intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

91
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Dệt - May Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 253TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  253/TT G N G µ Y  29 T H¸ N G  4 N¨ M  1995 V Ò  VI Ö C  T H µ N H  L Ë P   æ N G  C « N G  T Y  D Ö T  ­ M A Y  VI Ö T   A M T N THñ   íNG  Ý NH   ñ   T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; Nh»m   ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 91/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m 1994  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ý  iÓ m   µnh  Ëp tËp  oµn  t  ph v vi th ® th l  ® kinhdoanh;   X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B C«ng  nghiÖp  Ñ, nh QUY Õ T   NH   ®Þ §i Ò u  ­ Thµnh  Ëp  1.   l Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam     ¬  ë    Vi   trªnc s tæ chøc, s ¾p  Õp  ¹ c¸c ®¬n  Þ    x li     v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  Ò   Öt    vD ­ May   thuéc Bé    C«ng  nghiÖp  Ñ   µ    a  ¬ng. nh v c¸c®Þ ph Tæng  c«ng    Öt    ty D ­ May  Öt Nam   Vi   (sau  y   äit¾t lµ Tæng   ®© g       c«ng    ty) lµ tæng    c«ng    µ   íc ho¹t®éng  ty Nh n     kinh doanh, cã       t c¸ch  ph¸p  ©n,  ã    nh c c¸c quyÒn  µ  Üa  ô  ©n  ù  v ngh v d s theo  Ët ®Þnh, tùchÞu  Lu      tr¸chnhiÖ m  Ò   µn  é    v to b ho¹t®éng, kinh doanh        trong sè  èn  Tæng    v do  c«ng    tyqu¶n  ý; ã  l   con  Êu, cã  c d  tµis¶n  µ    ü  Ëp    v c¸c qu t trung;® îc m ë   µikho¶n  ©n   µng     t  Ng h trong níc vµ  íc     n  ngoµi theo    quy  nh  ña  µ   íc,® îc tæ  ®Þ c Nh n     chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Òu  Ö  §i l cña Tæng  c«ng ty. Tæng  c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam   ã    Vi   c tªngiao dÞch  èc  Õ  µ:   qu t l   VIETNAM  NATIOAL TEXTILE GAR MENT  CORPO RATION,  Õt t¾t lµ vi       VINATEX. Trô  ë  Ýnh  ña  s ch c Tæng  c«ng    Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi. ty® t  i ph H N §i Ò u  ­Tæng  2.   c«ng    ã    Ö m  ô  Ýnh  tyc c¸cnhi v ch sau  y: ®© 1­  ùc  Ön  Ö m   ô  Th hi nhi v kinh doanh  µng  Öt  µ  µng    h d vh may  Æc   m theo  quy  ¹ch vµ  Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnD Öt  µ  µnh  ho   k ho     i   v ng May  ña  µ   ícvµ  c Nh n   theo    yªu cÇu  ña  Þ  êng,bao  å m:  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón,®Ç u  ,t¹onguån  c th tr   g X d k ho     i   t    vèn  u  ,s¶n  Êt,tiªuthô s¶n  È m;  ®Ç t  xu       ph cung  øng nguyªn vËtliÖu,xuÊtnhËp         khÈu  ô  Öu,thiÕtbÞ   ô  ïng;li   ph li     ph t   ªndoanh, li   Õt  íic¸c tæ    ªnk v     chøc  kinh tÕ    trongnícvµ  µinícphïhîp víi     ngo           ph¸p luËtvµ  Ýnh      ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 2­ NhËn  µ  ö  ông  ã  Öu    vsd c hi qu¶,b¶o  µn  µ    iÓnvèn  Nhµ   íc   to v ph¸ttr   do  n  giao,gå m   phÇn  èn  u    µo    c¶  v ®Ç t v doanh  nghiÖp kh¸c;nhËn  µ  ö  ông  ã    vsd c hiÖu qu¶  µinguyªn,®Êt  ai vµ    ån  ùcdo  µ   ícgiao ®Ó   ùc hiÖn  t    ®   c¸cngu l   Nh n     th   nhiÖ m  ô  v kinh doanh  µ  ÷ng  Ö m  ô    v nh nhi v kh¸c® îcgiao.    3­ Tæ     chøc,qu¶n  ýc«ng      l  t¸cnghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc, h  c«ng nghÖ   µ  v c«ng    o  ¹o,båi dìng  t¸c®µ t     c¸n  é  µ  b v c«ng  ©n  nh trong Tæng     c«ng  ty.
  2. 2 §i Ò u  ­ 3. 1/C¬   Êu  chøc    c tæ  Tæng  c«ng    å m   ã: tyg c ­Héi ®ång     qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t; ­Tæng    gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc; gi   ­C¸c  n  Þ  µnh      ®¬ v th viªnTæng  c«ng  ty. 2/ Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng  c«ng    îcquy  nh  ô  Ó  ty®   ®Þ c th trong  §iÒu  Ö  l Tæng  c«ng    ChÝnh  ñ  tydo  ph ban  µnh. h §i Ò u 4.­ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   nh sau    èng  Êt  íiBé   ­ khith nh v   tr ëng, Trëng    ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph tr Th t Ch ph quyÕt  nh    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  ®Þ bæ nhi Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    µ    µnh  Ön  tyv c¸cth vi kh¸ccña  éi ®ång    H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng ty. Bé   ëng  tr C«ng  nghiÖp  Ñ   Õt  nh    Ö m   ã  nh quy ®Þ bæ nhi Ph tæng  gi¸m  c  ®è vµ  Õ   k to¸n tr ng    ë Tæng   c«ng    Héi  ng  ty do  ®å qu¶n  Þ tr×nh    ¬  ë    tr   trªnc s ®Ò nghÞ  ña  c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng  ty. §i Ò u 5.­ 1/ Bé   ëng  é     tr B C«ng  nghiÖp  Ñ   ã  nh c tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  ¬ng        xd ph ¸n tæ chøc,s ¾p  Õp  ¹ c¸c chøc  n  Þ    x l    i ®¬ v s¶n  Êt,l th«ng,sù  xu  u    nghiÖp  ãit¹  Òu  n  i §i 1    y     Ëp  trªn®© ®Ó l danh  s¸ch c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña     v th viªnc Tæng  c«ng    ×nh  tytr Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. t  ph quy   2/Héi ®ång     qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    Þu  tych tr¸chnhiÖm   ©y  ùng  Òu  Ö    xd §i l tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Tæng c«ng      ×nh ChÝnh  ñ  ty®Ó tr   ph ban  µnh. h 3/ Bé  ëng  é   µichÝnh  ñ  ×,phèihîp víi é  ëng  é     tr BT  ch tr         tr B B C«ng  nghiÖp  nhÑ   ùc hiÖn  Öc  th   vi giao vèn    cho Tæng c«ng  ty. §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  6.   ®Þ n c hi l     k t  ban  µnh. h Bé  ëng  é   tr B C«ng  nghiÖp  Ñ,  é   ëng  é   µichÝnh,Bé  ëng,Trëng  nh B tr BT    tr   ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ,c¸cBé  ëng,Thñ  ëng    ¬  b Ch ph     tr   tr c¸cc quan  ngang  Bé, Thñ  ëng  ¬    tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    Öt   tyD ­May  ÖtNam   Þu  Vi   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=91

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2