Quyết định 2787/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
7
download

Quyết định 2787/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 2787/QĐ-BGTVT về giao nhiệm vụ sản xuất trụ neo, phao neo cho tàu thuyền trong mùa lũ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 2787/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2787/Q -BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V S N XU T TR NEO, PHAO NEO CHO TÀU THUY N TRONG MÙA LŨ B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t nh s 785/Q -BGTVT ngày 9/4/2007 c a B trư ng B giao thông v n t i v vi c thành l p Ban ch o Phòng ch ng l t bão và Tìm ki m c u n n B GTVT; Xét văn b n s 670/C TN -TC ngày 11/5/2009; 1317/C TN -TC ngày 28/8/2009 c a C c ư ng thu n i a Vi t Nam v xây d ng tr neo, phao neo cho tàu thuy n neo u trong mùa lũ, bão. Theo ngh c a ban ch o phòng ch ng l t bão và tìm ki m cúư n n B giao thông v n t i. QUY T NNH i u 1. Giao C c ư ng thu n i a Vi t Nam làm ch u tư xây d ng, l p t 21 tr neo và 01 phao neo + bi n báo cho tàu thuy n neo u trong mùa l t bão trên các tuy n ư ng thu n i a theo danh m c ính kèm. i u 2. - Giao Ban ch o PCLB&TKCN B GTVT ph i h p C c ư ng thu n i a Vi t Nam ki m tra ôn c th c hi n nhi m v trên báo cáo B . - Ngu n v n: S d ng ngu n d phòng bão lũ và chi t xu t cho ho t ng TKCN c a B GTVT năm 2009 th c hi n v i t ng kinh phí không vư t quá 2,1 t ng. i u 3. Giao C c ư ng thu n i a Vi t Nam ti p t c nghiên c u, rà soát và xây d ng phương án b trí các v trí c n xây d ng tr neo, phao neo và khu v c neo u cho tàu thuy n trên các tuy n ư ng thu n i a qu c gia trình B trư c 01/12/2009. i u 4. Các ông Trư ng ban ch o PCLB&TKCN B , Chánh Văn phòng B , V trư ng V Tài chính, C c trư ng C c ư ng thu n i a VN và Th trư ng các ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c ch ng va trôi, c u n n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - B Tài chính; - Lưu VT, PCLB&TKCN (Th ng 8 b n). Nguy n H ng Trư ng DANH M C
  2. CÁC VN TRÍ XÂY D NG TR NEO, PHAO NEO (Kèm Quy t nh s 2787 /Q -BGTVT ngày 25 tháng 9 năm 2009) TT N i dung công vi c V trí b trí Kh i lư ng 1 Xây d ng tr neo 21 - C u Nam nh - sông ào 04 - C u Gián KhNu - sông Hoàng Long 04 - C u L c Qu n - sông Ninh Cơ 04 - Km13+500, Km 38+00 - sông Nghèn 04 - Km 12+800 - sông La 02 - Km 77+00 - sông H ng 01 - Km 20+00 - sông Lu c 01 - Km 20+00 - sông Trà Lý 01 2 Xây d ng, l p t phao 01 neo+Bi n báo Km 21 - sông Văn úc 01 T ng c ng: 21 tr neo và 01 phao neo+BB
Đồng bộ tài khoản