Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 349: 2005 "Cát nghiền cho bê tông và vữa"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. QuyÕt ®Þnh Cña bé trëng bé x©y dùng sè 30/2005/q®-bxd ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005 VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 349: 2005 “C¸t nghiÒn cho bª t«ng vµ v÷a” bé trëng Bé X©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng, - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, quyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam: TCXDVN 349 : 2005 “C¸t nghiÒn cho bª t«ng vµ v÷a x©y”. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. c¸t nghiÒn cho bª t«ng vµ v÷a Manufactured sand for concrete and mortar Lêi nãi ®Çu TCXDVN 349: 2005 “C¸t nghiÒn cho bª t«ng vµ v÷a” ®îc Bé X©y dùng ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè: 30/2005/Q§-BXD ngµy 25 th¸ng 8 n¨m 2005. C¸t nghiÒn cho bª t«ng vµ v÷a Manufactured sand for concrete and mortar 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸t nghiÒn ®îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch nghiÒn c¸c lo¹i ®¸ tù nhiªn cã cÊu tróc ®Æc ch¾c ®Õn c¸c cì h¹t ®¹t yªu cÇu dïng chÕ t¹o bª t«ng vµ v÷a.
  2. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn TCVN 1772-1: 2005, Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - PhÇn 1: Ph ¬ng ph¸p lÊy mÉu. TCVN 1772-2: 2005, Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - PhÇn 2: Ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t. TCVN 344: 1986, C¸t x©y dùng - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng sÐt. TCXD 238: 1999, Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph ¬ng ph¸p hãa häc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic. TCXD 246 : 2000, Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph¬ng ph¸p thanh v÷a x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic. TCXD 262 : 2001, Bª t«ng nÆng - Ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm lîng clorua trong cèt liÖu vµ trong bª t«ng. 3. Yªu cÇu kü thuËt 3.1. Theo gi¸ trÞ m«®un ®é lín, c¸t nghiÒn ®îc ph©n thµnh c¸t th«ng thêng vµ c¸t mÞn: - C¸t th«ng thêng cã m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ 2,0 ®Õn 3,3. - C¸t mÞn cã m«®un ®é lín trong kho¶ng tõ 0,7 ®Õn 2,0. 3.2. Thµnh phÇn h¹t cña c¸t nghiÒn biÓu thÞ qua lîng sãt tÝch lòy trªn sµng ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 - Thµnh phÇn h¹t cña c¸t nghiÒn Lîng sãt tÝch lòy trªn sµng, %, theo khèi lîng KÝch thíc lç sµng (mm) C¸t th«ng thêng C¸t mÞn 2,5 Tõ 0 ®Õn 25 0 1,25 Tõ 15 ®Õn 50 Tõ 0 ®Õn 15 0,63 Tõ 35 ®Õn 70 Tõ 5 ®Õn 35 0,315 Tõ 65 ®Õn 90 Tõ 10 ®Õn 65 0,14 Tõ 80 ®Õn 95 Tõ 65 ®Õn 85 Chó thÝch: Lîng sãt riªng trªn mçi sµng kh«ng ®îc lín h¬n 45%. 3.3. C¸t th«ng thêng ®îc sö dông chÕ t¹o bª t«ng vµ v÷a. C¸t mÞn chØ sö dông chÕ t¹o v÷a. 3.4. Hµm lîng h¹t trªn sµng 5mm ®èi víi c¸t nghiÒn dïng chÕ t¹o v÷a, phÇn tr¨m theo khèi lîng, kh«ng lín h¬n 5%. 3.5. Hµm lîng h¹t qua sµng 0,14mm, phÇn tr¨m theo khèi l îng, ®îc quy ®Þnh nh sau: - §èi víi c¸t th«ng thêng: 5 - 20%. - §èi víi c¸t mÞn: 15 - 35%.
  3. Chó thÝch: §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng chÞu mµi mßn vµ chÞu va ®Ëp, hµm l - îng h¹t qua sµng 0,14mm kh«ng ®îc lín h¬n 15%. 3.6. Hµm lîng h¹t qua sµng 0,075mm, phÇn tr¨m theo khèi lîng, kh«ng lín h¬n: - §èi víi c¸t th«ng thêng: 16%. - §èi víi c¸t mÞn: 25%. Chó thÝch: §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng chÞu mµi mßn vµ chÞu va ®Ëp, hµm l - îng h¹t qua sµng 0,075mm kh«ng ®îc lín h¬n 9%. 3.7. Tuú thuéc vµo yªu cÇu cô thÓ, cã thÓ sö dông c¸t nghiÒn cã hµm lîng h¹t qua sµng 0,14mm vµ 0,075mm kh¸c víi c¸c quy ®Þnh trªn nÕu kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy kh«ng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng bª t«ng vµ v÷a. 3.8. Hµm lîng h¹t sÐt kh«ng lín h¬n 2%. 3.9. Hµm lîng clorua tÝnh theo ion Cl- trong c¸t nghiÒn quy ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2 - Hµm lîng ion Cl- trong c¸t nghiÒn Hµm lîng ion Cl- tan trong axÝt, Lo¹i bª t«ng vµ v÷a %, theo khèi lîng, kh«ng lín h¬n Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng 0,01 cèt thÐp øng lùc tríc Bª t«ng dïng trong c¸c kÕt cÊu bª t«ng, 0,05 bª t«ng cèt thÐp vµ v÷a th«ng thêng Chó thÝch: C¸t nghiÒn cã hµm lîng ion Cl- lín h¬n gi¸ trÞ quy ®Þnh ë b¶ng 2 cã thÓ ®îc sö dông nÕu tæng hµm lîng ion Cl- trong 1 m3 bª t«ng tõ tÊt c¶ c¸c nguån vËt liÖu chÕ t¹o kh«ng vît qu¸ 0,6 kg. 3.10. Kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic cña c¸t nghiÒn khi kiÓm tra theo TCXD 238:1999 ph¶i n»m trong vïng cèt liÖu v« h¹i. Khi kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm - silic cña c¸t nghiÒn kiÓm tra n»m trong vïng cã h¹i th× cÇn thÝ nghiÖm kiÓm tra bæ xung trªn thanh v÷a theo TCXD 246: 2000. 4. Ph¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu thö theo TCVN 1772-1: 2005. 4.2. X¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t theo TCVN 1772-2: 2005. 4.3. X¸c ®Þnh hµm lîng h¹t sÐt theo TCVN 344: 1986. Lu ý, khi tiÕn hµnh lÊy 100ml níc ®ôc ë ®é s©u 100mm vµ 100ml níc cÊt ph¶i ®Þnh lîng b»ng pipÐt 100ml ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. 4.4. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm-silic trong cèt liÖu b»ng ph¬ng ph¸p hãa häc theo TCXD 238: 1999.
  4. 4.5. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng ph¶n øng kiÒm-silic trong cèt liÖu b»ng ph¬ng ph¸p thanh v÷a theo TCXD 246: 2000. 4.6. X¸c ®Þnh hµm lîng ion Cl- theo TCXD 262: 2001. 4.7. X¸c ®Þnh hµm lîng h¹t nhá h¬n 0,075mm. 4.7.1. Nguyªn t¾c Hµm lîng h¹t nhá h¬n 0,075mm, x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p sµng ít qua sµng 0,075mm, lµ khèi lîng mÉu mÊt ®i sau khi sµng ít, tÝnh b»ng phÇn tr¨m khèi lîng mÉu ban ®Çu. 4.7.2. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö - C©n kü thuËt, ®é chÝnh x¸c 0,1g. - Bé sµng hai c¸i, sµng díi cã kÝch thíc lç 0,075mm, sµng trªn cã kÝch thíc lç 1,25mm. - Thïng ®ùng mÉu cã kÝch thíc ®ñ ®Ó chøa mÉu vµ níc, cho phÐp khi khuÊy kh«ng lµm mÊt mÉu vµ níc. - Khay ®ùng mÉu b»ng kim lo¹i. - Tñ sÊy cã bé phËn ®iÒu chØnh vµ æn ®Þnh nhiÖt ®é ë 110 ± 50C. 4.7.3. TiÕn hµnh thö MÉu thö ®îc lÊy theo TCVN 1772-1: 2005. SÊy kh« mÉu ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 110 ± 50C. §Ó nguéi mÉu ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. Sµng lo¹i bá cì h¹t lín h¬n 5mm. C©n lÊy kho¶ng 300 gam mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,1g ®îc khèi lîng m1. Cho mÉu thö vµo thïng ®ùng mÉu vµ ®æ níc ®ñ ®Ó phñ kÝn mÉu. KhuÊy m¹nh võa ®ñ ®Ó ph©n t¸ch hoµn toµn c¸c h¹t mÞn nhá h¬n 0,075mm khái c¸c h¹t th«, lµm cho c¸c h¹t mÞn ë d¹ng l¬ löng. Ngay sau ®ã g¹n ®æ n íc röa cã chøa c¸c h¹t l¬ löng vµ c¸c chÊt r¾n ®· hßa tan vµo bé sµng, sµng cã kÝch th íc lç 1,25mm n»m ë trªn vµ sµng cã kÝch thíc lç 0,075mm n»m ë díi. §æ cÈn thËn ®Ó tr¸nh lµm mÊt c¸c h¹t th« trong mÉu thö. §æ thªm níc vµo trong thïng, khuÊy mÉu vµ g¹n ®æ n íc nh tríc. LÆp l¹i qu¸ tr×nh nµy cho ®Õn khi níc röa trong th× dõng. §æ tÊt c¶ mÉu ®· röa s¹ch vµ c¸c h¹t cßn l¹i trªn c¸c sµng vµo khay s¹ch. SÊy kh« mÉu ®· röa ®Õn khèi lîng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é 110 ± 50C, c©n mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,1 g ®îc khèi lîng m2. 4.7.4. TÝnh kÕt qu¶ Hµm lîng h¹t nhá h¬n 0,075mm (M), tÝnh b»ng phÇn tr¨m, chÝnh x¸c ®Õn 0,1%, theo c«ng thøc: M= (m1 – m2) x100
  5. m1 Trong ®ã: m1 lµ khèi lîng mÉu sÊy kh« tríc khi röa, tÝnh b»ng gam. m2 lµ khèi lîng mÉu sÊy kh« sau khi röa, tÝnh b»ng gam. KÕt qu¶ thö hµm lîng h¹t nhá h¬n 0,075mm tÝnh b»ng trung b×nh céng cña hai lÇn thö song song. NÕu kÕt qu¶ gi÷a hai lÇn thö chªnh lÖch nhau qu¸ 1%, cÇn tiÕn hµnh thö lÇn thø ba vµ kÕt qu¶ trung b×nh ®îc lÊy tõ hai gi¸ trÞ gÇn nhau. 5. VËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n 5.1. Khi giao nhËn c¸t nghiÒn, c¬ së s¶n xuÊt hoÆc cung øng ph¶i göi kÌm giÊy chøng nhËn chÊt lîng cña mçi l« s¶n phÈm cho kh¸ch hµng, trong ®ã ghi râ: - Tªn vµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt; - Lo¹i ®¸ gèc tù nhiªn dïng s¶n xuÊt c¸t nghiÒn; - Sè l« vµ khèi lîng; - KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c¸c chØ tiªu kü thuËt cña c¸t nghiÒn. 5.2. VËn chuyÓn c¸t nghiÒn b»ng «t« hoÆc b»ng c¸c ph ¬ng tiÖn kh¸c. C¸t nghiÒn cã thÓ ®îc b¶o qu¶n ë kho hoÆc s©n b·i. Khi vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n tr¸nh lµm bÈn vµ lÉn c¸c t¹p chÊt.
Đồng bộ tài khoản