intTypePromotion=1

Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
110
lượt xem
19
download

Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế sáp nhập, hợp nhất, mua lại Tổ chức tín dụng cố phần Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 241/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 241/1998/Q§­N H N N 5   g µ y  15 th¸ng 7 n¨ m  1998  a n  h µ n h n b  q u y   h Õ  s¸p n h Ë p, h î p  h Ê t, m u a  l¹i æ  ch øc   c n  T t Ý n d ô n g  c æ   h Ç n   Ö t N a m p Vi Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  Bé   Ët D © n   ù  ña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam     cø  Lu   sc n  ho x∙h   ngh Vi   ngµy  09/11/1995; ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/9/1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  tyt  ch ng 24/5/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 96/1998/Q§­ TTg  µy  ng 19/5/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ñng  è  ¾p  Õp  ¹ c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn   ph v vi c cs x l    i h th m   ph t¹  µnh  è  å   Ý   ith ph H Ch Minh  µ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ön  vt h th   hi nay  ña      c c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn; d cæ ph ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh    ©n  µng     ®Ò ngh c V tr V c¸c § ch t   ­ Ng h Nhµ   íc, n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  .Ban  µnh  Ìm  1  h k theo  Õt  nh  µy  quy ®Þ n Quy  Õ     Ëp, hîp ch s¸p nh     nhÊt,mua  ¹Tæ     l   chøc  Ýn  ông    Çn  ÖtNam. i td cæ ph Vi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô  ëng  ô     Þnh  Õ   µi V¨n  Th ®è   tr V c¸c § ch t   chÝnh, c¸c Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  éc Ng ©n   µng  µ   ícTrung     tr ®¬ v c li   thu   h Nh n   ­ ¬ng, Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  ªnquan, ng h Nh n     ph c li     Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  ông    Çn  Þu  td cæ ph ch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch  s¸p n h Ë p, h î p  h Ê t, m u a  l¹i æ  c h ø c t Ý n d ô n g n  t  c æ  p h Ç n  Vi Ö t  a m N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 241/1998/Q§­NHNN5 ngµy  th¸ng7  15    n¨m  1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Nh»m   ¶m   ® b¶o  î Ých  ña  êi göi tiÒn,®¶m   l i c ng       b¶o  ù    s æn ®Þnh  ña  Òn  cn kinh tÕ  µ  ù  toµn  ña  Ö   èng  ©n   µng, Thèng  c     v s an  c h th Ng h   ®è Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íi®©y   äi t¾t lµ Ng ©n   µng  µ   íc)ban  h Nh n     (d   g      h Nh n   hµnh  quy  Õ   Ò   Öc  nhËp, hîp  Êt  µ  ch v vi s¸p    nh v mua   ¹ c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  li     h th m¹i cæ   Çn,    ph C«ng    µichÝnh    Çn  Öt Nam   íi®©y   äi t¾t lµ Tæ   ty t   cæ ph Vi   (d   g      chøc  Ýn  ông    Çn)  td cæ ph nh»m   ¹oc¬  ë  t   s ph¸p  ý®Ó     chøc  Ýn  ông  l  c¸c tæ  td cæ   Çn  ùc hiÖn  ph th   trong qu¸ tr×nh cñng  è,s ¾p  Õp  ¹ .      c  x li §i Ò u    ét  è    Öm   2. M s kh¸ini trongquy  Õ   µy  îchiÓu      ch n ®   nh sau: 1. S¸p  Ëp: Lµ  Öc  ét    nh   vi m hoÆc   ét  è  chøc  Ýn  ông    Çn  îc m s tæ  td cæ ph ®  nhËp  äilµTæ   (g     chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp) vµo  ét    td cæ ph ®     m Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  cæ ph kh¸c (gäilµ Tæ        chøc  Ýn  ông    Çn  nhËp).Sau    td cæ ph s¸p    khi s¸p  Ëp, toµn  é  ¹t®éng  ña    nh   b ho   c Tæ chøc  Ýn  ông    Èn  îc s¸p  Ëp  td cæ ph ®   nh ® îcnhËp  µo      v Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp  µ  chøc  Ýn  ông    td cæ ph s¸p nh v tæ  td cæ phÇn  îc s¸p  Ëp  Ê m   ®  nh ch døt  ¹t®éng;  µn  é    Òn  µ  ho   to b c¸c quy v nghÜa  ô  v trong ho¹t®éng  ña       c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp  td cæ ph ®     (bao  å m   Òn g ti   göi,tiÒn vay,c¸ckho¶n  u  ,cho         ®Ç t  vay,c«ng  îc¸ckho¶n    n    ph¶ithu ph¶itr¶. .      .  ) ® îcchuyÓn    giao cho      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp  ùc hiÖn.ViÖc  td cæ ph s¸p nh th     gi¶i  Õt quyÒn  î  Üa  ô  µ  quy   l ingh v v tr¸chnhiÖ m  ña      «ng  ña    ,   c c¸ccæ ® c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn  îcs¸p nhËp  c¸c Tæ   d cæ ph ®   do    chøc  Ýn  ông    Çn  ù tho¶ td cæ ph t    thuËn. 2.  îp  Êt:Lµ   Öc    H nh   vi hai hay  Òu    nhi Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp td cæ ph h  nhÊt víi    nhau  äilµTæ   (g     chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt)thµnh  ét    td cæ ph xinh     m Tæ chøc  Ýn  ông  ã  Çn  íi(gäilµTæ   td c ph m       chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt). td cæ ph h   Sau    îp  Êt, toµn  é  ¹t ®éng  ña  khi h nh   b ho   c c¸c   Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn    îp nhÊt ® îcnhËp  µo    xinh      v Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt vµ    td cæ ph h    c¸c Tæ  chøc  Ýn  ông    Çn    îp  Êt  Ê m     ¹t®éng;  µn  é    td cæ ph xin h nh ch døt ho   to b c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  v ngh v trong ho¹t®éng  ña         c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    td cæ ph xin hîp nhÊt (bao  å m   Òn  öi,tiÒn vay,c¸c kho¶n  u  ,cho      g ti g        ®Ç t  vay,c«ng  î,c¸c   n    kho¶n  ph¶ithu ph¶itr¶. .® îcchuyÓn       .    ) giao cho      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph hîp nhÊt thùc hiÖn.ViÖc    Õt  Òn  î  Üa  ô  µ          gi¶iquy quy l ingh , v v tr¸chnhiÖ m   ña    c c¸c cæ   «ng  ña     ® c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp  Êt do      td cæ ph xin h nh   c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn  ùtho¶ thuËn. d cæ ph t    3. Mua   ¹   µ  Öc  ét      l iL vi m Tæ chøc  Ýn  ông  : td mua   ¹ (gäilµ Tæ   li       chøc  Ýn  t dông mua  ¹   ét    l im Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ) td cæ ph kh¸c(gäilµTæ         chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  îcmua  ¹ ) ph ®  l i.
 3. 3 Sau    khimua  ¹   µn  é  ¹t®éng  ña    l ito b ho   , c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc td cæ ph ®  mua   ¹ ® îc nhËp  µo    li     v Tæ chøc  Ýn  ông  td mua   ¹ vµ    l i Tæ chøc  Ýn  ông      td cæ phÇn  îcmua   ¹ chÊ m     ¹t®éng; toµn  é    Òn  µ  Üa  ô  ®  l i døt ho     b c¸c quy v ngh v trong   ho¹t®éng  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹ (bao  å m   Òn  öi, td cæ ph ®  li  g ti g   tiÒn vay,c¸c kho¶n  u  ,cho       ®Ç t  vay,c«ng  î,c¸c kho¶n    n    ph¶ithu ph¶itr¶. .sÏ      .    ) chuyÓn  giao cho      Tæ chøc  Ýn  ông  td mua  ¹thùc hiÖn. l  i   §i Ò u    èit ng,ph¹m    iÒu  3. §  î   vi® chØnh  ña  c quy  Õ ch 1. C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  ang  ¹t®éng  ×nh  êng,nhng  ù   tæ  td cæ ph ® ho   b th   t  nguyÖn   xin s¸p  Ëp,  îp  Êt  nh h nh hoÆc   mua   ¹    li Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh¸c®Ó   µnh  ét      th m Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  td cæ ph c quy    ính¬n,ho¹t®éng  m« l      an  µn  ¬n  µ  ã  to h v c møc  èn  iÒu  Ö  ính¬n. v® l l  2. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc® Æt  td cæ ph ®  trong t×nh  ¹ngkiÓm       tr   so¸t ® Æc   Öt hoÆc   bi   kh«ng    ®ñ møc   èn  iÒu  Ö  èithiÓu  v® l t  theo  quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   íchoÆc   ¹t®éng  Õu  Ð m   ã  Ó  ù nguyÖn      Ëp, hîp nhÊt n  ho   y k c th t   xin s¸p nh       hoÆc   mua  ¹theo c¸cquy  nh  ña  l i    ®Þ c quy  Õ   µy. ch n 3. C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  Þ   ö  ý trong tr ng  îp  Æc   Öt   tæ  td cæ ph b x l   ê h ® bi   nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy. t  i 3  19  ch n §i Ò u    Öc  nhËp, hîp  Êt,mua   ¹ c¸c Tæ   4. Vi s¸p    nh   l    i chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    ®è Ng h Nh n   thu C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  1: S¸p nh Ë p §i Ò u    Òu  Ön    îcs¸p nhËp 5. §i ki ®Ó ®     1.Cã   ¬ng      Ëp    ph ¸n s¸p nh kh¶  ; thi 2. §îc ®¹i héi cæ   «ng  ña           ® c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Êt  Ý td cæ ph nh tr   chÊp  Ën  µ  thu v cam  Õt  ïng chÞu  kc  tr¸chnhiÖ m    Õt c¸ctån t¹ cò;   gi¶iquy         i 3.§îcUû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Êp  Ën;   ph ch thu 4. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ã  ªnquan    Ng h Nh n     ph c li   ®Ò nghÞ.  §i Ò u 6. Tr¸ch  Öm   ña      nhi c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc s¸p td cæ ph ®   nhËp 1. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ,KiÓ m       µ  tr   so¸tviªnv Tæng  gi¸m  c  ®è ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   µn  é  ¹t®éng  µ    v to b ho   v ph¶ib¶o  ¶m   toµn  Öt   ® an  tuy   ®èi  Ò   µis¶n  ña    v t  c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  íc vµ  td cæ ph tr   trong thêigian  Õn    ti  
 4. 4 hµnh    Ëp  s¸p nh cho  n     Õt  nh    Ëp  ã  Öu  ùc.Nghiªm  Ê m   ®Õ khiquy ®Þ s¸p nh c hi l   c viÖc  ©n    µis¶n  íi äi  ×nh  ph t¸nt   d  mh thøc; 2. Cung  Êp  y  ,    c ®Ç ®ñ trung thùc vÒ   µn  é  ×nh  ×nh  chøc  µ  ¹t     to b t h tæ  v ho   ®éng  õ thêi®iÓ m   Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  n   êi®iÓ m     t    c gi ph ho   ®Õ th   xin tho¶  Ën  thu s¸p nhËp        ®Ó Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp  td cæ ph s¸p nh xem  Ðt,quyÕt ®Þnh; x    3. Sau      khi s¸p  Ëp,  Õu   nh n ph¸thiÖn  ã  ÷ng  Ên    µi sæ     c nh v ®Ò ngo   s¸ch  hoÆc  kh«ng  îc bµn  ®  giao  ×    µnh    éi  ng  th c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ,c¸c KiÓ m   tr     so¸tviªn,     Tæng Gi¸m  c  ®è ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt;   tr     4. Cæ   «ng, thµnh    éi ®ång    ®   viªnH   qu¶n  Þ,kiÓm     tr   so¸tviªn,Tæng     gi¸m  ®èc  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp  c tæ  td cæ ph ®   sau      Ëp  Én  khis¸p nh v ph¶i   thùc hiÖn    theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  ®Þ hi h c Ng h Nh n   vi chuyÓn  îng    Çn.  êng  îp  Æc   Öt chØ    Õt    îc ®¹ihéi nh cæ ph Tr h® bi   gi¶iquy khi®       cæ   «ng    ® Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph s¸p  Ëp  Êp  Ën  µ  îc Ng ©n   nh ch thu v ®   hµng  µ   íccho  Ðp. Nh n   ph §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña        c c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp td cæ ph s¸p nh 1. Chñ   ng  èi hîp  ïng      ®é ph   c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc s¸p  Ëp  td cæ ph ®  nh x©y  ùng  ¬ng      Ëp    ×nh c¸c c¬  d ph ¸n s¸p nh ®Ó tr     quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy xem   Ðt chÊp  Ën. x  thu 2. Khi Thèng  c  ©n  µng  µ   íc cã     ®è ng h Nh n   v¨n  b¶n  Êp  Ën  ch thu nguyªn  t¾c  cho    Ëp, cã  s¸p nh   tr¸chnhiÖm   ö  êihç  î     c ng   tr  Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ® îc s¸p  Ëp  chøc  ùc  Ön    ¹t®éng    nh tæ  th hi c¸c ho   theo  ¬ng  ®∙  îc chÊp  ph ¸n  ®   thuËn  µ  Èn  Þ    Ên    ªnquan  n   ¹ihéicæ   «ng    Ëp. v chu b c¸cv ®Ò li   ®Õ §     ® s¸p nh 3. Sau  ¹ihéicæ   «ng    Ëp, cã    §    ® s¸p nh   tr¸chnhiÖ m   ö  êitham      c ng   gia gi¸m  s¸tho¹t®éng, xem   Ðt l¹ toµn  é  ¹t®éng  µ  å  ¬  ña         x    i b ho   v h s c Tæ chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  îc s¸p  Ëp.    ã  ph ®  nh Khi c quyÕt  nh   ®Þ s¸p  Ëp  nh ph¶i chñ  ng  Õn   ®é ti   hµnh    ñ  ôc s¸p  Ëp; thùc hiÖn    Ên    ªnquan  n   Öc  Ê m   c¸c th t   nh     c¸c v ®Ò li   ®Õ vi ch døt ho¹t®éng  i víi      ®è     chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp;Tæ   Tæ td cæ ph ®     chøc  Ýn  t dông    Çn  nhËp  ùc hiÖn  ö  ýtiÕp  µn  é    Ên    ªnquan  cæ ph s¸p  th   x l  to b c¸c v ®Ò li   ®Õ n   Òn  î  Üa  ô  ña    quy l ingh v c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp. , td cæ ph ®   4. TiÕp  Ën  µ  Þu    nh v ch tr¸chnhiÖ m   ö  ý tiÕp  µn  é    Ên    ªn   x l  to b c¸c v ®Ò li   quan  n     ®Õ Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp; tr Ónkhaivµ  ùc hiÖn  td cæ ph ®    i     th   ®óng  ¬ng      Ëp  ∙  îcchÊp  Ën. ph ¸n s¸p nh ® ®   thu §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôcs¸p nhËp 8. Tr t        1.Xin chÊp  Ën     thu nguyªn t¾c    Ëp   s¸p nh a. Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c Tæ   tr     chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ªnquan    td cæ ph c li   sau khitrao® æi  èng  Êt vÒ   ñ  ¬ng     th nh   ch tr ph¶ix©y  ùng  ¬ng      Ëp. Ph­   d ph ¸n s¸p nh   ¬ng  nµy  ¸n  ph¶ithÓ  Ön  îc thùc tr¹ngtæ    hi ®       chøc  µ  ¹t®éng  ña  õng    v ho   ct Tæ chøc  Ýn  ông    Çn; Sù  Çn  Õtcña  Öc    Ëp; C¸c    td cæ ph   c thi   vi s¸p nh   gi¶iph¸p,c¸ch     thøc  Õn  µnh, thêigian  ù   Õn  ùc  Ön  Öc  ti h    d ki th hi vi s¸p  Ëp;  nh Tr¸ch  Ö m,  nhi quyÒn  î cña    l i c¸c bªn  ªnquan      Ëp; BiÖn  li   khis¸p nh   ph¸p  ö  ýtån  ¹     Ên  x l   t ic¸c v ; ®Ò   Çn  Õtkh¸c. c thi   b. Tr×nh  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è      Õn  Êp  Ën  µ    ph xin ý ki ch thu v Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íct¹ ®Þa  µn    íng dÉn  ùc hiÖn.   Ng h Nh n     i b ®Ó h   th  
 5. 5 c. Tæ     chøc  ihéi cæ   «ng  ®¹     ® th«ng qua  ¬ng  s¸p  Ëp. §¹ihéi cæ   ph ¸n  nh       ®«ng  ph¶ib¶o  ¶m   è    «ng  idiÖn  èithiÓu    èn  iÒu  Ö    ® s cæ ® ®¹   t  3/4 v ® l tham  ù, d  c¸c NghÞ     quyÕt  ph¶i cã  t  Êt    Ý nh 3/4  èn    Çn  ña      «ng  Ön  v cæ ph c c¸c cæ ® hi diÖn  Óu  Õt nhÊt trÝmíicã    Þ.Néi dung  ihéi: bi quy         gi¸tr     ®¹   ­ Th«ng    qua  c¸o cña  éi ®ång  b¸o    H  qu¶n  ÞvÒ   ×nh  ×nh  chøc,ho¹t tr   t h tæ     ®éng, tµichÝnh, cæ   «ng, cæ   Çn, cæ   Õu  µ    Ên        ®   ph   phi v c¸c v ®Ò kh¸c cña      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn; td cæ ph ­Th«ng    qua  ¬ng      Ëp. ph ¸n s¸p nh ­Quy Õt  nh  Öc    Ëp  íi     ®Þ vi s¸p nh v   chøc  Ýn  ông    Çn  Tæ td cæ ph kh¸c; ­Quy Õt  nh  ÷ng  Ên      ®Þ nh v ®Ò kh¸ccã  ªnquan.   li   d.  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc (qua  Tr Th ®è Ng h Nh n   Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íct¹ ®Þa  µn) xinchÊp  Ën  n    i b    thu nguyªn t¾c    Ëp.   s¸p nh 2.§ Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícra quyÕt ®Þnh    Ëp:   ngh Ng h Nh n       s¸p nh a. Trong  êigian  èi®a   ngµy, kÓ   õ ngµy  èng  c  ©n   µng    th   t   60    t  Th ®è Ng h Nhµ   íc chÊp  Ën  n  thu nguyªn  ¾c  t cho  nhËp, Héi ®ång  s¸p     qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  tÝn  ông    Çn    Ëp  d cæ ph s¸p nh ph¶itæ    chøc  ¹ihéicæ   «ng. §¹ihéicæ   «ng  §    ®     ® s¸p nhËp    ph¶icã  è    «ng  idiÖn  èithiÓu    èn  iÒu  Ö  ña        s cæ ® ®¹   t  3/4 v ® l c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ªnquan  td cæ ph c li   tham  ù  µ    Þ  Õt  d v c¸c ngh quy ph¶icã  èi   t  thiÓu    è  èn    Çn  ña      «ng  Ön  Ön  Óu  Õt  Êt trÝ 2/3 s v cæ ph c c¸c cæ ® hi di bi quy nh     míicã    Þ.Néi dung  ihéi:   gi¸tr     ®¹   ­ Th«ng qua  NghÞ   Õt  Ò   Öc  Êp  Ën  quy v vi ch thu s¸p  Ëp;  ©n  nh   nh ph ®Þ tr¸ch nhiÖm,    quyÒn  î cña  li   c¸c bªn  ªnquan  µ  õng  nh©n   Õu  ã);­ li   vt c¸  (n c    Th«ng  qua NghÞ  quyÕt  Ò   Öc  v vi x¸c  nh   èn  iÒu  Ö, cæ   «ng,  iÒu  ®Þ v® l  ® ® chØnh  Ö nh       Õu; m gi¸cæ phi ­ Th«ng    qua  NghÞ   Õt  Ò   Çu    quy v b bæ sung  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  trÞ.KiÓ m       so¸tviªn;     chØnh, bæ   tu   sung,söa  æi  ¹®iÒu  Ö  Õu  ã);   ® l i l (n c ­ Th«ng    qua NghÞ   Õt  Ò   Öc  ë   quy v vi m Chi  nh¸nh,Phßng    giao  Þch  ¹  d ti ®Þa  iÓ m   ôsë    ® tr   Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp  Õu  Çn  Õt) td cæ ph ®     (n c thi ; ­ Th«ng qua NghÞ   Õt  Ò   Öc  ö  ý nh÷ng  ån  ¹   ÷ng  Ên    quy v vi x l   t t i nh , v ®Ò ph¸tsinh sau      Ëp;     khis¸p nh ­Th«ng    qua  NghÞ   Õt vÒ     Ên    Çn  Õtkh¸c. quy   c¸cv ®Ò c thi   b. Sau  ¹ihéicæ   «ng    Ëp, c¸c Tæ     §    ® s¸p nh     chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶i   tiÕn  µnh    ñ tôc li   h c¸c th     ªnquan    Ëp. Khi c«ng  Öc    Ëp  Ò   ¬    s¸p nh     vi s¸p nh v c b¶n ®∙  îchoµn  Êttõng    ®  t  Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Ëp hå  ¬  ×nh Thèng  c  td cæ ph l   s tr   ®è Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n ­ §èi víiTæ        chøc  Ýn  ông    Çn  îc s¸p  Ëp: ®Ò   Þ  quyÕt  td cæ ph ®   nh   ngh ra  ®Þnh    åigiÊy phÐp  ¹t®éng  µ  îcs¸p nhËp  íi   thu h     ho   v®    v   chøc  Ýn  ông    Tæ td cæ phÇn kh¸c. ­ §èi víiTæ        chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph s¸p  Ëp: ®Ò   Þ   Èn  c¸c nh   ngh chu y    vÊn    ªnquan  îcnªu  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy. ®Ò li   ®   t  i 2  n §i Ò u    å   ¬ 9. H s 1.Hå   ¬    Êp  Ën    s xinch thu nguyªn t¾c    Ëp:   s¸p nh
 6. 6 ­ Tê  ×nh  ña  ñ   Þch  éi ®ång   t c Ch t H  qu¶n  Þ xin chÊp  Ën  tr     thu nguyªn  ¾c  t s¸p  Ëp. Néi  nh   dung  ê tr×nh  t  ph¶i nªu  â  ùc  ¹ng vÒ   chøc, ho¹t®éng,   r th tr   tæ        nh÷ng  Ên    ån t¹   íng m ¾ c   µ  Õn  Þ  îcs¸p nhËp  íi   v ®Ò t   iv  , v ki ngh ®     v Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  cæ ph kh¸c; ­ Biªn b¶n, NghÞ   Õt  i héi cæ   «ng;        quy ®¹     ® b¸o c¸o  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  trÞ; ­ B¸o    µichÝnh  n   êi®iÓ m   Çn  Êt ®∙  îckiÓm    õtr ng    c¸o t   ®Õ th   g nh   ®   to¸n(tr   ê hîp kh«ng  Ó  ùc  Ön  îc hoÆc       th th hi ®   c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ªn td cæ ph c li   quan  Óu  Õt chÊp  Ën  µn  é  ùc tr¹ngtµichÝnh); bi quy   thu to b th      ­Ph¬ng      Ëp;   ¸n s¸p nh ­V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  û   ch thu c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è;   ph ­ C¸c    b¶n  sao  Êy  Ðp  ¹t®éng, GiÊy  Ðp  µnh  Ëp,§¨ng  ý  Gi ph ho     ph th l  k kinh  doanh  ã  c c«ng  chøng; ­ §èi víiTæ        chøc  Ýn  ông    Çn  nhËp  td cæ ph s¸p  ph¶igöi kÌm  å  ¬  ña     hsc c¸cTæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ªnquan. td cæ ph c li   2.Hå   ¬    Þ    Õt ®Þnh    Ëp:   s ®Ò ngh ra quy   s¸p nh a.§èivíi         chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp: Tæ td cæ ph ®     ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi  ng    tr   Ch t H ®å qu¶n  Þ ®Ò   Þ  îc thu  åi giÊy tr   ngh ®   h     phÐp  ¹t®éng  µ  îc s¸p  Ëp  íiTæ   ho   v ®   nh v  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh¸c;cam     kÕt  Þu  ch tr¸ch nhiÖm     trong  Öc  ö  ý nh÷ng  Ên    ªnquan  n   Öc  vi x l   v ®Ò li   ®Õ vi chÊ m     ¹t®éng, bµn  døtho     giao. ­NghÞ   Õt cña  éi ®ång    quy   H  qu¶n  Þxö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   tr   l   v ®Ò li   ®Õ s¸p nhËp;   ­Nh÷ng      v¨n b¶n  kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n b.§èivíi         chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp: Tæ td cæ ph s¸p nh ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ ®Ò   Þ  tr   ngh cho    Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  cæ ph kh¸c s¸p nhËp  µo  n  Þ  × nh;     v ®¬ v m cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖ m     tiÕp nhËn  µ  ö  ýtoµn  é    Ên    ªnquan    v x l  b c¸c v ®Ò li   sau      Ëp, tr Ón khai khis¸p nh   i     vµ  ùc hiÖn    ®∙  îc chÊp  Ën;®Ò   Þ  Èn  c¸c vÊn    th   ®Ò ¸n  ®   thu   ngh chu y    ®Ò theo  NghÞ   Õt ®¹ihéicæ   «ng; quy       ® ­Biªnb¶n,NghÞ   Õt ®¹ihéicæ   «ng    Ëp;      quy       ® s¸p nh ­Biªnb¶n  äp  éi ®ång     h H  qu¶n  Þsau  ihéicæ   «ng    Ëp; tr   ®¹     ® s¸p nh ­ Hå   ¬    s theo quy  nh  Ön  µnh    Þ  Èn  nh÷ng  Ên    ªn ®Þ hi h ®Ò ngh chu y  v ®Ò li   quan. 3.    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn   Ëp  td cæ ph l c¸c  ¹  å   ¬    µnh  bé  lo ih s trªn th 06  chÝnh: ­01  é  öiNg ©n  µng  µ   ícTrung  ng   bg  h Nh n   ¬ ­02  é  öiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íct¹ ®Þa  µn   bg    Ng h Nh n     i b ­02  é  öiTæ     b g   chøc  Ýn  ông    Çn    Ëp    µn  td cæ ph s¸p nh ®Ó ho chØnh  å h s¬  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; tr   ®è ng h Nh n ­01  é u.   bl
 7. 7 M ô c  2:  î p nh Ê t H §i Ò u    Òu  Ön    îchîp nhÊt. 10. §i ki ®Ó ®     1.Cã   ¬ng    îp nhÊt kh¶  ;   ph ¸n h     thi 2. §îc ®¹i héi cæ   «ng  ña           ® c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Êt  Ý td cæ ph nh tr   chÊp  Ën  îp nhÊt vµ  thu h     cam   Õt  ïng chÞu  kc  tr¸chnhiÖ m     Õt    ån t¹   gi¶iquy c¸c t   i   cò; 3.§îcUû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Êp  Ën;   ph ch thu 4. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ã  ªnquan    Ng h Nh n     ph c li   ®Ò nghÞ.  §i Ò u 11. Tr¸ch nhiÖ m   ña        c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp td cæ ph xin h   nhÊt. 1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  cÇu  îp nhÊt chñ  ng  µn  td cæ ph c yªu  h    ®é b gi¶iph¸p  îp nhÊt,x©y  ùng  ¬ng    îp nhÊt víi       h    d ph ¸n h       Tæ chøc  Ýn  ông    c¸c td cæ phÇn  kh¸c. 2. Cung  Êp  y  ,    c ®Ç ®ñ trung thùc vÒ   µn  é  ×nh  ×nh  chøc  µ  ¹t     to b t h tæ  v ho   ®éng  õ thêi®iÓ m   Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  n   êi®iÓ m     t    c gi ph ho   ®Õ th   xin tho¶  Ën  thu hîp  Êt        nh ®Ó c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ã  ªnquan  td cæ ph c li   xem   Ðt,quyÕt x    ®Þnh. 3. Trong  êigian tiÕn hµnh  îp nhÊt,c¸cthµnh    éi ®ång    th       h     viªnH   qu¶n  Þ, tr   KiÓ m       µ  so¸tviªnv Tæng  gi¸m  c  Én  ®è v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é  ¹t   v to b ho   ®éng  µ  v ph¶ib¶o  ¶m   toµn  Öt ®èi  Ò   µis¶n  ña      ® an  tuy   v t  c Tæ chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  ph cho  n     Õt  nh  îp  Êt  ã  Öu  ùc.Nghiªm  Ê m   Öc  ®Õ khiquy ®Þ h nh c hi l   c vi ph©n    µis¶n  íi äi  ×nh  t¸nt   d  mh thøc. 4. Sau    îp  Êt,n Õu   khi h nh   ph¸thiÖn  ã  ÷ng  Ên    µi sæ     c nh v ®Ò ngo   s¸ch  hoÆc  kh«ng  îc bµn  ®  giao  ×    µnh    éi  ng  th c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ,c¸c KiÓ m   tr     so¸tviªn,     Tæng Gi¸m  c  ®è ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     5.ViÖc    chuyÓn  îng cæ   Çn  ña    «ng      nh   ph c cæ ® c¸cTæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn    îp  Êt  xin h nh sau      khiTæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp  Êt  îc thµnh  td cæ ph h nh ®   lËp  Én  v ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ®Þ hi h c Ng h Nh níc.Trêng  îp  Æc   Öt chØ     Õt    îc ®¹i héi cæ   «ng      h® bi   gi¶iquy khi ®       ® Tæ chøc  tÝn  ông    Çn  îp  Êt  Êp  Ën  µ  îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  d cæ ph h nh ch thu v ®   h Nh n   phÐp. §i Ò u    12. Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt. td cæ ph h  1. C¸c  µnh      th viªnBan  ï Þ   µnh  Ëp    tr  th b l Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp  td cæ ph h nhÊt sau    ã  Õt  nh  µnh  Ëp vµ    khic quy ®Þ th l   sau    îcThèng  c  ©n  µng  khi®   ®è Ng h Nhµ   íc chÊp  Ën  n  thu nguyªn  ¾c  t cho  îp  Êt  ã  h nh c tr¸ch nhiÖ m     gi¸m    ¹t s¸tho   ®éng      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp  Êt vµ  èihîp    chøc  td cæ ph xin h nh   ph   ®Ó tæ  §¹ihéicæ   «ng  îp nhÊt.    ® h 
 8. 8 2. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ,KiÓ m       µ  tr   so¸tviªnv Tæng  gi¸m  c  ®è ® îc bÇu    sau  ¹ihéi cæ   «ng  µnh  Ëp  ã  §    ® th l c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt  ¹ toµn  é  x li   b ho¹t®éng  µ  å  ¬  µiliÖu cña        v h s t    c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt; td cæ ph xinh     phèihîp c¸cTæ         chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt tr×nh Thèng  c  ©n   td cæ ph xinh       ®è Ng hµng  µ   ícc¸c vÊn    ªnquan  n     åigiÊy  Ðp  ¹t®éng  i víi Nh n     ®Ò li   ®Õ thu h   ph ho   ®è     c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn    îp  Êt  µ  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  td cæ ph xin h nh v c gi ph ho   cho    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt. td cæ ph h   3.Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt cã  Òn  î  Üa  ô  µ  Þu  td cæ ph h    quy l ingh v v ch , tr¸chnhiÖm   Ò   µn  é    Ên    ªnquan  n         v to b c¸cv ®Ò li   ®Õ c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn    îp  Êt,tæ  xin h nh   chøc  ùc hiÖn  th   nghiªm  óc ph¬ng  hîp  Êt  ∙  îc t  ¸n  nh ® ®   chÊp  Ën. thu 4.    ã  Õt  nh   Khi c quy ®Þ thu  åi giÊy  Ðp  ¹t®éng      h  ph ho   c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn    îp  Êt  µ  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  cæ ph xin h nh v c gi ph ho   cho    Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  îp nhÊt,c¸c thµnh    éi ®ång  cæ ph h     viªnH   qu¶n  Þ,KiÓ m       µ  tr   so¸tviªnv Tæng gi¸m  c  ã  ®è c tr¸chnhiÖ m:   a. TiÕp  Ën  µ  ùc  Ön    Ên    ªnquan  n   Öc  Ê m       nh v th hi c¸c v ®Ò li   ®Õ vi ch døt ho¹t®éng    cho      c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt; td cæ ph xinh   b. §¨ng  ý  µ  ¨ng    kv® b¸o theo  Ët®Þnh  Ò   Öc  µnh  Ëp    lu   v vi th l Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  îp nhÊt trªnc¬  ë  Õ   õa toµn  é    Ên    ªnquan  n   cæ ph h       s k th   b c¸cv ®Ò li   ®Õ quyÒn  î  Üa  ô  ña      l ingh v c c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt; , td cæ ph xinh   c.Khaitr ng  ¹t®éng      ¬ ho   trong thêih¹n  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­     do  ®è Ng h Nh n ícquy  nh.   ®Þ §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôcvµ  å  ¬: 13. Tr t      h s §îc thùc  Ön   ®èi  íiTæ     hi nh v  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph s¸p  Ëp    nh quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Òu  Quy  Õ   µy.Ngoµira cÇn    ti   8, §i 9  ch n      bæ sung  ét  è  Ên    m s v ®Ò sau: 1.V Ò   ×nh tù,thñ tôcvµ  å  ¬    Êp  Ën    tr         h s xinch thu nguyªn t¾c  îp nhÊt:   h  a. Khi tæ      chøc  ¹ihéi cæ   «ng    §    ® ®Ó th«ng  qua  ¬ng  hîp  Êt,c¸c ph ¸n  nh     Tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶icö  êi tham      ng   gia Ban  ï Þ   µnh  Ëp    tr  th b l Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt. td cæ ph h   b. Tríckhitr×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxinchÊp  Ën         ®è Ng h Nh n     thu nguyªn   t¾c  îp  Êt,Ban  ïbÞ   h nh   tr  ph¶ib¸o  vµ    Þ   û     c¸o  ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ¬idù  nh  Æt  ôsë  Ýnh  ña    ph (n   ®Þ ® tr   ch c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph hîp nhÊt)xinchÊp  Ën  Öc  Æt  ôsë  Ýnh  µ    Õt ®Þnh  µnh  Ëp      thu vi ® tr   ch v ra quy   th l  Ban  ï Þ  µnh  Ëp Tæ   tr  th b l   chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt. td cæ ph h   c.Thùc  Ön      hi c¸cquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 12  ch n 2. Tr×nh  ù,thñ tôcvµ  å  ¬    Þ  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp  µ  ¹t   t       h s ®Ò ngh c gi   th l v ho   ®éng cho    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt: td cæ ph h   a. ViÖc  chøc  ¹ihéi cæ   «ng  îp  Êt    tæ  §    ® h nh ph¶ib¶o  ¶m   è    «ng     ® s cæ ® ®¹idiÖn  èithiÓu    t  cho  phÇn   ba  t (3/4)vèn    Çn  ña  õng      cæ ph ct Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn    îp nhÊt; cæ ph xinh   b.  éi  N dung  ¹ihéi cæ   «ng  îp  Êt  §    ® h nh ph¶i ®¶m     b¶o  theo  ng    ®ó quy ®Þnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  chøc  ¹ihéicæ   «ng  µnh  Ëp, c Ng h Nh n   vi tæ  §    ® th l  nhng  ph¶icã    th«ng qua:
 9. 9 ­ NghÞ   Õt  Ò   Öc  Êp  Ën  îp nhÊt vµ  ©n  nh    quy v vi ch thu h     ph ®Þ tr¸chnhiÖm     vµ  Òn  î cña    quy l i c¸c bªn  ªnquan  µ  õng    ©n  Õu  ã);th«ng  li   vt c¸ nh (n c   qua    tªn gäi, ¬ng    iÒu  Ö;  ph ¸n,® l ­ NghÞ   Õt  Ò   Öc    nh  èn  iÒu  Ö, cæ   «ng,  iÒu    quy v vi x¸c ®Þ v® l  ® ® chØnh  m Ö nh       Õu; gi¸cæ phi ­ NghÞ   Õt  Ò   Çu  µnh    éi  ng    quy v b th viªnH ®å qu¶n  Þ,KiÓ m     tr   so¸tviªn;­   NghÞ   Õt  Ò   Öc  ë   quy v vi m Chi  nh¸nh,Phßng    giao  Þch  ¹  a   iÓ m   ô së  d ti ®Þ ® tr   Tæ   chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt (nÕu  Çn  Õt) td cæ ph xinh     c thi ; ­NghÞ   Õt vÒ     Ên    Çn  Õtkh¸c.   quy   c¸cv ®Ò c thi   c. NghÞ   Õt  ña  ¹ihéicæ   «ng  îp  Êt chØ  ã    Þ ph¸p  ýkhi   quy c §     ® h nh   c gi¸tr   l    cã  è    «ng  idiÖn  t  Êt 3/4 sè  èn    Çn  ña      «ng  Ön  s cæ ® ®¹   Ý nh     v cæ ph c c¸c cæ ® hi diÖn  Óu  Õt nhÊt trÝ. bi quy     d. Thñ  ôc,hå  ¬  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   ícra quyÕt  nh     t   s tr   ®è Ng h Nh n     ®Þ thu håigiÊy phÐp  ¹t®éng  i víi        ho   ®è     chøc  Ýn  ông    Çn    îp nhÊt  Tæ td cæ ph xinh   ® îcthùc hiÖn        nh quy  nh  i víi   ®Þ ®è     chøc  Ýn  ông    Çn  îcs¸p nhËp  Tæ td cæ ph ®   nªu  ¹  Õta  t iti   kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. Hå   ¬, thñ  ôc tr×nh  Êp  Êy 2  9  ch n   s   t  c gi   phÐp  ¹t®éng  ho   cho    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îp nhÊt ® îcthùc hiÖn  td cæ ph h        theo  Quy  Õ   Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  i  íic¸c Tæ   ch c gi ph ho   ®è v     chøc  Ýn  ông  Öt Nam   td Vi   ban  µnh theo Quy Õt  nh  05/NH­Q§   µy  h ®Þ ng 07/01/1991  ña Thèng ®èc  c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n M ô c  III:M u a  l¹i   §i Ò u    Òu  Ön    îcthùc hiÖn  14. §i ki ®Ó ®     mua  ¹ li 1.Cã   ¬ng      ph ¸n mua  ¹kh¶  ; l  i thi 2. §¹ihéicæ   «ng  ña  chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua   ¹ nhÊt trÝ     ® c tæ  td cæ ph ®  l i    chÊp  Ën; Tæ   thu   chøc  Ýn  ông  td mua   ¹  ã  l i cam   Õt  Þu  c k ch tr¸ch nhiÖm       gi¶i quyÕt    Òn  î vµ  Üa  ô  ña    c¸c quy l   ngh i v c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   td cæ ph ®  l¹ ; i 3.§îcUû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Êp  Ën;   ph ch thu 4. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   ã  ªnquan    Ng h Nh n     ph c li   ®Ò nghÞ.   §i Ò u    15. Tr¸ch nhiÖm   ña        c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua   td cæ ph ®  l¹ . i 1. §¹ihéi cæ   «ng        ® ®Ó xem   Ðt  Õt  nh  Öc  x quy ®Þ vi b¸n  ¹ cho    li  Tæ chøc  tÝn  ông  d kh¸c; 2. Cung  Êp  y  ,    c ®Ç ®ñ trung thùc vÒ   µn  é  ×nh  ×nh  chøc  µ  ¹t     to b t h tæ  v ho   ®éng  õ thêi®iÓ m   Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  n   êi®iÓ m     t    c gi ph ho   ®Õ th   xin tho¶  Ën  thu mua  ¹®Ó     l   Tæ chøc  Ýn  ông  i td mua  ¹xem   Ðt,quyÕt ®Þnh; l i x    3.Phèihîp cïng Tæ          chøc  Ýn  ông  td mua  ¹x©y  ùng  ¬ng    l  i d ph ¸n mua  ¹ ; li 4. Trong  êigian  Õn  µnh    th   ti h mua   ¹     µnh    éi ®ång  l ic¸c th , viªnH   qu¶n  Þ, tr   KiÓ m       µ  so¸tviªnv Tæng  gi¸m  c  Én  ®è v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é  ¹t   v to b ho  
 10. 10 ®éng  µ  v ph¶ib¶o  ¶m   toµn  Öt ®èi  Ò   µis¶n  ña      ® an  tuy   v t  c Tæ chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  ph cho  n     Õt  nh   ®Õ khi quy ®Þ mua   ¹  ã  Öu  ùc.Nghiªm  Ê m   Öc  l i hi l   c c vi ph©n    µis¶n  íi äi  ×nh  t¸nt   d mh thøc; 5. Sau    îc mua   ¹   Õu    Ön  ã  ÷ng  Ên    µisæ     khi®   l in , ph¸thi c nh v ®Ò ngo   s¸ch   hoÆc  kh«ng  îc bµn  ®  giao  ×    µnh    éi  ng  th c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ,c¸c KiÓ m   tr     so¸tviªn,     Tæng  gi¸m  c  ®è ph¶ichÞu  µn  µn    ho to tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËt.   tr     §i Ò u    16. Tr¸chnhiÖm  ña      c Tæ chøc  Ýn  ông  td mua  ¹ . li 1. Sau    îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën    khi®   ®è Ng h Nh n   thu nguyªn  ¾c  t cho mua  ¹   ã  l ic tr¸chnhiÖ m   ö  êigi¸m    ¹t®éng    ,   c ng   s¸tho   Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  îcmua   ¹   ®  l ixem   Ðt l¹ toµn  é  ¹t®éng, hå  ¬  µiliÖu cña    , x    i b ho     s t    Tæ chøc  tÝn  ông    Çn  îcmua  ¹vµ  Õn hµnh  Öc  d cæ ph ®  l   ti   i vi mua  ¹ ; li 2. Khi cã  Õt  nh      quy ®Þ cho mua   ¹     l i Tæ chøc  Ýn  ông  , td mua   ¹  Ï tiÕp  li   s nhËn  µn  é  ¹t®éng  Tæ   to b ho   do  chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua   ¹ chuyÓn  td cæ ph ®  l i giao vµ  ùc hiÖn    Ên    ªnquan  n   Öc  Ê m     ¹t®éng  i víi   th   c¸cv ®Ò li   ®Õ vi ch døt ho   ®è     Tæ   chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹ . td cæ ph ®   li 3.    Tæ chøc  Ýn  ông  td mua   ¹  ã  l ic quyÒn   î   l i nghÜa  ô  µ  Þu  , v v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   µn  é    Ên    ªnquan  n     v to b c¸cv ®Ò li   ®Õ Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ­ td cæ ph ® îcmua  ¹  chøc  ùc hiÖn    l itæ  , th   nghiªm  ócph¬ng    t  ¸n mua  ¹®∙  îcchÊp  Ën. l  ®   i thu §i Ò u    ×nh  ù,thñ tôc. 17. Tr t    1.Xin chÊp  Ën     thu nguyªn t¾c    mua  ¹ . li a. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua   ¹ sau    îc§¹ihéicæ   «ng  td cæ ph ®  l  i khi®       ® biÓu  Õt  Êt trÝ viÖc  l¹   quy nh     b¸n  iph¶ili   Ö       ,   ªnh c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c ®Ó     bµn    gi¶iph¸p mua  ¹ .   li b. Tæ     chøc  Ýn  ông  td mua   ¹ sau      nh  îc thùc  ¹ng cña    li  khi x¸c ®Þ ®  tr   Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹ sÏ cïng  td cæ ph ®  li     tho¶  Ën    thu gi¸mua   c¨n  vµo  cø  møc     ®é tæn  Êtvµ  èn  ù cã  ña    th   v t   c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹  td cæ ph ®  li. Chñ   ng  ïng    ®é c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹ x©y  ùng  ¬ng    td cæ ph ®  l  i d ph ¸n mua   ¹   ¬ng    l iPh . ¸n mua   ¹ ph¶ithÓ  Ön  îcthùc tr¹ngtæ  l i   hi ®       chøc  µ  ¹t®éng  v ho   cña      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ªnquan; Sù   Çn  Õtcña  Öc  td li    c thi   vi mua   ¹   l iC¸c    ; gi¶i ph¸p, c¸ch    thøc  Õn  µnh, thêigian  ù  Õn  ùc  Ön  Öc  ti h    d ki th hi vi mua   ¹   l i Tr¸ch ;   nhiÖ m,  Òn  îcña    li   quy l  i c¸cbªn  ªnquan    khimua  ¹   Ön  l iBi ph¸p xö  ýtån t¹     ;   l     iC¸c ; vÊn    Çn  Õtkh¸c. ®Ò c thi   c.Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹ lËp hå  ¬  ×nh Uû   td cæ ph ®  l     s tr   ban  ©n  i nh d©n tØnh, thµnh  è    Êp  Ën  µ    ph xin ch thu v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc t¹ Ng h Nh n     i ®Þa  µn    íng dÉn  ùc hiÖn. b ®Ó h   th   d. Tæ     chøc  Ýn  ông  td mua  ¹ tæ  l   chøc  ¹ihéicæ   «ng  ®èivíi   i §    ® (    Tæ chøc  tÝn  ông    Çn)  d cæ ph hoÆc   éi ®ång  H  qu¶n  Þ (®èivíic¸c lo¹  ×nh    tr        i h Tæ chøc  tÝn  ông  d kh¸c)®Ó     th«ng  qua  ¬ng    ph ¸n mua  ¹  éi dung: l iN   . ­ Xem   Ðt    x b¸o  cña  éi  ng  c¸o  H ®å qu¶n  Þ vÒ   ×nh  ×nh  chøc, ho¹t tr   t h tæ     ®éng, tµichÝnh, cæ   «ng, cæ   Çn, cæ   Õu  µ    Ên        ®   ph   phi v c¸c v ®Ò kh¸c cña     Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹ ; td cæ ph ®   li ­Th«ng    qua  ¬ng    ph ¸n mua  ¹ ; li
 11. 11 ­Quy Õt  nh  Öc    ®Þ vi mua  ¹Tæ   l   chøc  Ýn  ông    Çn  i td cæ ph kh¸c; ­Quy Õt  nh  ÷ng  Ên      ®Þ nh v ®Ò kh¸ccã  ªnquan.   li   ®. Sau    èng  Êt c¸c vÊn    ªnquan  Öc  khith nh     ®Ò li   vi mua   ¹     l iTæ chøc  Ýn  , t dông mua  ¹ chñ  ng  èihîp cïng Tæ   l  i ®é ph       chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹ td cæ ph ®  l  i lËp  å  ¬  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc xin chÊp  Ën  h s tr   ®è Ng h Nh n     thu nguyªn  ¾c  t mua  ¹ . li 2.§ Ò   Þ  ©n  µng  µ   ícra quyÕt ®Þnh    ngh Ng h Nh n       mua  ¹ : li a.  Sau    èng  c  ©n   µng  µ   íc cã  khi Th ®è Ng h Nh n   v¨n  b¶n  Êp  Ën  ch thu nguyªn  ¾c  t cho  mua   ¹     l iTæ chøc  Ýn  ông  , td mua   ¹ ph¶i tæ  li    chøc  ùc  Ön  th hi viÖc mua   ¹ theo  l  i quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy.Khi chuÈn  Þ   1  16  ch n     b xong  Ò   ¬  v c b¶n  Öc vi mua   ¹     l iTæ chøc  Ýn  ông  , td mua   ¹ chñ  ng  èi hîp  li  ®é ph   cïng    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹  Ëp  å  ¬  ×nh  èng  c  td cæ ph ®  li l h s tr Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc ®Ò   h Nh n   nghÞ  thu  åi giÊy  Ðp  ¹t ®éng    h  ph ho   Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  îcmua  ¹ ; cæ ph ®   li b. Tæ     chøc  Ýn  ông  td mua   ¹ thùc hiÖn  Õp    ñ  ôc chÊ m     ¹t li    ti c¸c th t   døt ho   ®éng  i  íiTæ   ®è v   chøc  Ýn  ông    Çn  îc mua   ¹   ¨ng  ý  µ  ¨ng    td cæ ph ®  l i® , kv® b¸o viÖc  Õ   õa    Òn, nghÜa  ô  ña    k th c¸cquy   v c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua   td cæ ph ®  l¹ . i §i Ò u    å   ¬. 18. H s 1. §èivíi         chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹   å  ¬    Êp  Ën  Tæ td cæ ph ®  l ih s xinch thu : nguyªn t¾c    mua  ¹     Þ    Õt  nh  l i®Ò ngh ra quy ®Þ , mua  ¹ ® îcthùc hiÖn    i víi l    i   nh ®è     tr ng  îp ® îchîp nhÊt; ê h      2.§èivíi         chøc  Ýn  ông  Tæ td mua  ¹ : li a.Hå   ¬    Êp  Ën    s xinch thu nguyªn t¾c    mua  ¹ : li ­ Tê  ×nh cña  ñ   Þch  éi ®ång    tr   Ch t H  qu¶n  Þ xin chÊp  Ën  tr     thu nguyªn t¾c    mua  ¹ . li ­ Biªn b¶n, NghÞ   Õt  ¹ihéicæ   «ng  ®èivíiTæ         quy §     ® (    chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn)  hoÆc   NghÞ   Õt  éi ®ång  quy H   qu¶n  Þ (®èivíic¸c Tæ   tr        chøc  Ýn  ông  td kh¸c); ­ B¸o    µichÝnh  n   êi®iÓ m   Çn  Êt ®∙  îckiÓm    õtr ng    c¸o t   ®Õ th   g nh   ®   to¸n(tr   ê hîp kh«ng  Ó  ùc hiÖn  îc hoÆc         th th   ®  c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  ã  ªnquan  Óu  td c li   bi quyÕt chÊp  Ën  µn  é  ùc tr¹ngtµi Ýnh);   thu to b th      ch ­Ph¬ng      ¸n mua  ¹ ; li ­Hå   ¬  ña      s c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  îcmua  ¹ . td cæ ph ®   li b.Hå   ¬    Þ    Õt ®Þnh    s ®Ò ngh ra quy   mua  ¹ : li ­ Tê   ×nh  ña  ñ   Þch  éi  ng    tr c Ch t H ®å qu¶n  Þ ®Ò   Þ   tr   ngh cho  mua   ¹ Tæ   li  chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh¸c vµ    cam   Õt  Þu  k ch tr¸chnhiÖm   Õp  Ën, xö  ý   ti nh   l   tiÕp  µn  é    Òn,  Üa  ô, tr¸chnhiÖ m   ña    to b c¸c quy ngh v    c Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  îcmua   ¹ sau    ®  l i khimua   ¹   iÓn khaivµ  ùc hiÖn      ∙  îcchÊp  l itr   ;   th   ®Ò ¸n ® ®   thuËn; ­ C¸c  å  ¬  ªnquan  n   Öc    h s li   ®Õ vi mua   ¹ cña      l i c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, kÕ   td   ho¹ch thùc hiÖn  Öc      vi mua  ¹ ; li
 12. 12 ­ Biªn b¶n  äp  éi  ng      h H ®å qu¶n  Þ xö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   tr   l   v ®Ò li   ®Õ viÖc  mua  ¹ ; li ­Nh÷ng  å  ¬    h s kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ©n  µng  µ   íc.      c Ng h Nh n C h ¬ n g  III.T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   §i Ò u    19. Tr¸chnhiÖm  ña        c c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph 1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ù nguyÖn    Ëp, hîp nhÊt,mua   td cæ ph t  s¸p nh       l¹ nªu  ¹    i ti kho¶n  §iÒu  sÏthùc hiÖn  ×nh tù,thñ tôc vµ  å  ¬  1  3      tr         h s theo      c¸c quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy. t  i ch n 2.  C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn   td cæ ph nªu  ¹  t ikho¶n  §iÒu  cã  2  3  tr¸ch   nhiÖ m   ©y  ùng  ¬ng  cñng  è, s ¾p  Õp    ×nh  x d ph ¸n  c  x ®Ó tr UBND  tØnh, thµnh    phè  µ  v Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícn¬i® Æt  ôsë  Ýnh      Ng h Nh n     tr   ch ®Ó xin phª  Öt  ¬ng    ùc  Ön  duy ph ¸n.Th hi nghiªm  óc ph¬ng  ®∙  îc duyÖt,c¸c quy  t  ¸n  ®      ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy  Ò   Öc    Ëp,hîp nhÊt,mua  ¹ . t i ch n v vi s¸p nh       li 3. §èivíic¸c Tæ          chøc  Ýn  ông    Çn  Þ   ö  ýtrong tr ng  îp ® Æc   td cæ ph b x l   ê h   biÖt: a. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph nªu  ¹  tikho¶n  §iÒu  kh«ng  Ó  2  3  th thùc hiÖn    theo  ×nh  h thøc  ù nguyÖn  µ  ã  t  v c nguy  ¬  æ   ì,Ng ©n   µng  µ   c ® v  h Nh nícsÏquyÕt  nh    åigiÊy phÐp  ¹t®éng     ®Þ thu h     ho   (Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶i gi¶ithÓ, n Õu   ã       c kh¶  n¨ng  thanh to¸n h Õt  î    n hoÆc   ph¸ s¶n theo  Ët lu   ®Þnh)  hoÆc   ¾t  éc    b bu Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶is¸p nhËp, hîp nhÊt        hoÆc  b¸n  ¹ vµ  l i chØ   nh      ®Þ Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c mua   ¹   êng  îp  ö  ý   l iTr . h x l  b ¾t  éc  îcthùc hiÖn    ã    Õn    Þ  ña  û   bu ®     khic ý ki ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ªnquan  µ  îcCh Ýnh  ñ  Êp  Ën. ph li   v®  ph ch thu b.Tr¸chnhiÖ m  ña        c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Þ  ö  ýb ¾t  éc: td cæ ph b x l   bu ­ Khi Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  ý  Õn  Ò   Öc  ¾t  éc  ö  ý,Héi    h Nh n   b¸o  ki v vi b bu x l     ®ång  qu¶n  Þ,KiÓ m     tr   so¸tviªn,Tæng    gi¸m  c  ã  ®è c tr¸chnhiÖ m   Èn  Þ       chu b c¸c c«ng  Öc  ªnquan  n   Öc  µn  vi li   ®Õ vi b giao,qu¶n  ýchÆt  Ïtoµn  é  ¹t®éng    l  ch   b ho   vµ  µis¶n, phèi hîp  íiTæ   t      v  chøc  Ýn  ông  îc chØ   nh    td ®  ®Þ ®Ó chuyÓn giao  toµn  é  ¹t®éng; b ho   ­ Thùc  Ön    hi theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ò   ñ tôc,hå  ¬  ®Þ v th     s nªu  ¹  ti quy  Õ   ch nµy.Riªng viÖc  chøc  ¹ihéicæ   «ng, Héi ®ång      tæ  §    ®    qu¶n  Þ ph¶itiÕn  µnh  tr     h ngay sau    ã  khic yªu  Çu  ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   c c Ng h Nh n   th«ng b¸o cho      c¸c cæ ®«ng  Õt thùc tr¹ng cña    bi       Tæ chøc  Ýn  ông; tr¸chnhiÖ m,  Üa  ô  Ò   µi td     ngh v v t  chÝnh  µ  è  èn    Çn  ùc cã,quyÕt ®Þnh  ña  ¬  v s v cæ ph th       c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  vÒ   Öc  ö  ý®èi víi   vi x l       chøc  Ýn  ông. Tæ td ­    ã  Õt  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ph¶i tæ  Khi c quy ®Þ c Ng h Nh n     chøc  µn  b giao  ngay  µn  é    Ên    Ò   chøc  µ  ¹t®éng      to b c¸cv ®Ò v tæ  v ho   ®Ó Tæ chøc  Ýn  ông  ­ td ® îc chØ   nh  ö  ýtiÕp.M äi  Öc  ©y  ã    ®Þ x l    vi g kh kh¨n,c¶n  ë lµm  Êt    nh     tr   m æn ®Þ kinh tÕ     éivµ  toµn  Ö   èng,c¸cc¸nh©n  ã  ªnquan    ­x∙h   an  h th      c li   ph¶ichÞu  µn    ho toµn tr¸chnhiÖ m  ícph¸p lu©t.   tr     c.Tæ     chøc  Ýn  ông  îcchØ  nh  ã  td ®  ®Þ c tr¸chnhiÖ m:  
 13. 13 ­ Cö   êi tham    µo  gi¸m    Æc   Öt cña  ©n   µng  µ   íc   ng   gia v tæ  s¸t® bi   Ng h Nh n   ®Ó   gi¸m    s¸tngay  µn  é  ¹t®éng  ña    to b ho   c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Þ  ¾t  td cæ ph bb buéc    ã  Õt  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,tæ  khic quy ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   chøc  Öc vi x©y  ùng  ¬ng  cô  Ó    ö  ývÒ   èn    Çn,  µis¶n  µ    d ph ¸n  th ®Ó x l   v cæ ph t  v c¸c kho¶n  tæn  Êtcña    th   Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Þ  ¾t  éc;tæ  td cæ ph b b bu   chøc    åinîvµ  thu h     thanh    Òn cho    ñ  î. to¸nti   c¸cch n ­Sau    ã  Õt ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc    Ëp,hîp   khic quy   c Ng h Nh n   vi s¸p nh     nhÊt,mua  ¹       l iTæ chøc  Ýn  ông  îcchØ  nh  ã  , td ®  ®Þ c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýngay  l  toµn  é  ¹t®éng    ö  ýc¸cvÊn    ªnquan  n     b ho   ®Ó x l     ®Ò li   ®Õ Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Þ   ¾t  éc. ViÖc  ¹ch  bb bu   h to¸n li     ªnquan  n     ®Õ Tæ chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Þ   ö  ý b ¾t  éc  îc theo  âi riªng theo  b x l  bu ®   d    quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc. n §i Ò u  20. Tr¸ch  Ö m   ña  nhi c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è ph 1. Cã     tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt  ¸nh    ×nh  ×nh, thùc tr¹ngc¸c Tæ   x® gi¸t h        chøc  tÝn  ông    Çn  ¹  a   µn    ã  b¶n    Þ  û   d cæ ph ti ®Þ b ®Ó c v¨n  ®Ò ngh U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è    ph cho    Õn  ö  ývµ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ  íc®Ò   ý ki x l   tr   ®è Ng h nh n   xuÊt ph¬ng  xö  ý®èi víitõng      ¸n  l       Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph nªu  ¹  ti kho¶n    2 §iÒu  Quy  Õ   µy. 3  ch n 2. H íng  Én        d c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ùc hiÖn  Öc  nhËp, td cæ ph th   vi s¸p    hîp nhÊt,mua  ¹theo ®óng        l  i   c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ. ch 3. Trong  êigian  èi®a   ngµy  Ën    å  ¬    th   t   15  nh ®ñ h s quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 9, §iÒu    Òu  quy  Õ   µy, Gi¸m  c    13, §i 18  ch n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m  Èm  nh  µ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   íc.   th ®Þ v tr   ®è Ng h Nh n Tê   ×nh  ña  tr c Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ph¶i b¸o  Ng h Nh n     c¸o  â r  thùc tr¹ngcña        Tæ chøc  Ýn  ông    Çn, lýdo    Ëp, hîp nhÊt,mua  ¹   td cæ ph     s¸p nh       li ; tÝnh  kh¶  , iÓn väng  µ  thi tr   v kh¶  n¨ng  ¾c  ôc  ÷ng  ån  ¹  ña    kh ph nh t ti c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn, ý  Õn  ña    d cæ ph   ki c Chi nh¸nh. 4. Sau        khiTæ chøc  Ýn  ông    Çn  chøc  i héi cæ   «ng    td cæ ph tæ  ®¹     ® ®Ó quyÕt ®Þnh    Ëp,hîp nhÊt,mua  ¹ ph¶icö    é  íng dÉn      s¸p nh       l  i   c¸n b h   Tæ chøc  Ýn  t dông    Çn  cæ ph trong viÖc  µn    b giao,xö  ýc¸c vÊn    ªnquan  µ  iÓn khai   l    ®Ò li   v tr     thùc hiÖn  ¬ng    ph ¸n. 5. Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i Tæ   Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    Çn  îc td cæ ph ®  s¸p  Ëp,    îp  Êt, ® îc mua   ¹  ã  nh xin h nh     l ic tr¸ch nhiÖm   èi hîp  íiChi    ph   v  nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ªnquan    ö  ý(nÕu    chøc  Ýn  h Nh n     ph li   ®Ó x l   c¸ctæ  t dông    Çn  cæ ph kh¸c®Þa  µn).   b 6.  èi víiChi  §   nh¸nh  ©n   µng  µ   íc n¬i Tæ   Ng h Nh n     chøc  Ýn  ông    td s¸p nhËp, hîp  Êt,mua   ¹ ® Æt   ôsë  Ýnh  ã    nh   li   tr   ch c tr¸chnhiÖ m   µm  u   èi      l ®Ç m ®Ó phèi hîp  íic¸c Chi    v    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph kh¸c (nÕu    kh¸c®Þa  µn) ®«n  c        b  ®è c¸cTæ chøc  Ýn  ông    Çn  µn  Êthå  ¬;Thêi td cæ ph ho t   s     h¹n    Èm  nh  µ  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íc® îctÝnh  Ó   õ ®Ó th ®Þ v tr   ®è Ng h Nh n     k t  ngµy  Ën  îc bé  å  ¬  èicïng  ña      nh ®   h s cu   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ªn td cæ ph li   quan.
 14. 14 §i Ò u    21. Tr¸chnhiÖm    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícTrung    c¸c®¬ v thu   h Nh n   ­ ¬ng. 1. C¨n  b¸o  cø  c¸o  µ    v ®Ò nghÞ   ña  c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc, Ng h Nh n   Thanh    ©n  µng  µ   íccã  traNg h Nh n   tr¸chnhiÖm   ¸nh    ùc tr¹ngvµ    Êt   ® gi¸th     ®Ò xu   biÖn ph¸p  ö  ý®èi víi õng    x l      t Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  3 Quy  Õ   µy. ch n 2.Vô    Þnh  Õ   µichÝnh:   c¸c§ ch t   a.H íng dÉn  ùc hiÖn      th   Quy  Õ; ch b. Phèi hîp      Thanh    ©n   µng  µ   íc ®Ò   Êt ph¬ng  xö  ý cô  tra Ng h Nh n   xu   ¸n  l   thÓ  i víi õng    ®è     t Tæ chøc  Ýn  ông    Çn; chØ  o,gi¸m      ×nh s¸p td cæ ph   ®¹   s¸tqu¸ tr     nhËp,hîp nhÊt,mua  ¹ .      li c. Trong  êigian    th   kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ  µy  Ën    å  ¬    30  k t ng nh ®ñ h s xin chÊp  Ën  thu nguyªn  ¾c  t s¸p  Ëp,  îp  Êt, mua   ¹  ã  nh h nh   l ic tr¸ch nhiÖ m   Èm     th ®Þnh  µ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxem  Ðt,quyÕt ®Þnh. v tr   ®è Ng h Nh n   x    d. Trong  êigian    th   kh«ng qu¸  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬    30  k t  nh ®ñ h s ®Ò nghÞ    Õt  nh  Ò   Öc    Ëp, hîp nhÊt,mua  ¹ cã  ra quy ®Þ v vi s¸p nh       l   tr¸chnhiÖm   èi i   ph   hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Èm  nh  µ  ×nh Thèng  c  ©n   µng  v    v c li   th ®Þ v tr   ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt ®Þnh. n    3. C¸c  ô,  ôc  éc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng  cø    VC thu Ng h Nh n   ¬ c¨n  chøc n¨ng  vµ  Ö m   ô  ã  nhi v c tr¸chnhiÖ m   íng  Én  ö  ý c¸c vÊn    ªnquan  n       h d x l    ®Ò li   ®Õ s¸p nhËp,hîp nhÊt,mua  ¹Tæ        l   chøc  Ýn  ông    Çn. i td cæ ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2