intTypePromotion=1

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam đối với khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 242/2000/QĐ-NHNN1 của Thông đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q U Y ÕT   ÞNH § C ñ A  T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C  è  242/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y  02  s th¸ng 8 n¨ m  2000 v Ò   Ö c C « n g   è  l∙i u Ê t c ¬  b ¶ n  lµ m  c ¬  s ë  c h o  t æ  vi b  s c h ø c tin d ô n g  Ê n  ® Þ n h   l∙i Ê t   su c h o  vay  » n g  § å n g  Vi Ö t n a m   è i víi h¸ch h µ n g b ®  k T H è N G  § è C  N G ¢ N  H µ N G  N H µ  N ¦í C ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ V¨n b¶n sè  í i 322/VPCP­KTTH   µy  ng 25/7/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh   Ch ph v ® h l∙suÊt;   i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q U Y ÕT   ÞNH § §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  îc quy  nh  ¹  i ®  ®Þ ti Quy Õt  ®Þnh  è  s 241/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 02/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc vÒ   Öc  n   vi thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho    c ch ® h l∙ su   i vay  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  i víi d ®è     kh¸ch hµng  µ0,75%/th¸ng.   l  §i Ò u 2. Tæ  chøc  Ýn  ông  n  nh    Êt cho  td Ê ®Þ l∙ su   i vay  i  íikh¸ch ®è v     hµng  ¹  êi®iÓ m   ý  Õt  îp  ng  Ýn  ông  ti   th k k h ®å td theo    Êt cho  l∙ su   i vay  è  nh   c ®Þ (fixed)hoÆc     Êt    l∙ su cho  i vay  ã  iÒu  c® chØnh  loat   ng  (f ing)nh kh«ng  îtqu¸ v    møc    Êtc¬  l∙su   b¶n  éng          i c c¸cbiªn®é nh sau: 1.§èivíi      cho  vay  ¾n  ¹n:0,3%/th¸ng; ng h  2.§èivíi      cho  vay  trung h¹n vµ  µih¹n:0,5%/th¸ng;     d    §i Ò u      Êt cho  ®èi víikh¸ch hµng  tæ  3. L∙isu   vay        do  chøc  Ýn  ông  n   td Ê ®Þnh   éng  c c¸c  ¹  Ý   ªnquan  n   lo iph li   ®Õ kho¶n vay  îc quy  æi  ®  ® theo  û  Ö  tl phÇn tr¨m kh«ng  îtqu¸  v  møc     Êt c¬  l∙ su   b¶n  éng    i c c¸c biªn ®é     quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  2  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 4. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    ®Þ n c hi l     h k t  05/08/2000.
  2. 2 2. C¸c v¨n b¶n  Õt  Öu  ùc thihµnh: Quy Õt  nh   è  h hi l       ®Þ s 383/1999/Q§­ NHNN1   µy  ng 22/10/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc  iÒu  c Th ®è Ng h Nh n   vi ® chØnh  Çn    Êt cho  tr l∙ su   i vay b»ng  ång  Öt Nam   ña  chøc  Ýn  ông  i  § Vi   c tæ  td ®è víi  kh¸ch hµng; Quy Õt ®Þnh  328/1999/Q§­ NHNN1, ngµy 22/9/1999 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ®è Ng h Nh n   vi thu  Ý   ªnquan  n   ¹t®éng  ph li   ®Õ ho   cho vay  ña  chóc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch hµng;c¸c v¨n b¶n        kh¸c tr¸víi       i quy ®Þnh  ¹ Quy Õt  nh  µy. t i ®Þ n 3.Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång  h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2