Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
319
lượt xem
18
download

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu tờ khai hàng xuất, nhập khẩu mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 244/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T æ N G  C ô C   R ë N G  T æ N G  C ô C   ¶I Q U A N T H Sè  244/TC H Q­G S Q L  N G µ Y  16 T H¸ N G  8 N¨ M  1995 V Ò   Ö C   A N  H µ N H  M É U  Tê  K H AI H µ N G  X U Ê T, N H Ë P  K H È U  MíI VI B TæN G   CôC   ëNG   TR TæN G   CôC   H¶I  QUAN ­C¨n  §iÒu  Ph¸p    cø  12  lÖnh    H¶i quan ngµy  2­ 20­ 1990. ­ C¨n  NghÞ    cø  ®Þnh  171/H§BT  sè  ngµy  5­ 27­ 1991  cña    Héi ®ång  tr Bé  ­ ëng (nay lµChÝnh      phñ)ban    hµnh kÌm theo B¶n      qui®Þnh        thñ tôch¶iquan vµ  lÖ  phÝ   h¶iquan; ­ XÐt      ®Ò nghÞ  cña «ng  Côc  ëng  tr Côc Gi¸m    s¸t,qu¶n        lývÒ H¶i quan  Tæng  côc    H¶i quan. QUYÕT   ®ÞNH §iÒu 1: Nay ban  hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  nµy  mÉu   khaihµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu  hiÖu  ký  HQ1A­95  (theomÉu     ®Ýnh kÌm) vµ    b¶n  híng dÉn  dông.   sö  ­Tê    khaiHQ1A­95  îcdïng cho  lo¹ h×nh    ®     ba  i  XNK,  thÓ: cô  1­  khai hµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu theo Hîp ®ång  ¬ng    ký  th m¹i ­  hiÖu  HQ1AKD­95, in ch÷      mµu  ®en    trªnnÒn giÊy  v©n  cã  mµu  vµng. Tê    khainµy    dïng  cho  hµng  kinh doanh    XNK,  c¶  kÓ  hµng  nhËp    i t¹m  ­ t¸ xuÊt;t¹m      xuÊt ­ t¸     i nhËp  theo Hîp    ®ång  ¬ng  th m¹i. 2­ Tê    khaihµng    xuÊt,nhËp    khÈu  ®Çu      tnícngoµi,ký    hiÖu  HQ1A§T­95,  inch÷    mµu  ®en    trªnnÒn giÊy cã    v©n  mµu xanh. 3­  khaihµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu    gia c«ng  nguyªn  vµ  liÖu nhËp khÈu  ®Ó   s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu,ký      hiÖu HQ1AGC­95,inch÷      mµu  ®en    trªnnÒn  giÊy tr¾ng.   ­TÊt  c¸cTê    c¶    khaixuÊtcã      ch÷      "X"inch×m,  khainhËp  ch÷      Tê    cã  "N" in ch×m   kh¸cmµu      víimµu  khai. Tê  §iÒu 2: Huû  mÉu   khai HQ8A­92, HQ8B­92, HQ9A­92  HQ9B­92  bá  Tê        vµ  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  316/TCHQ­GQ   sè  ngµy  5­ 6­ 1992 cña  Tæng  côc  H¶i quan.   §iÒu 3: C¸c  mÉu     têkhaiHQ1A­95  îcsö    ®   dông    tõngµy  th¸ng9  01    n¨m  1995. §iÒu 4: C¸c «ng  Côc  ëng  tr Côc Gi¸m    s¸tqu¶n    H¶i quan,Thñ  ëng      lývÒ      tr c¸c Vô, Côc  c¸c ®¬n  thuéc  vµ    vÞ  Tæng  côc    H¶i quan, Côc  ëng    tr Côc H¶i quan    c¸c
  2. 2 tØnh, thµnh    phè  c¸c Doanh  vµ    nghiÖp  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy. B ¶ N  H íN G  D É N  S ö  D ô N G   É U   ê  K H AI  Q 1 A­95 M T H (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  244/TCHQ­GSQL sè  ngµy  th¸ng8  16    n¨m 1995 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan) Nh»m  ®¸p øng yªu cÇu qu¶n    lý ho¹t®éng    XNK  trong t×nh h×nh hiÖn  nay, ngµy  th¸ng 8    16    n¨m  1995 Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  H¶i quan  ra ®∙    QuyÕt  ®Þnh  244/TCHQ­Q§   viÖc  sè  vÒ  ban hµnh  mÉu   khaihµng  Tê    XNK     míi (ký hiÖu      HQ 1A­95) thay thÕ  mÉu   khaicò      4  Tê    (HQ8A­92, HQ8B­92, HQ9A­     92  HQ9B­92). vµ  §Ó   dông  sö  thèng nhÊt mÉu   khaimíi nµy, Tæng     Tê        côc híng dÉn mét  sè  ®iÓm   sau: nh  I­Quy    ®Þnh  chung: 1­  khaimíicã  hiÖu  Tê      ký  HQ1A­95  îc dïng  ®   cho    i c¸c lo¹ h×nh XNK, cô  thÓ: +  khaihµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu  theo    hîp ®ång  ¬ng    hiÖu    th m¹i,ký  HQ 1AKD­95,inch÷      mµu  ®en    trªnnÒn giÊy cã    v©n  mµu   vµng.Tê    khainµy    dïng  cho hµng  kinh doanh    XNK,  c¶  kÓ  hµng  nhËp     t¹m  ­ t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊt ­ t¸ nhËp       i theo    hîp ®ång  ¬ng    nay  th m¹i.Tõ  hµng TN­TX, TX­TN   kh«ng  dông  khai sö  Tê    HQ8C­92  HQ9C­92. vµ  +  khaihµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu ®Çu      tnícngoµi,ký    hiÖu  HQ1A§T­95,   in ch÷    mµu  ®en    trªnnÒn  giÊy  v©n  cã  mµu   xanh. Tê    khainµy    chØ     ®Ó khai   cho hµng    ho¸ thuéc phÇn    gãp  vèn cña  nícngoµi.NÕu   bªn      mét    l«hµng    NK cã  mét  phÇn  hµng  gãp vèn  mét  vµ  phÇn hµng  kh«ng  thuéc  diÖn gãp  vèn, th×    phÇn  kh«ng thuéc  diÖn gãp vèn  ph¶i ® îc t¸ch ra, khai b»ng  khai mÉu             Tê    HQ1AKD­95. +  khai hµng  Tê    xuÊt,nhËp    khÈu    gia c«ng  nguyªn  vµ  liÖu nhËp khÈu  ®Ó   s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu,ký      hiÖu HQ1AGC­95,inch÷      ®en    trªnnÒn giÊy  tr¾ng. ­ Tê    khaihµng    xuÊt khÈu  ch÷          cã  "X" lín,in ch×m  kh¸c mµu   khaivµ    Tê    mµu  ch÷. ­ Tê    khaihµng    nhËp khÈu  ch÷        cã  "N" lín, ch×m   in kh¸c mµu   khaivµ    Tê    mµu  ch÷. 2­  khai míi ® îc in trªnkhæ   Tê            giÊy  gåm     Æt   A4  hai m chia lµm  khèi   4    chÝnh: ­ Khèi dµnh    cho  chñ hµng  khai (tõ môc  ®Õn       1  môc      21, trõ môc  vµ  4  phÇn      tû gi¸cña môc  10):chñ    hµng (hoÆc  ngêi ®¹i diÖn      hîp ph¸p cña chñ  hµng    díi®©y    gäichung    lµchñ  hµng) cã    tr¸chnhiÖm     khaib¸o    ®óng, ®Çy    ®ñ,  chÝnh    x¸ctheo yªu cÇu      cña tõng cétmôc.     ­ Khèidµnh      cho    ghikÕt  qu¶ kiÓm hãa    (tõmôc  ®Õn   22  môc      32):c¸n bé  kiÓm  hãa cña    H¶i quan    ghi kÕt qu¶ kiÓm  ho¸    l« hµng  chñ  vµ  hµng      ghi x¸c nhËn kÕt qu¶ kiÓm    ho¸ cña    H¶i quan.
  3. 3 ­ Khèidµnh      cho tÝnh thuÕ: Tõ    môc  ®Õn   33  môc  c¸n bé    44    H¶i quan    ¸p gi¸,     thuÕ  ¸p suÊt,tÝnh    thuÕ  ghic¸cBiªnlai thuÕ,lÖ  vµ          vÒ    phÝ, phô      thu,ph¹t. ­ Khèi dµnh    cho H¶i quan Cöa  khÈu x¸c nhËn thùc xuÊt, thùc    nhËp  (môc    kÕt  46) vµ  qu¶    t¸ kiÓm  i hoÆc  thanh    tra,kiÓm    tra(môc 45). II­  Mét  híng dÉn  thÓ: sè    cô  a­ VÒ   cétdµnh    ba    cho  viÖc  ®ãng    c¸ccon  dÊu  ªnquan: li   ­ Cét    "DÊu  tiÕp nhËn    tê khai":C¸n  H¶i    bé  quan tiÕp nhËn  khaicã  Tê    tr¸chnhiÖm     kiÓm     tra ®Çy  ®ñ, chÝnh    s¬  x¸c hå  tiÕp nhËn, nÕu     hîp  th× lÖ    ®ãng  DÊu tiÕp nhËn      tê khaighirâ ngµy        ®¨ng  Tê  ký  khai,ký  ghirâ hä      vµ      tªn vµo    cétdÊu  trªn. ­ Cét    "DÊu  lµm        ®∙  thñ tôc H¶i quan":§ãng    sau      khil«hµng  lµm  ®∙  xong  thñ tôcvµ  th«ng        cã  b¸o thuÕ  chÝnh  thøc. ­Cét    "DÊu phóc  têkhai": tËp     Sau    khiphóc  hå  c¸n bé  tËp  s¬    phóc  cã  tËp  tr¸chnhiÖm       hä    ®ãng    ký,ghirâ  tªnvµ  dÊu  íc khi® a  s¬  tr     hå  vµo u    l tr÷.NÕu   ph¸thiÖn          saisãtth× cha  îc®ãng  ®   dÊu  ph¶ib¸o      vµ    c¸o l∙nh®¹o    trùctiÕp ®Ó     xö lý. b­ PhÇn    khaib¸o    cña  chñ  hµng:(Môc  ®Õn           1  21, trõc¸c môc  vµ  4  phÇn  tû gi¸cña      môc  10).Chñ    hµng  tr¸chnhiÖm     cã    ghi ®Çy         ®ñ c¸c cét môc theo  yªu cÇu cña  khai: Tê   Môc      ghitªnchÝnh  1, 2, 3      thøc (kÓ  tªngiao dÞch) vµ    c¶        ®Þa  chØ  cña C«ng    ë  ty.M∙  ®©y     cña  lµ m∙  C«ng    ty theo quy ®Þnh  cña c¬  quan  thÈm  cã  quyÒn. ­Môc        5:Ghi theo sè,ký      hiÖu,ngµy,th¸ngcña        GiÊy  phÐp  hoÆc     v¨n b¶n  cho  phÐp. ­Môc        hiÖu,ngµy,th¸ng,n¨m    6:Ghi sè,ký        cña    hîp ®ång  ¬ng  th m¹i. ­Môc      7:Thèng  nhÊt ghitheo mét        trongnh÷ng    côm    tõsau,tuú theo tõng        lo¹ h×nh:   i + XuÊt nhËp khÈu theo hîp ®ång  ¬ng    th m¹i b×nh  êng, kh«ng  th   ®iÒu  chØnh    bëimét chÕ  riªngnµo,kÓ  thuÕ:Ghi lµ"kinhdoanh". ®é      c¶          +  §Çu     tnícngoµi:      Ghi lµ"§Çu ". t +  T¹m  nhËp­   t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊt­   t¸ nhËp:ghirâ lo¹ h×nh. i       i   +  Gia  c«ng:Ghi lµ"Giac«ng".         Kh«ng  dïng    c¸ccôm     tõmËu   dÞch,mËu     dÞch  trung ¬ng,mËu       dÞch  ®Þa  ph¬ng. ­ Môc  "Sè    8  vËn    t¶i®¬n":Dïng    trong tr   êng    hîp hµng  nhËp khÈu. Ghi    sè  ngµy  th¸ng cña    B/L  (hoÆc  chøng    tõ vËn    gi¸trÞ thay thÕ    gi¸trÞ t¶icã        B/L,cã      nhËn hµng    tõngêivËn      t¶i)b¶n  chÝnh (Orginal). ­ Môc   "Ph¬ng  9  thøc thanh to¸n":Ghi  thanh    râ  to¸n b»ng    ph¬ng thøc  nµo  (L/C,DA,  ?    DP,  TTr,hµng    ®æi  hµng.. ) . ­ Môc  "§ång    10  tiÒn thanh    to¸n":  Ghi  ®ång  tiÒn mµ     ngêimua    th«ng  qua  ng©n hµng      ®Ó tr¶cho ngêib¸n.Kh«ng        ghitheo ®ång    tiÒn tÝnh    to¸n.
