Quyết định 2764/2000/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 2764/2000/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2764/2000/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về quản lý và giám sát hoạt động tàu khách tốc độ cao trên đường thuỷ nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2764/2000/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2764/2000/Q -BGTVT Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 2764/2000/Q -GTVT NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT HO T NG TÀU KHÁCH T C CAO TRÊN Ư NG THU N I NA Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a; Căn c i u 21 Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông; Căn c ngh c a các ông V trư ng V Pháp ch - v n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam. QUY T NNH i u 1. Nay ban hành "Quy nh v qu n lý và giám sát ho t ng tàu khách t c cao trên ư ng thu n i a". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3: Các ông Chánh văn phòng B , V trư ng V pháp ch v n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký) QUY NNH QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT HO T NG KHÁCH T C CAO TRÊN Ư NG THU N I NA
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2764/2000/Q - BGTVT ngày 21 tháng 9 năm 2000 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: 1. B n quy nh này áp d ng i v i tàu thu v n chuy n hành khách t c cao c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ưa vào ho t ng trên các tuy t ư ng th y n i a cũng như tuy n ư ng thu liên v n qu c t gi a Vi t Nam v i các nư c trong khu v c, tr trư ng h p các i u ư c qu c t ã ư c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tham gia ký k t có quy nh khác; 2. Tàu thu v n chuy n hành khách có t c thi t k t 30 Km/h tr lên, ư c nh p t nư c ngoài ho c s n xu t trong nư c, ư c g i là tàu thu ch khách có t c cao (dư i ây g i là tàu khách t c cao). 3. B n quy nh này không áp d ng i v i các tàu thu t c cao chuyên d ng ph c v cho các m c ích b o v an ninh, qu c phòng. Chương 2 QU N LÝ VÀ GIÁM SÁT HO T NG i u 2. 1. Tàu khách t c cao trư c khi chính th c ưa vào khai thác kinh doanh trên ư ng thu n i a ho c các tuy n ư ng thu liên v n qu c t , ph i qua th i gian ho t ng th nghi m, có s hư ng d n, theo dõi, giám sát c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Th i gian ho t ng th nghi m ư c quy nh như sau: a) i v i tàu khách t c cao ch ng lo i m i, thuy n trư ng chưa n m ư c tính năng k thu t và chưa quen i u khi n, ho c tàu khách t c cao ư c ưa vào khai thác trên m t tuy n m i thì th i gian ho t ng th nghi m t i thi u là 06 tháng. b) i v i nh ng tuy n ã có tàu khách t c cao khai thác, n u ơn v ho c cá nhân khác ưa tàu khách t c cao cùng ch ng lo i vào ho t ng trên tuy n thì th i gian ho t ng th nghi m t i thi u là 03 tháng. 2. Sau th i gian ho t ng th nghi m, ch tàu khách t c cao có văn b n báo cáo k t qu v i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. Căn c vào k t qu ho t ng th nghi m, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xem xét và ra quy t nh: a) ư c phép ho t ng chính th c, n u ho t ng th nghi m t yêu c u; b) Ph i ti p t c ho t ng th nghi m, n u ho t ng th nghi m chưa t yêu c u và th i gian ho t ng th nghi m ti p t i a không vư t qua th i gian quy nh t i m c 1 nêu trên;
  3. i u 3: 1. Tàu khách t c cao ph i ư c cơ quan ăng ki m Vi t Nam ki m tra và c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n thu n i a, m b o khai thác an toàn phù h p v i vùng nư c ho t ng. 2. Tàu khách t c cao ph i có Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n thu n i a do S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) a phương nơi ch phương ti n cư trú c p và các gi y t h p l khác c a phương ti n khi ho t ng trên TN theo các quy nh hi n hành. i u 4: Nh ng lu ng tuy n có tàu khách t c cao ho t ng ph i tăng cư ng công tác m b o an toàn; ngoài các báo hi u hi n có, cơ quan qu n lý giao thông ư ng thu trong ph m vi trách nhi m ph i b sung các báo hi u khác như: h n ch t o sóng, h n ch t c , b ng gi tàu ch y qua... t i nh ng nơi c n thi t trên tuy n m b o an toàn cho các lo i phương ti n ho t ng. i u 5: C ng, b n cho tàu khách t c cao vào, ra ón tr hành khách ph i mb o các i u ki n k thu t theo các quy nh c a C c ư ng sông Vi t Nam. i u 6: Thuy n viên trên tàu khách t c cao ph i có b ng, ch ng ch chuyên môn phù h p, riêng Thuy n trư ng ph i có ch ng ch i u khi n tàu khách t c cao theo quy nh c a C c ư ng sông Vi t Nam. i u 7: 1. Ch tàu khách t c cao ph i l p và th c hi n theo úng bi u ch y tàu ã ăng ký và ư c s phê duy t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n sau ó m i ư c ho t ng. Khi duy t bi u ch y tàu, cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c n quy nh th i gian tàu t i các c ng, b n ón tr hành khách và m b o an toàn cho phương ti n thu khác ang ho t ng t i c ng. 2. Trư ng h p có s thay i bi u ch y tàu ho c ng ng ho t ng v.v..., ch tàu ph i báo cáo cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t bi u ch y tàu, S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính có liên quan bi t và thông báo trư c 07 ngày trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 8: 07 ngày trư c khi ưa tàu vào ho t ng trên tuy n (c th nghi m và chính th c), Ch tàu ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng và l ch trình, th i gian tàu i, n các c ng, b n ón tr hành khách cũng như th i gian tàu hành trình qua các khu v c lu ng ph c t p. i u 9: Khi x y ra s c m t an toàn, nh hư ng t i giao thông chung, ch tàu và ngư i i u khi n tàu ph i thông báo ngay t i chính quy n a phương nơi x y ra tai n n, c nh sát giao thông ư ng thu , cơ quan qu n lý ư ng thu n i a và c ng b n g n nh t cùng ph i h p gi i quy t. i u 10: Trư ng h p ch tàu khách t c cao không ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v m b o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a hi n hành, các i u kho n trong quy nh này ho c gây tai n n giao thông nghiêm tr ng thì cơ quan Nhà
  4. nư c có thNm quy n ra quy t nh ình ch ho t ng c a tàu. Sau khi xác nh rõ nguyên nhân, th c hi n các bi n pháp kh c ph c thì m i xem xét cho phép ho t ng ti p hay không cho ho t ng. i u 11: Ngư i ưa tàu khách t c cao vào khai thác u tiên trên tuy n ư c ưu tiên v s lư ng tàu tham gia ho c s chuy n ch y trong ngày n u có ch tàu khác ưa tàu cùng ch ng lo i (ho c tương ương) vào ho t ng trên tuy n, do S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính các t nh, thành ph cho phép. Chương 3 I U KHO N THI HÀNH i u 12: Vi c qu n lý, giám sát ho t ng tàu khách t c cao trên ư ng thu n i a ư c quy nh cho các cơ quan có thNm quy n như sau: 1. C c ư ng sông Vi t Nam ư c B Giao thông v n t i u quy n th c hi n vi c qu n lý, giám sát và ra quy t nh cho tàu khách t c cao ho t ng trên các tuy n ư ng thu n i a liên v n qu c t , tuy n ư ng thu n i a do Trung ương qu n lý, các tuy n ư ng thu n i a liên t nh; hư ng d n th c hi n, theo dõi, t ng h p báo cáo tình hình ho t ng c a tàu khách t c cao th ng nh t trong toàn qu c. 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính qu n lý, giám sát và ra quy t nh cho tàu khách t c cao ho t ng trên các tuy n ư ng thu n i a do a phương qu n lý và các tuy n ư c C c ư ng sông Vi t Nam giao; theo dõi, nh kỳ 6 tháng t ng h p báo cáo tình hình ho t ng c a tàu khách t c cao trong ph m vi trách nhi m v C c ư ng sông Vi t Nam. i u 13: Các t ch c, cá nhân ph i ch p hành nghiêm ch nh các i u kho n trong quy nh này. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c , s b x ph t vi ph m hành chính; n u vi ph m gây h u qu nghiêm tr ng s b truy t trư c pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản