Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
109
lượt xem
3
download

Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hóa chất theo Quyết định 28/TTg ngày 13/1/97 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t c ña B é  C « n g  n g hi Ö p  sè 03  T­K H § T  n g µy  26 th¸ng 03 n¨ m  1997  íng  T h d É n  viÖc n h Ë p   h È u   o¸ ch Êt theo Q u y Õt ® Þ n h  28/TTg  n g µ y  k h 13/1/1997 c ña T h ñ  tíng C h Ý n h  p h ñ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  28/TTg  sè  ngµy 13/01/1997 cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  chÝnh  vÒ  s¸ch m Æt     hµng  ®iÒu  vµ  hµnh c«ng    t¸cxuÊtkhÈu    n¨m 1997; C¨n  t×nh  cø  h×nh  thùc tÕ  nhu    vÒ  cÇu  dông    i   sö  c¸c lo¹  chÊt vµ  ho¸   kh¶  n¨ng  s¶n xuÊttrong nícn¨m        1996; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 74/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh   chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  C«ng  bé  Bé  nghiÖp; Bé  C«ng  nghiÖp  híng dÉn    viÖc  nhËp  khÈu    ho¸ chÊtn¨m    1997  sau: nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1. TÊt  c¸c doanh    c¶    nghiÖp thuéc  mäi  i lo¹ h×nh (s¶n xuÊt,kinh doanh)       kh«ng ph©n  biÖt thµnh    phÇn kinh tÕ, cã        ®ñ nh÷ng  ®iÒu  kiÖn sau ®©y   îc ®   phÐp nhËp khÈu    ho¸ chÊt: ­ Cã    QuyÕt  ®Þnh  thµnh  doanh  lËp  nghiÖp  theo ®óng  nh÷ng quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ;Cã    ngµnh  nghÒ  s¶n xuÊt,kinh doanh        ho¸ chÊt hoÆc   nhu    cã  cÇu  dông    sö  ho¸ chÊtthùc tÕ      trong s¶n    xuÊt. ­ Cã     GiÊy phÐp ®¨ng  kinh  ký  doanh xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng    ho¸ chÊt. Ngµnh  hµng ho¸ chÊt ®ang  îc hiÓu    ®   chung trong côm     tõ "T liÖu s¶n  xuÊt,vËt t     , nguyªn  liÖu phôc  s¶n  vô  xuÊt"ghi trong      giÊy phÐp  kinh doanh  xuÊtnhËp    khÈu  Bé  do  Th¬ng   m¹icÊp cho    c¸cDoanh  nghiÖp. 2. C¸c    Doanh  nghiÖp  ®ñ   cã  ®iÒu  kiÖn nªu  i t¹ ®iÓm   ®Òu   îc phÐp  1  ®   nhËp khÈu    i   c¸clo¹ ho¸ chÊt(trõho¸ chÊt®éc) theo nhu                cÇu  hîp ®ång  vµ    kinh  tÕ. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1­ §èivíi       nh÷ng  i   lo¹  chÊt trong níccã  ho¸       kh¶  n¨ng  s¶n xuÊt ®¸p    øng c¬  b¶n nhu  cÇu  sè îng vµ  vÒ  l   chÊt l      îng,sÏchØ  nhËp khÈu    bæ sung    trªnnguyªn   t¾c    ho¸ chÊt nhËp    khÈu  ph¶icã    chÊt l t  îng ¬ng  ¬ng  ® (hoÆc  cao h¬n),gi¸t    ­ ¬ng  ¬ng  ® (hoÆc    rÎh¬n) ho¸ chÊtcïng lo¹ s¶n          i   xuÊttrongníc.     2­ CÊm   nhËp khÈu  ho¸ chÊt ®éc  quy    nh  ®Þnh  trong  QuyÕt ®Þnh sè  28/TTg  ngµy  13/1/1997 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ. ViÖc    nhËp khÈu nguyªn  liÖu ho¸ chÊt trung gian s¶n xuÊt  ho¸ chÊt ®éc ph¶i ® îc Bé      C«ng  nghiÖp  xem     xÐt cho  phÐp  tõng tr   êng    thÓ. hîp cô 
  2. 2 3­ Danh  môc  nh÷ng  iho¸  lo¹  chÊt trong    kh¶  níc cã  n¨ng s¶n xuÊt ®¸p  øng  b¶n  c¬  nhu  cÇu  dù  vµ  kiÕn  nhu  cÇu  dông  sö  chØ  cÇn nhËp  khÈu    bæ sung n¨m  1997  îcnªu  ®   trong Phô        lôc1. Danh môc  nµy    îcxem     sÏ®   xÐt ®iÒu  chØnh  hµng  n¨m  tuú theo  nhu  cÇu  dông  kh¶  sö  vµ  n¨ng v¬n    lªn ®¸p øng  trong níc.§Ò       nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc    H¶i quan    vµo  c¨n cø  Danh  môc  nµy    ®Ó kiÓm  so¸t,  ®iÒu  chØnh  viÖc nhËp  khÈu cña    c¸cdoanh  nghiÖp. 4­ C¸c    ho¸ chÊt lµ nguyªn      liÖu s¶n    xuÊt thuèc    b¶o  thùc vËt,c¸c lo¹  vÖ        i thuèc b¶o    vÖ thùc  vËt  ho¸ chÊt cÇn    nhËp khÈu  ph¶i tu©n    theo Ph¸p lÖnh  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm   dÞch  thùc vËt c«ng  ngµy      bè  15/2/1993  c¸c híng dÉn  vµ      cña  Bé N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. 5­ C¸c      ho¸ chÊtlµchÊtg©y        nghiÖn,chÊthíng t©m        thÇn  tiÒn chÊtsö  vµ      dông trong lÜnh vùc  tÕ, bµo  y    chÕ     dîc phÈm  cÇn  nhËp khÈu ph¶i cã    giÊy   phÐp cña  Y  theo NghÞ  Bé  tÕ    ®Þnh 89/CP  ngµy 15/12/1995. 6­ §¬n  nhËp    vÞ  khÈu    ho¸ chÊt ph¶icung      cÊp nh÷ng  th«ng    tincÇn thiÕt   b»ng    v¨n b¶n (ngoµic¸c v¨n b¶n        nªu  ®iÓm   môc      quan    ë  1  I)®Ó c¬  H¶i quan  xem  xÐt  íc khicho  tr     phÐp  nhËp  khÈu    nh: nguån nhËp khÈu, môc    ®Ých  sö  dông,chÊtl      îng hµng      ho¸,gi¸nhËp  khÈu. 7­ C¸c  i lo¹ ho¸ chÊt nhËp    khÈu  tuú theo tÝnh chÊt ho¸      lýriªng ph¶i cã      bao  ®ãng    b×  gãi b¶o ®¶m     tiªuchuÈn  toµn    an  khi vËn chuyÓn  sö  vµ  dông  theo nh÷ng    quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  ChÝnh  phñ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  ®Õn   ký  ngµy  31/3/1998. §èi víinh÷ng      ®¬n  hµng  ký  ®ång  më   ®∙  hîp  vµ  L/C  íc ngµy  tr   25/3/1997  vµ      ®èi víinh÷ng  ®¬n  ®∙  îcBé  vÞ  ®   C«ng  nghiÖp  v¨n b¶n    cã    x¸cnhËn  ícthêi tr     ®iÓm  ban  hµnh Th«ng   t nµy, ®Ò     nghÞ  Th¬ng    Bé  m¹i,Tæng  côc H¶i quan  cho phÐp  thùc hiÖn. Khi xuÊt hiÖn          nhu cÇu  nhËp khÈu      vîtqu¸ møc   b¸o, dù    ®Ò  nghÞ  Tæng   côc H¶i  qu¶n  xem  xÐt cho nhËp  khÈu    bæ sung  ®ång    thêi th«ng    b¸o cho  C«ng  Bé  nghiÖp  biÕt®Ó     ®iÒu  chØnh. Bé C«ng  nghiÖp    ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,UBND       c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,c¬    quan  Trung  ¬ng cña    c¸c®oµn  thÓ th«ng  néidung  b¸o    Th«ng   tnµy cho    c¸cDoanh  nghiÖp  thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña  m×nh biÕtvµ    thùc hiÖn,®ång        thêiph¶n    ¸nh cho Bé  C«ng  nghiÖp nh÷ng vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn              ®Ó kÞp   thêi ®iÒu chØnh  cho    phïhîp.
  3. 3 P hô  lôc sè 1 Danh   ô c m n h ÷ n g   o¸ ch Êt trong n íc cã k h¶ n¨ng  n x u Êt ®¸p  n g   h s¶ ø c¬  ¶ n  n h u  b c Ç u  ch Ø  n h Ë p   h È u   æ   u n g  n¨ m  1997 k b s (Ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   03    tsè  TT/KH§T  ngµy  th¸ng03  26    n¨m 1997 cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) SX Nhu cÇu  Tªn    ho¸ chÊt ChÊt îng l trongníc sö      dông  (tÊn) 1997  (tÊn)   1.AxÝt Clohydric     TCVN   1556­96  ≥  Hµm  îng HCL   30%   l   ≈  15.000 ≈  15.000 Hµm  îng s¾t  ≤  l   Fe  0,01% 2. AxÝt Sunphuaric kü  Hµm  îng H2SO4  ≥  l     97% ≈  30.000 ≈  30.000 thuËt 3. AxÝt Sunphuaric ¾c   TCVN  138­64 quy Hµm  îng  l H2SO4   ≥ 92%   ≈ 2.000  ≈ 2.000     Hµm  îng s¾t  ≤  l   Fe  0,012 4.Am«ni¾c    láng Hµm  îng NH3  ≥  l     99,9% ≈ 2.500   ≈ 2.500   5.Nh«m     Sunph¸t Hµm  îng Al203 ≥  l     17% ≈ 9.000   ≈ 9.000   6.Nh«m       KaliSunph¸t Hµm  îng Al203 ≥  l     10,5% ≈  16.000 ≈  20.000 7.CanxiC¸c      bon¸t Hµm  îng CaCO3  ≥  l     98% ≈  16.000 ≈  20.000 8.Natri ic t    Sil ¸ TCN   86  38­ Hµm  îng Na20 ≥  l     12%   ≈  15.000 ≈  15.000 Hµm  îng Si02 ≥  l     30%   ModulM=2,5­   3 9. Natri Hydr«xÝt qui TCVN     3793­83  ≈  70.000 ≈  80.000 100% Hµm  îng NaOH  ≥  l     30% 10.Clo    láng Hµm  îng CL2 ≥  l     99,5% ≈ 1.200   ≈ 1.200   11.¤xy    ®ãng  b×nh TCVN   1068­71  ≈   ≈ Hµm  îng 02 ≥  l     99,3% 8,5 tr.m3   8,5tr .m3 12.Natri    Fluasi i t l ca TCVN   1446­73  ≈ 1.500   ≈ 1.500   Hµm  îng Na2SiF6 ≥  l     98%
  4. 4 13.CanxiClorua     Hµm  îng CaCl2 ≥  l     90% ≈ 2.500   ≈ 5.000   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản