Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
59
lượt xem
9
download

Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 320: 2004 "Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 27/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QuyÕt ®Þnh   cña bé trëng Bé X©y dùng sè 27/2004/q®­bxd  ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ  viÖc ban hµnh TCXDVN 320: 2004  “B∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”   bé trëng Bé X©y dùng ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  36/2003/N§­CP ngµy 4/4/2003 cña   ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu   tæ chøc cña Bé X©y dùng. ­ XÐt  ®Ò   nghÞ   cña Vô  trëng Vô  Khoa häc C«ng nghÖ  vµ   Gi¸m ®èc C«ng ty t vÊn x©y dùng  c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ ViÖt   Nam t¹i c«ng v¨n sè 1097/VCC­KHCN ngµy 18/8/2004. quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn   x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 320: 2004 "B∙i ch«n lÊp chÊt th¶i   nguy h¹i ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. §iÒu 2. QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ   ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3.  C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô  trëng Vô  Khoa  häc  C«ng nghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty t vÊn x©y dùng c«ng nghiÖp  vµ   ®«   thÞ   ViÖt   Nam   vµ   Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   cã   liªn   quan  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy. B∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Hazardous solid waste landfills ­ Design standard 1. Ph¹m vi ¸p dông: Tiªu chuÈn nµy ¸p dông  ®Ó  thiÕt kÕ, x©y dùng míi b∙i  ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, c¶i t¹o hoÆc thiÕt kÕ  míi c¸c   « ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i trong c¸c b∙i ch«n lÊp chÊt   th¶i. Danh môc chÊt th¶i  ®îc phÐp ch«n lÊp nªu trong phô  lôc  1 cña tiªu chuÈn nµy. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn:
 2. •  TCXD   51:1984:   Tho¸t   níc   ­   M¹ng   líi   bªn   ngoµi   c«ng  tr×nh ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ •  TCXD 33:1985: CÊp níc ­ M¹ng líi bªn ngoµi vµ  c«ng  tr×nh ­ Tiªu chuÈn thiÕt kÕ •  TCXDVN  261:2001:  B∙i ch«n  lÊp  chÊt th¶i  r¾n  ­  Tiªu   chuÈn thiÕt kÕ • TCVN 5938:1995: ChÊt lîng kh«ng khÝ  ­ Nång  ®é  tèi  ®a  cho phÐp cña mét sè chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ xung quanh •  TCVN   5945:1995:   Níc   th¶i   c«ng   nghiÖp   ­   Tiªu   chuÈn  th¶i •  TCVN 6696:2000: ChÊt th¶i r¾n ­ B∙i ch«n lÊp hîp vÖ  sinh ­ Yªu cÇu chung vÒ b¶o vÖ m«i trêng • TCVN 6706:2000: ChÊt th¶i nguy h¹i ­ Ph©n lo¹i •  TCVN 6707:2000:   ChÊt th¶i  nguy  h¹i ­ DÊu  hiÖu  c¶nh   b¸o •  TCVN 6980:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng   nghiÖp   th¶i   vµo   níc   s«ng   dïng   cho   môc   ®Ých   cÊp   níc  sinh ho¹t •  TCVN 6981:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng nghiÖp th¶i vµo níc hå  dïng cho môc  ®Ých cÊp níc sinh  ho¹t •  TCVN 6982:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng   nghiÖp   th¶i   vµo   vùc   níc   s«ng   dïng   cho   môc   ®Ých   thÓ  thao vµ gi¶i trÝ díi níc •  TCVN 6983:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc hå  dïng cho môc  ®Ých thÓ  thao   vµ gi¶i trÝ díi níc •  TCVN 6984:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng nghiÖp th¶i vµo vùc níc s«ng dïng cho môc  ®Ých b¶o vÖ  thuû sinh •  TCVN 6985:2001: ChÊt lîng níc ­ Tiªu chuÈn níc th¶i  c«ng nghiÖp th¶i vµo níc hå  dïng cho môc  ®Ých b¶o vÖ  thuû   sinh 3. Quy ®Þnh chung: 3.1. Quy m« b∙i ch«n lÊp: Quy   m«   b∙i   ch«n   lÊp   chÊt   th¶i   nguy   h¹i   ®îc   quy   ®Þnh  trong b¶ng 1: B¶ng 1: Ph©n lo¹i quy m« b∙i ch«n lÊp theo diÖn tÝch
 3. TT Lo¹i b∙i DiÖn tÝch (ha) 1 Nhá
 4. H×nh 1 ­ Tæng mÆt b»ng b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i zzzz 4 5 1c 1a 3e 3c 3 2 1b 1c 3d 3a 3b 4 G hichó   3b N hµ    nghØc«ng  ©n nh 1a ¤   ch«n Êp  Êtt   ã Ý ®éc l ch  h¶ic tnh  3c Tr m   ©n  ¹ c xe 1b ¤   ch«n Êp  Êtt   ã Ý dÔ  m ßn l ch  h¶ic tnh  ¨n  3d N hµ    ®Ó xe 1c ¤   ch«n Êp  Êtt   ã Ý dÔ  l ch  h¶ic tnh  ch¸y,næ   2 K hu  ö ý  ­ íc ¸c 3e CÇu öa  r xe x ln r 4 H µng µo,c©y  r   xanh 3 K hu  ô r ph tî 3a N hµ  d­ ìng    ¸y,nhµ  5 K hu i n  ö ý tÒ x l b¶o  xe,m   kho 4.3. Xung quanh b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i  cã  vïng  ®Öm  ®ãng vai trß lµ  mµn ch¾n tÇm nh×n vµ  c¸ch ly,  ®ång thêi còng  ®ãng vai trß lµ   ®êng biªn an toµn trong tr­ êng hîp cã  sù  cè  rß rØ chÊt th¶i. Trong vïng  ®Öm trång c©y   hoÆc gê  ch¾n, b¶o  ®¶m kh¶ n¨ng ng¨n c¸ch b∙i ch«n lÊp víi   bªn ngoµi. ChiÒu réng nhá  nhÊt cña d¶i c©y xanh c¸ch ly lµ   10 m. Chó   thÝch:   C©y   xanh   trong   khu   vùc   b∙i   ch«n   lÊp   tèt   nhÊt nªn chän c©y xanh l¸ kim, cã t¸n réng, xanh quanh n¨m.   Kh«ng trång c¸c lo¹i c©y ¨n qu¶, c©y cã dÇu, l¸ rông nhiÒu,   dÔ g©y ch¸y b∙i vµo mïa kh«. 4.4. B∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i ph¶i cã  hÖ  thèng  hµng   rµo   b¶o   vÖ   ®Ó   ng¨n   c¶n   sù   x©m   nhËp   cña   nh÷ng   ng êi  kh«ng cã nhiÖm vô, gia sóc, ®éng vËt vµo trong b∙i ch«n lÊp   chÊt th¶i nguy h¹i. Hµng rµo cÇn cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c nh  t­ êng g¹ch, rµo thÐp, d©y thÐp gai.
 5. 4.5.   Kho¶ng   c¸ch   tõ   b∙i   ch«n   lÊp   chÊt   th¶i   nguy   h¹i   tíi c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 2: B¶ng 2 – Kho¶ng c¸ch thÝch hîp khi lùa chän b∙i ch«n lÊp Kho¶ng c¸ch tíi b∙i ch«n lÊp  (m) §èi tîng cÇn §Æc ®iÓm vµ quy m«  c¸ch ly c¸c c«ng tr×nh B∙i ch«n  B∙i ch«n  B∙i ch«n  lÊp nhá lÊp võa lÊp lín §« thÞ C¸c   thµnh   phè,   thÞ  ≥ 10.000 ≥ 15.000 ≥ 5.000 x∙  S©n   bay,   c¸c   khu  c«ng   nghiÖp,   h¶i  ≥ 3.000 ≥ 5.000 ≥ 10.000 c¶ng Quy m« nhá ®Õn lín ThÞ trÊn, thÞ tø,  ≥  15 hé: côm d©n c  ë   ®ång  ­   Cuèi   híng   giã  ≥ 3.000 b»ng vµ trung du chÝnh ≥ 500 ­ C¸c híng kh¸c ≥ 5.000 ­   Theo   híng   dßng  ch¶y Côm   d©n   c  miÒn  ≥   15   hé,   cïng   khe  nói ≥ 3.000 ≥ 5.000 ≥ 5.000 nói  (cã   dßng   ch¶y  xuèng) C«ng   tr×nh   khai  CS 
 6. B¶ng 3: C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trong b∙i ch«n lÊp Lo¹i b∙i ch«n lÊp BCL lín BCL võa BCL nhá H¹ng môc Khu tiÒn xö lý Khu ph©n lo¹i chÊt th¶i x x x Khu xö lý ®ãng b¸nh vµ lµm kh« x x x Khu æn ®Þnh hãa x x x Khu ch«n lÊp ¤ ch«n lÊp x x x HÖ thèng thu gom níc r¸c x x x HÖ   thèng   thu   gom   vµ   xö   lý   khÝ  x x x r¸c HÖ thèng tho¸t vµ ng¨n níc ma x x x HÖ thèng quan tr¾c níc ngÇm x x x §êng néi bé x x x Hµng rµo vµ c©y xanh x x x B∙i   hoÆc   kho   chøa   chÊt   phñ   bÒ  x x x mÆt Khu xö lý níc r¸c Tr¹m b¬m níc r¸c x* x* x* C«ng tr×nh xö lý níc r¸c x x x Hå tr¾c nghiÖm x x x ¤ chøa bïn x x x Khu phô trî Nhµ ®iÒu hµnh x x x Nhµ ¨n ca x x Khu vÖ sinh vµ t¾m x x x Tr¹m ph©n tÝch x x x Tr¹m c©n  x x x Nhµ ®Ó xe x x x Tr¹m röa xe x x x Xëng c¬ ®iÖn x x x Kho  x x x HÖ   thèng   cÊp,   tho¸t   níc,   cÊp  x x x ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c Chó thÝch:  x ­ H¹ng môc c«ng tr×nh b¾t buéc ph¶i cã. x* ­ Tr¹m b¬m níc r¸c kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã nÕu ®Þa   h×nh cho phÐp níc r¸c tõ  hÖ  thèng thu gom tù  ch¶y vµo c¸c   c«ng tr×nh xö lý níc r¸c. 5.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 5.2.1. Khu tiÒn xö lý
 7. 5.2.1.1.   Khu   tiÒn   xö   lý   lµ   n¬i   ph©n   lo¹i   chÊt   th¶i  nguy  h¹i  vµ  xö  lý  chÊt  th¶i  nguy  h¹i kh«ng   ® îc  phÐp ch«n  lÊp thµnh chÊt th¶i nguy h¹i  ®îc phÐp ch«n lÊp. Khu tiÒn xö  lý bao gåm: Khu ph©n lo¹i vµ  chøa chÊt th¶i t¹m thêi: Ph¶i  ®Æt  ë  vÞ   trÝ   thuËn   tiÖn   cho   viÖc   ®a   chÊt   th¶i   vµo   «   ch«n   lÊp.  DiÖn tÝch khu ph©n lo¹i vµ chøa chÊt th¶i t¹m thêi  ®îc tÝnh  to¸n   trªn   c¬   së   khèi   lîng   chÊt   th¶i   tiÕp   nhËn   hµng   ngµy,  ®¶m b¶o  ®ñ  kh«ng gian ho¹t  ®éng cho ng êi, ph¬ng tiÖn vµ   ®ñ  søc chøa lîng chÊt th¶i Ýt nhÊt trong 1 ngµy. Khu  ®ãng b¸nh, lµm kh«: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt th¶i  cã tÝnh dÔ l©y nhiÔm, chÊt th¶i cã tÝnh nguy h¹i khi hµm l ­ îng  Èm cao, cã  thÓ  chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vµ  gi¶m   bít tÝnh nguy h¹i khi ë tr¹ng th¸i kh«. Khu æn  ®Þnh ho¸ chÊt th¶i: ¸p dông cho c¸c lo¹i chÊt  th¶i nguy h¹i cã thÓ chuyÓn sang tr¹ng th¸i bÒn v÷ng vµ hÕt   tÝnh nguy h¹i sau khi kÕt hîp víi 1 hoÆc mét sè  ho¸ chÊt  nhÊt ®Þnh. DiÖn tÝch khu tiÒn xö  lý  kho¶ng 5 ­ 10% diÖn tÝch khu   ch«n lÊp. 5.2.1.2. NÒn khu tiÒn xö lý  ph¶i  ®îc  ®Çm nÐn chÆt, b¶o  ®¶m  kh¶ n¨ng  chÞu  t¶i vµ   ®îc cøng  ho¸ b»ng  bª t«ng  chèng  thÊm. 5.2.1.3. Khu tiÒn xö  lý  ph¶i  ®îc l¾p  ®Æt m¸i che,  ®¶m  b¶o tr¸nh sù  x©m nhËp cña níc ma vµ  sù  thÊt tho¸t chÊt g©y   « nhiÔm trong qu¸ tr×nh xö lý tríc khi ch«n lÊp. 5.2.1.4. Khu tiÒn xö  lý  cÇn cã  hÖ  thèng r∙nh ng¨n níc  mÆt vµ  r∙nh thu gom níc r¸c. R∙nh ng¨n níc mÆt  ®îc bè  trÝ  thµnh   vßng   khÐp   kÝn   xung   quanh   khu   tiÒn   xö   lý   nh»m   ng¨n  ngõa níc ma x©m nhËp vµo r¸c th¶i, lµm ph¸t sinh níc r¸c.  R∙nh thu gom níc r¸c bè  trÝ  thµnh mét m¹ng líi chung, xung  quanh c¸c khu vùc chøa r¸c t¹m thêi, c¸c khu vùc ph¸t sinh   nhiÒu níc r¸c ®Ó thu gom. 5.2.1.5. Khu chøa chÊt th¶i t¹m thêi  ®îc chia ra thµnh  c¸c khu riªng biÖt  ®Ó  chøa riªng tõng lo¹i chÊt th¶i, phï  hîp víi viÖc xö lý sau nµy. 5.2.2. Khu ch«n lÊp 5.2.2.1.   B∙i   ch«n   lÊp   ®îc   chia   thµnh   c¸c   «   ch«n   lÊp  nh  b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng thêng. Mçi « ch«n lÊp  ®îc  thiÕt kÕ  phï  hîp víi 1 lo¹i chÊt th¶i nhÊt  ®Þnh vµ   ®îc sö  dông ®Ó ch«n lÊp chÊt th¶i ®ã. DiÖn tÝch « ch«n lÊp ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 4: B¶ng 4: DiÖn tÝch « ch«n lÊp
 8. Khèi lîng chÊt th¶i tiÕp nhËn  DiÖn tÝch « ch«n lÊp (m2) (tÊn/ngµy) (1) (2) ≤  10 300­500 >10 ­ 20 >500­1.000 >20 ­ 50 >1.000­2.000 >50 ­ 100 >2.000 ­ 3.500 > 100 >3.500 – 5.000 5.2.2.2. Trong khu ch«n lÊp, nªn thiÕt kÕ  c¸c m¸i che   di  ®éng, cã  thÓ  trît trªn c¸c  ®êng ray  ®Ó  h¹n chÕ  lîng níc  ma x©m nhËp vµo c¸c « ch«n lÊp  ®ang ho¹t  ®éng. §é  cao cña  m¸i che cã  thÓ  thay  ®æi  ®îc  ®Ó  phï  hîp víi  ®é  cao vËn hµnh  cña « ch«n lÊp. M¸i che nªn chän c¸c lo¹i vËt liÖu rΠnh ng cã kh¶ n¨ng  che ma. Khi vËn hµnh b∙i ch«n lÊp, m¸i che ph¶i b¶o ®¶m che   kÝn toµn bé khu vùc ®æ chÊt th¶i, kh«ng cho n íc ma tiÕp xóc  trùc tiÕp víi chÊt th¶i nguy h¹i. 5.2.2.3.KÕt cÊu thµnh,  ®¸y vµ  v¸ch ng¨n c¸c « ch«n lÊp  ®îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.4.HÖ thèng chèng thÊm níc r¸c: ­ ThiÕt kÕ  hÖ  thèng chèng thÊm níc r¸c tuú  thuéc vµo  ®iÒu   kiÖn   cô   thÓ   cña   tõng   b∙i   vµ   tÝnh   chÊt   cña   c¸c   lo¹i   chÊt th¶i nguy h¹i sÏ ®îc ch«n lÊp. +   §èi víi b∙i («) ch«n lÊp c¸c chÊt th¶i cã  tÝnh dÔ  ch¸y, dÔ  næ: sö  dông hÖ  thèng líp lãt  ®¸y vµ  thµnh t ¬ng tù  nh b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i th«ng thêng (TCXDVN 261:2001). +     §èi   víi   b∙i   («)   ch«n   lÊp   c¸c   chÊt   th¶i   cã     tÝnh   ®éc,  c¸c  chÊt th¶i  cã  tÝnh  ¨n mßn:  ph¶i  sö  dông  hÖ  thèng   líp lãt ®¸y vµ thµnh kÐp. CÊu t¹o hÖ thèng líp lãt ®¸y vµ thµnh kÐp gåm: . Líp 1: Líp thu níc r¸c thø nhÊt. . Líp 2: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø nhÊt. . Líp 3: Líp thu níc r¸c thø hai. . Líp 4: Líp vËt liÖu chèng thÊm thø hai. . Líp 5: Líp ®Êt nÒn ®Çm chÆt. MÆt   c¾t   ngang   ®iÓn   h×nh   cña   hÖ   thèng   líp   lãt   ®¸y   vµ  thµnh kÐp nh h×nh 1.
 9. Líp  Êtt   ch  h¶ich«n Êp l TÇng hu  ­ íc ¸c hø  tn rt1 Líp  èng hÊm  hø  ch t t1 TÇng hu  ­ íc ¸c hø  tn rt2 Líp  èng hÊm  hø  ch t t2 Líp  tnÒn  m   ®Ê   ®Ç chÆt è ng hu    ­ íc ¸c t gom n r 1% 1% 3% 3% 1% 1% 3% 3% è ng hu    ­ íc ¸c t gom n r 1000  m m 1000  m m H×nh 1 ­ MÆt c¾t ngang ®iÓn h×nh ®¸y b∙i ch«n lÊp ­ VËt liÖu lãt  ®îc sö  dông trong hÖ  thèng chèng thÊm  ph¶i ®¶m b¶o ®îc ®é bÒn v÷ng, chÞu ®îc c¸c t¸c ®éng ho¸ häc  cña chÊt th¶i vµ chèng ®îc sù rß rØ cña chÊt th¶i trong mäi   ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ  trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, vËn  hµnh, ®ãng b∙i vµ hËu ®ãng b∙i. VËt liÖu chèng thÊm cã thÓ lùa chän c¸c lo¹i sau: ­ §Êt sÐt: Líp  ®Êt sÐt cã   ®Æc tÝnh hÖ  sè  thÊm K  ≤  10­7  cm/s, ®îc ®Çm nÐn chÆt, bÒ dµy ≥  60 cm. ­ Mµng HDPE (High Density Polyethylen) chiÒu dµy   ≥   2  mm. ­ Nhùa tæng hîp PVC chiÒu dµy ≥  2 mm. ­ Cao su butila chiÒu dµy ≥  2 mm. ­ Cao su tæng hîp Neopren chiÒu dµy ≥  2 mm. Khi xem xÐt lùa chän vËt liÖu cÇn nghiªn cøu, xem  xÐt   cô thÓ c¸c vÊn ®Ò sau ®Ó lùa chän vËt liÖu thÝch hîp: ­ Sù  t¬ng thÝch vÒ  mÆt ho¸ häc víi lo¹i chÊt th¶i sÏ  ®îc ch«n lÊp vµ níc rß rØ cã thÓ ph¸t sinh. ­ §é bÒn, tr¬ ®èi víi c¸c yÕu tè khÝ hËu thêi tiÕt. ­ Søc chÞu ®ùng sù ph¸ huû vËt lý. ­ §é bÒn chèng l¹i c¸c ®éng vËt gÆm nhÊm vµ vi trïng. ­ Kh¶ n¨ng gi÷ ®îc c¸c tÝnh chÊt mong muèn  ë mäi nhiÖt   ®é.
 10. ­  KiÓm so¸t,  ®¶m b¶o vÒ  chÊt lîng c¶ trong giai  ®o¹n  chÕ t¹o vµ khi ®Æt vµo « ch«n lÊp. ­ T×nh tr¹ng ho¹t ®éng vµ tuæi thä. 5.2.2.5. HÖ thèng thu gom níc r¸c: ­   Mçi   «   ch«n   lÊp   ph¶i   cã   hÖ   thèng   thu   gom   níc   r¸c  riªng. +  Víi c¸c b∙i ch«n lÊp cã líp lãt ®¬n: mçi « ch«n lÊp  chØ cã mét hÖ thèng thu gom níc r¸c. +  Víi c¸c b∙i ch«n lÊp cã líp lãt kÐp, mçi « ch«n lÊp  cã hai hÖ thèng thu gom níc r¸c, gåm c¸c líp sau: ­ TÇng thu níc r¸c thø nhÊt ­ HÖ thèng èng thu gom  níc r¸c thø nhÊt ­ Líp chèng thÊm thø nhÊt ­ TÇng thu níc thø 2 ­ HÖ thèng èng thu gom níc r¸c thø 2 ­ Líp chèng thÊm thø hai Líp  Êtt   ch  h¶ich«n Êp l TÇng hu  ­ íc ¸c hø  tn rt1 è ng hu    ­ íc ¸c hø  t gom n rt1 Líp  èng hÊm  hø  ch t t1 TÇng hu  ­ íc ¸c hø  tn rt2 è ng hu    ­ íc ¸c hø  t gom n rt2 Líp  èng hÊm  hø  ch t t2 Líp  tnÒn  m   ®Ê   ®Ç chÆt H è ¾ng l H è ¾ng l 180­200 H×nh 2­ MÆt c¾t ngang hm  thèng thu gom níc r¸c Ö
 11. TÇng thu gom níc r¸c ph¶i cã  chiÒu dµy  Ýt nhÊt 30 cm  víi nh÷ng ®Æc tÝnh sau: ­ Cã Ýt nhÊt 5% khèi lîng h¹t cã kÝch thíc ≤  0,075 mm. ­ Cã hÖ sè thÊm K ≤   10­2 cm/s. ­ Cµng gÇn  èng thu, dÉn níc kÝch thíc h¹t cµng lín  ®Ó  ng¨n  sù  dÞch  chuyÓn  cña  c¸c h¹t  qu¸ mÞn  g©y t¾c  hÖ  thèng   thu gom vµ vÉn ®¶m b¶o níc tù ch¶y xuèng hÖ thèng thu gom. ­ HÖ  thèng  èng thu gom níc r¸c cña mçi « ch«n lÊp  ®îc  thiÕt kÕ víi yªu cÇu sau: ­ Cã  1 hoÆc nhiÒu tuyÕn chÝnh ch¹y däc theo híng dèc  cña « ch«n lÊp. C¸c tuyÕn nh¸nh dÉn níc r¸c vÒ tuyÕn chÝnh.  TuyÕn chÝnh dÉn níc r¸c vÒ hè thu ®Ó b¬m hoÆc dÉn th¼ng vµo   c«ng tr×nh xö  lý  níc r¸c. S¬   ®å  bè  trÝ   èng thu gom nh h×nh  3. ­ Trªn mçi tuyÕn  èng, cø 180­200 m l¹i cã 1 hè l¾ng ®Ó  phßng   tr¸nh   sù   t¾c   nghÏn   èng.   Hè   l¾ng   thêng   ®îc   x©y   b»ng  g¹ch,   cã   kÕt   cÊu   chèng   thÊm.   KÝch   thíc   hè   l¾ng   800mm   x  800mm x 800 mm. S¬   ®å  bè  trÝ  hè  l¾ng xem h×nh (2) vµ  (3).   èng thu gom níc r¸c cã mÆt phÝa trong nh½n, ®êng kÝnh kh«ng  nhá  h¬n 150 mm.  èng  ®îc  ®ôc lç  víi  ®êng kÝnh tõ  10­20 mm  trªn suèt chiÒu dµi  èng víi tû  lÖ  lç  rçng chiÕm tõ  10­15%   diÖn tÝch bÒ mÆt èng. 60° 60° 60­ m 60­ m 60­ m 60­ m 70  60° 60° H è ¾ng l 60° H è ¾ng l 70  60° 60° 180­ m 200  70  60° 60° 70  H è ¾ng l 60° 60° H è ¾ng l 60° Tíihè hu  ­ íc ¸c r Tíihè hu  ­ íc ¸c r  tn  tn
 12. H×nh 3 ­ S¬ ®å bè trÝ èng thu gom níc r¸c ­ §êng  èng thu gom níc r¸c cÇn  ®¶m b¶o  ®é  bÒn ho¸ häc  vµ c¬ häc trong suèt thêi gian vËn hµnh b∙i ch«n lÊp. ­ §é  dèc cña mçi tuyÕn  èng tuú  thuéc vµo  ®Þa h×nh  ®¸y   « ch«n lÊp nhng kh«ng nhá  h¬n 2%  ®èi víi tuyÕn nh¸nh vµ  1%   ®èi víi tuyÕn chÝnh. Hè thu níc r¸c: ­  Trong  c¸c  «  ch«n  lÊp  ph¶i  thiÕt  kÕ   c¸c  hè  thu  níc  r¸c ®Ò phßng níc r¸c tõ hÖ thèng thu gom níc r¸c kh«ng hoÆc  khã tù ch¶y vµo c¸c c«ng tr×nh xö lý níc r¸c. ­ Sè  lîng, chiÒu s©u hè  thu phô  thuéc vµo l u lîng níc  r¸c. ­ Hè  thu níc r¸c ph¶i cã  kÕt cÊu v÷ng ch¾c, cã  thÓ  sö  dông l©u dµi ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chèng thÊm n íc  r¸c. HÖ  thèng   èng  thu  gom  níc  r¸c  cña  mçi  « ch«n  lÊp   ®îc  thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. 5.2.2.6. HÖ thèng thu khÝ r¸c: HÖ thèng thu gom khÝ ph¶i ®îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng hîp  lý   ®¶m b¶o thu håi khÝ  r¸c mµ  kh«ng ¶nh hëng tíi cÊu tróc  cña líp phñ vµ b∙i ch«n lÊp. §èi víi b∙i ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, kh«ng  ®îc cho  tho¸t  t¸n  khÝ  t¹i  chç  mµ   b¾t buéc  ph¶i  thiÕt  kÕ  hÖ  thèng   thu khÝ  r¸c. HÖ  thèng thu khÝ  r¸c bao gåm: C¸c  èng thu khÝ   r¸c, èng dÉn khÝ r¸c, khu xö lý khÝ r¸c. C¸c   èng   thu   gom   khÝ   r¸c   ®îc   l¾p   ®Æt   trong   qu¸   tr×nh  vËn  hµnh,  nèi ghÐp,  n©ng  dÇn  ®é  cao theo   ®é  cao  vËn hµnh   b∙i. §o¹n  èng nèi ghÐp ph¶i  ®îc hµn g¾n cÈn thËn. PhÇn  èng  n»m trong líp  ®Êt phñ  bÒ  mÆt b∙i ch«n lÊp vµ  phÇn nh« cao  trªn   mÆt   b∙i   ch«n   lÊp   ph¶i   sö   dông   vËt   liÖu   kh«ng   ch¸y,  chÞu  ®îc c¸c t¸c  ®éng c¬  häc vµ  ho¸ häc.  CÊu t¹o, c¸ch bè  trÝ,   mËt   ®é   èng   thu   khÝ   r¸c   theo   tiªu   chuÈn   TCXDVN  261:2001. HÖ   thèng   èng   dÉn   khÝ   r¸c   gåm     c¸c   èng   chÝnh   vµ   èng  nh¸nh.  èng nh¸nh nèi tõ   èng thu khÝ  r¸c tíi  èng chÝnh.   èng  chÝnh dÉn khÝ r¸c tõ c¸c èng nh¸nh vÒ khu xö lý khÝ r¸c. Tuú  thuéc vµo tÝnh chÊt vµ  lîng khÝ  r¸c ph¸t sinh mµ  ¸p dông ph¬ng ph¸p xö lý ®èt hay hÊp thô ho¸ häc. Tr êng hîp  nång  ®é  khÝ  hydrocacbua cao cã  thÓ  sö  dông ph ¬ng ph¸p  ®èt.  Trong c¸c trêng hîp kh¸c, cÇn cã nghiªn cøu cô thÓ vÒ thµnh   phÇn  khÝ   r¸c  ®Ó  lùa  chän  thiÕt  bÞ  xö  lý  thÝch  hîp.  Trong  
 13. trêng   hîp   xö   lý   b»ng   ph¬ng   ph¸p   ®èt,   cÇn   ¸p   dông   nghiªm  ngÆt c¸c biÖn ph¸p an toµn vÒ phßng chèng ch¸y, næ. 5.2.2.7. HÖ thèng tho¸t níc ma: Trong   b∙i   ch«n   lÊp   ph¶i   cã   hÖ   thèng   thu   gom   níc   ma  riªng vµ dÉn vµo c¸c hÖ thèng tho¸t níc ma cña khu vùc. HÖ thèng tho¸t níc ma gåm c¸c m¬ng tho¸t níc ma,  tiÕt  diÖn   m¬ng   ®¶m   b¶o   kh¶   n¨ng   tiªu   tho¸t   níc   lò   víi   cã   tÇn  suÊt 50 n¨m (c¨n cø vµo sè  liÖu thuû  v¨n khu vùc x©y dùng  b∙i ch«n lÊp). §é bÒn v÷ng cña m¬ng ph¶i ®¶m b¶o trong suèt  qu¸ tr×nh vËn hµnh b∙i ch«n lÊp. Chó   thÝch:  ë  nh÷ng   vÞ   trÝ   dßng   ch¶y   m¹nh,   ph¶i   tiÕn   hµnh   kÌ   ®¸,   ®Ò   phßng   níc   ph¸   bê   kªnh,   ch¶y   vµo   b∙i   ch«n   lÊp. §èi víi c¸c « ch«n lÊp cã  kÝch thíc lín h¬n 2.000 m2,  ph¶i  thiÕt  kÕ  hÖ   thèng  tho¸t  níc ma trong  « ch«n  lÊp.  HÖ  thèng  tho¸t  níc  ma trong  « ch«n  lÊp  ®îc thiÕt  kÕ   ®éc  lËp  víi hÖ thèng thu gom níc r¸c. HÖ thèng tho¸t níc ma bao gåm  mét sè  r∙nh hë,  ®Æt song song víi  èng thu gom níc r¸c. HÖ  thèng tho¸t níc ma trong « ch«n lÊp chØ ¸p dông khi ch a cã  chÊt   th¶i.   ChÊt   th¶i   ®æ   tíi   ®©u,   hÖ   thèng   tho¸t   níc   ma  trong « ch«n lÊp sÏ ®îc lÊp tíi ®ã ®Õn ®ã. 5.2.2.8. HÖ thèng giÕng quan tr¾c níc ngÇm: B∙i   ch«n   lÊp   ph¶i   cã   hÖ   thèng   giÕng   quan   tr¾c   níc  ngÇm, nh»m quan tr¾c  ®Þnh kú vµ gi¸m s¸t chÊt lîng níc ngÇm  khu vùc trong giai ®o¹n vËn hµnh vµ giai ®o¹n cÇn kiÓm so¸t   b∙i  ch«n  lÊp sau  khi  ®∙  ®ãng  b∙i.  Sè  l îng,  cÊu t¹o  giÕng  quan tr¾c níc ngÇm theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. Xung quanh giÕng quan tr¾c níc ngÇm ph¶i cã  biÓn b¸o  “GiÕng quan tr¾c níc ngÇm”. 5.2.2.9. HÖ thèng ®êng néi bé: Tuú  theo quy m« b∙i ch«n lÊp vµ  thêi gian sö  dông mµ  thiÕt  kÕ   hÖ  thèng   ®êng néi  bé  lµ   ®êng  t¹m,  ®êng  b¸n vÜnh  cöu hay  ®êng vÜnh cöu. C¸c tuyÕn  ®êng ph¶i  ®îc bè  trÝ  phï  hîp,  ®¶m b¶o c¸c lo¹i xe dÔ  dµng tr¸nh nhau, quay xe... § ­ êng ra vµo b∙i ch«n lÊp ph¶i cã  d¶i c©y xanh c¸ch ly vµ  cã  biÓn b¸o. 5.2.2.10. Hµng rµo vµ c©y xanh: B∙i   ch«n   lÊp   ph¶i   cã   hµng   rµo   b¶o   vÖ,   ®îc   thiÕt   kÕ  theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001. B∙i ch«n lÊp ph¶i ®îc trång c©y xanh,  ®¶m b¶o c¸ch ly,   ch¾n   giã,   bôi   ¶nh   hëng   ®Õn   khu   vùc   xung   quanh,   theo   tiªu  chuÈn TCXDVN 261:2001. C©y xanh trong khu vùc b∙i ch«n lÊp tèt nhÊt nªn chän  c©y xanh l¸ kim, cã  t¸n réng, xanh quanh n¨m. Kh«ng trång 
 14. c¸c lo¹i c©y cã dÇu, c©y rông l¸ vµo mïa kh« vµ c©y ¨n qu¶.  ChiÒu réng cña d¶i c©y xanh c¸ch ly ≥ 10 m. 5.2.2.11. B∙i vµ kho chøa chÊt phñ bÒ mÆt: Tuú  theo   quy  m« vµ  yªu  cÇu  dù  tr÷  cña  tõng  b∙i  ch«n  lÊp mµ  x¸c  ®Þnh kho hay b∙i chøa chÊt phñ. Khèi l îng chÊt  phñ ®îc íc tÝnh b»ng 30% khèi lîng chÊt th¶i ®em ch«n lÊp. NÒn kho, b∙i chøa chÊt phñ   ®îc thiÕt kÕ   ®¶m b¶o chÞu  t¶i cña vËt liÖu vµ  xe ra vµo. Xung quanh kho, b∙i ph¶i cã   têng ch¾n ®Ó vËt liÖu phñ kh«ng v¬ng v∙i ra ngoµi. 5.2.3. Khu xö lý níc r¸c Khu xö  lý  níc r¸c bao gåm: Tr¹m b¬m níc r¸c, c¸c c«ng  tr×nh xö lý níc r¸c, hå tr¾c nghiÖm vµ « chøa bïn. Tr¹m b¬m   níc r¸c, c¸c c«ng tr×nh xö lý níc r¸c, « chøa bïn ®îc thiÕt  kÕ  theo tiªu chuÈn TCXDVN 261:2001 vµ  c¸c tiªu chuÈn hiÖn   hµnh kh¸c. Hå tr¾c nghiÖm lµ hå dïng ®Ó nu«i c¸c ®éng vËt chØ thÞ   nh»m ®¸nh gi¸ ®é ®éc h¹i cña níc r¸c sau khi xö lý. Hå tr¾c  nghiÖm tiÕp nhËn níc r¸c tõ  c«ng tr×nh xö  lý  níc r¸c cuèi  cïng vµ tho¸t níc ra ngoµi b∙i ch«n lÊp. Cã  thÓ  tËn  dông  c¸c  ao,  hå  tù  nhiªn  hay  nh©n   t¹o  cã  s½n lµm hå tr¾c nghiÖm hoÆc thiÕt kÕ x©y dùng míi. Kh«ng  ®îc sö  dông c¸c lo¹i ao, hå  sau  ®©y lµm hå  tr¾c   nghiÖm: ­ Ao, hå sö dông ®Ó cÊp níc cho sinh ho¹t ­ Ao, hå ®ang sö dông ®Ó nu«i trång thuû s¶n ­ Ao, hå  sö  dông cho môc  ®Ých du lÞch, thÓ  thao, vui  ch¬i. ­ Ao, hå cã diÖn tÝch lín h¬n 1000 m2 5.2.4. Khu phô trî Tû  lÖ  diÖn tÝch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phô  trî  trong  b∙i ch«n lÊp chiÕm 15 % tæng diÖn tÝch b∙i ch«n lÊp. VÞ   trÝ,   quy   m«   c¸c   h¹ng   môc   trong   khu   phô   trî   ®îc  thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn TCXDVN 261: 2001. HÖ thèng cÊp níc: Cã thÓ thiÕt kÕ cÊp níc t¹i chç hoÆc  tõ  m¹ng líi cÊp níc chung cña khu vùc. Trong trêng hîp cÊp  níc tõ  nguån t¹i chç, nªn sö  dông níc ngÇm tõ  lç  khoan vµ  ph¶i   cã   hÖ   thèng   xö   lý   ®¹t   tiªu   chuÈn   cÊp   n íc   cho   sinh  ho¹t. Níc cho s¶n xuÊt (röa xe, tíi  ®êng, tíi c©y...)  ®îc  thiÕt kÕ  lÊy tõ  kªnh tho¸t níc ma hoÆc hå  chøa. Kh«ng dïng  níc cÊp cho sinh ho¹t  ®Ó  vÖ  sinh xe, m¸y. M¹ng l íi cÊp níc  ®îc thiÕt kÕ  theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh (TCXD 33:1995,   TCVN 4513:1988).
 15. HÖ   thèng   cÊp   ®iÖn   ®îc   thiÕt   kÕ   theo   c¸c   tiªu   chuÈn  cung cÊp  ®iÖn hiÖn hµnh (TCVN 3743:1983, TCXD 95:1983, TCXD  25:1991, TCXD 27:1991). Chó thÝch: Nh÷ng   khu   vùc   ®Þa   ®iÓm   b∙i   ch«n  lÊp  cha  cã   ®iÖn  líi   th×   ®îc trang bÞ  m¸y ph¸t  ®iÖn  ®Ó  phôc vô  c¸c nhu cÇu vÒ   ®iÖn cña b∙i ch«n lÊp. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng t¹i b∙i ch«n lÊp  ®îc thiÕt kÕ  chèng sÐt theo tiªu chuÈn TCXD 46­1984. Phô lôc 1 Danh môc c¸c chÊt th¶i nguy h¹i ®îc phÐp ch«n lÊp M∙ sè M∙ sè Basel M« t¶ chÊt th¶i Giíi h¹n A[1170] ¾c quy th¶i, pin th¶i Trõ c¸c lo¹i b¶o ®¶m  nh÷ng   ®Æc   tÝnh   nhÊt  ®Þnh  ®Ó  coi lµ  chÊt  th¶i   kh«ng   nguy   h¹i  (theo   TCVN  6705:2000) A[1180] ThiÕt   bÞ   hay   chi   tiÕt  ®iÖn,   ®iÖn   tö   th¶i   chøa  nh÷ng bé  phËn nh  pin,  ¾c  quy   thuéc   TCVN6706:2000,  c«ng t¾c thuû  ng©n, thuû  tinh   tõ   ®Ìn   cat«t   vµ  thuû  tinh ho¹t ho¸ kh¸c,  tô   ®iÖn   cã   PCB   hoÆc   lÉn  víi   c¸c   chÊt   th¶i   nguy  h¹i   kh¸c   cã   nång   ®é   thÓ  hiÖn   tÝnh   chÊt   ®Æc   trng  nªu   trong   phô   lôc   III  (1), (2) C«ng íc Basel A[2010] ChÊt   th¶i   thuû   tinh   tõ  ®Ìn   cat«t   vµ   thuû   tinh  ho¹t ho¸ kh¸c A[2050] Ami¨ng th¶i (bôi vµ sîi) A[3030] C¸c   chÊt   th¶i   cã   chøa  cÊu   t¹o   tõ   ch×   hoÆc   bÞ  lÉn   víi     c¸c   hîp   chÊt  chèng kÝch næ trªn c¬  së  ch× A[3050] Y13 C¸c   chÊt   th¶i   tõ   s¶n  Kh«ng   kÓ   c¸c   chÊt  xuÊt,   ®ãng   gãi   vµ   sö  liªn   quan   ®∙   nªu  dông   nhùa,   mñ,   chÊt   ho¸  trong TCVN 6705:2000
 16. M∙ sè M∙ sè Basel M« t¶ chÊt th¶i Giíi h¹n dÎo,   keo   vµ   chÊt   kÕt  dÝnh A[3190] Y11 CÆn nhùa th¶i tõ  c¸c qu¸  Kh«ng   kÓ   bª   t«ng  tr×nh tinh chÕ, chng cÊt  nhùa vµ   xö   lý   nhiÖt   ph©n   c¸c  vËt liÖu h÷u c¬ A[4060] Y9 Nhò   t¬ng   vµ   hçn   hîp  dÇu  /níc  vµ  hydrocacbon/ níc th¶i A[4080] Y15 ChÊt th¶i cã tÝnh næ A[4100] C¸c   chÊt   th¶i   tõ   c¸c  Kh«ng   kÓ   c¸c   chÊt  thiÕt   bÞ   kiÓm   so¸t   «  n»m   trong   TCVN  nhiÔm   c«ng   nghiÖp   dïng  6705:2000 ®Ó  lµm s¹ch c¸c lo¹i khÝ  th¶i c«ng nghiÖp A[4160] Than ho¹t tÝnh  ®∙ qua sö  Kh«ng   kÓ   than   ho¹t  dông tÝnh   dïng   tõ   qu¸  tr×nh xö lý níc uèng  vµ   c¸c   qu¸   tr×nh  c«ng   nghiÖp   thùc  phÈm   vµ   s¶n   xuÊt  vitamin
Đồng bộ tài khoản