Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
7
download

Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT về việc áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 30/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2006 QUY T Đ NH QUY Đ NH V VI C ÁP D NG V T LI U M I, CÔNG NGH M I TRONG XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 4; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa ; Căn c Ngh đ nh s 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v chuy n giao công ngh (s a đ i); Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh , QUY T Đ NH Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy đ nh v đi u ki n, nguyên t c, th t c và th m quy n ch p thu n áp d ng v t li u m i, công ngh m i trong xây d ng công trình giao thông trên lãnh th Vi t Nam b ng b t kỳ ngu n v n nào. 2. Văn b n này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài liên quan đ n vi c áp d ng v t li u m i, công ngh m i trong xây d ng công trình giao thông trên lãnh th Vi t Nam. Đi u 2. Gi i thích t ng : 1. V t li u m i là các lo i nguyên v t li u, ch t ph gia, các hóa ch t, c u ki n thành ph m... l n đ u tiên áp d ng trong xây d ng công trình giao thông Vi t Nam mà chưa đư c đ c p đ n trong tiêu chu n, quy trình k thu t hi n hành c a Vi t Nam ho c khác v i yêu c u k thu t quy đ nh trong các tiêu chu n c a Vi t Nam ho c chưa đư c đ c p trong các tiêu chu n, quy trình k thu t c a các qu c gia ho c các t ch c tiêu chu n qu c t theo quy đ nh c a Quy ch áp d ng tiêu chu n xây d ng nư c ngoài trong ho t đ ng xây d ng Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t đ nh s 09/2005/QĐ-BXD ngày 7 ngày tháng 4 năm 2005 c a B Xây D ng. 2. Công ngh m i là các bí quy t v công ngh , ki n th c dư i d ng phương án công ngh , các gi i pháp k thu t, quy trình công ngh , tài li u thi t k sơ b và thi t k k thu t, ph n m m máy tính có kèm ho c không kèm theo máy móc, thi t b mà n i dung hàm ch a các y u t m i so v i công ngh đang áp d ng ho c chưa t ng đư c áp d ng Vi t Nam, có
  2. kh năng mang l i hi u qu v k thu t, ch t lư ng, ti n đ , giá thành trong xây d ng công trình giao thông Vi t Nam. 3. Công trình giao thông g m công trình đư ng b ; công trình đư ng s t; công trình đư ng thu ; c u; h m; sân bay. Đi u 3. Nguyên t c áp d ng V t li u m i, công ngh m i ch đư c áp d ng vào công trình giao thông khi có quy t đ nh cho phép c a B trư ng B Giao thông v n t i. Đi u 4. Đi u ki n đ đư c áp d ng T ch c, cá nhân có quy n áp d ng v t li u m i, công ngh m i khi có đ các đi u ki n sau đây : 1. T ch c, cá nhân là ch s h u h p pháp c a v t li u m i, công ngh m i ho c đư c ch s h u h p pháp chuy n giao quy n s d ng v t li u m i, công ngh m i. 2. V t li u m i, công ngh m i không vi ph m quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy t đ nh này. Đi u 5. Nh ng v t li u m i, công ngh m i không đư c áp d ng 1. V t li u, công ngh không đáp ng các yêu c u trong các quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam v an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng, s c kh e con ngư i, b o v môi trư ng 2. V t li u, công ngh trái v i các quy đ nh c a Quy chu n xây d ng Vi t Nam ho c không tho mãn các yêu c u c a các tiêu chu n đã đư c B Giao thông v n t i ho c các b ngành liên quan công b b t bu c áp d ng. 3. V t li u, công ngh có tác đ ng và gây h u qu x u đ n văn hóa, qu c phòng, an ninh qu c gia, tr t t và an toàn xã h i c a Vi t Nam. 4. V t li u, công ngh không đem l i hi u qu k thu t, kinh t ho c xã h i. 5. V t li u, công ngh ph c v lĩnh v c an ninh, qu c phòng khi chưa đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n cho phép. Đi u 6. Th m quy n ch p thu n áp d ng V Khoa h c công ngh ch u trách nhi m th m đ nh h sơ đ ngh áp d ng v t li u m i, công ngh m i, t ch c xem xét, đánh giá hi u qu c a v t li u m i, công ngh m i và tham mưu trình B trư ng B Giao thông v n t i quy t đ nh cho phép tri n khai áp d ng thí đi m và áp d ng r ng rãi khi tho mãn các yêu c u nêu đi u 4 và đi u 5. Chương 2: CÁC QUY Đ NH LIÊN QUAN Đ N ÁP D NG V T LI U M I Đi u 7. Phân lo i v t li u m i : 1. V t li u m i là thương ph m nhưng chưa hoàn ch nh, là v t li u chưa đư c ghi trong tiêu chu n, quy trình xây d ng giao thông c a nư c xu t x nhưng đã có các ch tiêu k thu t c a v t li u m i mà nư c xu t x c a v t li u m i đã cho phép s d ng như m t thương ph m.
  3. 2. V t li u m i đang giai đo n th nghi m. Đi u 8. H sơ đ ngh đư c áp d ng v t li u m i T ch c, cá nhân có v t li u m i n u mu n áp d ng vào trong xây d ng công trình giao thông c n l p h sơ và g i v B Giao thông v n t i (qua V Khoa h c công ngh ) bao g m các văn b n, ch ng ch sau: 1. Đơn đ ngh đăng ký áp d ng v t li u m i. 2. Văn b n xác đ nh là ch s h u h p pháp c a v t li u m i ho c có quy n chuy n giao quy n s d ng v t li u m i. 3. Ch ng ch ch t lư ng s n ph m và văn b n cho phép s d ng trong công trình giao thông c a cơ quan qu n lý có th m quy n c a nư c có s n ph m v t li u m i. 4. Tiêu chu n, yêu c u k thu t, công ngh thi công và nghi m thu . 5. Ch ng ch đánh giá v tác đ ng đ n môi trư ng c a v t li u m i do cơ quan có th m quy n c p. Đi u 9. Trình t , th t c áp d ng v t li u m i Ti n hành th nghi m đ đánh giá hi u qu c a v t li u m i trong phòng thí nghi m và ngoài hi n trư ng. Vi c ti n hành th nghi m th c hi n theo các bư c như sau : 1. V Khoa h c công ngh là cơ quan tham mưu c a B trong quá trình xem xét, đánh giá hi u qu c a vi c áp d ng v t li u m i, tuy n ch n và giao nhi m v cho đơn v có ch c năng v th nghi m, ph i h p v i t ch c, cá nhân có v t li u m i ti n hành xây d ng Đ cương th nghi m trong phòng và ngoài hi n trư ng. Ch th nghi m ngoài hi n trư ng khi thí nghi m trong phòng thí nghi m đ t k t qu theo quy đ nh. 2. Trên cơ s báo cáo c a đơn v thí nghi m trong phòng và ngoài hi n trư ng và k t qu đánh giá c a H i đ ng Khoa h c công ngh c p B (do B Giao thông v n t i quy t đ nh thành l p), V Khoa h c công ngh tham mưu trình B Giao thông v n t i quy t đ nh chính th c v vi c áp d ng v t li u m i. 3. Chi phí đ ti n hành các th t c đánh giá do t ch c, cá nhân có v t li u m i ch u trách nhi m. Trư ng h p đơn v , t ch c ti p nh n v t li u m i ch u m t ph n ho c toàn b chi phí thì ph i đư c c p có th m quy n ch p thu n (tr các t ch c, cá nhân không s d ng ngu n ngân sách nhà nư c). Chương 3: CÁC QUY Đ NH LIÊN QUAN Đ N ÁP D NG CÔNG NGH M I Đi u 10. H sơ đ ngh đư c áp d ng công ngh m i T ch c, cá nhân có công ngh m i n u mu n áp d ng vào trong xây d ng công trình giao thông c n l p h sơ g i v B Giao thông v n t i (qua V Khoa h c công ngh ) bao g m các văn b n, ch ng ch sau: 1. Đơn đ ngh đăng ký áp d ng công ngh m i 2. Văn b n th a thu n (ho c h p đ ng ký k t) gi a bên chuy n giao và bên nh n.
  4. 3. B n tóm t t v n i dung công ngh m i đư c chuy n giao. 4. Các văn b n xác nh n : - Tư cách pháp lý c a các bên tham gia - Tư cách pháp lý c a ngư i đ i di n c a các bên tham gia - Văn b n b o h quy n s h u công nghi p t i Vi t Nam ho c các văn b ng b o h do các t ch c có th m quy n c p; Đi u 11. Trình t , th t c áp d ng công ngh m i 1.V Khoa h c công ngh ch u trách nhi m th m đ nh văn b n th a thu n (ho c h p đ ng ký k t) gi a bên chuy n giao và bên nh n; n i dung công ngh m i đư c chuy n giao. Trong quá trình xem xét có th trưng c u ý ki n các t ch c đánh giá, giám đ nh, cơ quan chuyên môn, các chuyên gia thu c các lĩnh v c chuyên môn liên quan ho c ý ki n c a H i đ ng Khoa h c công ngh c p B (do B Giao thông v n t i quy t đ nh thành l p). 2. Các t ch c đánh giá, giám đ nh, các cơ quan đư c l y ý ki n có trách nhi m góp ý trung th c, khách quan và b o đ m bí m t các thông tin có liên quan. 3. Trư ng h p c n thi t có th ti n hành th nghi m công ngh m i trong phòng thí nghi m và ngoài hi n trư ng. Vi c th nghi m ph i tuân th đ cương th nghi m đư c c p có th m quy n phê duy t. 4. Trên cơ s các ý ki n c a các cơ quan, đơn v có liên quan , k t q a th nghi m trong phòng thí nghi m và ngoài hi n trư ng, V Khoa h c công ngh d th o văn b n trình B trư ng ký quy t đ nh cho phép áp d ng thí đi m công ngh m i trong xây d ng công trình giao thông. Khi có đ các đi u ki n c n thi t có th cho phép ti n hành xây d ng thành tiêu chu n ngành đ ph bi n công ngh này. 5. Chi phí đ ti n hành các th t c đánh giá do đơn v , cá nhân có công ngh m i ch u trách nhi m. Trư ng h p đơn v , t ch c ti p nh n công ngh m i ch u m t ph n ho c toàn b chi phí thì ph i đư c c p có th m quy n ch p thu n ( tr các đơn v , t ch c không s d ng ngu n ngân sách Nhà nư c ). Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 12. X lý vi ph m Vi c x lý vi ph m trong lĩnh v c chuy n giao, áp d ng v t li u m i, công ngh m i đư c th c hi n theo quy đ nh t i chương VIII X ph t vi ph m pháp lu t v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá c a Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa và các quy đ nh hi n hành khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Đi u 13. Hi u l c thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo. Các quy đ nh có liên quan trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . 2. Chánh văn phòng, V trư ng V Khoa h c công ngh , Vi n trư ng Vi n Khoa h c và công ngh giao thông v n t i, C c trư ng các C c thu c B , T ng Giám đ c các Ban Qu n lý d
  5. án thu c B , Giám đ c S GTVT ( GTCC); T ng giám đ c, giám đ c các Công ty thu c B và Th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n : - Như đi u 13; - Các Th trư ng; - C c Ki m tra văn b n ( B Tư Pháp); - Công báo; H Nghĩa Dũng - Lưu VT , KHCN;
Đồng bộ tài khoản