Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở cửa khẩu phụ Vak Sa (tỉnh Tây Ninh) - Daun Rath (tỉnh Công Pông Chàm, Tà Vát (tỉnh Bình Phước) - Tonlé Cham (tỉnh Công Pông Chàm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 304/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 304/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc mở cửa khẩu phụ Vak Sa (tỉnh Tây Ninh) - Daun Rath (tỉnh Công Pông Chàm; Tà Vát (tỉnh Bình Phước) - Tonlé Cham (tỉnh Công Pông Chàm) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền; Căn cứ Biên bản kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật ký ngày 25 tháng 10 năm 2006; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận mở các cặp cửa khẩu phụ sau: 1. Vak Sa (tỉnh Tây Ninh) - Daun Rath (tỉnh Công Pông Chàm); 2. Tà Vát (tỉnh Bình Phước) - Tonlé Cham (tỉnh Công Pông Chàm). Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước thông báo chính thức và trao đổi, thống nhất với tỉnh Công Pông Chàm (Campuchia) tổ chức khai trương 02 cặp cửa khẩu nêu trên vào thời gian thích hợp. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Thương mại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: KT.THỦ TƯỚNG - Như Điều 4; PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; (đã ký) - Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính); - Ban Biên giới (Bộ Ngoại giao); - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BQP); Phạm Gia Khiêm - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, QHQT, ĐP, CN, KTTH; - Lưu: VT, NC (4b). XH
Đồng bộ tài khoản