intTypePromotion=1

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đến năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 246/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 246/2003/Q§­TTg  ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ viÖc phª duyÖt Ph¬ng ¸n  tæng thÓ s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp nhµ níc  trùc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 Thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  58/2002/Q§­TTg ngµy 26 th¸ng 4   n¨m   2002   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   ban   hµnh   tiªu   chÝ,   danh môc ph©n lo¹i doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  Tæng c«ng ty   nhµ níc; C¨n cø ChØ thÞ sè 01/2003/CT­TTg ngµy 16 th¸ng 01 n¨m   2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh s¾p xÕp,   ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ   níc; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  Tæng c«ng ty DÇu   khÝ ViÖt Nam, ý kiÕn cña c¸c Bé: C«ng nghiÖp, KÕ ho¹ch vµ   §Çu t, Tµi chÝnh, Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi,  Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Phª duyÖt Ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp,  ®æi  míi doanh nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam ®Õn n¨m 2005 nh Phô lôc kÌm theo.  §i Ò u   2.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   Tæng   c«ng   ty   DÇu   khÝ  ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm: ­   ChØ   ®¹o   thùc   hiÖn   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh  nghiÖp nhµ  níc trùc thuéc theo  ®óng néi dung vµ  tiÕn  ®é  ®∙  ®îc duyÖt. Trêng hîp  ®iÒu chØnh, bæ sung ph¶i  ®îc sù  chÊp thuËn cña Thñ tíng ChÝnh phñ.  ­   Phèi   hîp   víi   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn  doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan liªn quan khÈn tr ¬ng xóc tiÕn  nghiªn cøu, kh¶o s¸t x©y dùng §Ò  ¸n thÝ   ®iÓm h×nh thµnh  tËp ®oµn kinh tÕ trong lÜnh vùc dÇu khÝ. 
  2. 2 § i Ò u   3.   Bé  C«ng nghiÖp, Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch   vµ  §Çu t, Bé  Néi vô, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  vµ c¸c c¬ quan liªn quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Tæng  c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  nµy.  Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp chÞu   tr¸ch nhiÖm  ®«n  ®èc, híng dÉn vµ  theo dâi viÖc thùc hiÖn  QuyÕt   ®Þnh   nµy,   ®ång   thêi  kiÕn   nghÞ   víi   Thñ   t íng   ChÝnh  phñ  c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì  khã  kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn.  §i Ò u   4.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Tæng  c«ng ty  DÇu khÝ   ViÖt Nam  vµ  Thñ trëng c¸c c¬ quan liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh   QuyÕt ®Þnh nµy.
  3. 3 Phô lôc D a n h   m ô c   d o a n h   n g h i Ö p   n h µ   n í c   t h u é c   T æ n g   c « n g   t y  DÇu khÝ ViÖt Nam thùc hiÖn s¾p xÕp, ®æi míi  ®Õn n¨m 2005 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 246 /2003/Q§­TTg ngµy 18   th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ)   I. Doanh nghiÖp mµ Nhµ níc tiÕp tôc n¾m gi÷ 100% vèn:  1. C«ng ty Th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ, 2. C«ng ty §Çu t ph¸t triÓn dÇu khÝ, 3. C«ng ty ChÕ biÕn vµ Kinh doanh s¶n phÈm khÝ, 4. C«ng ty Th¬ng m¹i dÇu khÝ, 5. C«ng ty Tµi chÝnh dÇu khÝ, 6. C«ng ty VËn t¶i DÇu khÝ, 7. C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt dÇu khÝ, 8. C«ng ty B¶o hiÓm dÇu khÝ, Tæng c«ng ty DÇu khÝ  ViÖt Nam lùa chän mét sè  doanh  nghiÖp trªn  ®©y cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  ®Ó  chuyÓn thµnh c«ng ty  tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn. II. Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, Nhµ n­ íc gi÷ trªn 50% tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp: Thùc hiÖn n¨m 2004: 1. C«ng ty ThiÕt kÕ vµ X©y dùng dÇu khÝ, 2. C«ng ty T vÊn ®Çu t x©y dùng dÇu khÝ, 3. C«ng ty ChÕ biÕn vµ Kinh doanh s¶n phÈm dÇu má, Thùc hiÖn n¨m 2005: 1. C«ng ty Dung dÞch khoan vµ Ho¸ phÈm dÇu khÝ, 2. C«ng ty DÞch vô du lÞch dÇu khÝ, 3. C«ng ty DÞch vô kü thuËt dÇu khÝ, 4. C«ng ty Khoan vµ DÞch vô khoan dÇu khÝ.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2