Quyết định 298/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 298/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 298/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 298/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. Q UY Ế T Đ Ị NH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 298/2005/QĐ-TTG N G À Y 1 6 T H Á N G 1 1 N Ă M 2 0 0 5 V Ề V I Ệ C P H Ê DU Y Ệ T B Ổ S U N G PHƯ ƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯ ỚC T H U Ộ C Ủ Y B A N N HÂ N DÂ N T Ỉ N H Đ Ồ N G T H Á P T H Ủ T Ư Ớ N G C HÍ N H P H Ủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, QUY Ế T Đ Ị NH: Đi ề u 1. Phê duyệt bổ sung phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong 2 năm 2005 - 2006 như sau: 1. Chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên: Công ty Cấp thoát nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp. 2. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối: Xí nghiệp In Đồng Tháp. 3. Cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần mức thấp hoặc không giữ cổ phần: Công ty Thương nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Tháp. Đi ề u 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2003 - 2005. Trong quá trình thực hiện, những công ty không đủ điều kiện cổ phần hoá thì chủ động chuyển sang các hình thức khác như: bán đấu giá, giải thể, phá sản theo quy định hiện hành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đi ề u 3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong thực hiện phương án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện phương án này.
  2. 2 Đ i ề u 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng đã ký

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản