Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
4
download

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước công bố biên độ lãi suất Đôla Mỹ làm cơ sở cho tổ chức tín dụng ấn định lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 243/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  243/2000/Q§­N H N N 1  n g µ y   02 th¸ng 8 n¨ m   2000 c«n g  b è   biªn ® é  l∙i u Ê t   s §«la M ü  lµ m  c ¬  s ë  c h o  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   Ê n  ® Þ n h  l∙i u Ê t c h o  vay  è i víi h¸ch h µ n g  s ®  k Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët    chøc  Ýn    cø  Ng h Nh n     v Lu c¸c tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ  ®Þnh  sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh  phñ  vÒ   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n cø ý  kiÕn chØ  ®¹o cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  t¹ V¨n b¶n sè  í i 322/VPCP­KTTH   µy  ng 25/7/2000  ña  c V¨n  phßng  Ýnh  ñ  Ò   iÒu  µnh   Ch ph v ® h l∙suÊt;   i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Nay c«ng  è  b biªn ®é   i Êt  µm  ¬  ë    l∙ su l c s cho  chøc  Ýn    tæ  t dông  n  nh    Êt cho  Ê ®Þ l∙su   i vay b»ng  §«la M ü     theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy Õt  nh   ®Þ sè 241/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 02/8/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc   Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho    c ch ® h l∙ su   i vay  ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td ®èi víi    kh¸ch hµng      nh sau: 1.§èivíi      cho  vay  ¾n  ¹n:1,0%/n¨m. ng h  2.§èivíi      cho  vay  trung vµ  µih¹n:2,5%/n¨m.   d    §i Ò u      Êt cho  do  chøc  Ýn  ông  n  nh  éng    ¹i 2. L∙isu   vay  tæ  td Ê ®Þ c c¸c lo   phÝ  ªnquan  n   li   ®Õ kho¶n  vay  îcquy  æi  ®  ® theo tûlÖ  Çn        ph tr¨m kh«ng  îtqu¸ v    møc    Êt §«la M ü   l∙su   i   quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  1  3  ®Þ s 241/2000/ Q§­NHNN1   µy  ng 02/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi thay ® æi  ¬  Õ   iÒu  µnh    Êt cho    c ch ® h l∙ su   i vay  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông  i  íi td ®è v   kh¸ch  µng  ¹  êi®iÓ m   h t ith   cho vay  µ    v c¸c biªn ®é     quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 1  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. 1.Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy    ®Þ n c hi l     h k t  05/08/2000. 2. C¸c      v¨n b¶n sau  Õt  Öu  ùcthihµnh:Quy Õt  nh  è  h hi l       ®Þ s 309/1998/Q§­ NHNN1   µy  ng 10/9/1998  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc    c Th ®è Ng h Nh n   vi quy ®Þnh møc     Êt cho  l∙ su   i vay b»ng §«la M ü   ña    chøc  Ýn  ông  i  íi   c c¸c tæ  td ®è v  
  2. 2 ph¸p  ©n, c¸ nh©n  µ  nh    v møc    Êt tiÒn göib»ng  l∙su   i    §«la M ü   ña    c ph¸p  ©n  ¹  nh ti tæ chøc  Ýn  ông; V¨n  td   b¶n  è  s 459/CV­ NCKT3   µy  ng 14/9/1998  ña  ©n   c Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  íng dÉn  ùc hiÖn  Nh n   vi h   th   Quy Õt  nh  ®Þ 309/1998/Q§­NHNN1   ngµy 10/9/1998;c¸cv¨n b¶n      kh¸ctr¸víi    i quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n 3. L∙isuÊt tiÒn  öitèi®a        g     b»ng  §«la M ü   ña    c ph¸p  ©n  ¹  chøc  Ýn  nh titæ  t dông  vÉn  thùc hiÖn  theo Quy Õt ®Þnh  sè  306/1999/Q§­NHNN1  ngµy  01/9/1999 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc.   Th ®è Ng h Nh n 4. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Chñ   Þch  éi ®ång  h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản