Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2597/1998/Q -BGTVT Hà n i, ngày 19 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2597/1998/Q -BGTVTV VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ ÀO T O, SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph quy nh quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i. Căn c Kho n 4 i u 5 Ngh nh 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . Xét tình hình th c hi n Quy t nh s 3359 Q /TCCB-L ngày 1-7-1995 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c ban hành i u l thi và c p B ng lái xe, Quy t nh s 909 Q /TCCB ngày 2-5-1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c quy nh h th ng Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b và t ch c sát h ch c p Gi y phép lái xe. Theo ngh c a Ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và Ông V trư ng V T ch c cán b và lao ng, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch qu n lý ào t o, sát h ch và c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b ". i u 2. B n Quy ch ban hành theo Quy t nh này ư c áp d ng sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành; thay th cho các Quy t nh s 3359 Q /TCCB ngày 1-7-1995 và Quy t nh s 909 Q /TCCB ngày 2-5-1996 c a B trư ng B Giao thông v n t i. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b và lao ng, Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan liên quan, các cơ s ào t o lái xe, các ngành, ơn v , cá nhân có phương ti n cơ gi i ư ng b căn c ph m vi trách nhi m, thi hành Quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký)
 2. QUY CH QU N LÝ ÀO T O, SÁT H CH VÀ C P GI Y PHÉP LÁI XE CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2597/1998/Q -BGTVT ngày 19 tháng 10 năm 1998 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh v qu n lý ào t o lái xe, t ch c sát h ch và c p Gi y phép lái xe cơ gi i ư ng b (dư i ây vi t t t là GPLX), áp d ng th ng nh t trong c nư c. Quy ch này không áp d ng i v i ngư i lái xe cơ gi i ư ng b c a ngành Công an và Qu c phòng, không tham gia ho t ng kinh doanh v n t i. i u 2. Các thu t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 2.1. Xe cơ gi i ư ng b bao g m các lo i xe di chuy n trên ư ng b b ng s c kéo c a ng cơ do ngư i i u khi n, bao g m: a) Mô tô 2 ho c 3 bánh, xe máy; xích lô máy, xe lam 3 bánh. b) Ô tô các lo i như: Ô tô con, ô tô t i, ô tô khách, ô tô chuyên dùng; ô tô kéo rơ- moóc, sơ mi rơ-moóc. c) Máy kéo bánh l p và các lo i c n cNu bánh l p t hành trên ư ng b . 2.2. GPLX là ch ng ch duy nh t cho phép i u khi n (lái) m t lo i hay m t s lo i xe cơ gi i ư ng b , có giá tr s d ng trong th i h n quy nh. 2.3. Th i gian hành ngh là th i han ngư i có GPLX ã tr c ti p lái lo i xe ư c ghi trong GPLX. 2.4. Lái xe chuyên nghi p là ngư i sinh s ng b ng ngh lái xe. 2.5. Lái xe không chuyên nghi p là ngư i lái xe không sinh s ng b ng ngh lái xe. i u 3. V T ch c cán b và lao ng là cơ quan ư c B GTVT u quy n qu n lý v ào t o ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b , ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam qu n lý v ào t o ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b theo úng quy nh t i kho n 4 i u 5 Ngh nh 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph . i u 4. C c ư ng b Vi t Nam th c hi n th ng nh t qu n lý vi c t ch c sát h ch và c p GPLX cơ gi i ư ng b trong ph m vi c nư c. Chương 2
 3. H TH NG GPLX i u 5. GPLX cơ gi i ư ng b ư c phân h ng theo lo i xe, tr ng t i xe, bao g m các h ng và có hi u l c i u khi n các lo i xe cơ gi i ư ng b như sau: 5.1. H ng A1: Có hi u l c i u khi n các lo i xe máy, mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh dư i 175 cm3. 5.2. H ng A2: Có hi u l c i u khi n các lo i xe máy, mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên, và các lo i xe h ng A1. 5.3. H ng A3: Có hi u l c i u khi n các lo i mô tô 3 bánh (bao g m c xe lam), xích lô máy và các lo i xe h ng A1. 5.4. H ng A4: Có hi u l c i u khi n các lo i máy kéo có tr ng t i n 1000kg và xe máy, mô tô có dung tích xi lanh dư i 50 cm3. 5.5. H ng B1: C p cho ngư i lái xe không chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i n 9 ch ng i k c gh lái, không kinh doanh v n t i. - Ô tô t i không kinh doanh v n t i có tr ng t i thi t k dư i 3500kg. 5.6. H ng B2: C p cho ngư i lái xe không chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô kinh doanh v n t i ch ngư i n 9 ch ng i k c gh lái. - Ô tô t i kinh doanh v n t i có tr ng t i thi t k dư i 3500kg, bao g m c u kéo 1 rơ moóc có tr ng t i dư i 3500kg. - Ô tô chuyên dùng (bao g m c ô tô c n cNu bánh l p) có s c t i ho c s c nâng dư i 3500kg. - Các lo i xe quy nh cho h ng B1. 5.7. H ng C: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô t i có tr ng t i thi t k t 3500kg tr lên, bao g m c u kéo kéo 1 rơ-moóc ho c sơ-mi rơ-moóc có tr ng t i t 3500kg tr lên. - Ô tô chuyên dùng (bao g m c ô tô c n cNu bánh l p) có s c t i ho c s c nâng t 3.500kg tr lên. - Các lo i xe quy nh cho H ng B1, B2. 5.8. H ng D: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i t 10 n 30 ch ng i k c gh lái. - Các lo i xe quy nh cho H ng B1, B2, C.
 4. 5.9. H ng E: C p cho ngư i lái xe chuyên nghi p i u khi n: - Ô tô ch ngư i có t 31 ch ng i tr lên. - Các lo i xe quy nh cho H ng B1, B2, C, D. 5.10. H ng F: Là GPLX c p cho ngư i ã có GPLX H ng B2, C, D, E khi i u khi n các xe tương ng có kéo rơ-moóc tr ng t i thi t k l n hơn 750 kg, ư c quy nh c th như sau: - H ng FB2: Dùng cho ngư i i u khi n các ô tô t i ư c quy nh t i H ng B2 có kéo rơ-moóc và ư c i u khi n các lo i xe H ng B1, B2. - H ng FC: Dùng cho ngư i i u khi n ô tô t i ư c quy nh t i H ng C có kéo rơ- moóc và ư c i u khi n các lo i xe H ng B1, B2, C, FB2. - H ng FD: Dùng cho ngư i i u khi n ô tô ư c quy nh t i H ng D có kéo rơ- moóc và ư c i u khi n các lo i xe H ng B1, B2, C, D, FB2, FC. - H ng FE: Dùng cho ngư i i u khi n ô tô quy nh t i H ng E có kéo rơ-moóc và ư c i u khi n các lo i xe H ng B1, B2, C, D, E, FB2, FC, FD. 5.11. GPLX H ng B1, B2, C, D, E ư c kéo thêm 1 rơ-moóc có tr ng t i thi t k không quá 750kg. 5.12. GPLX các H ng B1, B2, C, D, E và các H ng F ư c i u khi n xe máy, mô tô có dung tích xi lanh dư i 50 cm3. 5.13. Gi y ch ng nh n ã hoàn thành khoá h c v lu t l giao thông ư ng b là ch ng ch c p cho ngư i lái xe máy có dung tích xi lanh dư i 50 cm3. 5.14. Gi y phép c p cho ngư i i u khi n các lo i xe thi công cơ gi i bánh l p có tham gia giao thông trên ư ng b công c ng s có văn b n quy nh riêng. i u 6. GPLX do B trư ng B Giao thông v n t i duy t m u. C c ư ng b Vi t Nam là cơ quan duy nh t có quy n in, phát hành, hư ng d n, qu n lý, ki m tra vi c c p, i và s d ng GPLX trong ph m vi c nư c. i u 7. Th i h n và hi u l c c a các h ng GPLX (k t ngày c p) như sau: 7.1. GPLX h ng A1: Không th i h n. 7.2. GPLX h ng A2: Không th i h n. Khi c p GPLX h ng A2 cho ngư i i u khi n mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên ph i theo úng quy nh c a Th tư ng Chính ph . 7.3. GPLX h ng B1: 5 năm
 5. 7.4. GPLX h ng A3, A4, B2, C, D, E và các h ng F: 3 năm. i u 8. S d ng GPLX: 8.1. Ngư i có GPLX ch ư c i u khi n xe theo úng lo i xe ư c quy nh trong Quy ch này. 8.2. GPLX ph i luôn mang theo ngư i khi i u khi n xe xu t trình v i cơ quan ki m tra. 8.3. GPLX có th b các cơ quan có thNm quy n thu h i khi ngư i s d ng vi ph m nh ng i u quy nh v giao thông ư ng b . 8.4. Ngư i có GPLX không chuyên nghi p mu n lái xe kinh doanh v n t i thì ph i d khoá b túc và sát h ch l y GPLX chuyên nghi p. 8.5. Trong th i gian 60 ngày trư c khi h t h n, ngư i có GPLX ph i làm ơn xin i kèm theo gi y ch ng nh n s c kho theo quy nh, g i n cơ quan có thNm quy n xin c p l i. 8.6. Trư ng h p i ho c nâng h ng GPLX thì khi trao GPLX m i, cơ quan c p GPLX m i ph i c t góc GPLX cũ và giao cho ngư i lái xe lưu gi . 8.7. Trư ng h p ngư i có GPLX chuy n vùng t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương này n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác thì cơ quan c p GPLX nơi ngư i lái xe chuy n n ti p nh n h sơ, vào s theo dõi qu n lý, GPLX chuy n n ư c ti p t c s d ng theo th i h n ghi trên GPLX. 8.8 Ngư i nư c ngoài cư trú ho c làm vi c t i Vi t Nam có GPLX (ho c B ng) Qu c t hay Qu c gia, n u có nhu c u lái xe Vi t Nam ph i làm th t c xin i GPLX tương ng c a Vi t Nam, ho c th c hi n theo hi p nh song phương, a phương v GPLX mà Vi t Nam ã ký k t v i các nư c. GPLX c a ngư i nư c ngoài lái xe nư c ngoài vào Vi t Nam ư c i u ch nh theo các Hi p nh Chính ph v v n t i ư ng b , trư ng h p chưa có Hi p nh Chính ph thì ph i làm th t c xin i GPLX tương ng c a Vi t Nam. i u 9. GPLX do ngành Công an c p trư c ngày 01-8-1995 và B ng lái xe các h ng c p trư c ngày 01-06-1996 theo quy nh t i văn b n s 2404/TCCB-L ngày 18-8- 1995 c a B Giao thông v n t i v n có hi u l c s d ng theo th i h n ghi trên GPLX ho c trên B ng lái xe. Chương 3 ÀO T O LÁI XE i u 10. Cơ s ào t o lái xe nói trong Quy ch này là các Trư ng và Trung tâm ào t o do các cơ quan có thNm quy n thành l p, có ch c năng ào t o lái xe, có các i u khi n v giáo trình, i ngũ giáo giên và cơ s v t ch t theo quy nh c a B GTVT và ư c B trư ng B GTVT c p Gi y phép hành ngh ào t o lái xe.
 6. i u 11. Cơ s ào t o ư c c p Gi y phép hành ngh ào t o lái xe có nghĩa v : 11.1. T ch c ào t o m i và b túc chuy n H ng GPLX úng các h ng xe ư c phép ào t o, theo lưu lư ng và th i h n quy nh trong Gi y phép hành ngh ào t o lái xe. 11.2. T ch c gi ng d y các khoá ào t o m i và b túc chuy n H ng GPLX th ng nh t theo chương trình, giáo trình do B trư ng B GTVT ban hành. 11.3. Th trư ng cơ s ào t o ã ư c c p Gi y phép hành ngh ào t o lái xe ch u trách nhi m t ch c th c hi n các công vi c tuy n sinh, khai gi ng, t ch c ào t o, thi cu i khoá, c p Ch ng ch t t nghi p cho h c sinh và lưu tr h sơ tài li u khoá h c theo úng quy ch qu n lý d y ngh th ng nh t c a Nhà nư c và nh ng quy nh c a B GTVT v ào t o lái xe. 11.4. Thư ng xuyên chăm lo duy trì và tăng cư ng các i u ki n gi ng d y, h c t p c a cơ s b o m ch t lư ng ào t o lái xe ã quy nh. i u 12. Khi t p lái xe trên ư ng giao thông công c ng ph i có y các i u ki n: - Xe t p lái ph i có "Gi y phép xe t p lái" do S GTVT, GTCC ho c C c ư ng b Vi t Nam c p, các xe này ph i có bi n "T p lái" g n phía trư c và phía sau xe. - Giáo viên d y lái xe ph i có "Gi y phép D y lái xe" do V TCCB B GTVT c p. - H c sinh t p lái xe ph i có "Gi y phép t p lái xe" do Th trư ng cơ s ào t o lái xe c p. (M u và quy cách các Gi y phép nói trên theo Ph l c 1 kèm theo Quy ch này). i u 13. Quy nh v th t c báo cáo ăng ký kỳ sát h ch và ngh t ch c sát h ch. 13.1. i v i GPLX các h ng A1, A2, A3: - Ngay sau khi khai gi ng khoá h c, cơ s ào t o ph i làm báo cáo danh sách h c sinh ã vào h c và ngh t ch c sát h ch, g i v Cơ quan qu n lý sát h ch và c p GPLX xin duy t danh sách và nh ngày sát h ch. M u báo cáo và Danh sách sát h ch theo Ph l c 2 kèm theo Quy ch này. 13.2. i v i GPLX các h ng A4, B1, B2, C, D, E, F: - Sau khi khai gi ng khoá h c không quá 7 ngày i v i các h ng GPLX A4, B1 và các l p b túc nâng h ng; không quá 15 ngày i v i H ng B2; không quá 30 ngày i v i H ng C, cơ s ào t o ph i làm báo cáo và danh sách h c sinh ã vào h c, g i v Cơ quan qu n lý sát h ch và c p GPLX ăng ký ngày sát h ch. M u báo cáo và Danh sách vào h c (g i là Báo cáo s 1) theo Ph l c 3 kèm theo Quy ch này.
 7. - Trư c kỳ sát h ch t 7 n 10 ngày, Th trư ng cơ s ào t o lái xe ch u trách nhi m xét và l p Danh sách thí sinh d sát h ch theo úng các i u ki n quy nh t i i u 16 c a Quy ch này và làm công văn ngh t ch c sát h ch g i Cơ quan qu n lý sát h ch - c p GPLX xin duy t tư cách ngư i d sát h ch và chính th c nh ngày sát h ch. M u công văn ngh và Danh sách xin sát h ch (g i là Báo cáo s 2) theo Ph l c 4 kèm theo Quy ch này. i u 14. Khi "Gi y phép hành ngh ào t o lái xe" s p h t h n s d ng, Cơ s ào t o mu n ư c c p l i Gi y phép ho c xin nâng h ng ào t o, thay i lưu lư ng ào t o, ph i có các i u ki n: 14.1. - Cơ s luôn luôn th c hi n úng nh ng quy nh c a Gi y phép ã ư c c p, trong quá trình ào t o không có sai ph m. - Có cơ s v t ch t và các i u ki n quy nh i v i cơ s ào t o lái xe. Nh ng n i dung trên ư c trình bày trong b n Báo cáo th c hi n quá trình ào t o theo Gi y phép ã ư c c p, có xác nh n và ngh c a cơ quan ch qu n tr c ti p. 14.2. Có văn b n c a Giám c S GTVT, GTCC ngh B GTVT c p l i Gi y phép hành ngh ào t o lái xe, ho c nâng h ng, thay i lưu lư ng ào t o cho cơ s . Riêng nh ng cơ s ào t o B GTVT giao cho C c ư ng b Vi t Nam t ch c sát h ch s do C c ư ng b Vi t Nam ngh . Văn b n xin c p l i Gi y phép hành ngh ào t o lái xe ph i g i v B GTVT trư c 2 tháng, tính n ngày Gi y phép h t h n. (M u văn b n ngh B làm theo Ph l c 5 kèm theo Quy ch này) i u 15. Cơ quan ch qu n tr c ti p c a cơ s ào t o lái xe ch u trách nhi m ình kỳ t ch c ki m tra các cơ s tr c thu c v vi c th c hi n Gi y phép hành ngh ào t o lái xe ã ư c B GTVT c p. Biên b n ki m tra ng g i v báo cáo B GTVT. Khi c n thi t, B GTVT ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c h u quan ti n hành ki m tra vi c th c hi n các n i dung quy nh v ào t o và c p GPLX t i các cơ s ào t o ã ư c c p Gi y phép hành ngh ào t o lái xe. Trư ng h p phát hi n cơ s có sai ph m, các cơ quan qu n lý ào t o và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ s ào t o ph i ki m tra ngay và báo cáo k p th i v B GTVT; tuỳ theo m c sai ph m, B GTVT s xét và x lý, k c vi c thu h i Gi y phép hành ngh ào t o lái xe. Chương 4 SÁT H CH VÀ C P GPLX i u 16. Yêu c u, n i dung và quy trình sát h ch i v i các H ng GPLX th c hi n theo quy nh c a C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam.
 8. i u 17. Quy nh v i u ki n ư c sát h ch - c p GPLX 17.1. Ngư i mu n ư c d sát h ch ư c c p GPLX ph i có các i u ki n quy nh chung sau ây: - Ngư i Vi t Nam có nơi cư trú h p pháp (thư ng trú, t m trú bao g m c h c sinh các trư ng, cán b - chi n sĩ l c lư ng vũ trang, cán b - công nhân viên ư c bi t phái...), không di n ang b i u tra hình s ho c thi hành án; ư c U ban Nhân dân c p Phư ng, xã ho c Th trư ng cơ quan, ơn v , trư ng h c xác nh n. i v i ngư i nư c ngoài ph i ư c phép cư trú ho c ang làm vi c, h c t p t i Vi t Nam. - Có tu i i và s c kho phù h p v i h ng, lo i xe theo quy nh. - ã hoàn thành khoá h c theo chương trình quy nh t i cơ s ư c phép ào t o lái xe. -N p h sơ th t c theo quy nh c a C c ư ng b Vi t Nam. 17.2. Riêng i v i ngư i lái môtô, xe máy 2 bánh quy nh thêm như sau: Khuy n khích ngư i xin sát h ch ư c c p GPLX xe 2 bánh d khoá ào t o theo quy nh nâng cao ki n th c và k năng tay lái, b o m lái xe an toàn. i v i ngư i ã am hi u Lu t l giao thông ư ng b và ã lái môtô, xe máy 2 bánh thành th o, không có yêu c u h c t p thì có th làm ơn cam oan và xin mi n d khoá h c, cùng h sơ xin sát h ch n p cho cơ quan qu n lý sát h ch - c p GPLX ư c ưa vào danh sách kỳ sát h ch thích h p. 17.3. i v i ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX lái ôtô: ngoài các i u ki n nêu trên còn ph i có th i gian hành ngh theo GPLX hi n có. Th i gian hành ngh này (thâm niên) quy nh như sau: - i v i ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX k ti p (t h ng B1 nâng lên H ng B2, H ng B2 lên H ng C, H ng C lên H ng D, H ng D lên h ng E, và t các h ng GPLX lên h ng F tương ng): ph i có thâm niên 1 năm. - i v i ngư i d sát h ch nâng h ng GPLX vư t m t h ng: (t H ng B2 nâng lên H ng D, H ng C lên H ng E): ph i có thâm niên 2 năm. Vi c xác nh n thâm niên lái xe quy nh như sau: Th trư ng ơn v s h u xe ho c ch doanh nghi p xe tư nhân xác nh n thâm niên cho ngư i lái xe và ch u trách nhi m v s xác nh n c a mình. Trư ng h p ngư i lái xe chính là ch xe thì U ban nhân dân Phư ng, Xã xác nh n. Riêng GPLX h ng B1, xin b túc lên h ng B2 do ngư i lái xe t khai và ch u trách nhi m, không ph i xác nh n thâm niên. i u 18. Quy nh v Cơ quan qu n lý sát h ch - c p Gi y phép lái xe
 9. 18.1. Cơ quan qu n lý sát h ch - c p GPLX là m t h th ng nghi p v chuyên trách và th ng nh t t C c ư ng b Vi t Nam t i các S GTVT, GTCC; giúp C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và Giám c các S GTVT, GTCC v vi c qu n lý, t ch c công tác sát h ch và c p GPLX trong c nư c. 18.2. T i C c ư ng b Vi t Nam: Cơ quan qu n lý sát h ch - c p GPLX là Ban Qu n lý phương ti n & ngư i lái (dư i ây g i t t là Ban qu n lý sát h ch c p C c). 18.3. T i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Cơ quan qu n lý sát h ch - c p GPLX (g i t t là Ban qu n lý sát h ch c p S ) là Phòng Qu n lý phương ti n và ngư i lái (QLPT&NL); nh ng nơi chưa l p Phòng QLPT&NL thì Ban qu n lý sát h ch là m t b ph n chuyên trách thu c m t Phòng nghi p v c a S , do Giám c S GTVT, GTCC quy t nh. B ph n này có ít nh t là 3 cán b chuyên trách. Trư c khi quy t nh, Giám c S có văn b n tho thu n v i C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam v ngư i ng u Ban này. 18.4. Ban qu n lý sát h ch c p S ch u s ch o, hư ng d n và ki m tra nghi p v c a Ban qu n lý sát h ch c p C c. 18.5. Ban qu n lý sát h ch c p S t ch c vi c sát h ch i v i các thí sinh thư ng trú, t m trú t i a phương ho c ang h c t p, công tác óng quân các cơ s có tr s t i a phương. 18.6. Ban qu n lý sát h ch c p C c t ch c vi c sát h ch cho các thí sinh các cơ s ào t o và các i tư ng do B GTVT phân công. i u 19. Ban qu n lý sát h ch c p C c có các nhi m v , quy n h n sau ây: 19.1. Nghiên c u xây d ng h th ng các văn b n pháp quy v sát h ch - c p GPLX C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam trình B trư ng B GTVT và các cơ quan Nhà nư c ban hành, ho c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ban hành theo thNm quy n, ng th i có trách nhi m ch o th c hi n th ng nh t trong c nư c, bao g m các n i dung như: - H th ng m u GPLX. - B câu h i sát h ch và áp án. - Quy nh v hi n trư ng thi và hình thi sát h ch. - Quy trình sát h ch - n i dung sát h ch và các bi u m u dùng trong kỳ sát h ch. - M u h sơ cá nhân xin d sát h ch. - Tham gia xây d ng m c thu và s d ng h c phí, l phí sát h ch - c p GPLX. - Các văn b n khác liên quan n sát h ch - c p GPLX.
 10. 19.2. Nghiên c u xây d ng quy trình và nghi p v c p, i GPLX trình C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ban hành và ch o áp d ng th ng nh t trong c nư c; ng d ng công ngh tin h c vào nghi p v nói trên, thi t l p h m ng tin h c n i k t các cơ quan qu n lý sát h ch và c p GPLX c a các a phương v i Trung tâm qu n lý sát h ch và c p GPLX c a C c ư ng b Vi t Nam. 19.3. L p k ho ch và th c hi n vi c ào t o, b i dư ng i ngũ cán b sát h ch lái xe trong c nư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam c p Ch ng ch sát h ch viên. Tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên thu c Ban sát h ch c p C c. 19.4. Tham gia xây d ng tiêu chuNn và quy ch ho t ng c a các Trung tâm sát h ch nói t i i u 27 dư i ây. ng th i có trách nhi m ch o, hư ng d n và ki m tra ho t ng c a các Trung tâm sát h ch này, theo quy nh c a B GTVT và C c ư ng b Vi t Nam. 19.5. Ch o, hư ng d n và ki m tra nghi p v c a các Ban qu n lý sát h ch c p S . 19.6. Th c hi n nhi m v quan h qu c t trong lĩnh v c sát h ch - c p GPLX do C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam phân công. Gi i quy t các công vi c v ki m tra, sát h ch C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam xét c p ho c i GPLX i v i ngư i nư c ngoài và các i tư ng khác do B Giao thông v n t i quy nh. 19.7. Theo dõi vi c th c hi n m c tiêu, chương trình ào t o - b túc nâng h ng GPLX và nghiên c u xu t nh ng v n m i, nh ng i m c n b sung, s a i có liên quan n Quy ch qu n lý ào t o, sát h ch và c p GPLX báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, quy t nh. 19.8. i u hành tr c ti p và gi i quy t các công vi c thư ng xuyên v t ch c các kỳ sát h ch i v i các cơ s ào t o ư c B GTVT giao C c ư ng b Vi t Nam ph trách sát h ch, theo trình t các công vi c quy nh t i i u 21 c a Quy ch này. i u 20. Ban qu n lý sát h ch c p S có các nhi m v , quy n h n sau ây: 20.1. T ch c th c hi n các quy nh c a B và n i dung hư ng d n nghi p v c a C c ư ng b Vi t Nam v vi c sát h ch, c p GPLX; c bi t ph i áp d ng úng quy ình sát h ch, n i quy sát h ch, các b câu h i sát h ch và áp án, các bi u m u h sơ sát h ch - c p GPLX theo quy nh. 20.2. Có k ho ch ào t o, b i dư ng và tr c ti p qu n lý i ngũ sát h ch viên thu c Ban qu n lý sát h ch c p S . 20.3. Giúp Giám c S GTVT, GTCC ch o vi c xây d ng Trung tâm sát h ch (nói t i i u 27 dư i ây) theo quy t nh c a B GTVT và tham gia theo dõi, i u hành, qu n lý ho t ng c a Trung tâm này theo hư ng d n c a C c ư ng b Vi t Nam.
 11. 20.4. Th c hi n các v n liên quan n vi c c p, i, thu h i, qu n lý GPLX a phương và báo cáo nh kỳ v C c ư ng b Vi t Nam theo quy nh; t ch c n i m ng tin h c v i Trung tâm qu n lý sát h ch và c p GPLX c a C c ư ng b Vi t Nam v nghi p v c p, i và qu n lý GPLX. 20.5. i u hành tr c ti p và gi i quy t các công vi c thư ng xuyên v t ch c các kỳ sát h ch i v i các cơ s ào t o a phương, theo trình t các công vi c quy nh t i i u 21 c a Quy ch này. Trư ng h p có văn b n c a B GTVT quy nh vi c sát h ch ư c t ch c t i Trung tâm sát h ch không thu c quy n qu n lý tr c ti p thì Ban qu n lý sát h ch c p S ch ng quan h trư c v i Giám c Trung tâm sát h ch t l ch (thuê a i m) sát h ch và t ch c kỳ sát h ch t i Trung tâm sát h ch ó. i u 21. Quy nh v trình t t ch c kỳ sát h ch. 21.1. i v i kỳ sát h ch lái xe môtô 2 - 3 bánh: Ban qu n lý sát h ch các c p ti p nh n báo cáo khai gi ng và danh sách h c sinh các khoá h c lái xe môtô (nói t i m c 13.1 i u 13) c a cơ s ào t o, duy t danh sách thí sinh theo các n i dung hư ng d n t i i u 24 dư i dây, trình Giám c S GTVT, GTCC ho c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy t nh thành l p T sát h ch ti n hành kỳ sát h ch lái mô tô, không l p H i ng sát h ch. 21.2. i v i kỳ sát h ch lái ôtô các lo i: Ban qu n lý sát h ch c p C c và c p S th c hi n ch o t ch c sát h ch lái ôtô theo trình t các công vi c sau ây: - Ti p nh n báo cáo khai gi ng và danh sách h c sinh các khoá h c lái xe c a cơ s ào t o (Báo cáo s 1 nói t i m c 13.2 i u 13), nh l ch sát h ch và thông báo l i cho cơ s . - Duy t danh sách thí sinh sát h ch (Báo cáo s 2 nói t i m c 13.2 i u 13), theo các n i dung hư ng d n t i i u 24 dư i ây. - Trình C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ho c Giám c S GTVT, GTCC thành l p H i ng sát h ch và T sát h ch c a kỳ sát h ch. - Theo dõi H i ng sát h ch t ch c kỳ sát h ch theo úng quy nh hi n hành, x lý các v vi c vi ph m n i quy, quy trình trong kỳ sát h ch. 21.3. Ban qu n lý sát h ch c p C c và c p S xét thông qua k t qu kỳ sát h ch do H i ng kỳ sát h ch c p GPLX lái ôtô ho c c a T Sát h ch c p GPLX lái môtô 2-3 bánh báo cáo trình C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ho c Giám c S GTVT, GTCC quy t nh công nh n trúng tuy n và c p GPLX. i u 22. Quy nh v H i ng kỳ sát h ch c p GPLX lái ôtô. 22.1. Sau khi duy t Danh sách thí sinh sát h ch (Báo cáo s 2), Ban qu n lý sát h ch làm quy t nh trình C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ho c Giám c S GTVT,
 12. GTCC thành l p "H i ng sát h ch" và "T sát h ch" t ch c th c hi n kỳ sát h ch. Thành ph n c a H i ng sát h ch c a kỳ sát h ch g m có: - Ch t ch H i ng: i di n Ban sát h ch c p GPLX ho c ngư i ư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ho c Giám c S GTVT, GTCC u quy n. - Phó Ch t ch H i ng: Th trư ng cơ s ào t o lái xe. N u kỳ sát h ch t ch c t i Trung tâm sát h ch thì có thêm m t Phó Ch t ch H i ng là Giám c Trung tâm sát h ch. - U viên thư ng tr c kiêm T trư ng T sát h ch. - U viên thư ký: Trư ng phòng (Ban) ào t o c a cơ s ào t o lái xe. H i ng sát h ch có hi u l c làm vi c khi có m t t 3/4 s thành viên tr lên. 22.2. H i ng sát h ch có ch c năng và nhi m v chính sau ây: - Ki m tra và hoàn thi n các i u ki n t ch c kỳ sát h ch như: thi, phòng thi, ô tô thi tay lái, bãi thi, hi n trư ng thi, phương án b o v v.v... - Ki m tra tư cách các sát h ch viên, phân công và s p x p l ch sát h ch. - T ch c ph bi n, hư ng d n quy ch , n i quy sát h ch và các quy nh c n thi t i v i các sát h ch viên. - T ch c kỳ sát h ch theo úng quy trình và n i quy sát h ch. - L p biên b n x lý các v vi ph m quy ch sát h ch theo quy n h n ư c quy nh và báo cáo Ban qu n lý sát h ch. - T ng h p k t qu kỳ sát h ch và ký xác nh n các biên b n báo cáo v Ban qu n lý sát h ch; g i lưu tr các văn b n, tài li u c a kỳ sát h ch t i cơ s ào t o và Ban qu n lý sát h ch. K t thúc các công vi c, H i ng sát h ch c a kỳ sát h ch t gi i th . i u 23. Quy nh v T sát h ch lái xe. 23.1. i v i m i kỳ sát h ch, T sát h ch lái xe ư c C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ho c Giám c S GTVT, GTCC thành l p làm nhi m v ch m thi sát h ch. T sát h ch lái ôtô ch u s ch o tr c ti p c a H i ng sát h ch. T sát h ch lái môtô ch u s ch o tr c ti p c a Ban qu n lý sát h ch (vì các kỳ sát h ch c p GPLX lái mô tô không l p H i ng sát h ch).
 13. 23.2. T sát h ch bao g m các cán b có trình k thu t chuyên môn, sư ph m, nghi p v lái xe, ang là cán b , chuyên viên c a C c ư ng b Vi t Nam, c a S GTVT, GTCC ho c ang là giáo viên - cán b c a các cơ s ào t o lái xe, ã ư c t p hu n v công tác sát h ch, có các tiêu chuNn, i u ki n sau ây: - Có phong cách o c t t, trung th c. - Trình văn hoá: t t nghi p Trư ng trung h c ph thông. - Tu i i: nam không quá 55 tu i và n không quá 50 tu i. - Có Ch ng ch trình sư ph m c p I tr lên. - Có Gi y phép lái xe tương ng v i h ng xe c a kỳ sát h ch. - Có ch ng ch sát h ch viên do C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam c p, ang có hi u l c s d ng. - Không ph i là cán b , giáo viên c a cơ s ào t o có thí sinh d kỳ sát h ch. 23.3. T sát h ch có ch c năng và nhi m v chính sau ây: - Ki m tra s chuNn b v phương ti n, d ng c , trư ng thi, b o m úng quy cách và an toàn m i ti n hành thi sát h ch. - Ph bi n, ki m tra và x lý vi c ch p hành quy trình và n i quy sát h ch iv i ngư i d sát h ch. - Sát h ch theo úng quy trình và n i dung do C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam quy nh. - L p Biên b n x lý các trư ng h p vi ph m n i quy theo quy n h n c a mình ho c báo cáo H i ng sát h ch gi i quy t. - Ch m thi và t ng h p k t qu , ánh giá kỳ sát h ch báo cáo H i ng sát h ch ( i v i sát h ch lái ôtô) ho c v i Ban qu n lý sát h ch ( i v i sát h ch lái mô tô). 23.4. Các sát h ch viên ch u trách nhi m v s chính xác c a các k t qu sát h ch ư c phân công m nhi m. T trư ng T sát h ch ph i ch u trách nhi m v s chính xác c a k t qu sát h ch toàn kỳ sát h ch. 23.5. Cán b sát h ch khi thi hành nhi m v ph i m c ng ph c theo quy nh c a B Giao thông v n t i. i u 24. Quy nh v n i dung xét duy t tư cách thí sinh d sát h ch Ban qu n lý sát h ch duy t danh sách thí sinh sát h ch, ph i ki m tra các yêu c u căn b n sau ây:
 14. 24.1. i v i thí sinh d sát h ch l y GPLX các h ng A1, A2, A3: - Tu i và s c kho ph i úng v i quy nh. - Thí sinh có d khoá h c và ã hoàn thành khoá h c. Nh ng ngư i xin sát h ch ư c c p GPLX lái xe 2 bánh nhưng không d khoá h c (nói t i Kho n 17.2 i u 17 k trên), không có tên Danh sách báo cáo h c viên vào h c, nhưng có tiêu chuNn v tu i, s c kho và có ơn cam oan hi u bi t Lu t l giao thông ư ng b và thành th o lái mô tô, cũng ư c xét duy t và ưa vào danh sách thí sinh kỳ sát h ch. 24.2. i v i thí sinh d sát h ch l y GPLX các h ng A4, B1, B2, C, D, E, F: - Tu i và s c kho ph i úng v i quy nh. - i v i thí sinh d sát h ch l n u: + Ph i theo h c và ã hoàn thành khoá h c, có k t qu i m t t c các môn h c (ghi Báo cáo s 2) u t yêu c u, + Có tên trong Danh sách vào h c (trong Báo cáo s 1). - i v i thí sinh v ng các kỳ sát h ch trư c: Ph i có Biên b n xác nh n c a H i ng sát h ch. - i v i thí sinh trư t kỳ sát h ch trư c li n k : Ph i có Biên b n xác nh n c a H i ng sát h ch kỳ trư c. - i v i thí sinh sát h ch chuy n hàng Gi y phép lái xe: Ph i ki m tra h ng Gi y phép lái xe ã có và thâm niên hành ngh gi b c như quy nh. - i v i thí sinh sát h ch khôi ph c Gi y phép lái xe: Ph i có th t c theo quy nh c a C c ư ng b Vi t Nam. 24.3. K t thúc ki m tra ph i có biên b n ki m tra gi a cơ s ào t o và cán b ư c u quy n ki m tra, sau ó Trư ng Ban qu n lý sát h ch ký duy t Báo cáo s 2. Th trư ng cơ s o tào, Cán b ki m tra và Trư ng Ban qu n lý sát h ch là ngư i ch u trách nhi m v s chính xác ki m tra c a mình trư c các cơ quan Nhà nư c. i u 25. Quy nh v xét công nh n trúng tuy n và c p GPLX: - Thí sinh t yêu c u t t c các môn sát h ch s ư c xét c p GPLX theo h ng xe mà thí sinh d sát h ch. Không xét v t. - Căn c báo cáo và ngh c a Ban qu n lý sát h ch, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam ( i v i các cơ s ào t o do C c qu n lý sát h ch), Giám c S GTVT, GTCC ( i v i các cơ s ào t o do S qu n lý sát h ch) ra Quy t nh công nh n các thí sinh trúng tuy n và c p GPLX.
 15. - Sau khi có quy t nh công nh n trúng tuy n c a c p có thNm quy n, nh ng thí sinh trúng tuy n s ư c c p GPLX, ch m nh t không quá 15 ngày k t ngày trúng tuy n kỳ sát h ch. - Thí sinh không t yêu c u c a kỳ sát h ch thì ư c quy n sát h ch l i m t l n i v i các môn chưa t, trong kỳ sát h ch k ti p thu c cùng m t Ban qu n lý sát h ch. N u sát h ch l i v n không t thì k t qu c a l n sát h ch trư c b hu b . i u 26. Quy nh phân c p v c p, i GPLX 26.1. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m ch o, qu n lý và hư ng d n toàn b các công vi c v c p, i và thu h i GPLX cơ gi i ư ng b trong ph m vi toàn qu c và tr c ti p c p, i GPLX cho các i tư ng do C c t ch c sát h ch và i GPLX cho ngư i lái xe c a các cơ quan Trung ương c a ng, Nhà nư c, các oàn th và lái xe là ngư i nư c ngoài t i Hà N i. 26.2. Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính c p GPLX cho các i tư ng do S t ch c sát h ch và i GPLX cho các i tư ng do a phương qu n lý, tr các i tư ng ư c quy nh t i kho n 26.1. nói trên. i u 27. Quy nh v Trung tâm sát h ch - c p GPLX t p trung (g i t t là Trung tâm sát h ch) 27.1. Nh m b o m ch t lư ng sát h ch xét c p GPLX, t o i u ki n t p trung u tư, ng d ng công ngh m i vào các khâu sát h ch các H ng GPLX nói trên, s xây d ng các Trung tâm sát h ch t i các t nh, thành ph ho c các a i m sát h ch chung cho khu v c c a các t nh, thành ph lân c n. Sau khi xem xét các i u ki n theo quy nh c a B trư ng B GTVT, C c ư ng b Vi t Nam ph i h p v i V TCCB-L báo cáo B trư ng B GTVT xét, công b vi c cho phép chuNn b u tư và xây d ng các Trung tâm sát h ch cho t ng a phương, khu v c, C c ư ng b Vi t Nam và các S GTVT, GTCC th c hi n. 27.2. Trung tâm sát h ch ư c thi t k và xây d ng theo các quy nh c a B GTVT và ư c B trư ng B GTVT quy t nh thành l p và cho phép ho t ng. 27.3. Trung tâm sát h ch có các trách nhi m chính sau ây: - m b o ch t lư ng cơ s v t ch t và phương ti n theo quy nh th c hi n các kỳ sát h ch t k t qu sát h ch trung th c. - Ph i h p và t o m i i u ki n cho các H i ng sát h ch các a phương ưa h c sinh n và t ch c sát h ch ư c thu n ti n, úng k ho ch. - m b o an toàn m i m t cho các kỳ sát h ch. i u 28. Quy nh ch báo cáo v công tác sát h ch - c p GPLX
 16. Hàng năm, vào tháng 8, các S GTVT, GTCC t ng k t công tác sát h ch - c p GPLX c a a phương và g i báo cáo v C c ư ng b Vi t Nam theo n i dung, m u bi u C c quy nh. C c ư ng b Vi t Nam t ng h p báo cáo B . i u 29. Quy nh v thanh tra - ki m tra công tác sát h ch - c p GPLX - C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c các S GTVT, GTCC ch u trách nhi m ch o, t ch c và thư ng xuyên ki m tra - ki m soát các ho t ng sát h ch - c p GPLX trong ph m vi ư c phân công. - Trư ng h p phát hi n có sai ph m trong sát h ch và c p GPLX, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c các S GTVT, GTCC ph i k p th i x lý ngay theo ph m vi trách nhi m và quy n h n c a mình, ng th i báo cáo B bi t. - C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m thư ng xuyên thanh tra - ki m tra vi c t ch c sát h ch và c p GPLX trong ph m vi c nư c. Khi c n thi t, C c ư ng b Vi t Nam có th ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c h u quan ti n hành vi c thanh tra - ki m tra này. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 30. C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam và V trư ng V T ch c cán b - Lao ng có trách nhi m ph i h p hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. PH L C 1 M U GI Y PHÉP XE T P LÁI, GI Y PHÉP T P LÁI XE, BI N T P LÁI XE (Ô TÔ) (Theo quy t nh phê duy t và quy nh phân công, phân c p c a B trư ng B Giao thông v n t i s 4652 Q /TCCB ngày 24-10-1995) M t trư c B GTVT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP XE T P LÁI S :............. C p cho xe s ................... Lo i xe........ Mác xe............................... M u sơn ....... ơn v qu n lý xe..................................
 17. ............................................................... ư c phép t p lái xe trên các ư ng: ............................................................... Ngày... tháng... năm... Có giá tr T ngày..... n ngày... nh 3x4 (180mm x 120 mm) B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S ....../GTVT GI Y PHÉP D Y LÁI XE H NG B NG H và tên:................... Cơ s ào t o:............. Hà N i,ngày...tháng... năm.... T.L. B trư ng B GTVT Có giá tr n ngày: ..../.../199... Kích thư c: 100 x 60 mm - Gi y phép d y lái xe V TCCB-L c p M t sau: T P LÁI
 18. Gi y phép xe t p lái do C c ư ng b VN ho c S GTVT (GTCC) c p B GTVT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y PHÉP T P LÁI XE S :................ H , tên:........................................... Năm sinh:............ Qu c t ch........... Nơi thư ng trú:............................... ....................................................... ư c phép t p lái xe cơ gi i ư ng b h ng..... có giáo viên d y lái ng i c nh T i trư ng...... Khoá.... L p..... Ngày... tháng... năm.... Có giá tr T ngày.... n ngày... nh 3x4 (100 mm x 60 mm) T P LÁI Gi y phép t p lái xe do Th trư ng cơ s ào t o lái xe c p.
 19. Bi n t p lái: - Phía trư c: 100 x 250 mm - Phía sau: 350 x 350 mm PH L C 2 M u Báo cáo xin sát h ch, c p GPLX môtô 2 - 3 bánh TRƯ NG, TRUNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÂM... c l p - T do - H nh phúc ........, ngày... tháng.... năm.... BÁO CÁO ĂNG KÝ SÁT H CH C p Gi y phép lái xe môtô các H ng A1, A2, A3 Kính g i: S Giao thông......... Th c hi n Gi y phép hành ngh ào t o lái xe s ................. ngày....... do B GTVT c p, Trư ng (Trung tâm)............... ã t ch c xét tuy n và t ch c khoá ào t o sát h ch c p Gi y phép lái xe môtô 2, 3 bánh, v i danh sách h c sinh kèm theo. Kính ngh Quý S ch p thu n và t ch c sát h ch, c p Gi y phép lái xe cho các h c sinh t t nghi p khoá ào t o. Danh sách h c sinh: S H và tên Ngày Quê quán Nơi cư H ng Ngày Ngày Ngày TT tháng huy n t nh trú ho c GPLX khai b sát năm công gi ng gi ng h ch sinh tác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X p tên theo v n A, B, C TH TRƯ NG CƠ S ÀO T O Sau khi khai gi ng ph i g i ngay báo cáo và danh sách h c sinh v S GTVT (GTCC) ăng ký ngày sát h ch, c p Gi y phép lái xe.
 20. PH L C 3 M u Báo cáo xin ăng ký sát h ch, c p Gi y phép lái xe ôtô TRƯ NG, TRUNG TÂM ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O.... NAM c l p - T do - H nh phúc S ....../. ......., ngày.... tháng.... năm.... BÁO CÁO ĂNG KÝ SÁT H CH LÁI XE (Kèm theo B ng trích ngang Báo cáo s 1) Kính g i: S Giao thông....... (ho c C c ư ng b Vi t Nam) Th c hi n Gi y phép ào t o lái xe s ....... ngày............... do B GTVT c p Trư ng (Trung tâm)......... ã t ch c xét tuy n h c sinh h c lái xe và khai gi ng các l p như sau: S Khoá - L p H ng S Ngày khai Ngày b Ngày Ghi TT GPLX lư ng gi ng gi ng ăng ký chú h c sát h ch sinh H ào t o m i 1 2 ... H b túc chuy n h ng (Kèm theo các Báo cáo s 1) Trư ng (Trung tâm)....... kính báo cáo quý S (C c) và ngh quý S (C c) ch p nh n k ho ch sát h ch cho h c sinh các l p như l ch chúng tôi ngh . TH TRƯ NG CƠ S ÀO T O PH L C 4
Đồng bộ tài khoản