Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về việc thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 305/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m   T s è  305/2000/Q§­N H N N 5  n g µ y   15 th¸ng 9 n¨ m   2000 b a n  h µ n h   Q u y   Þ n h  v Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p  « n g  ty q u ¶ n  lý n î v µ   ® C k hai th¸c t µi  s¶n th Õ  ch Ê p  c ñ a n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m 1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é, c¬  l  n  b   quan  ngang  é; B ­ C¨n  C«ng   cø  v¨n  è  s 122/CP­KTTH   µy  th¸ng  n¨m   ng 3  2  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ph v vi th l C«ng    ty qu¶n  ý nî vµ  l     khai th¸c tµis¶n  Õ        th chÊp  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i; c c¸cng h th m ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô    ®Ò ngh c V tr v C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông  Ng h v tæ  td phing©n  µng.   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  µnh  Ëp ®Þ v vi th l  C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n thÕ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i".        ch c ng h th m §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng,vô  ëng  ô    tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    Ng h v tæ  td phi ng©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i ng h th m  chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh ® V Ò  vi Ö c th µ n h l Ë p c « n g  ty q u ¶ n  l ý n î v µ  k h ai th¸c t µi ¶ n th Õ  c h Ê p  c ñ a n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i  s (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 305/2000/Q§­NHNN5 ngµy  th¸ng9  15    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcthµnh  Ëp C«ng      h th m    l  tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµi      s¶n  Õ  Êp, cã   th ch   t c¸ch  ph¸p  ©n,  ¹ch  nh h to¸n ®éc  Ëp    l b»ng  èn  ù cã, trùc v t      thuéc ng©n  µng  ¬ng  ¹i.   h th m 2.Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  å m:   h th m  ®Þ t  i 1  ng a) Ng ©n  µng th ng  ¹iNhµ   íc;   h  ¬ m   n b) Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n    h th m   ph c Nh n   nh d (sau  y   ®© gäilµng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn).    h th m   ph §i Ò u 2. Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i (sau  y   äilµ tr   ng h th m  ®© g     Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ)quyÕt  nh  µnh  Ëp  tr   ®Þ th l C«ng   ty qu¶n  ýnî vµ  l    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp, sau    îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën       th ch   khi®   h Nh n   thu b»ng  v¨n b¶n.   C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó M ô c  1 §i Ò u  ki Ö n  th µ nh l Ë p  « n g  ty q u ¶ n  lý v µ   C khai th¸c t µi  s¶n th Õ  c h Ê p §i Ò u 3 Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc thµnh  Ëp  h th m    l C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµi      s¶n  Õ  Êp  th ch theo  quy  nh  t¹  Òu  Quy  nh  µy    ã      iÒu  ®Þ  i §i 1  ®Þ n khic ®ñ c¸c ® kiÖn sau: 1. §∙ cã  êigian  ¹t®éng  t  Êt  n¨m  Ó   õ ngµy      th   ho   Ý nh 3  k t  khaitr ng  ¹t   ¬ ho   ®éng; 2.  ã   C nhu  Çu  µnh  Ëp  c th l C«ng    ty qu¶n  ý nî vµ  l     khai th¸c tµis¶n  Õ       th chÊp.
  3. 3 M ô c  II H å  s ¬, th ñ t ô c xin  h Ê p   c thu Ë n  th µ nh  Ë p C « n g   l ty  q u ¶ n   ý n î v µ  khai th¸c t µi l  s¶n th Õ  c h Ê p §i Ò u 4 Hå   ¬    Êp  Ën  µnh  Ëp  s xin ch thu th l C«ng    tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n       thÕ  Êp  å m: ch g 1. V¨n    b¶n  ña  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi ® îc Chñ   Þch  tr   ng     t Héi ®ång    qu¶n  Þ uû  Òn    Þ  èng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  tr   quy ®Ò ngh Th ®è Ng h Nh n   thuËn  Öc  µnh  Ëp  vi th l C«ng   tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp, trong      th ch     ®ã  nªu  ãm  ¾t sù  Çn  Õt,tªn gäi,®Þa   iÓ m,  éi dung  µ  ¹m    ¹t t t  c th       ® n  v ph vi ho   ®éng  ña  c C«ng   tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp;      th ch 2. V¨n b¶n  û  u quyÒn  ®èi víitr ng  îp  û  (    ê h u quyÒn)  ña  ñ   Þch  éi c Ch t H  ®ång qu¶n  Þ; tr 3. NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi®ång    «ng  ®èivíi ©n  µng  ¬ng  ¹i   quy c §     cæ ® (    ng h th m  cæ   Çn)  Ò   Öc  µnh  Ëp C«ng    ph v vi th l  tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp;      th ch 4. § Ò   vÒ   Öc  µnh  Ëp    ¸n  vi th l C«ng   ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ       th chÊp, do  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i hoÆc   êi ® îc tr   h th m  ng     uû  Òn  ý, trong ®ã   quy k    nªu  â  ù  Çn  Õtthµnh  Ëp  rsc thi   l C«ng    éi dung  µ  ty,n   v ph¹m    ¹t®éng, dù  Õn  chøc  é  viho     ki tæ  b m¸y;kÕ   ¹ch  ¹t®éng    ho ho   trong 3      n¨m ®Ç u; 5.   kiÕn  ý b»ng v¨n b¶n  ña  c Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ¬ing©n  µng  ¬ng  ¹idù  nh  Æt  ôsë    ph n   h th m   ®Þ ® tr   C«ng   tyqu¶n  lýnî vµ      khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  Ò   Öc  µnh  Ëp       th ch v vi th l C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i;      th ch c ng h th m 6.Dù     th¶o ®iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña    l tæ  v ho   c C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khai   th¸ctµis¶n  Õ  Êp;    th ch §i Ò u 5 Tr×nh  ù  µ  ñ  ôc    t v th t ®Ò nghÞ   ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  Öc  Ng h Nh n   thu vi thµnh  Ëp C«ng    l  tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp:      th ch 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i Nhµ   íc thµnh  Ëp    h th m  n  l C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khai   th¸ctµis¶n  Õ  Êp  Ëp  å  ¬     th ch l h s theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  Quy  nh  µy  ®Þ n göiNg ©n   µng  µ   íc (Vô    h Nh n   C¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n   Ng h v tæ  td phi ng hµng). 2. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  µnh  Ëp    h th m   ph th l C«ng    tyqu¶n  ýnî vµ  l     khai  th¸ctµis¶n  Õ  Êp  Ëp  å  ¬     th ch l h s theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 4  Quy  nh  µy  ®Þ n göiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ¬ing©n  µng  ¬ng  ¹i    Ng h Nh n     ph n   h th m  cæ   Çn  Æt  ôsë  Ýnh. ph ® tr   ch Trong  êigian tèi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,Chi th       15  l vi k t   nh ®ñ h s     nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i ng©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Ng h Nh n     ph n   h th m  phÇn  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch ph¶icã    Õn  Ò     iÒu  Ön  µnh  Ëp quy  nh     ý ki v c¸c® ki th l  ®Þ
  4. 4 t¹  Òu    å  ¬    µnh  Ëp  i§i 3, h s xin th l quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 4  Quy  nh  µy, göi ®Þ n   Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  h Nh n   c¸c  ©n   µng  µ  chøc  Ýn  ông  Ý   ©n  Ng h v tæ  th ph ng hµng). 3. Trong  êigian tèi®a  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬,   th       30  l vi k t   nh ®ñ h s   Ng ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  µ  ã    Õn  h Nh n   x v c ý ki b»ng  v¨n b¶n  Êp  Ën    ch thu hay kh«ng  Êp  Ën  Öc  µnh  Ëp  ch thu vi th l C«ng   tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ       th chÊt  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i.Trêng  îp  c ng h th m  h kh«ng  Êp  Ën, Ng ©n   µng  ch thu   h Nhµ   íccã    n   v¨n b¶n  ãirâ lýdo. n      §i Ò u 6. 1. Trong  êigian  èi®a   th¸ng kÓ   õ ngµy  îc Ng ©n   µng  µ   íc   th   t   12    t  ®  h Nh n   chÊp  Ën  thu b»ng    v¨n b¶n,ng©n  µng  ¬ng  ¹iph¶ihoµn  Êtc¸cthñ tôccÇn    h th m    t        thiÕttheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   Õn  µnh  lu   it h khaitr ng  ¹t®éng  ña    ¬ ho   c C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp.      th ch 2. Trong  êigian  èithiÓu  ngµy  µm  Öc  ícngµy    th   t  30  l vi tr   C«ng    tyqu¶n  ý l  nî vµ    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch khaitr ng  ¹t®éng, C«ng      ¬ ho     ty qu¶n  ýnî vµ  l    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý      vi ® k kinh doanh  µ  ¨ng    v® b¸o trung¬ng  µ  a  ¬ng  sè  ªntiÕp theo quy  nh  ña      v ®Þ ph 3  li       ®Þ c ph¸p luËt.   3. Trong  êigian  èithiÓu  ngµy  µm  Öc  ícngµy    th   t  15  l vi tr   C«ng    tyqu¶n  ýl  nî vµ    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch khaitr ng  ¹t®éng, C«ng      ¬ ho     ty qu¶n  ýnî vµ  l    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch ph¶igöiNg ©n   µng  µ   íc (Vô     h Nh n   C¸c  ©n   µng  Ng h vµ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng) v¨n b¶n    Ën  Òn  ë  ÷u  tæ  td phing h    x¸c nh quy s h hoÆc   quyÒn  ö  ông  îp  sd h ph¸p  ô së  tr   C«ng    ty qu¶n  ý nî vµ  l     khai th¸c tµis¶n  Õ       th chÊp. C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 7 ViÖc  öa  æi,    s® bæ sung quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy  nh   µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản