intTypePromotion=1

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
86
lượt xem
2
download

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  253/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  D Ö T  ­ M A Y  VI Ö T   A M T N THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m 1994  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  t  ph v vi th ® th l  ® kinhdoanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp  Ñ, nh QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u  ­ Thµnh  Ëp  1.   l Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam     ¬  ë    Vi   trªnc s tæ chøc, s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ    x li     v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  Ò   Öt    vD ­ May   thuéc Bé    C«ng  nghiÖp  Ñ   µ    a  ¬ng. nh v c¸c®Þ ph Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam   Vi   (sau  y   äit¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng    ty) lµ tæng    c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã       t c¸ch  ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong sè  èn  Tæng    v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã  l   con  Êu, cã  c d  tµis¶n  µ    ü  Ëp    v c¸c qu t trung;® îc m ë   µikho¶n  ©n   µng     t  Ng h trong níc vµ  íc     n  ngoµi theo    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Òu  Ö  §i l cña Tæng  c«ng ty. Tæng  c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam   ã    Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM  NATIOAL TEXTILE GAR MENT  CORPO RATION,  Õt t¾t lµ vi       VINATEX. Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã    Ö m  ô  Ýnh  tyc c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1­  ùc  Ön  Ö m   ô  Th hi nhi v kinh doanh  µng  Öt  µ  µng    h d vh may  Æc   m theo  quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnD Öt  µ  µnh  ho   k ho     i   v ng May  ña  µ   ícvµ  c Nh n   theo    yªu cÇu  ña  Þ  êng,bao  å m:  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón,®Ç u  ,t¹onguån  c th tr   g X d k ho     i   t    vèn  u  ,s¶n  Êt,tiªuthô s¶n  È m;  ®Ç t  xu       ph cung  øng nguyªn vËtliÖu,xuÊtnhËp         khÈu  ô  Öu,thiÕtbÞ   ô  ïng;li   ph li     ph t   ªndoanh, li   Õt  íic¸c tæ    ªnk v     chøc  kinh tÕ    trongnícvµ  µinícphïhîp víi     ngo           ph¸p luËtvµ  Ýnh      ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­ NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,gå m   phÇn  èn  u    µo    c¶  v ®Ç t v doanh  nghiÖp kh¸c;nhËn  µ  ö  ông  ã    vsd c hiÖu qu¶  µinguyªn,®Êt  ai vµ    ån  ùcdo  µ   ícgiao ®Ó   ùc hiÖn  t    ®   c¸cngu l   Nh n     th   nhiÖ m  ô  v kinh doanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty.
  2. 2 §i Ò u  ­ 3. 1/C¬   Êu  chøc    c tæ  Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh      ®¬ v th viªnTæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u 4.­ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   nh sau    èng  Êt  íiBé   ­ khith nh v   tr ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph tr Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ    µnh  Ön  tyv c¸cth vi kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng ty. Bé   ëng  tr C«ng  nghiÖp  Ñ   Õt  nh    Ö m   ã  nh quy ®Þ bæ nhi Ph tæng  gi¸m  c  ®è vµ  Õ   k to¸n tr ng    ë Tæng   c«ng    Héi  ng  ty do  ®å qu¶n  Þ tr×nh    ¬  ë    tr   trªnc s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng  ty. §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   ã  nh c tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  ¬ng        xd ph ¸n tæ chøc,s ¾p  Õp  ¹ c¸c chøc  n  Þ    x l    i ®¬ v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  ãit¹  Òu  n  i §i 1    y     Ëp  trªn®© ®Ó l danh  s¸ch c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña     v th viªnc Tæng  c«ng    ×nh  tytr Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé  ëng  é   µichÝnh  ñ  ×,phèihîp víi é  ëng  é     tr BT  ch tr         tr B B C«ng  nghiÖp  nhÑ   ùc hiÖn  Öc  th   vi giao vèn    cho Tæng c«ng  ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  6.   ®Þ n c hi l     k t  ban  µnh. h Bé  ëng  é   tr B C«ng  nghiÖp  Ñ,  é   ëng  é   µichÝnh,Bé  ëng,Trëng  nh B tr BT    tr   ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ,c¸cBé  ëng,Thñ  ëng    ¬  b Ch ph     tr   tr c¸cc quan  ngang  Bé, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam   Þu  Vi   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2