intTypePromotion=1

Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
165
lượt xem
23
download

Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế bảo lãnh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 283/2000/QĐ-NHNN14 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  283/2000/Q§­N H N N 1 4   g µ y  25  T n th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   8  Q b¶ o  l∙nh n g © n  h µ n g         Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997 vµ  LuËt c¸c tæ  chøc  tÝn dông  sè  02/1997/QH10  ngµy  12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 90/1998/N§­   µy  CP ng 7/11/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµi; l  v tr¶n     ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýn  ông,   ®Ò ngh c V tr VT d Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  nµy Quy  chÕ  b¶o l∙nh   ng©n  µng. h §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý. ®Þ n c hi l   15  k t  k  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n thay thÕ      c¸c Quy Õt  nh  è  ®Þ s 23/Q§­ NH14  µy  ng 21/2/1994   cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  Th ®è Ng h Nh n   h Quy  Õ   ch b¶o    µ  i   l∙nh v t¸ b¶o l∙nh vay  èn  íc ngoµi;Quy Õt  nh   è    v n    ®Þ s 196/Q§­ NH14   µy  ng 16/9/1994  ña  c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ban  µnh  ®è Ng h Nh n   h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  v b¶o    l∙nh cña c¸c ng©n  hµng; Quy Õt ®Þnh  sè  262/Q§­ NH14  ngµy 19/9/1995 cña  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  öa  ét  è  iÒu  ña  ®è Ng h Nh n   vi s m s ® c Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  v b¶o    ña    ©n  µng  l∙nh c c¸c ng h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 196/Q§­ NH14   µy  ng 16/9/1994  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc;Quy Õt  c Th ®è Ng h Nh n   ®Þnh  è  s 263/Q§­ NH14  µy  ng 19/9/1995  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  öa  ét  è  iÒu  ña  vi s m s ® c Quy  Õ   ch b¶o    µ  i l∙nhv t¸  b¶o    l∙nh vay  èn  íc v n  ngoµi ban  µnh  Ìm    h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 23/Q§­ NH14  µy  ng 21/2/1994  ña  c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. ®è Ng h Nh n §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô  Ýn  ông,thñ  ëng    n   V¨n    tr VT d   tr c¸c ®¬ vÞ   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  c li   thu Ng h Nh n     Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  Þu  ®è c¸c tæ  td ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q uy  Õ   ch B ¶ o  l∙nh  g © n  h µ n g   n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 283/2000/Q§­NHNN14  ngµy  th¸ng08 n¨m  25     2000  ña  èng  c  ©n hµng  µ   íc) c Th ®è Ng   Nh n   C h ¬ n g  I   Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  Öc  ùc hiÖn  ®Þ vi th   nghiÖp  ô  v b¶o    ña      l∙nhc c¸c tæ chøc  Ýn  ông  i víi td ®è     kh¸ch hµng.   §i Ò u      Ých  õng÷ 2. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,nh÷ng  ô m   õdíi y  îchiÓu    ch n   c t    ®© ®   nh sau: 1. “B¶o    ©n  µng”  µ cam   Õt  l∙nh ng h l  k b»ng  v¨n  b¶n   ña  chøc  Ýn  c tæ  t dông  (bªn b¶o    l∙nh)víibªn  ã  Òn     c quy (bªn nhËn    b¶o  l∙nh)vÒ   Öc  ùc hiÖn    vi th   nghÜa  ô  µichÝnh  v t  thay  cho kh¸ch  µng  h (bªn ® îc b¶o     l∙nh)khikh¸ch  µng     h kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng  Üa  ô  ∙  ®ó ngh v ® cam   Õt  íibªn  k v  nhËn  b¶o l∙nh.  Kh¸ch  µng  h ph¶inhËn  îvµ  µn      n   ho tr¶cho  chøc  Ýn  ông  è  tæ  td s tiÒn ®∙  îctr¶thay.  ®   2. “Bªn b¶o      l∙nh”lµ c¸c tæ        chøc  Ýn  ông  îc quy  nh  ¹  Òu  cña  td ®  ®Þ ti §i 3  Quy  Õ   µy. ch n 3.“Bªn ® îc       b¶o l∙nh”lµc¸ckh¸ch hµng  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña         ®  ®Þ t  i 4  Quy  chÕ   µy. n 4. “Bªn  Ën    nh b¶o l∙nh”lµ c¸c tæ        chøc, c¸ nh©n     trong  µ  µi níc cã  v ngo     quyÒn  ô hëng    th   c¸ccam   Õt  k b¶o    ña    chøc  Ýn  ông. l∙nhc c¸ctæ  td 5. “Cam   Õt    k b¶o  l∙nh”lµcam   Õt  n  ¬ng     k ®¬ ph b»ng    v¨n b¶n  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  d hoÆc   b¶n  v¨n  tho¶  Ën  ÷a  chøc  Ýn  ông, kh¸ch  µng  îc thu gi tæ  td   h ®  b¶o    íi l∙nhv  bªn  Ën  nh b¶o    Ò   Öc  chøc  Ýn  ông  Ïthùc hiÖn  Üa   l∙nhv vi tæ  td s    ngh vô  µichÝnh  t  thay cho kh¸ch  µng    h khi kh¸ch  µng  h kh«ng  ùc  Ön  ng   th hi ®ó nghÜa  ô  ∙  v ® cam  Õt  íi k v   nhËn  bªn  b¶o  l∙nh. 6. “Hîp ®ång b¶o        l∙nh”lµv¨n b¶n       tho¶  Ën  ÷a tæ  thu gi   chøc  Ýn  ông  íi td v  kh¸ch  µng  Ò   h v quyÒn  î vµ  l i nghÜa  ô  ña    v c c¸c bªn trong  Öc  vi b¶o    µ  l∙nh v hoµn tr¶. 7. “B¶o      l∙nhvay  èn” lµ m ét  v    b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông  td ph¸thµnh    cho bªn  Ën  nh b¶o  l∙nh,vÒ   Öc    vi cam   Õt     î  k tr¶ n thay cho kh¸ch  hµng trong  êng  îp  tr h kh¸ch  µng  h kh«ng    î hoÆc   tr¶ n   kh«ng    î  y   ,  tr¶ n ®Ç ®ñ ®óng  ¹n. h 8. “B¶o      l∙nhthanh  to¸n”lµm ét     b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông  td ph¸thµnh    cho bªn  Ën  nh b¶o    l∙nhcam   Õt  Ïthanh    k s  to¸nthay cho    kh¸ch hµng    trong tr ng  îp kh¸ch hµng   ê h     kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn kh«ng  y    th     ®Ç ®ñ nghÜa  ô  ña  ×nh    n   ¹n. vc m khi®Õ h
 3. 3 9. “B¶o    ù  Çu” lµ m ét    l∙nhd th     b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông  td ph¸thµnh  cho      bªn  êi  Çu    m th ®Ó b¶o  ¶m   Üa  ô  ® ngh v tham    ù  Çu  ña  gia d th c kh¸ch hµng.Tr ng  îp    ê h kh¸ch hµng  Þ   ¹tdo    ¹m    b ph   viph quy  nh  ù  Çu  µ   ®Þ d th m kh«ng  ép  n hoÆc   ép  n kh«ng    Òn  ¹tcho  ®ñ ti ph   bªn  êi  Çu  ×  chøc  Ýn  m th th tæ  t dông thùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¶o    ∙  l∙nh® cam   Õt. k 10. “B¶o    ùc  Ön  îp  ng”  µ m ét    l∙nh th hi h ®å l  b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nh ng h do  chøc  Ýn  ông  td ph¸thµnh    cho bªn  Ën  nh b¶o    l∙nh b¶o  ¶m   Öc  ùc  Ön  ® vi th hi ®óng, ®Çy       Üa  ô  ña    ®ñ c¸c ngh v c kh¸ch  µng  íibªn  Ën  h v  nh b¶o    l∙nhtheo  îp  h ®ång  ∙  ý  Õt.Trong  êng  îp kh¸ch hµng  kh«ng  ùc hiÖn  ng  µ  y   ®kk   tr h      th   ®ó v ®Ç ®ñ     Üa  ô  c¸c ngh v trong hîp ®ång, tæ       chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Üa  ô    td th   ngh v b¶o l∙nh®∙    cam   Õt. k 11. “B¶o      l∙nhb¶o  ¶m   Êt l ng s¶n  È m”  µ m ét  ® ch  î   ph l  b¶o    ©n  µng  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông    µnh  tæ  td ph¸th cho bªn  Ën  nh b¶o    l∙nhb¶o  ¶m   ® kh¸ch hµng    thùc hiÖn  ng      ®ó c¸c tho¶  Ën  Ò   Êt l ng cña  thu v ch  î   s¶n  È m   ph theo  îp ®ång  ∙  h  ® ký  Õt  íibªn  Ën  k v  nh b¶o  l∙nh.Trong  êng  îp    tr h kh¸ch  µng  Þ   ¹ttiÒn    h b ph   do kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó c¸ctho¶ thuËn    trong hîp ®ång  Ò   Êt l ng s¶n  È m      v ch  î   ph víibªn  Ën    nh b¶o    µ   l∙nhm kh«ng  ép n hoÆc   ép  n kh«ng    Òn  ¹tcho    ®ñ ti ph   bªn nhËn  b¶o     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nh,tæ  td th   ngh v b¶o    ∙  l∙nh® cam  Õt. k 12. “B¶o    µn    l∙nh ho thanh  to¸n”lµ m ét     b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nh ng h do  chøc  tÝn  ông    µnh  d ph¸th cho  bªn  Ën  nh b¶o    Ò   Öc  l∙nhv vi b¶o  ¶m   Üa  ô  µn  ® ngh v ho tr¶tiÒn    øng  íc cña  tr   kh¸ch  µng  h theo  îp  ng  ∙  ý  Õt  íibªn  Ën    h ®å ® k k v  nh b¶o l∙nh.Trêng  îp kh¸ch hµng    ¹m      h    viph c¸c cam   Õt  íi k v  bªn  Ën  nh b¶o    µ  l∙nhv ph¶i   hoµn    Òn øng  ícnhng  tr¶ti   tr   kh«ng  µn    ho tr¶hoÆc   µn    ho tr¶kh«ng    è  Òn ®ñ s ti   øng  íccho  tr   bªn  Ën  nh b¶o    ×  chøc  Ýn  ông  Ïhoµn    è  Òn øng  l∙nhth tæ  td s  tr¶s ti   tr ccho  nhËn b¶o  í  bªn    l∙nh.   13. “B¶o    i øng” lµm ét    l∙nh®è      b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông  td (Bªn    µnh  ph¸th b¶o    i  l∙nh®è øng) ph¸thµnh    cho  ét  chøc  Ýn  ông  m tæ  td kh¸c  (bªn b¶o  l∙nh)vÒ   Öc      vi ®Ò nghÞ   bªn  b¶o    ùc  Ön  l∙nh th hi b¶o    l∙nh cho    c¸c nghÜa  ô  ña  v c kh¸ch  µng  ña  h c bªn  ph¸thµnh    b¶o    i  l∙nh ®è øng  íibªn  Ën  v  nh b¶o l∙nh.Trêng  îp,kh¸ch  µng    ¹m      h  h viph c¸c cam   Õt  íibªn  Ën  k v  nh b¶o  l∙nh,   bªn b¶o    l∙nhph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¶o    × bªn    µnh  l∙nhth   ph¸th b¶o    i  l∙nh®è øng ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¶o    i øng  l∙nh®è   cho  b¶o  bªn  l∙nh. 14.“X¸cnhËn      b¶o  l∙nh”lµm ét     b¶o    ©n  µng  tæ  l∙nhng h do  chøc  Ýn  ông  td (bªn x¸c nhËn     b¶o l∙nh)ph¸thµnh      cho  bªn  Ën  nh b¶o    Ò   Öc  l∙nh v vi b¶o  ¶m   ® kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¶o    ña  chøc  Ýn  ông  îc x¸c nhËn  l∙nh c tæ  td ®   b¶o    l∙nh(bªn® îcx¸cnhËn      b¶o l∙nh)®èi víi kh¸ch hµng.Trêng  îp bªn  îcx¸c            h  ®   nhËn  b¶o    l∙nhkh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    Üa  ô  ña  ®Ç ®ñ ngh v c m × nh  ∙  ® cam  Õt  íi k v   nhËn  bªn  b¶o    × bªn    Ën  l∙nhth   x¸cnh b¶o    Ïthùc hiÖn  l∙nhs     nghÜa  ô  v thay cho  ® îcx¸cnhËn    bªn      b¶o  l∙nh. 15. “§ång    b¶o l∙nh”lµ viÖc  Òu  chøc  Ýn  ông  ïng     nhi tæ  td c b¶o      l∙nhcho m ét nghÜa  ô  ña  v c kh¸ch  µng  h th«ng qua  ét  chøc  Ýn  ông  µm  u   m tæ  td l ®Ç m èi. §i Ò u      3. Tæ chøc  Ýn  ông thùchiÖn  td     nghiÖp  ô  v b¶o  l∙nh 1. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   íc,ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, ng©n    h th m  n  h th m   ph   hµng  u  , ng©n  µng  ®Ç t  h ph¸ttr Ón,ng©n  µng  Ýnh   i   h ch s¸ch,ng©n  µng  ªn   h li   doanh, chinh¸nh  ©n  µng  íc ngoµi t¹  Öt Nam,  ©n  µng  îp         ng h n   i Vi   ng h h t¸c,c¸c
 4. 4 lo¹  ×nh  ©n  µng  ih ng h kh¸c vµ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  µnh  Ëp   c¸c tæ  td phing h th l  vµ  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  äichung  µ tæ  tæ  td (g   l   chøc  Ýn  t dông) ® îc thùc hiÖn       nghiÖp  ô  v b¶o    ©n  µng  l∙nhng h theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan  µ      li   v quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy. ®Þ t i ch n 2. C¸c  ©n  µng  îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc   ng h ®  ®è Ng h Nh n   ph th   hiÖn thanh to¸n quèc  Õ  îc thùc  Ön    t®  hi b¶o    l∙nh vay, b¶o      l∙nh thanh to¸n vµ    c¸ch×nh    thøc b¶o      l∙nhkh¸cm µ   nhËn    bªn  b¶o    µc¸ctæ  l∙nhl     chøc,c¸nh©n  íc    n  ngoµi. 3.Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   b¶o    èiphiÕu,lÖnh  Õu  l∙nhh     phi theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   ¬ng  Õu  µ      th phi v Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    4. Kh¸ch  µng  îctæ  h ®   chøc  Ýn  ông b¶o  td   l∙nh 1.C¸c    doanh  nghiÖp  ang  ¹t®éng  ® ho   kinhdoanh  îp ph¸p t¹ ViÖtNam.    h     i   a.Doanh    nghiÖp  µ  íc nh n b.C«ng      Çn   tycæ ph c.C«ng      tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n   hh d.C«ng    îp danh   tyh   e.Doanh    nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c c¸ctæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­   éi ch tr  x∙h g.Doanh    nghiÖp  ªndoanh. li   h.Doanh    nghiÖp  100%   èn  u   nícngoµit¹ ViÖtNam v ®Ç t       i   i. Doanh     nghiÖp   ©n, hé  tnh   kinh doanh    Ó.   c¸th 2. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    tæ  td ®  l v ho   theo  Ët C¸c    Lu   tæ chøc  Ýn  ông. td 3. Hîp      µ    chøc    t¸cx∙v c¸c tæ  kh¸c cã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti   94 cña  é  Ët D © n   ù. B Lu   s 4. C¸c  chøc  tæ  kinh  Õ  íc ngoµi tham   tn    gia c¸c  îp  ng  îp    ªn h ®å h t¸c li   doanh  µ  v tham    u  Çu    ù    u    ¹ ViÖt Nam   gia ®Ê th c¸c d ¸n ®Ç tt i     hoÆc   vay  èn    v ®Ó thùc hiÖn    ù    u    ¹ ViÖtNam.   c¸cd ¸n ®Ç tt  i   §i Ò u    lo¹  l∙nh 5. C¸c  i b¶o  1.B¶o      l∙nhvay  èn. v  a.B¶o      l∙nhvay  èn  v trong níc.   b.B¶o      l∙nhvay  èn  ícngoµi. v n  2.B¶o      l∙nhthanh  to¸n. 3.B¶o    ù  Çu.   l∙nhd th 4.B¶o    ùc hiÖn  îp ®ång.   l∙nhth   h  5.B¶o      l∙nhb¶o  ¶m   Êtl ng s¶n  È m. ® ch  î   ph 6.B¶o    µn    l∙nhho thanh    to¸n. 7.C¸c  ¹ b¶o      lo   i l∙nhkh¸c.
 5. 5         §i Ò u    ×nh  6. H thøc ph¸thµnh     b¶o  l∙nh Ph¸thµnh      thb¶o  l∙nh,   Ën    nh b¶o  x¸c l∙nh. Ký    Ën  x¸cnh b¶o        èiphiÕu,lÖnh  Õu. l∙nhtrªnc¸ch     phi   C¸c  ×nh  h thøc kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u    ¹m    l∙nh 7. Ph vib¶o  1. Ngh Üa   ô  îc b¶o  v®  l∙nh bao  å m   ét, m ét  è    g m  s hoÆc   µn  é     to b c¸c nghÜa  ô  v sau  y: ®© a. Ngh Üa   ô    î  èc, l∙ vay  µ      Ý   v tr¶ n g   i   v c¸c chi ph kh¸c cã  ªnquan  n     li   ®Õ kho¶n  vay;  b. Ngh Üa  ô    v thanh    Òn mua   Ët t  µng    to¸nti   v  ,h ho¸,m¸y  ãc,  ÕtbÞ   µ  m thi   v c¸c kho¶n    Ý       chi ph ®Ó kh¸ch  µng  ùc  Ön    ù  hoÆc   ¬ng  s¶n  h th hi c¸c d ¸n  ph ¸n  xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô  i sèng,®Ç u      iÓn;       v ®ê     tph¸ttr c. Ngh Üa   ô    v thanh to¸n c¸c kho¶n  Õ, c¸c nghÜa  ô  µichÝnh     thu     v t  kh¸c  ®èi víi µ   íc.    Nh n d. Ngh Üa  ô  ña    v c kh¸ch hµng      khitham    ù  Çu,thùc hiÖn  îp ®ång  gia d th     h  theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt.   ®.  C¸c  Üa  ô  îp ph¸p  ngh vh  kh¸c do      c¸c bªn  tho¶  Ën  thu cam   Õt  k trong c¸c    hîp ®ång  ªnquan.   li   2. Tæng  è      s d b¶o    ña  chøc  Ýn  ông  l∙nhc tæ  td cho  ét  m kh¸ch hµng    kh«ng  ® îc vîtqu¸ 15%   êi l¨m  Çn       (m   ph tr¨m)vèn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông. Trêng    t   c tæ  td   hîp  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶itr¶thay cho       kh¸ch  µng  Én  n   h d ®Õ tæng    î cho  dn  vay  µ    î do    v d n   tr¶thay vîtqu¸     15%   èn  ù cã  ña  chøc  Ýn  ông  ×    v t   c tæ  td th tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶i ngõng    ngay  Öc  vi cho  vay  µ  v b¶o    íi ®èi  íikh¸ch l∙nh m   v    hµng  ,  ng  êithu  åi nî ®Ó   ¶m   ®ã ®å th   h   ® b¶o  tæng møc     î cho  dn  vay  i  íi ®è v   m ét kh¸ch hµng    theo quy  nh.   ®Þ Kh¸ch  µng  ã  cÇu b¶o    îtqu¸ 15%   èn  ù cã  ña  chøc  Ýn  h c yªu    l∙nhv     v t   c tæ  t dông  × tæ  th   chøc  Ýn  ông  ïng víi   chøc  Ýn  ông  td c     tæ  c¸c td kh¸cthùc hiÖn  Öc      vi b¶o    l∙nhtheo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 14  Quy  Õ   µy. ch n 3. Tæng  è      s d b¶o    l∙nhcho  ét  m kh¸ch hµng  ña      c Chi nh¸nh  ©n  µng  ­ Ng h n ícngoµikh«ng  îcvît       ®     15%   èn  ùcã  ña  ©n  µng  ícngoµi. qu¸ v t   c Ng h n  4. Tæ     chøc  Ýn  ông    nh  td x¸c ®Þ tæng møc  b¶o    ï hîp víikh¶  l∙nhph       n¨ng  tµichÝnh  ña  ×nh,    c m b¶o  ¶m   ùc  Ön  ® th hi theo quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Ng ©n   µng  µ   íc vÒ     û lÖ  ¶m   h Nh n   c¸c t   ® b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng  ña        c tæ chøc  Ýn  ông. td
 6. 6 §i Ò u    Òu  Ön  l∙nh 8. §i ki b¶o  Tæ   chøc  Ýn  ông  td xem   Ðt vµ  Õt  nh  x   quy ®Þ b¶o   khikh¸ch hµng  ã  l∙nh      c ®ñ     iÒu  Ön  c¸c® ki sau: 1. Cã   y       ®Ç ®ñ n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù, n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  l  lu   s  l  vid s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. Cã   Ýn  Ö m     t nhi trong quan  Ö   Ýn  ông,     htd   thanh to¸n víitæ      chøc  Ýn  t dông. 3. Cã     b¶o  ¶m   îp  ® h ph¸p cho  Üa  ô  îc b¶o    ngh v®  l∙nhtheo quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÒu  cña  21  Quy  Õ   µy. ch n 4. Cã   ù  ®Ç u      d ¸n  t hoÆc   ph¬ng  s¶n  Êt kinh doanh    ¸n  xu     kh¶  , Öu  thi hi qu¶      Þ  khi®Ò ngh b¶o   l∙nhvay  èn. v 5. §èivíitr ng  îp b¶o    èiphiÕu,lÖnh  Õu       ê h   l∙nhh     phi kh¸ch hµng    ph¶ib¶o    ®¶m     iÒu  Ön  c¸c® ki theo quy  nh  ña ph¸p luËtvÒ   ¬ng  Õu.   ®Þ c      th phi 6. Trong  tr ng  îp      ê h vay  èn  íc ngoµikh¸ch hµng  v n      ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ývay  µ    înícngoµi. l  v tr¶n     7. Kh¸ch  µng  µ c¸c tæ    h l     chøc  kinh tÕ  íc ngoµi ® îc ®Ç u  , kinh doanh    n     t    hoÆc   îctham    u   Çu  ¹  Öt Nam   ®  gia ®Ê th t i Vi   theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlu   ViÖtNam.   §i Ò u    å   ¬    Þ  l∙nh 9. H s ®Ò ngh b¶o  Hå   ¬    Þ   s ®Ò ngh b¶o    ña  l∙nh c kh¸ch  µng  h bao  å m   Ò   Þ   g § ngh b¶o   l∙nh (theo m É u   è    s 01/BL  nh  Ìm)  µ    µiliÖu  ã  ªnquan  n   ®Ý k v c¸c t   c li   ®Õ giao  Þch  d b¶o    tæ  l∙nhdo  chøc  Ýn  ông  td quy  nh. ®Þ   §i Ò u    îp  ng  l∙nh 10. H ®å b¶o  1. Hîp  ng    ®å b¶o    tæ  l∙nhdo  chøc  Ýn  ông  td b¶o l∙nh,  kh¸ch hµng  îcb¶o    ®  l∙nhvµ    li     c¸cbªn  ªnquan  Õu  ã)tho¶ thuËn  (n c     bao  å m     éidung  g c¸cn   sau  y: ®© a.Tªn,®Þa      chØ  ña  chøc  Ýn  ông  µ  c tæ  td v kh¸ch hµng;   b.Sè  Òn,thêih¹n b¶o    µ  Ý    ti       l∙nhv ph b¶o  l∙nh;   c.M ôc  ch, ph¹m    i t ng b¶o    ®Ý   vi,  î   ®è l∙nh;   d.§iÒu  Ön  ùc hiÖn  Üa  ô    ki th   ngh v b¶o  l∙nh; ®.  ×nh  H thøc b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ô  ngh v b¶o l∙nh,gi¸trÞ tµis¶n  µm         l b¶o ®¶m;   e.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸cbªn; g. Quy  nh  Ò   åi hoµn    ®Þ v b  sau    chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Üa   khitæ  td th   ngh vô  b¶o l∙nh;   h.Gi¶iquyÕt tranhchÊp           ph¸tsinh; i.  ChuyÓn  îng quyÒn  µ  Üa  ô  ña    nh   v ngh v c c¸cbªn; k.Nh÷ng    tho¶ thuËn    kh¸c.
 7. 7 2. Hîp  ng    ®å b¶o    ã  Ó  îc söa  æi, bæ   l∙nhc th ®   ®   sung hoÆc   û  á  Õu   hu b n c¸cbªn  ªnquan  ã    li   c tho¶ thuËn.   §i Ò u    11. Cam   Õt  l∙nh k b¶o  1.Cam   Õt    k b¶o    l∙nhbao  å m   ÷ng  éidung  ¬  g nh n  c b¶n  sau  y: ®© a. Tªn, ®Þa       chØ   ña  chøc  Ýn  ông, kh¸ch  µng  îc b¶o  c tæ  td   h ®  l∙nh,bªn    nhËn b¶o l∙nh;   b.Sè  Òn b¶o    ti   l∙nh; c.Ph¹m    i t ng vµ  êih¹n hiÖu  ùccña    vi,  î   th     ®è l  b¶o  l∙nh;   d.H×nh    thøc vµ    iÒu  Ön  ùc hiÖn  Üa  ô    c¸c® ki th   ngh v b¶o  l∙nh;  Ngoµi c¸c néidung      nªu  trªn,  Cam   Õt  k b¶o    ã  Ó  ã  éidung  l∙nhc th c n   kh¸c  nh quyÒn  µ  Üa  ô  ña        Õt    v ngh v c c¸cbªn;gi¶iquy tranh chÊp      ph¸tsinh;chuyÓn    nhîng quyÒn, nghÜa  ô  ña    vµ    éidung      v c c¸cbªn  c¸cn   kh¸c. 2.Trong  êng  îp néidung    tr h   cam   Õt  k b¶o    ã  l∙nhc quy  nh  Öc  ö  ông  ®Þ vi s d c¸c tµiliÖu li        ªnquan  n   ®Õ giao  Þch  d b¶o      îp  ng  ÷a kh¸ch hµng  l∙nh(nh h ®å gi     víi   nhËn  bªn  b¶o l∙nh,   Ën  Öc    nh vi kh¸ch hµng    ¹m  ña  thø  hoÆc   x¸c   viph c bªn  ba  c¸c v¨n    b¶n  kh¸c)lµ ®iÒu  Ön  ùc  Ön     ki th hi nghÜa  ô  v b¶o    ×  Üa  ô  l∙nh th ngh v b¶o    îcthùc hiÖn  l∙nh®     theo c¸c®iÒu  Ön  trªn.    ki nªu  3. Trêng  îp ký    Ën    h   x¸c nh b¶o        èiphiÕu,lÖnh  Õu  × néi l∙nhtrªnc¸c h     phi th     dung  cam   Õt  k b¶o    îcthùc hiÖn  l∙nh®     theo    c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ­     th ¬ng  Õu. phi 4. Cam   Õt    k b¶o    ã  Ó  îc söa  æi, bæ   l∙nhc th ®   ®   sung hoÆc   û  á  Õu   hu b n c¸cbªn  ªnquan  ã    li   c tho¶ thuËn.     §i Ò u    ö  ông  12. S d ng«n  ÷ ng 1. C¸c v¨n b¶n  ªnquan  n   li   ®Õ giao  Þch  d b¶o    îc lËp  l∙nh ®   b»ng  Õng  ti ViÖtNam.   2. C¸c  µiliÖu li     t    ªnquan  n   ®Õ giao  Þch  d b¶o    îc sö  ông  l∙nh®   d b»ng    hai thø  Õng:tiÕng  Öt Nam   µ  ét  tiÕng  ícngoµith«ng  ông  c¸c bªn  ti   Vi   v m thø  n    d do    tho¶ thuËn    trong tr ng  îp cã  nícngoµitham    µo    ê h   bªn      giav giao dÞch    b¶o l∙nh. §i Ò u 13. ¸ dông    iÒu  c vµ  Ëp    p  c¸c ® í   t qu¸n  èc  Õ  qu t trong giao  Þch    d b¶o      ã  nícngoµitham  l∙nhkhic bªn      gia 1. C¸c  iÒu  cquèc  Õ  Ò     ® í  t v b¶o    µ   ícCéng  µ  héiChñ   Üa  l∙nhm n   ho X∙    ngh ViÖt Nam   ý  Õt    k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víi    quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti   ch nµy,th× ¸p dông       quy  nh  ¹ ®iÒu  cquèc  Õ  . ®Þ t  i í  t ®ã 2.C¸c  cã  Ó    bªn  th tho¶ thuËn    ông c¸cquy  ¾c,tËp    ¸p d    t   qu¸n vµ   th«ng  Ö  l quèc  Õ  Ò   t v b¶o    Õu    l∙nhn c¸c quy  ¾c,  Ëp  t  t qu¸n  µ  v th«ng  Ö    l ®ã kh«ng    íi tr¸v   i ph¸p luËtViÖtNam.     
 8. 8 §i Ò u    Òu  chøc  Ýn  ông  ïng  14. Nhi tæ  td c b¶o    l∙nhcho  ét  Üa  ô  m ngh v cña  kh¸ch hµng   1.§ång    b¶o  l∙nh: a.Tæ     chøc  Ýn  ông  µm  u   èi    µnh  td l ®Ç m ph¸th b¶o    l∙nhcho  nhËn    bªn  b¶o l∙nhtrªnc¬  ë  îp ®ång      sh  b¶o   ® îcký  ÷a c¸c tæ  l∙nh    gi     chøc  Ýn  ông  td tham    gia ®ång  b¶o  l∙nh.   b. Trêng  îp    h kh¸ch  µng  h kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y   ®Ç ®ñ   Üa  ô  ∙  ngh v ® cam   Õt  íibªn  Ën  k v  nh b¶o  l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  ®Ç u   èi  td   m cã tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o  l∙nh.C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td tham    gia ®ång  b¶o    ã  l∙nhc tr¸chnhiÖ m   µn  ¹ sè  Òn m µ   chøc  Ýn  ông  u   èi    ho l   ti   tæ  i td ®Ç m ®∙    tr¶theo  Üa  ô  ∙  ngh v ® cam   Õt  k trong hîp ®ång     b¶o    ªn®íigi÷a c¸c tæ  l∙nhli        chøc  Ýn  ông  td tham    ng  gia®å b¶o  l∙nh. c. Trêng  îp  chøc  Ýn  ông  µm  u   èi    h tæ  td l ®Ç m kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  y    Üa  ô  ®Ç ®ñ ngh v b¶o    i víi l∙nh®è     nhËn  bªn  b¶o    × bªn  l∙nhth   nhËn  b¶o    ã  Òn  l∙nhc quy yªu  Çu  Êt  tæ  c b cø  chøc  Ýn  ông  µo  td n trong sè      c¸c tæ chøc  Ýn  ông  ng  td ®å b¶o    ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nhth   ngh v b¶o  l∙nh. 2.  êng  îp  Tr h nghÜa  ô  ña  v c kh¸ch  µng  ã  Ó   h c th chia thµnh    c¸c  Çn   ph nghÜa  ô  v riªngbiÖt,®éc  Ëp  × m çi tæ      l th     chøc  Ýn  ông  ã  Ó    µnh    td c th ph¸th b¶o l∙nh cho    c¸c  Çn  ph nghÜa  ô  c  Ëp  ña  v ®é l c kh¸ch  µng, kh«ng  ªn®íi tr¸ch h   li       nhiÖ m   íinhau. M çi  chøc  Ýn  ông  ù chÞu  v    tæ  td t  tr¸chnhiÖ m   Ò   Üa  ô  ∙    v ngh v® cam   Õt. k §i Ò u 15. Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    l∙nh cho  ét  Üa  ô  µ   Òu  m ngh v m nhi kh¸ch hµng  ïng tham    ùc hiÖn  µ  ïng chÞu    c  giath   vc   tr¸chnhiÖ m  ªn®íi.   li     Tæ  chøc  Ýn  ông  îc b¶o    td ®  l∙nh cho  ét  m nghÜa  ô  µ   Òu  v m nhi kh¸ch   hµng  ïng tham    ùc hiÖn  µ  ïng chÞu  c  gia th   vc   tr¸chnhiÖ m     th«ng  qua  îp ®ång   h  li   i tr¸ch nhiÖ m   ÷a  ªn®í     gi c¸c bªn, trªn c¬  ë      s xem   Ðt  tÝn, kh¶  x uy    n¨ng  µi t  chÝnh  µ  ã  v c b¶o  ¶m   ña  õng bªn  ® c t   tham    ùc hiÖn  Üa  ô. giath   ngh v   §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông  l∙nh 16. Quy v ngh v c tæ  td b¶o  1.Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    ã  Òn: l∙nhc quy a. § Ò   Þ   chøc  Ýn  ông    ngh tæ  td kh¸c x¸c nhËn  Öc     vi b¶o    ña  ×nh   l∙nh c m ®èi víi    kh¸ch hµng;   b. ChÊp  Ën    nh hoÆc   õ chèi ®Ò   Þ   t    ngh b¶o    ña  l∙nh c kh¸ch  µng  h hoÆc   cña  chøc  Ýn  ông    µnh  tæ  td ph¸th b¶o    i øng  l∙nh®è   trong thêih¹n  èi®a  µ 45     t   l  ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬    Þ  k t  nh ®ñ h s ®Ò ngh b¶o  l∙nh; c.Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    cung  Êp    µiliÖu vÒ   c c¸ct     kh¶  n¨ng  µichÝnh  òng  t  c nh    µiliÖu li   c¸c t     ªnquan  n   ®Õ giao dÞch    b¶o l∙nh;b¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h s¶n  Êt xu   kinh doanh; b¸o  t×nh  ×nh  thùc hiÖn    îp  ng  µ    Üa  ô  ã      c¸o  h     c¸c h ®å v c¸c ngh vc li   ªnquan  n   ®Õ giao dÞch    b¶o l∙nh; d.Yªu  Çu    c kh¸ch hµng  ã    c b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ô  îcb¶o  ngh v ®   l∙nh; ®.  Thu  Ý  ph b¶o    l∙nhtheo tho¶ thuËn;     e. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h hoÆc  bªn ph¸thµnh    b¶o    i  l∙nh®è øng  µn    ho tr¶ sè  Òn b¶o    µ   chøc  Ýn  ông  ∙    ti   l∙nhm tæ  td ® tr¶thay;
 9. 9 g. H¹ch      î     to¸nghin  kh¸ch hµng    hoÆc  bªn    µnh  ph¸th b¶o    i øng  è  l∙nh®è   s tiÒn m µ   chøc  Ýn  ông  ∙      tæ  td ® tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o  l∙nh,n Õu     sau  ngµy  Ó   õngµy  chøc  Ýn  ông    15  k t  tæ  td tr¶thay m µ  kh¸ch hµng       hoÆc     bªn ph¸thµnh    b¶o    i øng  l∙nh®è   kh«ng  Ën  î; nh n h. Xö   ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ña  ® c kh¸ch hµng    theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh   ®Þ ti  ®Þ sè 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn NghÞ   nh  µy; ®Þ n i. ëikiÖn   Kh   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtkhikh¸ch hµng,bªn    µnh  lu         ph¸th b¶o    i øng    ¹m  îp  ng  l∙nh®è   viph H ®å b¶o  l∙nh; k. Cã   Ó    th chuyÓn  îng  Òn,  Üa  ô  ña  ×nh  nh quy ngh vc m cho  chøc  Ýn  tæ  t dông kh¸c quy  nh  ¹  Òu  cña    ®Þ ti §i 3  Quy  Õ   µy  Õu  îcbªn  Ën  ch n n ®  nh b¶o    l∙nh chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n. 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    ã  Üa  ô: l∙nhc ngh v a.Thùc  Ön nghÜa  ô    hi   v b¶o    l∙nhtheo cam   Õt    k b¶o l∙nh; b. §«n  c    ®è kh¸ch hµng  ùc hiÖn  y    µ  ng nghÜa  ô ®∙ cam     th   ®Ç ®ñ v ®ó   v    kÕt  íi bªn  Ën  v    nh b¶o  l∙nh; c. Hoµn    y     µis¶n    tr¶ ®Ç ®ñ t   b¶o  ¶m   Õu  ã)  µ    Êy  ê  ã  ªn ® (n c v c¸c gi t c li   quan cho  kh¸ch hµng      khikh¸ch hµng  ∙  ùc hiÖn  y      Üa  ô  i    ® th   ®Ç ®ñ c¸c ngh v ®è víi   nhËn  bªn  b¶o  l∙nh.      §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông    µnh    17. Quy v ngh v c tæ  td ph¸th b¶o l∙nh®èi øng    1.Tæ     chøc  Ýn  ông    µnh  td ph¸th b¶o    i øng  ã  Òn: l∙nh®è   c quy a.  Ò   § nghÞ   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    l∙nh ph¸thµnh    b¶o    l∙nh cho kh¸ch  hµng  ña  × nh; cm b. Ch Êp  Ën    nh hoÆc   õ chèi®Ò   Þ    µnh  t    ngh ph¸th b¶o    i  l∙nh®è øng  cña    kh¸ch hµng    ; c.Yªu  Çu    c kh¸ch hµng    cung  Êp    µiliÖu vÒ   c c¸ct     kh¶  n¨ng  µichÝnh  òng  t  c nh    µiliÖu li   c¸c t     ªnquan  n   ®Õ giao dÞch    b¶o l∙nh;b¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h s¶n  Êt xu   kinh doanh; b¸o  t×nh  ×nh  thùc hiÖn    îp  ng  µ    Üa  ô  ã      c¸o  h     c¸c h ®å v c¸c ngh vc li   ªnquan  n   ®Õ giao dÞch    b¶o l∙nh; d.Yªu  Çu    c kh¸ch hµng  ã    c b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ô  îcb¶o  ngh v ®   l∙nh; ®.  Thu  Ý  ph b¶o    l∙nhtheo tho¶ thuËn;     e. Yªu  Çu    c kh¸ch hµng  µn    è  Òn    ho tr¶s ti b¶o    µ   chøc  Ýn  ông  l∙nhm tæ  td ®∙    tr¶thay; g. H¹ch      î     to¸nghin  kh¸ch hµng  è  Òn m µ   chøc  Ýn  ông  ∙      s ti   tæ  td ® tr¶thay  ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô  th   ngh v b¶o  l∙nh,n Õu    sau  ngµy  Ó   õ ngµy  chøc  Ýn  15  k t  tæ  t dông    tr¶thay m µ  kh¸ch hµng       kh«ng  Ën  î; nh n h. Xö   ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ña  ® c kh¸ch hµng    theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh   ®Þ ti  ®Þ sè 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn NghÞ   nh  µy; ®Þ n i.Khëi kiÖn      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtkhikh¸ch hµng, tæ  lu         chøc  Ýn  t dông    b¶o      ¹m  îp  ng  l∙nhviph H ®å b¶o  l∙nh;
 10. 10 k. Cã   Ó    th chuyÓn  îng  Òn,  Üa  ô  ña  ×nh  nh quy ngh vc m cho  chøc  Ýn  tæ  t dông kh¸c quy  nh  ¹  Òu  cña    ®Þ ti §i 3  Quy  Õ   µy  Õu  îctæ  ch n n ®   chøc  Ýn  ông  td b¶o    Êp  Ën  l∙nhch thu b»ng    v¨n b¶n. 2.Tæ     chøc  Ýn  ông    µnh  td ph¸th b¶o    i øng  ã  Üa  ô: l∙nh®è   c ngh v a.Thùc  Ön nghÜa  ô    hi   v b¶o    l∙nhtheo cam   Õt    k b¶o l∙nh; b. §«n  c    ®è kh¸ch hµng  ùc hiÖn  y    µ  ng nghÜa  ô ®∙ cam     th   ®Ç ®ñ v ®ó   v    kÕt  íi bªn  Ën  v    nh b¶o    µ  chøc  Ýn  ông  l∙nhv tæ  td b¶o l∙nh; c. Hoµn    y     µis¶n    tr¶ ®Ç ®ñ t   b¶o  ¶m   n Õu   ã) vµ    Êy  ê cã  ªn ® (  c   c¸c gi t   li   quan cho  kh¸ch hµng      khikh¸ch hµng  ∙  ùc hiÖn  y      Üa  ô  i    ® th   ®Ç ®ñ c¸c ngh v ®è víi   nhËn  bªn  b¶o  l∙nh. §i Ò u 18. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  chøc  Ýn  ông    Ën      v ngh v c tæ  td x¸c nh b¶o l∙nh 1.Tæ     chøc  Ýn  ông    Ën  td x¸cnh b¶o    ã  Òn: l∙nhc quy a.Ch Êp  Ën    nh hoÆc   õchèi®Ò   Þ    Ën  t    ngh x¸cnh b¶o    ña  l∙nhc kh¸ch hµng    hoÆc   ña  chøc  Ýn  ông  Ýn  ông  c tæ  td td b¶o  l∙nh; b. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    l∙nhcung  Êp    c c¸c tµiliÖu vÒ       kh¶  n¨ng  µichÝnh  òng      µiliÖu li   t  c nh c¸c t     ªnquan  n   ®Õ giao  Þch  d b¶o  l∙nh;b¸o    c¸o  ×nh  ×nh  t h s¶n  Êt  xu kinh  doanh; b¸o    c¸o  ×nh  ×nh   ùc t h th   hiÖn    îp ®ång  µ    Üa  ô  ã  ªnquan  n   c¸ch   v c¸cngh v c li   ®Õ giao dÞch    b¶o l∙nh; c. Yªu  Çu    c kh¸ch  µng  h hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    ã  l∙nh c b¶o  ¶m   ® cho  Üa  ô  îcb¶o  ngh v ®   l∙nh; d.Thu  Ý    ph b¶o    l∙nhtheo tho¶ thuËn;     ®. Yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    µn    è  l∙nh ho tr¶ s tiÒn b¶o    µ   chøc  Ýn  ông  ∙      l∙nhm tæ  td ® tr¶thay; e. H¹ch      î     to¸nghin  kh¸ch hµng    hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    è  Òn  l∙nhs ti m µ   chøc  Ýn  ông  ∙    tæ  td ® tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o  l∙nh,n Õu      sau 15  µy  Ó   õ ngµy  chøc  Ýn  ông    ng k t   tæ  td tr¶ thay  µ    m kh¸ch  µng  h hoÆc     tæ chøc  Ýn  ông  td b¶o    l∙nhkh«ng  Ën  î; nh n g. Xö   ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ña  ® c kh¸ch hµng    hoÆc   chøc  Ýn  ông    tæ  td b¶o l∙nhtheo    quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  c ChÝnh  ñ  µ      ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  NghÞ   nh  µy; ®Þ n h.  ëi kiÖn  Kh   theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët khi kh¸ch  µng, hoÆc     lu     h   tæ chøc  Ýn  ông  td b¶o      ¹m  îp  ng  l∙nhviph H ®å b¶o  l∙nh. i.Cã   Ó    th chuyÓn  îng  Òn,  Üa  ô  ña  × nh  nh quy ngh vc m cho  chøc  Ýn  tæ  t dông kh¸c quy  nh  ¹  Òu  cña    ®Þ ti §i 3  Quy  Õ   µy  Õu  îcbªn  Ën  ch n n ®  nh b¶o    l∙nh chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n. 2.Tæ     chøc  Ýn  ông    Ën  td x¸cnh b¶o    ã  Üa  ô: l∙nhc ngh v a.Thùc  Ön nghÜa  ô    hi   v b¶o    l∙nhtheo cam   Õt    k b¶o l∙nh; b. §«n  c    ®è kh¸ch hµng  µ  chøc  Ýn  ông    v tæ  td b¶o    ùc hiÖn  y    l∙nhth   ®Ç ®ñ vµ  ng nghÜa  ô ®∙ cam  Õt  íi bªn  Ën  ®ó   v    k v    nh b¶o  l∙nh;
 11. 11 c. Hoµn    y     µis¶n    tr¶ ®Ç ®ñ t   b¶o  ¶m   Õu  ã)  µ    Êy  ê  ã  ªn ® (n c v c¸c gi t c li   quan cho  kh¸ch hµng    hoÆc   chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o      l∙nhkhikh¸ch hµng    hoÆc   tæ chøc  Ýn  ông  td b¶o   thùc hiÖn  y      Üa  ô  i víi l∙nh    ®Ç ®ñ c¸c ngh v ®è     bªn  Ën  nh b¶o l∙nh. §i Ò u    Òn  µ  Üa  ô  ña  19. Quy v ngh v c kh¸ch hµng   1.Kh¸ch  µng  ã  Òn:   h c quy a. Yªu  Çu  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  ng    c tæ  td th   ®ó cam   Õt  íi k v   nhËn    bªn  b¶o l∙nh; b. Yªu  Çu  chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  ng  c tæ  td th hi ®ó tho¶  Ën  thu trong  îp  H ®ång b¶o l∙nh; c. Khëi kiÖn      theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët n Õu   chøc  Ýn  ông    lu   tæ  td vi ph¹m  îp  ng  H ®å b¶o  l∙nh; d. Cã   Ó    th chuyÓn  îng  Òn,  Üa  ô  ña  × nh  nh quy ngh vc m cho  bªn kh¸c cã    ®ñ   iÒu  Ön  ® ki quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 8  Quy  Õ   µy  Õu  îc bªn  ch n n ®  b¶o l∙nh,   bªn  Ën  nh b¶o    Êp  Ën  l∙nhch thu b»ng    v¨n b¶n. 2.Kh¸ch  µng  ã  Üa  ô:   h c ngh v a. Cung  Êp  y  ,  Ýnh    µ    c ®Ç ®ñ ch x¸cv trung thùc   µiliÖu vµ  c¸o cã  ªn    t     b¸o    li   quan  n   ®Õ giao  Þch  îc b¶o    d ®  l∙nh theo yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ông    c c tæ  td b¶o l∙nhhoÆc   chøc  Ýn  ông    µnh    tæ  td ph¸th b¶o    i øng; l∙nh®è   b. Tr¶    cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    chøc  Ýn  ông    Ën    l∙nhtæ  td x¸c nh b¶o l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  td ph¸thµnh    b¶o    i  l∙nh ®è øng  Ý   ph b¶o    µ    ¹ l∙nh v c¸c lo i   phÝ  kh¸ccã  ªnquan    li   theo tho¶ thuËn;     c. NhËn  î vµ  µn      n   ho tr¶cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o    l∙nh hoÆc   chøc  tæ  tÝn  ông    µnh  d ph¸th b¶o    i øng, tæ  l∙nh®è     chøc  Ýn  ông    Ën  td x¸c nh b¶o    è  l∙nhs tiÒn ®∙      tr¶thay ®Ó   ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v b¶o    l∙nhcho  kh¸ch hµng    bao  å m     g c¶ gèc,l∙vµ      Ý trùctiÕp ph¸tsinhtõviÖc  ùc hiÖn      c¸cchiph     i       th   b¶o  l∙nh; d. Thùc  Ön  ng  µ  y    nghÜa  ô  ∙    hi ®ó v ®Ç ®ñ   v ® cam   Õt  íibªn  Ën    k v  nh b¶o l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  td b¶o    l∙nhhoÆc   chøc  Ýn  ông    µnh  tæ  td ph¸th b¶o    l∙nh ®èi øng;   e.Ch Þu  ù  Óm    Óm    ña  chøc  Ýn  ông    s ki tra,ki so¸tc tæ  td b¶o    l∙nhhoÆc     tæ chøc  Ýn  ông    µnh  td ph¸th b¶o    i  l∙nh®è øng  i víic¸c ho¹t®éng  ã  ªnquan  ®è         c li   ®Õ n   giao dÞch  îcb¶o    ®  l∙nh. §i Ò u    È m   Òn  ý  l∙nh 20. Th quy k b¶o  1. Ng êi ®¹idiÖn       theo ph¸p  Ëtcña  chøc  Ýn  ông  ã  Èm   Òn   lu   tæ  td c th quy ký      c¸cv¨n b¶n  b¶o    ña  chøc  Ýn  ông. l∙nhc tæ  td 2. Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p  Ëtcña  chøc  Ýn  ông  ã  Ó  û  Òn   lu   tæ  td c th u quy cho Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®è (trong tr ng  îp  ñ   Þch  éi  ng   ê h Ch t H ®å qu¶n  Þ lµ ngêi ®¹i diÖn  tr        theo ph¸p  Ët)  ã   lu ,Ph tæng  Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông  ý      c tæ  td k c¸cv¨n b¶n b¶o  l∙nh;   hoÆc   quy  nh  Èm   Òn  ý  ®Þ th quy k b¶o    ña  chøc  Ýn  ông  ï hîp  íi l∙nh c tæ  td ph   v  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   
 12. 12 §i Ò u    21. B¶o  ¶m   b¶o  ® cho  l∙nh 1. C¨n  vµo  Æc   iÓ m   ña  ×nh  ×nh    cø  ® ® ct h s¶n  Êt kinh doanh,kh¶  xu       n¨ng  tµichÝnh  µ  tÝn  ña    v uy  c kh¸ch  µng, tæ  h   chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch  µng  áa  h th thuËn    ông  ¸p d hoÆc  kh«ng    ông    Ön  ¸p d c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m     ® cho b¶o  l∙nh.    C¸c h×nh thøc b¶o  ¶m     ® cho b¶o    l∙nhbao  å m:  ý  ü,cÇ m   è  µis¶n,thÕ  Êp  g k qu   c t    ch tµis¶n, b¶o    ña      l∙nh c bªn  thø  vµ    Ön  ba  c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c theo      quy ®Þnh  ph¸p luËt.   2. ViÖc  ïng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn    d t  h th t  vay    ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Öc  ùc vi th   hiÖn  Üa  ô  ngh v b¶o    ®èivíi l∙nh(     b¶o    l∙nhvay  èn)   v  hoÆc   kh«ng    ông  ×nh  ¸p d h thøc b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  vi th   ngh v b¶o    ùc hiÖn  l∙nhth   theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  µ    b¶n  íng  Én  c c¸c tæ  td v c¸c v¨n  h d NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u    Ý   l∙nh 22. Ph b¶o  1.Kh¸ch  µng ph¶itr¶cho  chøc  Ýn  ông  Ý    h      tæ  td ph b¶o  l∙nh.  Møc  Ý    ph do c¸c bªn    tho¶  Ën,   thu   kh«ng  îtqu¸  v  2%/  n¨m  Ýnh    è  Òn  t trªns ti cßn  ang  îc ® ®  b¶o  l∙nh.Trêng  îp møc  Ý    h  ph b¶o    Ýnh  l∙nht theo  û lÖ  µy  Êp  ¬n  t   n th h 300.000  ®ång  ×  chøc  Ýn  ông  îc thu  Ý   èithiÓu   th tæ  td ®  ph t   300.000®ång. Ngoµi ra      kh¸ch hµng    ph¶ithanh      to¸ncho  chøc  Ýn  ông      Ý hîp lýkh¸cph¸t tæ  td c¸cchiph          sinh  ªnquan  n   li   ®Õ giao  Þch  d b¶o        l∙nh khi c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën  thu b»ng   v¨n b¶n. 2. Møc  Ý    ph b¶o   l∙nhquy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy  µ møc  Ý  èi®a   1  n l  ph t   kh¸ch hµng    ph¶itr¶cho  chøc  Ýn  ông     tæ  td trong tr ng  îp cã    ê h   b¶o    i øng  l∙nh®è   vµ    Ën  x¸c nh b¶o  l∙nh.Møc  Ý   ô  Ó  ña  õng  chøc  Ýn  ông  c¸c tæ    ph c th c t tæ  td do    chøc  Ýn  ông  td tham    giab¶o    l∙nhtho¶ thuËn.       èi víitr ng  îp  ng  3. §     ê h ®å b¶o    l∙nhkh¸ch  µng    Ý   h tr¶ph b¶o    l∙nhcho    tæ chøc  Ýn  ông  µm  u   èi,sau      chøc  Ýn  ông  Ïhëng  Ý    td l ®Ç m   ®ã c¸c tæ  td s  ph b¶o l∙nhtheo  ûlÖ    t   tham   giab¶o    ña  × nh  õtæ  l∙nhc m t   chøc  Ýn  ông  µm  u   èi  td l ®Ç m theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu    ®Þ t i 1  14. 4. §èi víitr ng  îp  chøc  Ýn  ông        ê h tæ  td b¶o    l∙nh cho  ét  m nghÜa  ô  µ   vm nhiÒu  chøc  tæ  tham    ùc hiÖn  ×    gia th   th c¸c bªn tham    gia ph¶itr¶phÝ     b¶o    l∙nh cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td theo tûlÖ ¬ng     t øng  íi Çn  Üa  ô  ña  ×nh  v  ph ngh v c m trong  nghÜa  ô  v chung. 5. Kú   ¹n  Ýnh  Ý    ht ph b¶o    µ  ¬ng  l∙nhv ph thøc  phÝ   ô  Ó  c¸c bªn  thu  c th do    tho¶ thuËn    trong Hîp  ng    ®å b¶o  l∙nh. 6. Kh¸ch  µng  Ë m     h ch thanh    Ý   to¸nph b¶o    l∙nhcho  chøc  Ýn  ông  sÏ tæ  td    chÞu    Êt nî qu¸ h¹n  l∙ su       i kh«ng    qu¸ 150%     Êt cña  l∙ su   i kho¶n vay  îc b¶o    ®  l∙nh trong tr ng  îp b¶o     ê h   l∙nhvay  èn,hoÆc     Êtcho  v  l∙su   i vay  ¾n  ¹n  µ   chøc  ng h m tæ  tÝn  ông    ang  ùc  Ön  i  íisè  Ý   Ë m     ña    ¹  d ®ã ® th hi ®è v   ph ch tr¶ c c¸c lo ib¶o    l∙nh kh¸c,kÓ   õ ngµy  n   ¹n    t  ®Õ h thanh    to¸n cho  êigian  Ë m   th   ch thanh to¸n sè  Ý    ph nµy.
 13. 13 §i Ò u    ×nh  ùvµ  ñ tôccÊp  l∙nh 23. Tr t   th     b¶o  Tæ   chøc  Ýn  ông  td quy  nh   ô  Ó  ×nh  ù,thñ  ôc,®iÒu  Ön  µ  ®Þ c th tr t  t  ki v thÈm   Òn  quy b¶o    ï hîp  íi® Æc   iÓ m   ña  õng  chøc  Ýn  ông  µ  l∙nh ph   v  ® ct tæ  td v tõng lo¹ b¶o     i l∙nh. §i Ò u    êih¹n  ña  l∙nh 24. Th   c b¶o  1.  êi h¹n  ña  Th   c b¶o    îc x¸c ®Þnh   l∙nh ®     c¨n  vµo  êih¹n  ùc  Ön  cø  th   th hi nghÜa  ô  îcb¶o    ña  v®  l∙nhc kh¸ch hµng  i víi   ®è     nhËn  bªn  b¶o  l∙nh, õtr ng  îp    ê h   tr cã    c¸ctho¶ thuËn    hoÆc  cam  Õt  k kh¸c.  2. ViÖc    ¹n    gia h b¶o    l∙nh ph¶i ® îc bªn  Ën     nh b¶o    Êp  Ën  l∙nh ch thu b»ng  v¨n b¶n.   §i Ò u    ×nh  ùthùchiÖn  Üa  ô  l∙nh 25. Tr t    ngh v b¶o  1. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Üa  ô  td th   ngh v b¶o    i víi l∙nh®è     bªn  Ën    nh b¶o l∙nhkhicã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© a.Ngh Üa  ô    v b¶o    ∙  n   ¹n; l∙nh® ®Õ h b. Bªn  Ën    nh b¶o    ã    l∙nhc v¨n b¶n    Þ  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  ®Ò ngh tæ  td th   nghÜa  ô  v b¶o  l∙nh; c.C¸c  µiliÖu chøng    t    minh kh¸ch hµng    kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y    Üa  ô  ∙  ®Ç ®ñ ngh v ® cam   Õt  íi k v   nhËn  bªn  b¶o l∙nh, Õu   n cam   Õt    k b¶o l∙nhcã    Ëp    µm ét  iÒu  Ön    ùc hiÖn  Üa  ô    ®Ò c nh l   ® ki ®Ó th   ngh v b¶o  l∙nh. Tæ  chøc  Ýn  ông  Óm       µiliÖu,n Õu   ï hîp  íicam   Õt    td ki tra c¸c t     ph   v  k b¶o l∙nhth× thùc hiÖn  Üa  ô       ngh v b¶o  l∙nh. 2.  Sau    ùc  Ön  khi th hi nghÜa  ô v b¶o  l∙nh,tæ    chøc  Ýn  ông  td yªu  Çu  c kh¸ch hµng  ùc hiÖn  Öc  åihoµn    th   vi b   theo c¸cbícsau:     a.Trêng  îp b¶o      h  l∙nhth«ng  êng th ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    l∙nhth«ng  cho  b¸o  kh¸ch hµng  Ìm    k theo    µi c¸c t   liÖu li     ªnquan,yªu  Çu    c kh¸ch hµng  µn    è  Òn m µ   chøc  Ýn  ông  ∙    ho tr¶s ti   tæ  td ® tr¶thay.   ­ Sau    Ën  îc th«ng  khi nh ®  b¸o  ña  chøc  Ýn  ông, kh¸ch  µng  ã  c tæ  td   h c nghÜa  ô  µn    î hoÆc   ã    v ho tr¶n   c v¨n b¶n    Ën  î víitæ  x¸c nh n     chøc  Ýn  ông  Ò   td v sè  Òn m µ   chøc  Ýn  ông  ∙    ti   tæ  td ® tr¶thay.Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc   15  k t  nh ®   th«ng  b¸o,n Õu    kh¸ch hµng  a  µn      ch ho tr¶,hoÆc   a  ã  b¶n    Ën  î ch c v¨n  x¸c nh n  th×  chøc  Ýn  ông  ¹ch      î cho  tæ  td h to¸nghin   kh¸ch hµng  µy  ¹ch      î   (ng h to¸nghin   lµ ngµy  chøc  Ýn  ông  ∙  ùc hiÖn  Üa  ô    tæ  td ® th   ngh v b¶o   l∙nhcho  kh¸ch hµng).     Kh¸ch  µng  h ph¶ichÞu    Êt nî qu¸  ¹n  c¸c bªn    l∙ su     i h do    tho¶  Ën  ng  thu nh kh«ng  qu¸ 150%     Êttrong hîp ®ång  ÷a kh¸ch hµng  µ  nhËn    l∙su   i    gi     v bªn  b¶o    l∙nh(trong  tr ng  îp b¶o    ê h  l∙nhvay  èn) hoÆc     Êt cho  v  l∙su   i vay  ¾n  ¹n  µ   chøc  Ýn  ng h m tæ  t dông  ang  ùc hiÖn,kÓ   õ ngµy  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Üa  ô    ® th     t  tæ  td th   ngh v b¶o l∙nh®èi víi è  Òn ®∙          ti   tr¶thay. s ­ Trêng  îp v×  lýdo    h       kh¸ch quan      nh thiªntai   , ho¶  ¹n,nh÷ng  ã  ho   kh kh¨n   tµichÝnh  ¹m  êivµ  ÷ng  ýdo    t th   nh l   kh¸ch quan    kh¸c hoÆc   Öc    î cho      vi tr¶n   bªn
 14. 14 nhËn  b¶o    l∙nhkh«ng  ï hîp víichu  ú  ph       k s¶n  Êt kinh doanh,kh¸ch hµng  a  xu         ch thùc hiÖn  îcnghÜa  ô  ng  ¹n  íi   ®  v ®ó h v   nhËn  bªn  b¶o l∙nh.Trªn c¬  ë    Þ      s ®Ò ngh cña  kh¸ch hµng    trong v¨n b¶n    Ën  î,tæ     x¸c nh n   chøc  Ýn  ông  ã  Ó  td c th xem   Ðt x  ®Þnh  ¹ kú  ¹n    î vµ  dông    Êt cho  l   h tr¶n   ¸p  i l∙ su   i vay th«ng  êng  i  íisè  Òn th ®è v   ti   m µ   chøc  Ýn  ông  ∙    tæ  td ® tr¶thay. ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    ã  Òn  ùc hiÖn    Ön  l∙nhc quy th   c¸c bi ph¸p      nh ph¸t m¹i tµis¶n     b¶o  ¶m,  Ých  µikho¶n  ña  ® tr t  c kh¸ch  µng  Õu  ã  h (n c tho¶  Ën), thu   khëikiÖn  c¬    ra  quan  ph¸p  Ëtvµ    Ön  lu   c¸c bi ph¸p  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m   ® kh¸c  theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  c ChÝnh  ñ  µ    b¶n  híng  Én  ùc hiÖn  ph v c¸c v¨n    d th   NghÞ   nh  µy    håi ®Þ n ®Ó thu    sè  Òn ®∙    ti   tr¶thay. b.Trêng  îp b¶o    i øng.   h  l∙nh®è   Sau    ùc  Ön  Üa  ô  khi th hi ngh v b¶o    i  l∙nh ®è øng, bªn    ph¸thµnh    b¶o    l∙nh ®èi øng  ã  Òn  c quy yªu  Çu  c kh¸ch  µng  µn    h ho tr¶cho  ×nh  è  Òn  m s ti bªn  ph¸t  hµnh b¶o    i  l∙nh®è øng  ∙    ® tr¶cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td b¶o l∙nh.Tr×nh  ù thùc   t    hiÖn  Öc  µn    î hoÆc   Ën  î gi÷a bªn    µnh  vi ho tr¶n   nh n     ph¸th b¶o    i  l∙nh®è øng  µ  v kh¸ch hµng  ùc hiÖn ¬ng  ùnh    th   t t   quy  nh  ¹   Ó m     ®Þ t  §i i a,Kho¶n  §iÒu  µy.  2  n  c.Trêng  îp x¸cnhËn    h   b¶o  l∙nh Sau    x¸cnhËn  khibªn    b¶o    ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nhth   ngh v b¶o   l∙nhthay cho      bªn ® îc x¸c nhËn     b¶o l∙nh,bªn    Ën    x¸c nh b¶o    ã  Òn  l∙nhc quy yªu  Çu  c bªn  îc x¸c ®   nhËn  b¶o    µn    l∙nhho tr¶cho  × nh  è  Òn bªn    Ën  m s