×nh  ( ∆ jtb) khi ®o  ®îc tÝnh theo c«ng thøc: ∑ (C − Cjtb ) n 2 ji i =1 n −1  ∆ jtb               =     tb (4)                          KÕt qu¶ x¸c  ®Þnh chØ sè  ho¹t  ®é  phãng x¹  an toµn (I) cña vËt liÖu  ∆ jtb kiÓm   tra     theo   c«ng   thøc   môc   4,   trong   ®ã   Cj   =     Cj tb +      tb (5)                                 5.5.6. Tr×nh bµy kÕt qu¶ ®o  C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vËt liÖu ®îc lËp díi d¹ng PhiÕu kÕt qu¶ x¸c ®Þnh chØ  sè ho¹t ®é phãng x¹  an toµn cña vËt liÖu nªu trong Phô lôc 1. 
 11. Phô lôc 1 PhiÕu kÕt qu¶ x¸c ®Þnh chØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn cña vËt liÖu theo TCXDVN 397:2007  C¬ quan tiÕn hµnh thÝ nghiÖm: Chøng chØ : C¬ quan göi mÉu : Tªn mÉu : Ngµy giao mÉu : Ngµy ®o mÉu : ThiÕt bÞ ®o : Ho¹t ®é phãng x¹ riªng, Bq/kg ChØ sè ho¹t  ®é phãng x¹  TT KÕt luËn CRa­226 CTh­232 CK­40 an toµn (I) KÕt luËn vÒ  vËt liÖu:       Ngµy             th¸ng         n¨m    ThÝ nghiÖm viªn Phô tr¸ch phßng thÝ nghiÖm   Thñ trëng c¬  quan
 12. Phô lôc 2 (Tham kh¶o) B¶ng 1. Kh¶ n¨ng g©y liÒu hiÖu dông vît 0,3 mSv/n¨m hay 1 mSv/n¨m do sö  dông mét sè vËt liÖu x©y dùng . VËt liÖu  Kh¶ n¨ng vît 0,3 mSv/n¨m*/§iÒu   Kh¶ n¨ng vît 1 mSv/n¨m**/ §iÒu   kiÖn x¶y ra kiÖn x¶y ra x©y dùng Bªt«ng Cã  thÓ/  HÇu hÕt  ë  mäi n¬I khi   Cã  thÓ/NÕu sö dông víi khèi l­ sö dông khèi lîng lín îng   lín   vµ   bª   t«ng   cã   chøa   nhiÒuxØ lß cao, tro bayhay c¸t   tù   nhiªn   hay®¸   giµu   c¸c   h¹t   nh©n phãng x¹ tù nhiªn Bªt«ng  Cã   thÓ/  NÕu   dïng   xØ   lß   cao,   Kh«ng thÓ/NÕu chØ sö  dông lµm   bät, nhÑ tro   bay   hay   vËt   liÖu   thiªn   têng nhiªn giµu c¸c h¹t nh©n phãng   x¹ tù nhiªn G¹ch ®á Cã   thÓ/  NÕu   sö   dông   g¹ch   ®á   Kh«ng thÓ/NÕu chØ sö  dông lµm   giµu c¸c h¹t nh©n phãng x¹ têng G¹ch  Kh«ng   thÓ/  NÕu   ho¹t   ®é   phãng   Kh«ng thÓ/NÕu ho¹t ®é phãng x¹   silic¸t x¹ thÊp, sö dông khèi lîng h¹n   thÊp vµ chØ sö dông lµm têng chÕ (lµm têng) §¸ thiªn  Kh«ng   thÓ/NÕu   sö   dông   hoµn   Kh«ng   thÓ/NÕu   sö   dông   hoµn   nhiªn thiÖn bÒ mÆt, èp l¸t thiÖn bÒ mÆt, èp l¸t Cã   thÓ/NÕu   sö   dông   khèi   lîng   Cã   thÓ/NÕu   sö   dông   khèi   lîng   lín lín TÊm   hay  Kh«ng   thÓ  /  Th¹ch   cao   thiªn   Kh«ng   thÓ/NÕu   sö   dông   hoµn   khèi  nhiªn thiÖn   bÒ   mÆt   hay   sö   dông   lµm   th¹ch cao têng Cã   thÓ/NÕu   sö   dông   th¹ch   cao   nh©n t¹o giµu Ra ChØ sè ho¹t ®é phãng x¹ an toµn ( I) tÝnh theo c«ng thøc Chó  thÝch I1=CRa/300 +CTh/200 + CK/3000 * vµ ** Khi I1≥ 0,5 ®èi víi: Khi I1≥ 1 ®èi víi: ­   S¶n   phÈm   vËt   liÖu   x©y   dùng   ­   S¶n   phÈm   vËt   liÖu   x©y   dùng   khèi lîng lín dïng x©y nhµ, khèi lîng lín dïng x©y nhµ, ­ VËt liÖu san lÊp nÒn nhµ  vµ   ­ VËt liÖu san lÊp nÒn nhµ  vµ   nÒn gÇn nhµ. nÒn gÇn nhµ. Khi I1≥ 2 ®èi víi: Khi I1≥ 6 ®èi víi: ­VËt liÖu sö  dông x©y nhµ  víi   ­VËt liÖu sö  dông x©y nhµ  víi   bÒ   mÆt   hay   khèi   lîng   h¹n   chÕ   bÒ   mÆt   hay   khèi   lîng   h¹n   chÕ   (vÝ  dô  têng máng hay l¸t sµn,   (vÝ  dô  têng máng hay l¸t sµn,   èp têng). èp têng).
Đồng bộ tài khoản