intTypePromotion=1

Quyết định 29/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
125
lượt xem
1
download

Quyết định 29/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 29/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ tài chính đối với một số nguồn thu của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 29/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 29/2005/Q§­BTC  n g µ y   2 0   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 5   V Ò   v i Ö c   q u i   ® Þ n h   c h Õ   ® é   t µ i   c h Ý n h  ®èi víi mét sè nguån thu cña c¸c c¬ quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  77/2003/N§­CP ngµy 01/7/2003 cña   ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬   cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i;  QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1:  C¸c kho¶n thu ph¸t sinh t¹i mét sè c¬ quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  níc ngoµi  ®îc ph©n phèi theo tû  lÖ  sau: ­ §èi  víi c¸c  kho¶n  thu hoµn  thuÕ  VAT:  c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn  ®îc sö  dông 100%  ®Ó  hoµn tr¶ kinh phÝ  c¬  quan,  h¹ch to¸n gi¶m chi c¸c môc chi t¬ng øng. ­ §èi víi c¸c kho¶n thu vÒ  dÞch vô  cho thuª nhµ  cã  thêi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n; dÞch vô nhµ kh¸ch,  phßng trä,  ®a  ®ãn vËn chuyÓn b»ng «t«; thu l∙i tiÒn göi  ng©n hµng; dÞch vô   ®Æt hoÆc mua hé  vÐ  m¸y bay: 80% nép  vµo Quü  t¹m gi÷  NSNN t¹i c¬  quan  ®¹i diÖn ViÖt Nam  ë  n íc  ngoµi; 20% cßn l¹i C¬ quan ®¹i diÖn ®îc sö dông ®Ó: + Thanh to¸n c¸c chi phÝ  ph¸t sinh khi cung cÊp dÞch  vô. +   LËp   Quü   khen   thëng   vµ   phóc   lîi   cña   C¬   quan   ®¹i  diÖn. §i Ò u   2:   PhÇn   C¬   quan   ®¹i  diÖn   ®îc   sö   dông   do  Bé  chñ qu¶n qui ®Þnh, híng dÉn vµ qu¶n lý.
  2. 2 § i Ò u   3:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o; B∙i bá  Th«ng t  sè  24/TC­ TC§N ngµy 23/3/1993 cña Bé  Tµi chÝnh qui  ®Þnh chÕ   ®é  tµi  chÝnh  ®èi víi mét sè  nguån thu cña c¸c c¬  quan  ®¹i diÖn  ViÖt Nam ë n­íc ngoµi. §i Ò u   4:   C¸c Bé, ngµnh cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c  ®¬n vÞ trùc thuéc thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2