Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
128
lượt xem
19
download

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận khai điện tử trong thủ tục hải quan đối với loại hình gia công xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 252/2002/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña T æ n g  côc tr n g  T æ n g  côc  ¶i q u a n   è  252/2002/Q§­T C H Q  n g µ y  ë H S 19 th¸ng 2 n¨ m  2002 V Ò  viÖc ¸p d ô n g   thÝ  Ó m   ®i tiÕp n h Ë n   hai ®i Ö n  k tö trong thñ tôc h¶i q u a n  ® èi   lo¹i h × n h   víi   gia  n g   u Êt n h Ë p  kh È u c« x T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­C¨n  LuËt h¶iquan    cø      ngµy  29/6/2001; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  101/N§­   sè  CP ngµy  31/12/2001 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    vÒ thñ      tôc h¶i quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan; Theo    ®Ò nghÞ  cña  «ng  Côc  ëng  tr Côc  c«ng  nghÖ  th«ng    thèng  tinvµ  kª  h¶iquan;   Q uy Õt  Þ nh   ® §iÒu    p  1: ¸ dông  ®iÓm   thÝ  viÖc tiÕp nhËn    khai®iÖn      tö trong thñ tôc       h¶iquan      i   ®èi víi   lo¹ h×nh    gia c«ng xuÊt nhËp    khÈu  i   t¹ c¸cCôc      h¶iquan  tØnh,   thµnh phè:§ång      Nai,B×nh  ¬ng,TP  ChÝ   D   Hå  Minh,TP      H¶i phßng.Thêigian       thÝ ®iÓm     th¸ngtõngµy  lµ6      QuyÕt  ®Þnh  hiÖu  cã  lùc. §iÒu    2: Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  iÓnkhaithÝ  tr     ®iÓm   chÞu  tr¸chnhiÖm     chñ    tr×,phèihîp víi       Côc CNTT   thèng      vµ  kª h¶iquan,c¸c Côc      Vô  cã  ªnquan  li   cña  quan  c¬  Tæng  côc x©y dùng  ho¹ch vµ  chøc  iÓnkhai kÕ    tæ  tr     t¹  i®¬n  cña  vÞ  m×nh.  C¸c Côc, Vô    chøc  n¨ng thuéc c¬    quan  Tæng  côc trong  ph¹m   vichøc n¨ng nhiÖm   cña  vô  m×nh  tr¸chnhiÖm   cã    híng  dÉn, hç      trîcho  c¸c ®¬n   tr     vÞ  iÓn khai thÝ    ®iÓm.  KÕt thóc    thêigian thÝ  ®iÓm     c¸c Côc    h¶i quan  ®iÓm   thÝ  cÇn  tæng  kÕt  b¸o    vµ  c¸o kÕt  qu¶  Tæng  vÒ  côc. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu 4:  Thñ  ëng    tr c¸c ®¬n  thuéc  quan  vÞ  c¬  Tæng  côc,Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè §ång  Nai,B×nh  ¬ng, TP  ChÝ     D   Hå  Minh,  TP    H¶i Phßng,chÞu    tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản