Quyết định 29/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và xử lý tài sản khi có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước ban hành kèm theo QĐ số 1766/1998/QĐ- BTC ngày 07/12/1998 của BT Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2000/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 2 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 29/2000/Q -BTC NGÀY 29 THÁNG 2 NĂM 2000 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH QU N LÝ VÀ X LÝ TÀI S N KHI CÓ QUY T NNH TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C VÀ TÀI S N Ư C XÁC L P QUY N S H U NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 1766/1998/Q -BTC NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1998 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c B Lu t Dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c B Lu t T t ng hình s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 07 năm 1995; Căn c Pháp l nh thi hành án dân s ngày 21 tháng 04 năm 1993; Căn c Ngh nh s 14/1998/N -CP ngày 06 tháng 03 năm 1998 c a Chính ph v Qu n lý tài s n Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph v ban hành Quy ch bán u giá tài s n; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý công s n - B Tài chính QUY T NNH i u 1: S a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý, x lý tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh 1766/1998/Q -BTC ngày 7/12/1998 c a B trư ng B Tài chính (g i chung là Quy ch 1766/1998/Q -BTC) như sau: 1. i u 1 ư c b sung kho n 5, kho n 6 như sau: "5. Tài s n là v t ch ng v án có quy t nh x lý t ch thu sung qu Nhà nư c c a cơ quan có thNm quy n quy nh t i i u 58 B lu t T t ng hình s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 6. Các tài s n khác ư c xác l p s h u Nhà nư c theo pháp lu t quy nh." 2. i u 3 ư c b sung kho n 4, kho n 5 như sau:
  2. "4. Cơ quan i u tra, ki m sát và Toà án các c p ra quy t nh x lý t ch thu sung qu Nhà nư c i v i v t ch ng trong quá trình i u tra, truy t theo quy nh t i i u 58 B lu t T t ng hình s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 5. Các cơ quan có thNm quy n khác theo pháp lu t quy nh." 3. i u 10 ư c b sung i m 1.5 kho n 1 như sau: "1.5. Trong trư ng h p tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c ã ư c x lý bán n p ngân sách Nhà nư c, sau ó có khi u n i và ã ư c cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i ra quy t nh b i thư ng, b i hoàn l i cho cá nhân, t ch c b x ph t, thì ngân sách c p nào ã ư c hư ng kho n thu này, cơ quan Tài chính c p ó ra quy t nh hoàn tr kho n thu ngân sách Nhà nư c theo quy nh hi n hành". 4. i u 11 ư c s a i như sau: a. o n u i u 11: "Trong th i h n không quá 30 ngày.... cơ quan Tài chính ph trình UBND c p t nh ra quy t nh thành l p H i ng nh giá bán u giá và t ch c bán u giá s tài s n ó." ư c s a i như sau: "Trong th i h n không quá 30 ngày ( i v i tài s n là hàng hoá tiêu dùng thông thư ng), 60 ngày ( i v i tài s n là ô tô, xe máy, tàu thuy n, máy móc, thi t b chuyên dùng...) k t ngày ti p nh n các tài s n này, cơ quan Tài chính ph i trình UBND cùng c p ra quy t nh thành l p H i ng nh giá bán u giá và t ch c bán u giá s tài s n ó." b. Kho n 4 i u 11 ư c s a i như sau: "H i ng nh giá và bán u giá ư c thành l p theo t ng cơ quan chuyên ngành. Th i h n ho t ng c a H i ng ư c quy nh c th trong quy t nh thành l p H i ng. Trong trư ng h p c bi t H i ng nh giá và bán u giá tài s n sung qu Nhà nư c ư c quy t nh thành l p cho t ng cu c bán u giá. Sau khi t ch c bán u giá và thanh lý h p ng mua bán tài s n sung qu Nhà nư c, H i ng bán u giá ch m d t ho t ng." 5. i u 15 ư c s a i i m 5 kho n 6 như sau: "5. Hoá ơn bán hàng t ch thu sung qu Nhà nư c do B Tài chính phát hành, theo m u 01/TSTT-3L ban hành kèm theo Quy t nh này." 6. i u 18 ư c b sung ph n cu i kho n 1 như sau: "Trư ng h p ti n thu t bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c do vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n ư c t p trung vào tài kho n t m gi c a S Tài chính - V t giá m t i Kho b c Nhà nư c c p t nh th c hi n vi c qu n lý, trích l p qu ch ng ch t phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép theo quy nh hi n hành.
  3. Trư ng h p tài s n chung qu Nhà nư c ư c Th tư ng Chính ph giao cho B Tài chính x lý thì s ti n thu ư c n p vào tài kho n "Ti n g i thu - chi qu n lý tài s n Nhà nư c" c a C c Qu n lý công s n t i Kho b c Nhà nư c x lý trích tr các chi phí, trích thư ng theo ch trư c khi n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ." i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. B trư ng các B , th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o các ơn v liên quan t ch c th c hi n Quy t nh này. C c trư ng C c Qu n lý công s n và Giám c S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính, Ch t ch UBND c p t nh t ch c hư ng d n, ki m tra th c hi n Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) HOÁ ƠN BÁN TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 29/2000/Q -BTC NGÀY 29/2/2000 C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH M u s 01/TSTT-3L HOÁ ƠN BÁN TÀI S N TNCH THU SUNG QU NHÀ NƯ C (Ch s d ng cho cơ quan, ơn v có ch c năng bán tài s n t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u Nhà nư c) Liên 1: (lưu) Ngày.... tháng... năm.... Ký hi u: AA/00-QLCS S : 00000 - ơn v bán TSTTSQNN:....................................................................... - a ch :.............................................. i n tho i:................................ - S tài kho n............................. T i Kho b c Nhà nư c:....................... - Bán theo Quy t nh (ho c văn b n) s ..... ngày.... tháng.... năm......... c a.......................................................................................................... v vi c.. ..................................................................................................
  4. - H tên ngư i mua TSTTSQNN:............................................................ - ơn v :.................................................................................................. - a ch :......................................... S tài kho n.................................... - Hình th c thanh toán:............................................................................ S TT Tên tài s n sung qu ơn v tính S lư ng ơn giá Thành ti n Nhà nư c 1 2 3 4 5 6 C ng ti n bán tài s n: ................................. S ti n vi t b ng ch :.............................................................................. ................................................................................................................ Ngư i mua hàng Ph trách K toán Th trư ng ơn v (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) Liên 1: Lưu hoá ơn g c Liên 2: Giao cho khách hàng Liên 3: Dùng cho k toán thanh toán
Đồng bộ tài khoản