Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 26/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH HÀ TĨNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 26/2008/Q -UBND Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ T I KHU KINH T C A KH U QU C T C U TREO – HÀ TĨNH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư; Căn c quy t nh s 162/2007/Q -TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch ho t ng c a Khu kinh t c a kh u Qu c t C u Treo, t nh Hà Tĩnh; Căn c Thông tư s 45/2008/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n ch tài chính và th t c h i quan áp d ng i v i Khu kinh t c a kh u Qu c t C u Treo, t nh Hà Tĩnh; Theo ngh c a Trư ng ban Ban qu n lý khu kinh t c a kh u Qu c t C u Treo t i Công văn s 411/BQL-KH ngày 31 tháng 7 năm 2008, công văn s 437/BQL ngày 20 tháng 8 năm 2008; c a S Tư pháp t i công căn s 289/STP-XDKTVB ngày 22 tháng 4 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh m t s chính sách ưu ãi, h tr u tư t i Khu kinh t c a khNu Qu c t C u Treo”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ban hành, Chánh văn phòng UBND t nh, Trư ng ban Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo; Giám c các S ; Th trư ng các ngành c p t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã; Ch t ch UBND các xã, th tr n trong KKTCKQT C u Treo; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Hà Văn Th ch QUY NNH M T S CHÍNH SÁCH ƯU ÃI, H TR U TƯ T I KHU KINH T C A KH U QU C T C U TREO, T NH HÀ TĨNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 26/2008/Q -UBND ngày 22/8/2008 c a UBND t nh Hà Tĩnh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này c th hóa m t s chính sách c a UBND t nh Hà Tĩnh nh m t o i u ki n khuy n khích các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư t i khu kinh t c a khNu Qu c t C u Treo (sau ây vi t t t là KKTCKQT C u Treo). i u 2. i tư ng ư c hư ng các chính sách khuy n khích u tư t i Quy nh này là nhà u tư thu c m i thành ph n kinh t ho t ng theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã, h kinh doanh cá th , cá nhân hành ngh c l p, các t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t, có u tư tr c ti p t i KKTCKQT C u Treo. i u 3. T t c các d án (tr nh ng d án thu c danh m c lĩnh v c c m u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam) u tư t i KKTCKQT C u Treo ư c hư ng các ưu ãi t i a áp d ng i v i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy nh c a Lu t u tư, Lu t t ai, Lu t thu xu t khNu, Thu nh p khNu, Thu giá tr gia tăng, Thu tiêu th c bi t, Thu thu nh p doanh nghi p và Quy t nh s 162/2007/Q -TTg ngày 19/10/2007 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p i v i cùng m t v n mà các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các m c ưu ãi khác nhau thì áp d ng m c ưu ãi cao nh t. Riêng các ưu ãi theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên thì áp d ng theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. i u 4. Các doanh nghi p ã ư c c p gi y phép u tư t i KKTCKQT C u Treo trư c ngày Quy t nh s 162/2007/Q -TTg ngày 19/10/2007 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c mà chưa ư c hư ng ưu ãi thì ư c hư ng các chính sách ưu ãi theo quy nh này cho th i gian còn l i c a d án. i u 5. M t s t ng trong Quy nh này ư c hi u như sau: C m t “n i a Vi t Nam” là ph n lãnh th nư c Vi t Nam ngoài khu KKTCKQT C u Treo và các khu phi thu quan khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Chương II CHÍNH SÁCH H TR U TƯ C A T NH HÀ TĨNH
  3. i u 6. Các d án u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng k thu t, các công trình d ch v và ti n ích công c ng ph c v chung cho KKTCHQT C u Treo không ph i n p ti n s d ng t ho c ti n thuê t trên toàn b di n tích ât ư c giao trong su t quá trình th c hi n d án. t làm nhà t p th cho ngư i lao ng c a các d án u tư s n xu t vào KKTCKQT C u Treo ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t không ph i n p ti n s d ng t, ti n thuê t trong su t th i gian th c hi n d án. Giá t t i KKTCKQT C u Treo ư c UBND t nh công b hàng năm theo quy nh c a Lu t t ai. i u 7. y ban nhân dân t nh cam k t gi i phóng m t b ng và bàn giao m t b ng theo úng ti n c a d án. Các d án u tư vào KKTCKQT C u Treo c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài không ph i tr ti n b i thư ng, h tr gi i phóng m t b ng, tái nh cư. Khuy n khích nhà u tư chi tr trư c ti n b i thư ng, h tr và tái nh cư, kinh phí này s ư c tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t. Các d án u tư vào KKTCKQT C u Treo ư c ngân sách t nh h tr kinh phí san l p m t b ng, rà phá bom mìn theo quy nh t i Quy t nh s 30/2007Q -UBND ngày 12/7/2007 c a UBND t nh. i u 8. H tr u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t n hàng rào các d án. i u 9. i v i các khóa ào t o do UBND t nh ho c Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo t ch c nâng cao trình cho cán b qu n lý doanh nghi p như: Qu n tr doanh nghi p; l p chi n lư c kinh doanh; qu n lý k thu t; qu n lý ngu n nhân l c; tài chính k toán; k năng àm phán, ký k t h p ng; k năng lãnh o thuy t trình; qu n lý ch t lư ng s n phNm; ng d ng công ngh thông tin; phát tri n s n phNm m i; phát tri n th trư ng m i, ư c h tr t i a 02 tri u ng/ngư i/khóa. UBND t nh khuy n khích các nhà u tư ti p nh n lao ng a phương ã ư c ào t o qua các cơ s d y ngh . Trư ng h p lao ng a phương ã ư c ti p nh n nhưng chưa ư c ào t o ho c ngành ngh ào t o chưa phù h p v i yêu c u s d ng c a d án, n u nhà u tư c n ào t o, ào t o t i các cơ s d y ngh trong t nh ho c cơ s d y ngh c a nhà u tư thì ư c h tr kinh phí t i a 02 tri u ng/ngư i/khóa i v i nh ng d án s d ng thư ng xuyên t 100 lao ng tr lên và h tr 1.500.000 ng/ngư i/khóa i v i nh ng d án s d ng t 50 n dư i 100 lao ng. Ngu n h tr : Trích t kinh phí ào t o hàng năm c a t nh. i u 10. Các doanh nghi p trong KKTCKQT C u Treo ư c gi m 50% chi phí qu ng cáo trên báo Hà Tĩnh và ài Phát thanh Truy n hình Hà Tĩnh cho s n phNm m i c a ơn v mình trong th i gian 01 năm (không quá 10 l n trên m i lo i phương ti n thông tin). Di n tích qu ng cáo trên m t báo không quá 1/4 trang, th i lư ng qu ng cáo trên ài Phát thanh Truy n hình không quá 1,5 phút.
  4. Ngu n h tr : ư c trích t ngân sách t nh (kho n xúc ti n u tư) và ư c h tr tr c ti p cho cơ quan th c hi n thông tin qu ng cáo theo k t qu th c t qu ng cáo và theo quy nh hi n hành. i u 11. Nhà u tư ư c Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo và các s , ban ngành liên quan, UBND các huy n, th xã hư ng d n và cung c p mi n phí các thông tin c n thi t trong quá trình kh o sát, l p d án u tư, tr chi phí b t bu c theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. i u 12. T ch c, cá nhân có công v n ng, xúc ti n, thu hút các d án u tư nư c ngoài và các d án u tư trong nư c có t ng m c u tư t 20 t ng tr lên u tư vào KKTCKQT C u Treo (tr các doanh nghi p u tư phát tri n kinh doanh h t ng xúc ti n kêu g i u tư vào khu v c kinh doanh c a mình) ư c UBND t nh xem xét trích thư ng; mưc khen thư ng th c hi n theo quy nh c a UBND t nh và Lu t Thi ua khen thư ng. Kinh phí khen thư ng ư c chi tr 50% khi d án kh i công xây d ng, chi tr 100% khi d án i vào ho t ng. Chương III TH T C HÀNH CHÍNH V U TƯ i u 13. Th c hi n cơ ch “m t c a, t i ch ” t i Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo. Các t ch c, cá nhân u tư t i KKTCKQT C u Treo liên h tr c ti p vơi cơ quan u m i là Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo ư c hư ng d n, gi i quy t k p th i th t c c p gi y Ch ng nh n u tư theo úng quy nh hi n hành c a nhà nư c Vi t Nam. Quy trình c p gi y Ch ng nh n u tư và gi i quy t th t c hành chính t i KKTCKQT C u Treo ư c công b công khai t i Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo. Các S , ban, ngành liên quan có trách nhi m chuNn b y n i dung, tài li u c n thi t và ph i h p gi i quy t k p th i c c th t c hành chính có liên quan theo yêu c u c a cơ quan u m i ho c c a nhà u tư trong ph m vi không quá 03 ngày làm vi c. Nhà u tư ư c mi n m i kho n chi phí có liên quan trong quá trình gi i quy t th t c hành chính v u tư vào KKTCKQT C u Treo, tr các kho n chi phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 14. Các chính sách ưu ãi, h tr u tư quy nh trên ây ư c áp d ng cho KKTCKQT C u Treo. Các chính sách ưu ãi khác không nêu trong quy nh này ư c áp d ng theo các quy nh hi n hành c a nhà nư c Vi t Nam, Quy t nh 162/2007/Q -TTg ngày 19/10/2007, Thông tư s 45/2008/TT-BTC ngày 05/6/2008 c a B Tài chính và các quy nh khác có liên quan c a UBND t nh Hà Tĩnh cho KKTCKQT C u Treo.
  5. i u 15. Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph , th xã trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Quy nh này. T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v th c hi n các công vi c liên quan thu c ph m vi Quy nh này n u b phát hi n tham nhũng ho c gây phi n hà cho các nhà u tư thì tùy tính ch t và m c vi ph m s b x lý k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i n tài s n c a Nhà nư c, nhân dân, nhà u tư thì ph i b i thư ng và ch u trách nhi m theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. Giao Ban qu n lý KKTCKQT C u Treo ch trì, ph i h p v i các S , ban, ngành liên quan, UBND các huy n, thành ph , th xã có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy nh này./.
Đồng bộ tài khoản