ti   x¸cnh b¶o    ∙  l∙nh® thanh    to¸n cho  bªn  Ën  nh b¶o l∙nh.Tr×nh  ù thùc  Ön  Öc  µn    î hoÆc   Ën  î   t  hi vi ho tr¶ n   nh n  cña  ® îcx¸c nhËn  bªn      b¶o    i víi l∙nh®è     x¸c nhËn  bªn    b¶o    ùc hiÖn ¬ng  ù l∙nhth   t t  nh quy  nh  ¹   Ó m     ®Þ t  §i i a,Kho¶n  §iÒu  µy.  2  n  d. §èi víitr ng  îp  chøc  Ýn  ông        ê h tæ  td b¶o    l∙nh cho  ét  m nghÜa  ô  µ   vm nhiÒu  kh¸ch  µng  ïng  h c tham  gia  ùc  Ön  ×  th hi th c¸c  bªn tham   gia  ã  c tr¸ch  nhiÖ m  µn    îhoÆc   Ën  îvíi chøc  Ýn  ông  ho tr¶n   nh n     tæ  td theo  ûlÖ ¬ng  t  t øng  íi v  phÇn  nghÜa  ô  ña  × nh   vc m trong nghÜa  ô  v chung. N Õ u   ét    m trong c¸c    bªn tham  gia kh«ng  ùc  Ön  îc phÇn  th hi ®   nghÜa  ô  ña  × nh   ×  chøc  Ýn  vc m th tæ  t dông  ã  Òn  c quy yªu  Çu  Êt  ú  c b k bªn  µo  n trong sè      c¸c bªn  tham    gia ph¶ithùc     hiÖn  Çn  Üa  ô  .  ×nh  ù thùc hiÖn  Öc  µn    î vµ  Ën  î cña  ph ngh v ®ã Tr t    vi ho tr¶n   nh n   c¸c bªn    tham    i  íitæ  gia ®è v   chøc  Ýn  ông  îc thùc  Ön  td ®  hi theo  quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÓ m     a,Kho¶n  §iÒu  µy.  2  n  3. Trêng  îp    h b¶o    èiphiÕu,lÖnh  Õu  ×  Öc  ùc hiÖn  Üa   l∙nhh     phi th vi th   ngh vô b¶o    µ  l∙nh v yªu  Çu  c kh¸ch  µng  åi hoµn  ùc  Ön  h b  th hi theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ    ¬ng  Õu.      th phi     §i Ò u    Ôn  ùc hiÖn  Üa  ô  l∙nh 26. Mi th   ngh v b¶o  1. Trong  êng  îp  tr h bªn  Ën  nh b¶o    Ôn  Öc  ùc  Ön  l∙nh mi vi th hi nghÜa  ô  v b¶o    l∙nhcho  chøc  Ýn  ông,th× kh¸ch hµng  Én  tæ  td      v ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v víi bªn  Ën     nh b¶o l∙nh,trõ tr ng  îp  ã      ê h c tho¶  Ën  thu hoÆc   ph¸p  Ët cã    lu   quy ®Þnh  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¶o  l∙nh. 2.  êng  îp  Tr h chØ   ét  chøc  Ýn  ông  m tæ  td trong  è  Òu  chøc  Ýn  s nhi tæ  t dông  ng  ®å b¶o    l∙nhcho  ét  Üa  ô  ña  m ngh v c kh¸ch  µng  îc miÔn  Öc  ùc h ®  vi th   hiÖn  Çn  Üa  ô  ph ngh v b¶o    ña  × nh  ×  ÷ng  chøc  Ýn  ông  l∙nh c m th nh tæ  td kh¸c 
 15. 15 vÉn ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô      ngh v b¶o    ña  × nh  ng  l∙nhc m nh kh«ng  ph¶ichÞu    tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Çn  Üa  ô  v ph ngh v b¶o    ña  chøc  Ýn  ông  îcmiÔn. l∙nhc tæ  td ®  §i Ò u    Öc  l∙nh  Ê m     27. Vi b¶o   ch døt trong c¸ctr ng  îp sau    ê h   1. Ngh Üa  ô    v b¶o    ∙  îctæ  l∙nh® ®   chøc  Ýn  ông  td b¶o    ùc hiÖn  y   l∙nhth   ®Ç ®ñ. 2.Ngh Üa  ô    v b¶o    Ê m     l∙nhch døt theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3.Bªn  îcb¶o    ∙  ùc hiÖn  y    Üa  ô  ña  ×nh  i víi     ®  l∙nh® th   ®Ç ®ñ ngh v c m ®è     bªn nhËn b¶o  l∙nh.      4. Bªn  Ën    nh b¶o    ng    û  á  l∙nh ®å ý hu b b¶o    l∙nh theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. ViÖc    b¶o    îcthay thÕ  l∙nh®     b»ng  Ön  bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® kh¸c do        c¸c bªn tho¶ thuËn.   6. Thêih¹n  ña      c b¶o    ∙  Õt  Öu  ùctrong tr ng  îp b¶o    ã    l∙nh® h hi l    ê h   l∙nhc quy ®Þnh  Ò   êih¹n hiÖu  ùccña  v th     l  b¶o  l∙nh. 7. Tæ     chøc  Ýn  ông  td b¶o    Ê m   l∙nh ch døt  ¹t®éng  ×  Üa  ô    ho   th ngh v b¶o l∙nh® îcthùc hiÖn theo quy  nh  ña           ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   C h ¬ n g  III C h Õ  ® é  ki Ó m  tra,  th«ng tin b¸o c¸o  §i Ò u    Õ     Óm    28. Ch ®é ki tra,gi¸m    i víi s¸t®è    kho¶n  b¶o  l∙nh 1. Kh¸ch  µng    h ph¶i chÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  chøc  Ýn  ông  s¸tc tæ  td b¶o    l∙nhtrongthêigian hiÖu  ùccña       l  b¶o  l∙nh.  2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ichÞu  ù    s thanh    Óm     ña  ©n   µng  tra,ki trac Ng h Nhµ   íc  n  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u    Õ     ¹ch    µ  29. Ch ®é h to¸nv th«ng      tinb¸o c¸o 1. ViÖc  ¹ch    h to¸n vµ    theo  âi c¸c kho¶n  d    b¶o    ña    chøc  Ýn  l∙nh c c¸c tæ  t dông  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 2. Kh¸ch  µng  ã    h c tr¸chnhiÖm   c¸o theo  nh  ú    b¸o    ®Þ k hoÆc   t  Êt cho  ®é xu   tæ chøc  Ýn  ông  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ã  ªnquan  n   td vt h ho   c li   ®Õ giao dÞch  ® îc      b¶o l∙nh. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td tæng  îp  ×nh  ×nh  ¹t®éng  ht h ho   b¶o    ña  n   l∙nhc ®¬ vÞ  ×nh    c¸o Ng ©n  µng  µ   íctheo  Õ     m ®Ó b¸o    h Nh n   ch ®é th«ng    c¸o hiÖn  tinb¸o    hµnh. C h ¬ n g  IV  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
 16. 16 §i Ò u      30. Tæ chøc  Ýn  ông  µ  td v kh¸ch hµng  ã    c tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy  Õ   µy.C¨n  Quy  Õ   µy  µ    ch n   cø  ch n v c¸cquy  nh  ña    ®Þ c v¨n b¶n  ph¸p luËtcã     li   ªnquan,tæ    chøc  Ýn  ông  td ban  µnh      h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  nghiÖp  ô  ô  Ó  v c th phïhîp víi iÒu  Ön,® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ña  × nh.      ® ki   ® v® lc m §i Ò u    Öc    31. Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2