  4. 4 ­ Môc  "§iÒu    11  kiÖn  ®Þa   vµ  ®iÓm  giao hµng":Ghi    ®iÒu      râ c¶  kiÖn vµ  ®Þa  ®iÓm  (FOB    H¶i Phßng;CIF      SµiGßn... .) ­ Môc  "Ph¬ng    12  tiÖn vËn    t¶i" Ghi  : ph¬ng tiÖn vËn    t¶ichë hµng nhËp  khÈu    tíCöa  i khÈu  ViÖtNam   hµng    vµ  xuÊtkhÈu      tõCöa  khÈu  ViÖtNam         ra níc ngoµi. ­ Môc  "Cöa    13  khÈu xuÊt/nhËp":Ghi    cöa khÈu ViÖt Nam     ®ã     mµ ë  ph­ ¬ng tiÖn vËn    t¶ichë hµng nhËp  îc lµm  ®   thñ    tôc nhËp c¶nh  ph¬ng  vµ  tiÖn  vËn    t¶i chë hµng xuÊtkhÈu  îclµm        ®   thñ tôcxuÊtc¶nh.   ­ Môc  "M∙ hµng":Ghi    14      theo  chÝnh  m∙  thøc cña    hµng    îcghitrong ho¸ ®       danh  môc  biÓu  thuÕ. ­ Môc  "XuÊt xø":Ghi    15      níc s¶n xuÊt hµng, kh«ng          ghi níc xuÊt khÈu  hµng. c­PhÇn      ghichÐp  cña    H¶i quan  c¸n bé    lµm  c«ng    t¸cgi¸m  qu¶n: ­Môc  "Sè  khai"Ghi sè,ngµy,th¸ng®¨ng  têkhaikÌm  hiÖu  i   4  Tê            ký      ký  lo¹  h×nh kinh doanh. Thèng      nhÊt    i ghi:lo¹  h×nh kinh doanh        ghi lµ NKD  (VÝ    dô: 01/NKD),  XKD  (VÝ dô 01/XKD);  t¹m nhËp­ i t¸ xuÊt ghi  lµ TN­TX  (VÝ dô:   01/TN­ TX);t¹m    xuÊt­  t¸ xuÊt nhËp      i   ghilµTX­TN  (VÝ    dô:01/TX­ TN);®Çu        tníc ngoµi:N§T     (01/N§T), X§T     (01/X§T); gia    c«ng      ghi lµ: NGC,  XGC...;nhËp    nguyªn  liÖu s¶n    xuÊt hµng    xuÊt khÈu        ghi lµ NSXXK...trong ®ã         c¸c ch÷   "N" vµ    "X"hiÓu   lµ"hµng nhËp  khÈu" vµ    "hµng  xuÊtkhÈu".   Kh«ng  dïng    hiÖu  c¸c ký  MD,  MDT W,  MDDP,  XTW,  W,  NT X§P,  N§P   hay  X«t«,N«t«..   . ­ Môc  "Tû  :   10  gi¸" C¸n  ®¨ng  Tê  bé  ký  khaighi tû gi¸theo              tû gi¸chÝnh  thøc do    Ng©n  hµng  Nhµ    nícViÖtNam     c«ng  trongngµy  bè    ®¨ng  Tê  ký  khai. ­ Môc  "Ph¬ng    24  ph¸p kiÓm  ho¸":C¸n  kiÓm     bé  ho¸    ®∙  ghi râ  kiÓm   ho¸  theo ph¬ng ph¸p nµo  Tû  hay    ?  lÖ  toµn  l«hµng  NÕu   bé    ?  kiÓm    ho¸ theo    tû lÖ  th× ph¶ighirâ l          îng hµng kiÓm      hiÖu  tra, ký  sè, kiÖn,l«hµng  kiÓm      ®∙  ho¸. ­ Môc      25:C¸n  kiÓm    bé  ho¸ ph¶ighichÝnh    tªnhµng  m∙  cña      x¸c c¶    vµ  sè  hµng    ho¸ theo ®óng    ng«n ng÷  m∙  ghitrong danh  vµ  sè      môc biÓu thuÕ.Trêng    hîp trong danh      môc biÓu thuÕ kh«ng  th× ph¶ighitheo  cã        ®óng  ng«n ng÷ vµ  m∙  ghitrong cuèn  sè      Danh môc  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu ViÖt Nam.    Trong  tr êng  c¶      hîp  hai tµiliÖu trªn®Òu       kh«ng  m Æt   cã  hµng    ®ã th×          ghi m« t¶ chi tiÕtvµo    môc  nµy,hoÆc     môc  (NhËn    30  xÐt kÕt  qu¶  kiÓm  ho¸). ­Môc          26:Ghi nícs¶n  xuÊthµng.   ­ Môc     30: Ghi nh÷ng th«ng    tincÇn thiÕtkh¸c phôc  cho      vô  viÖc tÝnh  thuÕ  xö    vµ  lýph¹m  (nÕu  cã). ­ Môc      31:Sau    khikÕt  thóc kiÓm      kiÓm      ho¸,c¸n bé  ho¸ ph¶iyªu    cÇu  chñ  hµng  x¸c nhËn  ký    kÕt qu¶ kiÓm  ho¸.NÕu     chñ hµng  ý  cã  kiÕn  kh¸c th×  g×    còng  cÇu    yªu  ghivµo môc nµy hoÆc   dÉn chiÕu ®Õn  mét    v¨n b¶n    ®Ò nghÞ  hay    gi¶itr×nh cña    chñ hµng. ­ Môc      32: Dµnh    ®Ó Trëng  phßng  gi¸m  qu¶n  hoÆc  Trëng    H¶i quan  Cöa  khÈu duyÖt  cho xuÊt,nhËp    hoÆc  quyÕt  ®Þnh  biÖn ph¸p  lýc¸c vÊn    xö      ®Ò ph¸tsinh thuéc      lÜnh vùc gi¸m qu¶n (bao gåm   viÖc    c¶  ®Ò xuÊt cÊp        trªngi¶i quyÕt hoÆc     kiÕn nghÞ  phËn  bé  kiÓm      trathu thuÕ    gi¶iquyÕt). d­ PhÇn      ghichÐp  cña    h¶iquan  c¸n bé    lµm  c«ng    t¸ctÝnh  thuÕ:
  5. 5 ­ Tõ    môc  ®Õn   33  môc    37: C¸n  H¶i quan  bé    kiÓm       sè,tû gi¸, tral¹ m∙        i ¸p  gi¸,     thuÕ  ¸p suÊt,tÝnh    thuÕ,lÖ    phÝ  phô      vµ  thu,ph¹ttheo ®óng      qui®Þnh cña  luËtph¸p.Trêng        hîp cha  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ®Ó tÝnh  thuÕ      th× yªu cÇu    lµm  c¸n bé  c«ng    t¸cgi¸m  qu¶n    bæ sung thèng nhÊt. ­ C¸c    môc            38, 39, 40, 41, 42: C¸n  thuÕ  bé  viÕtth«ng    b¸o thuÕ, biªnlai       ph¹t,biªn lailÖ        phÝ,      biªn laiphô  thu theo ®óng kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo    quy  ®Þnh. ­Môc      43:C¸n  tÝnh  bé  thuÕ  vµ      tªn. ký  ghirâ hä  ­ Môc      44: "DuyÖt  thuÕ":NÕu     lµm        thñ tôc h¶iquan  Cöa  ë  khÈu  ®éi do    tr ëng  KiÓm     tra thu thuÕ    ký. NÕu  lµm thñ tôc H¶i quan  H¶i  ë  quan tØnh,  thµnh phè    Trëng  th× do  phßng  KiÓm       trathu thuÕ xuÊt,nhËp    khÈu duyÖt ký.   ­ Môc  "Ghi chÐp    45    kh¸c":Dïng        ®Ó ghi kÕt  qu¶  i t¸ kiÓm  (nÕu   cã) vµ  thanh    tra,kiÓm   tra(nÕu    cã).NÕu   t¸ kiÓm  c¸n bé  i cã  i  th×    t¸  kiÓm    ghitãm   t¾t viÖc    ®ã vµo  môc   nµy  dÉn  vµ  chiÕu  ®Õn   Biªn b¶n        sè    ghi chi tiÕtviÖc   t¸i kiÓm. NÕu   Thanh    cã  tra,kiÓm        thanh    trath× c¸n bé  tra,kiÓm    traph¶ighivµo      môc nµy  ngµy,th¸ngthanh        tra, kiÓm            dÉn  traghirâ hä,tªnvµ  chiÕu  ®Õn  Biªn   b¶n        ghi chi tiÕtkÕt  qu¶ kiÓm     tra,thanh    tra.Kh«ng  mét  êng  tr hîp nµo  cã  thanh    tra,kiÓm      tramµ kh«ng    ghivµo  môc  nµy.C¸n  H¶i quan u    s¬    bé    l tr÷hå  tr     íckhinhËn    s¬      thanh    l¹ hå  tõ c¸n bé  i tra,kiÓm    traph¶ikiÓm      traxem  môc  44  ®∙  îcghinh  ®     híng dÉn    cha  NÕu   ?  cha    yªu cÇu  ph¶ighi®Çy      ®ñ. ­ Môc   46: Dµnh  cho H¶i  quan  Cöa  khÈu    ghi chøng  nhËn  hµng  thùc  xuÊt,thùc nhËp, sè îng thïng,kiÖn,containerhµng        l         hãa  xuÊt,nhËp    khÈu, ký    m∙ hiÖu  hµng  hãa xuÊt,nhËp    khÈu, hoÆc   Seal,(niªm    sè    phong).NÕu     cã  kiÓm     íc khicho  tra tr     hµng nhËp  chuyÓn  tiÕp hoÆc   i t¸ kiÓm  hµng xuÊt tr     íc khi cho    xÕp   lªn ph¬ng tiÖn vËn    t¶ith×    ghi tãm    t¾t viÖc    dÉn  ®ã vµ  chiÕu  ®Õn   Biªnb¶n  lËp ®ã.  sè    ®∙    Sau      khix¸cnhËn,§éitr     ëng  gi¸m    s¸tKho    b∙ihoÆc   xÕp      dìx¸cnhËn          ghirâ hä,tªn.Trêng   hîp hµng  nhËp khÈu  chuyÓn  tiÕp hoÆc     hµng  xuÊtkhÈu  H¶i quan    do    tØnh,thµnh    phè  kh¸clµm          thñ tôcth× Trëng,phã    H¶i quan    Cöa  khÈu  vµ  ký  ®ãng  dÊu    x¸cnhËn. II     ITæ chøc  ­ thùc hiÖn:   MÉu   khaimíiHQ1A­95  îcsö  Tê      ®   dông  thèng  nhÊt trong toµn      ngµnh    ®èi víi  nh÷ng  khai®¨ng  tõ ngµy  9­ Tê    ký    01­ 1995.Bèn    mÉu   khaicò  Tê    HQ8A­92,   HQ8B­92, HQ9A­92,    HQ9B­92  îc dïng    ®   ®Ó ®¨ng  ®Õn   ký  hÕt  ngµy  8­ 31­ 1995    lµ chÊm  døt.Sè    thø    khai theo  tiÕp  tù Tê    sè  cña  khai ngµy  8­ Tê    31­ 1995,kh«ng    ®¸nh      l¹tõ®Çu. i ­ H¶i quan        c¸c tØnh, thµnh    phè c¾t gãc  thèng    thÓ  l Tê  vµ  kª cô  sè îng  khaiHQ8A­92,HQ8B­92,HQ9A   HQ9B­92        vµ  cha  dông  sö  ®Õn  hÕt  ngµy 31­ 8­1995      b¸o c¸o Tæng  côc  (Côc  kiÓm    traTTXNK)    îchíng dÉn  lý. ®Ó ®     xö  Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×  cã  víng  ¾c   m H¶i quan tØnh, thµnh    phè  kÞp        thêib¸o c¸o Tæng  côc    kiÕn  xiný  chØ  ®¹o.
Đồng bộ tài khoản