Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hệ thống các đài thông tin Duyên Hải Việt Nam đến năm 2000 và định hướng đến năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 269/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  269/TTg N G µ Y  26 T H¸ N G  04 N¨ M   T S 1996 V Ò  Q U Y  H O ¹ C H  H Ö  T H è N G   C¸ C  ® µ I T H « N G  TIN  U Y ª N  H ¶I D VI Ö T  N A M   Õ N  N¨ M  2000 V µ   Þ N H  H í N G  ® Õ N  N¨ M   ® ® 2010. THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 177/CP ban  µnh  Ìm  h k theo  Òu  Ö  §i l Qu¶n  ý®Ç u     l  t vµ  ©y  ùng  µy  th¸ng10  xd ng 20    n¨m  1994; X Ðt  ê tr×nh  è  t  s 1281/BKH­VPT§,  µy  th¸ng 3  ng 29    n¨m 1996  ña  é   ­ c B tr ëng, Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   Ò     Þ    K ho   § tv ®Ò ngh phª  Öt  duy Quy  ¹ch    iÓn h Ö   ho ph¸ttr   thèng    i  c¸c ®µ th«ng    tinDuyªn H¶i  Öt Nam   n   Vi   ®Õ n¨m 2000  µ  nh  íng  v ®Þ h ®Õ n   n¨m  2010, QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1. Phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  Ö   èng    i    i h th c¸c ®µ th«ng    tin Duyªn    Öt Nam   n   H¶i Vi   ®Õ n¨m 2000  µ  nh  íng ®Õ n   v ®Þ h  n¨m 2010  íinh÷ng  v  néidung  ñ  Õu    ch y sau  y: ®© a) M ôc      tiªuQuy  ¹ch: ho 1. N © ng   Êp  µ    c v ph¸ttr Ón h Ö   èng    i    i   th c¸c ®µ th«ng    tinDuyªn H¶i  Öt Vi   Nam   n   ®Õ n¨m  2000,nh»m   ¸p    ® øng  y      ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  Ö   èng    ®Þ c h th an toµn  µ  Êp  v c cøu  µng    µn  Çu  h h¶ito c (GMDSS). 2. §Þnh  íng  n     h ®Õ n¨m 2010, v¬n    µm  ñ    lªnl ch th«ng    Æt   Ón    tinm bi khu vùc, b¶o  ¶m   ôc  ô  äi u îng    ® ph v m l l theo  yªu  Çu  c b»ng  äi  ¬ng  m ph thøc  ü  k thuËt. b) Nguyªn  ¾c  ùc hiªnQuy  ¹ch:   t th     ho 1.Tõng  íc®Ç u    ©ng  Êp    iÓnh Ö   èng    i th«ng      b  tn c ph¸ttr   th c¸c®µ   tinDuyªn  H¶i m ét    c¸ch thèng  Êt trong toµn  Ö   èng    nh     h th theo  quy  nh  ña  DSS   µ  ®Þ c GM v quy  nh  Ön  µnh  ña  ÖtNam ®Þ hi h c Vi   2. Nghiªn cøu  èihîp víih Ö   èng      ph       th th«ng    èc    µ    µnh  ã  tinqu gia v c¸c ng c li   ªnquan nh»m   Ën  ông  ÷ng  iÒu  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng  ã  ½n  µ      td nh ® ki c s h   cs v ph¸thuy tèi a    n¨ng  ùccña    i th«ng    ® l  c¸c®µ   tinDuyªn    ÖtNam. H¶i Vi   3. Tuú  éc  µo  iÒu  Ön  ô  Ó, Quy  ¹ch  îc thùc hiÖn  õng  íc   thu v ® ki c th   ho ®    t b  th«ng qua  Öc  ùc hiÖn    ù    vi th   c¸cd ¸n theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n c)Quy    µ  Ö m  ô  ña    i th«ng      m« v nhi v c c¸c®µ   tinDuyªn    ÖtNam: H¶iVi   1. Ph¬ng    thøc phñ  ãng:phñ  ãng  µn  é  ïng A1    s   s to b v   b¨ng  ãng s VHF;  ñ  ph sãng  µn  é  ïng  b»ng  ãng  to b v A2  s MF/MHF/HF;  ñ  ãng  ïng  b»ng  ãng  ph s v A3  s HF   µ  ãng  Ö   vs v tinh. 2. H Ö   èng  å m:  ®µi  ¨ng  ý  èc  Õ    th g 5  ® k qu t (H¶i Phßng, §µ  ½ ng,     N Nha   Trang, Vòng  µu,  µnh  è  å   Ý     T th ph H Ch Minh);6  i  èc    ®µ qu gia  ãng    ¹  (M C¸i,H
  2. 2 Long, B Õ n  Thuû, Quy  Nh¬n, C Ç n  Th¬, Kiªn Giang); c¸c tr¹m tù ®éng  VHF/DSC/ch.70  Æt   ¹  ® t iThanh Ho¸, Hßn   (cöa  Öt),Qu¶ng    La  Vi   Ng∙i(Dung    Qu Êt),Phan  Õt,N¨m    Thi   C¨n,Phó  èc,C«n    Qu   §¶o,Cam     Ranh,... ­ §µi lo¹    ã  Ö m   ô  ñ  ãng  ïng      i c nhi I v ph s v A1,  vµ  A2  A3,:gå m   ®µi    2  trung  t©m  ïng lµ§µiH¶i Phßng  µ  µithµnh  è  å   Ý   v        v§  ph H Ch Minh. ­ §µilo¹ IIcã  Ö m  ô  ñ  ãng  ïng A1, A2  µ    å m   ã  ®µi:§µi     i   nhi   v ph s v     v A3, g c 03     Nha  Trang;§µiVòng  µu;§µi§µ  ½ ng;    T   N ­ §µi lo¹  I ã  Ö m   ô  ñ  ãng  ïng      i   nhi II c v ph s v A1,  vµ  A2  tham    ñ  ãng  gia ph s vïng A3,  å m   ã  ®µi:§µi M ãng    µi H¹  g c 06     C¸i;§   Long; §µi B Õ n   û; §µi Quy     Thu     Nh¬n; §µiC Ç n   ¬;§µiKiªnGiang;    Th       ­C¸c  ¹m tù®éng    tr     VHF/DSC/ch.70cã  Öm  ô  ñ  ãng  ïng A1.   nhi v ph s v  d) K Õ   ¹ch thùc hiÖn:   ho     ­ Giai ®o¹n    1995  1997: §Çu    n©ng  Êp  ­    t c c¸c  i  ®µ H¶i Phßng  µ  µi v§  thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  µ®µi  ¹    u    ©ng  Êp    i  µ  ½ ng,  l  lo i ®Ç tn I; c c¸c ®µ § N Nha   Trang,Vòng  µu  µnh  i  ¹    µn    T th ®µ lo i ho chØnh; ®Ç u    ©ng  Êp  µ  ÕtlËp II   tn c v thi     c¸c  i  ¹  I M ãng     ¹  ®µ lo iII :  C¸i,H Long, B Õ n     Thuû, Quy   ¬n,  Ç n   ¬,  Nh C Th Kiªn   Giang; ­ N¨m     1998: ThiÕt lËp      thªm    ¹m  ù ®éng  c¸c tr t   VHF/DSC/ch.70 t¹     iThanh  : Ho¸,Hßn  (Cöa  Öt),Qu¶ng    La  Vi   Ng∙i, Phan  Õt,N¨m   Thi   C¨n, Phó  èc, C«n    Qu   §¶o,Cam     Ranh,.. . ­ Giai®o¹n     1999    ­ 2000  µ  n   v ®Õ 2010  ë   éng  µ  ©y  ùng  µn  Ön  mr vx d ho thi tr¹m CES/LES    µnh  è  å   Ý     taith ph H Ch Minh  (hoÆc    H¶i Phßng);t¨ngcêng  Õt    thi   bÞ      u îng th«ng    ®Ó t¨ngl l   tinth«ng qua;bæ     sung    ¬ng  c¸c ph thøc th«ng    íi   tinm   ®Ó  kh«ng  ätl l ng theo yªu cÇu. l  u î      e) Vèn  u  :   ®Ç t ­ Tæng  èn  u      o¹n    v ®Ç tgiai® 1996    ­ 2000  ù  Õn  d ki kho¶ng  412.595  iÖu tr   ®ång, trong ®ã:  ©y  ùng      x d 30.780  iÖu ®ång; thiÕtbÞ   tr       c«ng nghÖ  381.815  tr Öu®ång  ¬ng  ¬ng  i  (t ® 34.683.000 USD).   ­Chi phÝ  Ën  µnh  µng     vh h n¨m  ù  Õn  d ki kho¶ng  11.500  iÖu®ång. tr   f)Ph¬ng    thøc thùc hiÖn:     ­Côc  µng    ÖtNam   µchñ  u  ,   H h¶iVi   l  ®Ç t ­Nguån  èn:Ng ©n    v  s¸ch Nhµ   íccÊp    n  theo kÕ   ¹ch hµng    ho   n¨m. ­ Giao  é     B Giao  th«ng  Ën    v t¶ichØ   o  ôc  µng    Öt Nam   ®¹ c H h¶i Vi   nghiªn   cøu  ×nh c¸cc¬  Õ   Ých  îp vµ  ùc©n  i m ét  Çn  èn  Çu . tr     ch th h   t  ®è   ph v d t ­ Giao  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   èihîp víic¸c c¬    B K ho v§ t ph         quan  ªnquan  ×m    li   t c¸c nguån  èn  Ých  îp    ùc  Ön  v th h ®Ó th hi Quy  ¹ch  Ö   èng    i  ho h th c¸c ®µ th«ng    tin Duyªn  H¶i. §i Ò u 2. Trªn  ¬  ë  c s quy  ¹ch  îc phª  Öt,Bé   ho ®  duy   Giao th«ng  Ën    v t¶i chØ  o  ôc  µng    Öt Nam   èihîp víi   é, ®Þa  ¬ng  ã  ªnquan  ®¹ C H h¶iVi   ph       B   c¸c ph c li   ®Ó   Õn hµnh  Ëp  µ  Èm  nh  õng  ù    µ  Ëp kÕ   ¹ch thùc hiÖn  ù    ti   l v th ®Þ t d ¸n v l   ho     d ¸n theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc   ®Þ hi h c Nh n
  3. 3 §i Ò u 3.  é   ëng    é:  Õ   ¹ch  µ  Çu , X ©y  ùng, Giao  B tr c¸c B K ho v§ t  d   th«ng  vËn  ,Tµi chÝnh, Th¬ng  ¹i,Khoa  äc, C«ng  t¶i      m  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Quèc  tr   phßng; Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  u  iÖn, Tæng   ôc  ëng  c B®   c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Chñ   Þch  û     ®è Ng h Nh n   t U ban  ©n   ©n     nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ã  ªnquan, Côc  ëng  ôc  µng    Öt Nam,  Þu    ph c li     tr C H h¶iVi   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản