intTypePromotion=1

Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
50
lượt xem
1
download

Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế xếp loại các tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 292/1998/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è  292/1998/Q§­N H N N 5  n g µ y   27 th¸ng 8 n¨ m   1998 b a n  h µ n h   Q u y  ch Õ   Õ p  lo¹ic¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g  c æ   h Ç n   Ö t N a m x   p Vi Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  Ch ph ng 30/9/1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam;  cø  l Ng h Nh n     Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng,Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙t d v C«ng    µi Ýnh  µy  tyt   ch ng 23/5/1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 96/1998/Q§­ TTg  µy  ng 19/5/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ñng  è,s ¾p  Õp  ¹ c¸c Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn   ph v vi c c  x l    i h th m   ph t¹  µnh  è  å   Ý   ith ph H Ch Minh  µ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ön  vt h th   hi nay  ña      c c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn; d cæ ph ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh    ©n  µng     ®Ò ngh c V tr V c¸c § ch t   ­ Ng h Nhµ   íc, n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   Õp  ¹ c¸c ch x lo i     Tæ   chøc  Ýn  ông    Çn  ÖtNam". td cæ ph Vi   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u    3.­Ch¸nh  phßng  èng  c, Vô  ëng  ô    Þnh  Õ   µi V¨n  Th ®è   tr V c¸c§ ch t   chÝnh, Ch¸nh    Thanh    ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  traNg h Nh n   tr ®¬ v c li   thuéc  ©n   µng  µ   íc Trung  ng, Gi¸m  c  Ng h Nh n   ¬  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ Tæ   tr   chøc  Ýn  ông    td cæ phÇn  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch x Õ p   ¹i lo  c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g  c æ  p h Ç n  Vi Ö t  a m N (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 292/1998/Q§­NHNN5 ngµy 27/8/1998 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I: u y  ® Þ n h  c h u n g  Q §i Ò u    èit ng vµ  ôc  ch  Õp  ¹i 1.­§  î   m ®Ý x lo . Nh»m   ¸nh    îcthùc tr¹ngvÒ   chøc  µ  ¹t®éng    ©n   µng  ® gi¸®       tæ  v ho   c¸c Ng h th ng  ¹i cæ   Çn, C«ng    µichÝnh    Çn  ña  Öt Nam   íi®©y   äi ¬ m   ph   ty t   cæ ph c Vi   (d   g  t¾tlµTæ       chøc  Ýn  ông    Çn)    ã  Ön  td cæ ph ®Ó c bi ph¸p qu¶n  ývµ  ö  ýphïhîp,   l  x l      Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íi®©y   äit¾t lµ Ng ©n   µng  µ   íc)hµng  h Nh n     (d   g      h Nh n   n¨m  Ïtæ  s   chøc  ¸nh    Õp  ¹ c¸cTæ   ® gi¸x lo i   chøc  Ýn  ông    Çn.   td cæ ph §i Ò u    chØ    ¸nh    Õp  ¹i 2.­C¸c  tiªu® gi¸x lo . 1.Vèn  ùcã;   t  2.ChÊt îng ho¹t®éng;   l    3.C«ng      t¸cqu¶n  Þ,kiÓm  tr   so¸t, iÒu  µnh;  ® h 4.K Õt    qu¶  kinh doanh;   5.Kh¶    n¨ng  thanh  kho¶n. §i Ò u    ¬ng  3.­Ph ph¸p ®¸nh    Õp  ¹ .   gi¸x lo i 1. Ph¬ng    ph¸p  ¸nh    Õp  ¹  îcc¨n cø  µo  è  iÓ m   ña  õng  ® gi¸,x lo i     v s ® ® ct chØ   tiªuquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t i 2  ch n 2. Nguyªn  ¾c  Ýnh  iÓ m   µ lÊy ®iÓ m   èi®a   õ®i  è  iÓ m   Þ   õë    tt ® l    t   tr   s ® b tr   tõng chØ  tiªu. ÷ng Tæ  chøc tÝn dông cæ  phÇn  kh«ng cã ho¹t ®éng   Nh   nghiÖp  ô  v theo    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   µy  ×  Æc   ch n th m nhiªn ® îc ®iÓ m   èi    t  ®a  ña  c chØ    tiªucho  iÓ m   ® quy  nh  Ò   ®Þ v nghiÖp  ô  . v ®ã 3.Sè  Öu ®Ó     li   xem   Ðt cho  iÓ m   îcc¨n cø: x  ® ®   a. Sè   Öu trªnb¶ng  ©n  i  µikho¶n  Êp  IcÊp    Êp  cña      li     c ®è t   (c II   , IV,c V)  Tæ chøc  Ýn  ông    Çn; td cæ ph b.Sè  Öu qua    li   c«ng    t¸cthanh    tra,gi¸m    ña  ©n  µng  µ   íc; s¸tc Ng h Nh n c. C¸c  µi liÖu  t  kh¸c  ã  ªn quan   kÕt  c li   nh qu¶  Óm   ki to¸n, b¸o    c¸o  µi t  chÝnh... ña     c Tæ chøc  Ýn  ông. td
 3. 3 §i Ò u    ét  è  Ëtng÷  ¹i 4.­M s thu   t   Quy  Õ   µy  îchiÓu    ch n ®   nh sau: 1.Tæng    î:bao  å m     îcho    dn   g dn  vay  th«ng  êng,d  îcho    µichÝnh  th   n  thuªt   vµ    îthanh    dn  to¸nthay. 2. Tæng  î qu¸ h¹n:bao  å m   î qu¸ h¹n  ¹ch to¸në  µikho¶n  î qu¸ h¹n,   n      g n    h     t   n      nî qu¸  ¹n    h cho  thuªtµichÝnh  µ  î thanh     v n  to¸n thay trªn30  µy  Ó   õ ngµy        ng k t   thanh    to¸nthay. 3.Nî  ã  ßi:   kh ® a. Nî  nhã m  4  quy ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  299/Q§­ i NH5  ngµy  13/11/1996 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc;   Th ®è Ng h Nh n b. C¸c    kho¶n  î thanh    n  to¸nthay cã    ¬  ë      nh    ®ñ c s ®Ó x¸c®Þ kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng    åihoÆc     ngµy  Ó   õngµy  thu h   trªn30  k t  thanh    to¸nthay; c.Nî    ¹n cho    µichÝnh      qu¸ h   thuªt   trªn365  µy; ng d. C¸c    kho¶n  î cho  n  thuªtµichÝnh     cßn trong h¹n,c¸c kho¶n  î cho         n  thuª tµichÝnh    qu¸  ¹n  íi365  µy, c¸c kho¶n  î nhã m     quy  nh  ¹  h d  ng     n  2, 3  ®Þ tiQuy Õt  ®Þnh  è  s 299/Q§­ NH5   µy  ng 13/11/1996  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   nhng  ã    ¬  ë      nh  c ®ñ c s ®Ó x¸c ®Þ kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  thu  åi.4. Nî  ã  ßi  h     kh ® rßng:lµkho¶n  î khã  ßi     n  ® quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy  õ®i  ù  ®Þ ti   3  n tr   d phßng  ñi r  ro cha  ö  ông.   sd 5. Vèn  iÒu  Ö  ùc  ã  µ vèn  iÒu  Ö  îc h¹ch    ® l th c l   ® l®  to¸n trªnc©n  i  µi    ®è t   kho¶n  õ®i  è  çh¹ch to¸ntrªnc©n  i tµi tr   s l       ®è     kho¶n. 6. Tµis¶n  ã  ng  µtµis¶n  ã  ã     c ®é l     c c kh¶ n¨ng  ö  ông  sd ngay  ¹ thêi®iÓ m   ti     ®¸nh    gi¸;Bao  å m: g a. 100%   Òn m Æt,  ¹itÖ  ån quü, ng©n  Õu    ti   ngo   t     phi thanh  to¸n,vµng,kim      lo¹ quý,®¸  ý    îc¸ctµi   i   qu (d n       kho¶n  101;111;121;131);       b. 80%   è   tiÒn  öi t¹  ©n   µng  µ   íc (d î    µikho¶n  sd g   iNg h Nh n    n c¸c t   201;  202);Sè     Òn  öi kh«ng  ú  ¹n  ¹        d ti g   k h t i Tæ chøc  Ýn  ông  c¸c td kh¸c (d  î c¸c tµi   n      kho¶n 2211;2221;2411;2421);Gi¸trÞtÝn  Õu,tr¸phiÕu              phi     i Kho  ¹c Nhµ   íc b  n  (d nîtµikho¶n       211); c. 50%   è    Òn  öi cã  ú  ¹n  ¹      s d ti g   k h t i Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c (d nî c¸c tµi        kho¶n  2212;2222;2412;2422;2423);         d. 30%     Þ cæ   Õu  ña        gi¸tr   phi c c¸c Tæ chøc  kh¸c;C¸c  îp ®ång    h  cam   Õt  k ® îcvay  èn    v trongthêih¹n  th¸ngtí(chØ        1    i tiªuD0701). 7. Tµi s¶n  î ®éng  µ tµis¶n  î d Ô   Õn  ng  íi1     n  l    n   bi ®é d   th¸ng tÝnh  ¹  êi   ti   th ®iÓ m   ¸nh    ® gi¸;Bao  å m: g a.80%   è    Òn göikh«ng  ú  ¹n    ã    µikho¶n    s d ti     k h (d c c¸ct   3611;3613;3614;       3621; 3621; 3623; 3624; 3711; 3721; 38; 207; 212; 2231; 2241; 2431; 2441;                          2443;3719);   b. 50%   è    Òn  öi cã  ú  ¹n    ã    µikho¶n    s d ti g   k h (d c c¸c t   3612; 3622; 3712;       3722; 2232; 2242; 2432; 2442);C¸c            kho¶n  ê  ch thanh to¸n (chªnh  Öch    ã    l dc tµikho¶n      26,27); c. 20%   Òn    ti vay  ¾n   ¹n  ng h c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c   cã  (d c¸c  µi t  kho¶n  235;237;255;257);      
 4. 4 d. 100%     Þ c¸c kho¶n    gi¸tr     cam   Õt  µichÝnh  k t  sau    õc¸c kho¶n    khitr     b¶o ®¶m   ña  c kh¸ch hµng    b»ng  Òn t¹ Tæ   ti     chøc  Ýn  ông  i td (chØ    tiªuD0601). 8.Nguån  èn    v cho vay  trung,dµih¹n gå m:     a. 100%   èn  iÒu  Ö  ùc cã  õ®i      v® l th   tr   c¸c kho¶n  u    µis¶n  è  nh, ®Ç t t   c ®Þ   hïn  èn  ªndoanh  v li   mua     Çn  ¹      cæ ph t ic¸c Tæ chøc kh¸c  µ  èn  v v kinh  doanh  kh¸c; b.80%   è    ån  èn    s d ngu v huy  ng    th¸ngtrëlªn; ®é trªn12     c.20%   è    Òn göing ¾n  ¹n díi th¸ng.   s d ti     h   12  9. Nî    b¶o   l∙nhqu¸  ¹n:lµ c¸c cam   Õt  h      k b¶o    ña    l∙nhc Tæ chøc  Ýn  ông  td ®èi víi    kh¸ch hµng    kh«ng  îcthanh      n   ¹n. ®  to¸nkhi®Õ h C h ¬ n g  II. u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q M ô c  I. h a n g  ® i Ó m  c¸c c h Ø  tiªu Õ p  lo¹i  T  x §i Ò u    èn  ùcã:®iÓ m   èi®a  ®iÓ m,  èithiÓu  ®iÓ m. 5.­V t     t   20  t  0  1. C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  t ®iÓ m   èi®a   Ò   èn  ù cã    td cæ ph ®¹   t   v v t   (20 ®iÓ m) ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau: a. Duy  ×vèn  iÒu  Ö  ùc cã    tr   ® l th   kh«ng  Êp  ¬n  è  èn  iÒu  Ö  ∙  îc th h s v ® l®®  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  ®è Ng h Nh n   y; b.  èn  iÒu  Ö  t møc   èn  iÒu  Ö  èithiÓu  V ® l ®¹   v ® l t  theo quy  nh   ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; ®è Ng h Nh n c.Tû  Ö  toµn  èn    l an  v (chØ    s¸nh  ÷a vèn  ù cã  µ  tiªuso  gi   t   v tæng  µis¶n  ã  t  c néi, ¹ib¶ng)®¹ttõ5%   ëlªn;  ngo         tr   d. Sö   ông  èn  iÒu  Ö   d v® l theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc; ®Þ c Ng h Nh n   e. §¶m     b¶o    c¸c quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ     «ng, cæ   Çn, ®Þ c Ng h Nh n   cæ ®   ph   cæ   Õu. phi 2.  êng  îp    Tr h Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ¶m   ® b¶o  ét  m trong c¸c  iÒu  ® kiÖn  t¹ kho¶n  §iÒu  µy  ÏbÞ  õ®iÓ m     nªu   i 1  n s   tr   nh sau: a. Vèn  iÒu  Ö  ùc cã  á  ¬n    ® l th   nh h møc  èn  iÒu  Ö  ∙  îcchuÈn    õ3  v® l®®   y,tr   ®iÓ m; b.Vèn  iÒu  Ö    ® l kh«ng  tmøc  èn  iÒu  Ö  èi Óu,trõ6  iÓ m; ®¹   v® l t  thi     ® ­§¹ttõ90%   n   íi      ®Õ d   100%   møc  èn  iÒu  Ö  èi Óu,trõ3  iÓ m; v® l t  thi     ® ­D íi    90%   møc  èn  iÒu  Ö  èi Óu,trõ6  iÓ m. v® l t  thi     ® c.Tû  Ö  toµn  èn  á  ¬n    l an  v nh h 5%,  õ2  iÓ m; tr   ® d. Sö   ông  èn  iÒu  Ö   d v® l kh«ng theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ©n   µng  ®Þ c Ng h Nhµ   íc,trõ6  iÓ m: n    ® ­ Sö   ông  èn  iÒu  Ö     d v® l ®Ó mua    Õu,hïn vèn  íi     «ng, trõ cæ phi     v   cæ ® c¸c    1  iÓ m; ® ­  ¹t ®éng  Ho   kinh doanh  ç vµ  l   kh«ng  ã  ü  ng  Én  c qu nh v chia lî tøc       i cæ phÇn cho      «ng  ö dông  µo  èn  iÒu  Ö),trõ3  iÓ m; c¸ccæ ® (s   vv® l    ®
 5. 5 ­ Mua   ¾ m   µis¶n  è  nh   s t  c ®Þ qu¸ 50%   èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷ bæ   v® l v qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,trõ1  iÓ m; v® l   ® ­ Tæng   è      s c¸c kho¶n  ïn  èn, li   h v   ªndoanh, mua     Õu    cæ phi qu¸ 20%   èn  v ®iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷bæ   l v qu d tr   sung  èn  iÒu  Ö,trõ1  iÓ m; v® l    ® e.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò     «ng, cæ   Çn, cæ   Õu,trõ3  iÓ m: ®Þ v cæ ®   ph   phi     ® ­ Kh«ng    è îng    «ng    ®ñ s l cæ ® theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 3, Quy  Õ     ch ban hµnh theo Quy Õt  nh  ®Þ 275/Q§­NH5   µy  ng 7/11/1994  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc,trõ1  iÓ m; Nh n     ® ­  ph¹m  ét  Vi  m trong c¸c  éi dung  íi®©y:  å   ¬    «ng  n  d  H s cæ ® theo  âi d  kh«ng  y   ,  êi ®¹idiÖn  ®Ç ®ñ ng     kh«ng  ¶m   ® b¶o   t c¸ch,viph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v nguån  èn  ãp  µ  í h¹n  ë  ÷u    Çn  îcquy  nh  ¹ c¸c §iÒu        v g v gi   s h cæ ph i ®  ®Þ ti     4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12            Quy  Õ   ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  ®Þ 275/Q§­NH5   µy  ng 7/11/1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,trõ1  iÓ m;   Th ®è Ng h Nh n     ® ­  ph¹m  ét  Vi  m trong    éi dung  íi®©y:  Öc  c¸c n   d  Vi ph¸thµnh    Õu,   cæ phi   qu¶n  ýtheo  âi cæ   «ng  l  d  ® kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ¹    Òu    ®Þ t i §i 22, c¸c 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30                Quy  Õ   ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  ®Þ 275/Q§­ NH5   µy  ng 7/11/1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,trõ1  iÓ m.    Th ®è Ng h Nh n     ® §i Ò u    Êt îng ho¹t®éng:®iÓ m   èi®a  ®iÓ m. 6.­Ch l       t   50  1.ChÊt îng tÝn  ông:tèi a  ®iÓ m,  èi Óu 0  iÓ m.   l  d     40  ® t  thi   ® a. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  t®iÓ m   èi®a  ®iÓ m)  Ò   td cæ ph ®¹   t   (40  v chØ    tiªu chÊtl ng tÝn  ông   î   d ph¶i®¶m     b¶o: ­Tû  Ö  ÷a tæng  îqu¸ h¹n so  íi   l gi   n      v   tæng    înhá  ¬n  dn  h hoÆc   b»ng  5%; ­Kh«ng  ã  îkhã  ßi    c n  ® hoÆc   îkhã  ßi  n  ® rßng  á  ¬n  nh h hoÆc   b»ng  0. b.  êng  îp    Tr h Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ¶m   ® b¶o  ét  m trong c¸c  iÒu  ® kiÖn  t¹ m ôc  kho¶n  ®iÒu  µy  ÏbÞ  õ®iÓ m     nªu   i a  1  n s   tr   nh sau: ­ Tæng  î qu¸ h¹n  á  ¬n    n     nh h hoÆc   b»ng    víi 5% so    tæng    î vµ  ã  î khã  dn  c n  ® ßi,møc  õtèi a  ®iÓ m:   tr     10  ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  íi d  20%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ02  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ20%   n   íi t  ®Õ d   40%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ04  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ40%   n   íi t  ®Õ d   60%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ06  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ60%   n   t  ®Õ 80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ08  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng    trªn80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ10  iÓ m. n        ® ­ Tæng   î qu¸ h¹n      n     n    trªn5% ®Õ 10%   víitæng    î,kh«ng  ã  î khã  so    dn   c n  ® ßi,møc  õtèi a  ®iÓ m:   tr     15  ® +  Tæng  îqu¸ h¹n trªn5%   n     víi n         ®Õ 6% so    tæng    îtrõ03  iÓ m;  dn    ® +  Tæng  îqu¸ h¹n trªn6%   n     víi n         ®Õ 7% so    tæng    îtrõ06  iÓ m;  dn    ® +  Tæng  îqu¸ h¹n trªn7%   n     víi n         ®Õ 8% so    tæng    îtrõ09  iÓ m;  dn    ® +  Tæng  îqu¸ h¹n trªn8%   n     víi n         ®Õ 9% so    tæng    îtrõ12  iÓ m; dn    ® +  Tæng  îqu¸ h¹n trªn9%   víi n         so    tæng    îtrõ15  iÓ m.  dn    ®
 6. 6 ­Tæng  îqu¸ h¹n trªn5%   n     n         ®Õ 10%   víi so    tæng    î,cã  îkhã  ßi,møc   dn   n  ®  trõtèi a  ®iÓ m:     25  ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  íi d  20%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ15  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ20%   n   íi t  ®Õ d   40%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ18  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ40%   n   íi t  ®Õ d   60%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ20  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ60%   n   t  ®Õ 80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ22  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng    trªn80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ25  iÓ m. n        ® ­ Tæng  îqu¸ h¹n      n     trªn10%   n   ®Õ 15%   víi so   tæng    î,møc  õtèi®a    dn   tr     30 ®iÓ m: +  Kh«ng  ã  îkhã  ßi,trõ25  iÓ m; c n  ®   ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  íi d  20%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ26  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ20%   n   íi t  ®Õ d   40%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ27  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ40%   n   íi t  ®Õ d   60%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ28  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ60%   n   t  ®Õ 80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ29  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng    trªn80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ30  iÓ m. n        ® ­ Tæng  îqu¸ h¹n      n     trªn15%   n   ®Õ 20%   víi so   tæng    î,møc  õtèi®a    dn   tr     35 ®iÓ m: +  Kh«ng  ã  îkhã  ßi,trõ30  iÓ m; c n  ®   ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  íi d  20%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ31  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ20%   n   íi t  ®Õ d   40%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ32  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ40%   n   íi t  ®Õ d   60%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ33  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng  õ60%   n   t  ®Õ 80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ34  iÓ m; n        ® +  î  ã  ßi  N kh ® rßng    trªn80%   tæng  îqu¸ h¹n,trõ35  iÓ m. n        ® ­ Tæng   î qu¸ h¹n      n    trªn20%   víitæng    î,trõ40  iÓ m   so    dn     ® (cho  iÓ m     ® 0 vÒ   Êtl ng tÝn  ông). ch  î   d 2.ChÊt îng b¶o    l  l∙nh: èi a  ®iÓ m,  èi Óu 0  iÓ m.      05  t® t  thi   ® a.Kh«ng  ã  îb¶o      ¹n,®¹t®iÓ m   èi a  ®iÓ m;   c n  l∙nhqu¸ h     t   05  ® b.Cã   îb¶o      ¹n,møc  õtèi a  ®iÓ m:   n  l∙nhqu¸ h   tr     05  ® ­Nî    b¶o      ¹n díi l∙nhqu¸ h     10%   tæng  è    s d b¶o  l∙nh, õ01  iÓ m;   ® tr ­  î  N b¶o    l∙nh qu¸  ¹n  õ 10%   n   íi15%   h t  ®Õ d   tæng  è   b¶o  sd l∙nh,trõ 02     ®iÓ m; ­  î  N b¶o    l∙nh qu¸  ¹n  õ 15%   n   íi20%   h t  ®Õ d   tæng  è   b¶o  sd l∙nh,trõ 03     diÓ m; ­Nî    b¶o      ¹n tõ20%   n   l∙nhqu¸ h     ®Õ 25%   tæng  è    s d b¶o  l∙nh, õ04  iÓ m.   ® tr ­Nî    b¶o      ¹n trªn25%   l∙nhqu¸ h     tæng  è    s d b¶o  l∙nh, õ05  iÓ m.   ® tr 3. C¬   Êu  µis¶n  ã  éib¶ng:®iÓ m   èi®a  ®iÓ m,  iÓ m   èithiÓu      c t  cn    t   05  ® t  02 ®iÓ m.
 7. 7 a. Tµi s¶n  ã     c sinh lêitõ 75%   ëlªnso  íitæng  µis¶n  ã  éib¶ng: 05      tr     v   t  cn    ®iÓ m; b.Tµis¶n  ã     c sinh lêi íi     d 75%   víi so   tæng  µis¶n  ã  éib¶ng,trõtèi a    t  cn      3 ® ®iÓ m: ­Tõ    70%   n   íi ®Õ d   75%,  õ01  iÓ m;  tr   ® ­Tõ    65%   n   íi ®Õ d   70%,  õ02  iÓ m; tr   ® ­D íi    65%   õ03  iÓ m. tr   ® §i Ò u    7.­Qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸t, iÒu  µnh: tèi®a  ®iÓ m,  èithiÓu  ® h     10  t    0  iÓ m. ® 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  t ®iÓ m   èi®a   td cæ ph ®¹   t   (10  iÓ m)  ® ph¶i ®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a.  µnh    éi  ng  Th viªn H ®å qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸tviªn ®ñ   è îng      s l theo    quy ®Þnh; b.Ban  µnh  µ  ùc hiÖn  ètc¸cquy  Õ   éibé;   h v th   t    ch n   c.C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ,Ban  Óm  tr   ki so¸t,  Ban  iÒu  µnh  ã  ® h c n¨ng  ùc,cã    l   ý thøc  Êp  µnh  Ët ph¸p, cã  ch h lu     tr¸ch nhiÖ m,  ùc  Ön  ng    th hi ®ó nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  v  h trong  Öc  vi qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸t,®iÒu  µnh      h Tæ chøc  tÝn  ông    Çn. d cæ ph 2.  êng  îp    Tr h Tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ¶m   ® b¶o  ét  m trong c¸c  iÒu  ® kiÖn  t¹ kho¶n  ®iÒu  µy  ÏbÞ  õ®iÓ m     nªu   i 1  n s   tr   nh sau: a. Kh«ng  ã    è îng  µnh    éi  ng  c ®ñ s l th viªn H ®å qu¶n  Þ,kiÓm       tr   so¸tviªn theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc vµ  iÒu  Ö  ña    ®Þ c Ng h Nh n   ® l c Tæ chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn, trõ1  iÓ m; ph    ® b. Kh«ng  ban  µnh  h c¸c quy  Õ   éi bé  Ò   ¹t ®éng  ña  éi  ng  ch n   v ho   c H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm    µ  tr   ki so¸tv Ban  iÒu  µnh,kiÓm    éibé  µ    ® h   so¸tn   v c¸c quy  Õ   ch cÇn  Õtkh¸ccho  ¹t®éng  ña    thi     ho   c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Ýn dông,b¶o  td cæ ph (t     l∙nh, ¹ch to¸nkÕ    h     to¸n. .  õ2  iÓ m; . )tr   ® , c.Kh«ng  ¶m     ® b¶o  iÒu  Ön  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy,trõtèi®a    ® ki t i   c  1  n     7 ®iÓ m: ­ Kh«ng  ö  ýc¸c thµnh    ña  éi  ng    x l    viªnc H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm     µ  tr   ki so¸tv Ban  iÒu  µnh    ¹m    ® h viph c¸c quy  nh  ña  Ëtph¸p  µ  ña  ©n   µng  µ   ®Þ c lu   v c Ng h Nh níc,trõ1  iÓ m;    ® ­ Kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó tr¸ch nhiÖ m,  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  éi   nhi v  h c H  ®ång  qu¶n  Þ quy  nh  ¹  Òu          Quy  Õ   tr   ®Þ ti §i 8, 9, 18, 19, 20  ch ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  ®Þ 166/Q§­NH5   µy  ng 10/8/1994  ña  èng  c  ©n   µng  µ   c Th ®è Ng h Nh níc,trõ1  iÓ m;    ® ­ Kh«ng  ùc hiÖn  ng  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  Óm           th   ®ó nhi v  h c ki so¸tviªnquy ®Þnh  ¹  Òu        Quy  Õ   ti §i 24, 25, 26, 27  ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  ®Þ 166/Q§­ NH5   µy  ng 10/8/1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,trõ1  iÓ m;   Th ®è Ng h Nh n     ® ­ Kh«ng  ùc hiÖn  ng  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña    th   ®ó nhi v  h c Tæng  gi¸m  c    ®è quy ®Þnh  ¹ §iÒu    Quy  Õ   t i 30,33  ch ban  µnh  h theo Quy Õt  nh    ®Þ 166/Q§­NH5   µy  ng 10/8/1994 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,trõ1  Ó m;   Th ®è Ng h Nh n     di
 8. 8 ­ 30%   è  µnh    ëlªnthiÕu      s th viªntr     ý thøc  Êp  µnh  ch h ph¸p  Ët, Õu    lu  thi tinh thÇn tr¸chnhiÖ m     hoÆc  kh«ng  ùc hiÖn    th   c¸c quy  nh  i víichøc  ®Þ ®è     danh  µ  v sù  ©n  ph c«ng  éibé,trõ1  iÓ m; n      ® ­ Kh«ng  ã  Õ   ¹ch,biÖn    c k ho   ph¸p hoÆc  kh«ng  ¾c  ôc      ¹m  kh ph c¸c saiph theo  cÇu  ña  ©n   µng  µ   íc vµ    µn  yªu  c Ng h Nh n   c¸c §o thanh    Óm     õ1  tra,ki tra,tr   ®iÓ m; ­    Tæ chøc  Ýn  ông  Þ   ç,nî  td b l   qu¸  ¹n      víitæng   nî,trõ 1  h trªn 5% so    d    ®iÓ m. 3.Trêng  îp Tæ     h   chøc  Ýn  ông  ang  Þ  Æt  td ® b® trong t×nh  ¹ngkiÓm      tr   so¸t ® Æc   Öt:cho  iÓ m   vÒ   bi   ® 0  chØ    tiªuqu¶n  Þ,kiÓm  tr   so¸t, iÒu  µnh.   ® h §i Ò u    Õt  kinhdoanh:tèi®a  ®iÓ m,  èithiÓu:­ ®iÓ m. 8.­K qu¶        10  t   10  1.K Õt    qu¶  kinh doanh  i®iÓ m   èi a  ®iÓ m:   l∙ , t   10  ® a.L∙i ícthuÕ  víi èn  iÒu  Ö  ttõ20%   ëlªn: ®iÓ m;       tr so   v® l ®¹     tr     10  b.L∙i ícthuÕ  víi èn  iÒu  Ö  ttõ15%   n   íi      tr so   v® l ®¹     ®Õ d   20%:  ®iÓ m; 09  c.L∙i ícthuÕ  víi èn  iÒu  Ö  ttõ10%   n   íi      tr so   v® l ®¹     ®Õ d   15%:  ®iÓ m; 08  d.L∙i ícthuÕ  víi èn  iÒu  Ö  ttõ05%   n   íi      tr so   v® l ®¹     ®Õ d   10%:  ®iÓ m; 07  e.L∙i ícthuÕ  víi èn  iÒu  Ö  tdíi      tr so   v® l ®¹     05%:  ®iÓ m. 06  2.Th¨ng    b»ng      t05  iÓ m. thu chi:   ® ®¹ 3.K Õt    qu¶  kinh doanh    trong kú  ç: Þ  iÓ m   hoÆc   iÓ m   m.   l  ® b 0  ® © a.Lç  víi èn  iÒu  Ö  íi   so   v® l d  5%,  ®iÓ m; 0  b.Lç  õ5%   n   íi   t   ®Õ d   10%   èn  iÒu  Ö:­02  iÓ m;  v® l    ® c.Lç  õ10%   n   íi   t  ®Õ d   15%   èn  iÒu  Ö:­04  iÓ m;  v® l    ® d.Lç  õ15%   n   íi   t  ®Õ d   20%   èn  iÒu  Ö:­06  iÓ m;  v® l    ® e.Lç  õ20%   n   íi   t  ®Õ d   25%   èn  iÒu  Ö:­08  iÓ m;  v® l    ® f. ç  õ25%   èn  iÒu  Ö  ëlªn:   ®iÓ m.   t  L v® l tr     10  ­ §i Ò u    9.­Kh¶  n¨ng  thanh  kho¶n:tèi a  ®iÓ m,  èi Óu ­ ®iÓ m.     10  ® t  thi  5  1.Kh¶    n¨ng  thanh    to¸nngay  Tµis¶n  ã  ng/tµi =    c ®é  s¶n  î®éng: n  ­N Õ u   ttõ100%   ëlªn: ®iÓ m;   ®¹     tr     6  ­Trêng  îp kh«ng  t100%   Þ  õ®iÓ m,    h  ®¹   b tr   møc  õnh  tr   sau: +  õ  T 80%   n   íi ®Õ d   100%,  õ1  iÓ m; tr   ® +  õ  T 60%   n   íi ®Õ d   80%,  õ2  iÓ m;  tr   ® +  õ  T 40%   n   íi ®Õ d   60%,  õ3  iÓ m;  tr   ® +  õ  T 20%   n   íi ®Õ d   40%,  õ5  iÓ m; tr   ® +  íi D  20%,  õ6  iÓ m. tr   ® 2. Kh¶    n¨ng  thanh    to¸nchung  Tæng    î cho  =  dn  vay  trung,dµih¹n/nguån     vèn  ïng ®Ó   d   cho  vay  trung,dµih¹n:   
 9. 9 ­N Õ u   t10%     ®¹   hoÆc   á  ¬n:4  iÓ m; nh h   ® ­N Õ u   ính¬n    l  100%:  ®iÓ m. 0  3.  Öc  ¸nh    Õp  ¹  Vi ® gi¸,x lo ichØ     µy  îc lÊy  è  Öu  ¹  êi®iÓ m   tiªun ®   s li t ith   31/12 hµng    n¨m, tuynhiªnTæ        chøc  Ýn  ông  td ph¶iduy  ×kh¶    tr   n¨ng  thanh    to¸n ngay  µ  v kh¶  n¨ng  thanh  to¸n chung  ªntôc trong    li     n¨m  µichÝnh. Trêng  îp t    h  trongn¨m  ã    ¹m, sÏtrõ5  iÓ m     ¸nh    Õp  ¹     c viph       ® khi® gi¸x lo i. M ô c  II. Õ p  lo¹i  X §i Ò u 10.­TÝnh  iÓ m:    ® Tæng   è  iÓ m   ña      s® c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td cæ   Çn  îctÝnh  µtæng  éng  è  iÓ m   ña  õng chØ    ph ®  l  c s® ct  tiªutheo quy  nh  ¹    ®Þ ti §iÒu          Quy  Õ   µy. 5,6,7,8,9  ch n §i Ò u 11.­X Õp   ¹i       lo   Tæ chøc  Ýn  ông    Çn: c¸c td cæ ph 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  Õp  ¹    ã  td cæ ph x lo i c tæng  è  iÓ m   t tõ 80  A s® ®¹     ®iÓ m   ëlªn. tr   2. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  Õp  ¹    ã  td cæ ph x lo i c tæng  è  iÓ m   t tõ 60  B s® ®¹     ®iÓ m   n   ®iÓ m. ®Õ 79  3. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  Õp  ¹    ã  td cæ ph x lo i c tæng  è  iÓ m   t tõ 50  C s® ®¹     ®iÓ m   n   ®iÓ m. ®Õ 59  4.    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Õp   ¹    ã  td cæ ph x lo iD c tæng  è  iÓ m   íi50  s® d  ®iÓ m.  §i Ò u 12.­Thêigian thùchiÖn  Öc  ¸nh    Õp  ¹i         vi ® gi¸x lo : 1. Sè   Öu ®¸nh    Õp  ¹  îcc¨n cø  µo  ×nh  ×nh  ùc tr¹ngcña      li   gi¸x lo i     v t ® h th     Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ¹  êi®iÓ m   td cæ ph ti   th 31/12  µng  h n¨m. Riªng chØ    tiªuc«ng  t¸cqu¶n  Þ,kiÓm     tr   so¸t, iÒu  µnh  Òu     ® h (§i 7),kh¶  n¨ng  thanh kho¶n  Òu    (§i 9) ® îc®¸nh      gi¸chung cho  n¨m  ¹t®éng. c¶  ho   2.Thêigian xem  Ðt ®¸nh    Õp  ¹ :       x  gi¸,x lo i a. Ch Ë m   Êt 31/01 n¨m    nh     sau,tõng      Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ù®¸nh  td cæ ph t  gi¸xÕp  ¹ vµ  öiChi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬i® Æt  ô   lo i g       Ng h Nh n     ph n   tr   së  Ýnh; ch b.  Ë m   Êt  èi th¸ng  n¨m   Ch nh cu   2  sau, Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  ¸nh    Õp  ¹        ph ® gi¸,x lo i c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  ¹  a   td cæ ph ti®Þ bµn  µ  Ëp b¸o    Õt  v l   c¸o k qu¶  ¸nh    Õp  ¹ göiThèng  c  ©n  µng  µ   ® gi¸,x lo i     ®è Ng h Nh níc; c.Quý     µng    IIh n¨m, Thèng  c  ©n   µng  µ   ícphª  Èn  Õt      ®è Ng h Nh n   chu k qu¶ ®¸nh    Õp  ¹ c¸cTæ   gi¸x lo i   chøc  Ýn  ông    Çn.   td cæ ph 3. ViÖc  ¸nh    Õp  ¹ c¸cTæ     ® gi¸x lo i   chøc  Ýn  ông    Çn  ùc hiÖn      td cæ ph th   n¨m 1997:
 10. 10 a. Tríc15/9/1998,tõng         Tæ chøc  Ýn  ông    néidung  td c¨n cø    Quy  Õ     ch ®Ó tù®¸nh    Õp  ¹ vµ      ©n  µng  µ   íc.   gi¸x lo i b¸o c¸o Ng   h Nh n b.  Ë m   Êt  Ch nh 25/9/1998,Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè  ×nh Thèng  c  ©n   µng  µ   íckÕt  tr   ®è Ng h Nh n   qu¶  ¸nh    Õp  ¹  ña    ® gi¸,x lo ic Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc vµ  Ng h Nh n   b¸o  c¸o  ù ®¸nh    Õp  ¹  ña      t  gi¸x lo ic c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn. d cæ ph c.Tríc30/9/1998,Thanh    ©n   µng  µ   ícphèihîp c¸c Vô   ã  ªn      traNg h Nh n         c li   quan  ¸nh    Õp  ¹  µ  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt, ® gi¸x lo iv tr Th ®è Ng h Nh n   x  quyÕt ®Þnh.   C h ¬ n g  III.T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   §i Ò u 13.­Tr¸chnhiÖm  ña        c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn. td cæ ph 1. Cung  Êp  è  Öu trung thùc,chÝnh    µ    c s li       x¸c v theo  ng  Õ     ®ó ch ®é th«ng  tinb¸o    c¸o  Ön  µnh. Trêng  îp  hi h   h sau    Õp  ¹  khi x lo iph¸thiÖn  è  Öu    s li b¸o    c¸o cña    Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph kh«ng  Ýnh    ñ   Þch  éi ®ång  ch x¸c,Ch t H  qu¶n  trÞ,KiÓ m       ëng, Tæng     so¸tviªntr   gi¸m  c    ®è Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph ph¶i  chÞu  µn  µn  ho to tr¸chnhiÖ m.  ©n  µng  µ   ícsÏc«ng  è  ¹ viÖc  ¸nh      Ng h Nh n     b l i ® gi¸, xÕp  ¹ Tæ   lo i chøc  Ýn  ông    Çn.   td cæ ph 2.Tù  ¸nh    Õp  ¹ theo ®óng  êigian quy  nh.  ® gi¸,x lo   i   th     ®Þ §i Ò u  14.­  Tr¸ch  Öm   ña  nhi c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ¬iTæ   ph n   chøc  Ýn  ông    Çn  Æt  ôsë  Ýnh: td cæ ph ® tr   ch 1. §«n  c        ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  öib¸o    ù ®¸nh    Õp   td cæ ph g   c¸o t   gi¸,x lo¹ ®óng  êih¹n;   i th   2. KiÓ m       nh    tra,x¸c ®Þ møc     Ýnh    ña  è  Öu do      ®é ch x¸c c s li   c¸c Tæ chøc  tÝn  ông    Çn  d cæ ph cung  Êp; c 3. H íng dÉn, kiÓm    µ  ¸nh    Õp  ¹          trav ® gi¸x lo iTæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph t¹ ®Þa  µn    i b theo ®óng    quy  nh. ®Þ §i Ò u 15.­Tr¸chnhiÖm  ña    ô, Côc  ªnquan  ¹  ©n  µng  µ       c c¸cV   li   ti Ng h Nh nícTrung  ng:   ¬ 1. Vô     Þnh  Õ   µichÝnh: H íng  Én      c¸c § ch t     d Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  td cæ ph tr Ónkhaithùc hiÖn  i      Quy  Õ; ch 2. Thanh    ©n   µng  µ   íc chØ  o  Öc    nh  ùc tr¹ngtµi   traNg h Nh n   ®¹ vi x¸c ®Þ th      chÝnh  ña    c Tæ chøc  Ýn  ông    Çn, phèihîp c¸cVô  ã  ªnquan  ¹ Ng ©n   td cæ ph         c li   t i hµng  µ   ícTrung  ng  Èm  nh  µ  ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ Nh n   ¬ th ®Þ v tr   ®è Ng h Nh n íc kÕt    qu¶  ¸nh    Õp  ¹      ® gi¸x lo i Tæ chøc  Ýn  ông    Çn, ®Ò   Êt biÖn  c¸c td cæ ph   xu   ph¸p xö  ý®èi víi       l       Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Õp  ¹ B,  D. c¸c td cæ ph x lo   C,  i
 11. 11 §i Ò u 16.­ViÖc    c«ng  è  Õt  b k qu¶  ¸nh    Õp  ¹  i  íitõng    ® gi¸x lo i®è v   Tæ chøc  Ýn  ông    Çn  Thèng  c  ©n   µng  µ   ícxem   Ðt,quyÕt td cæ ph do  ®è Ng h Nh n   x    ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2