Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy định tạm thời mẫu Điều lệ Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thế chấp của ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 306/2000/QĐ-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  306/2000/Q§­N H N N 5  n g µ y  15  ® th¸ng 9 n¨ m  2000 v Ò   Ö c ba n   µ n h  Q u y  ® Þ n h   vi h t¹ m th êi m É u  §i Ò u  l Ö  C « n g  ty q u ¶ n   ý n î v µ  khai th¸c    l t µi s¶n th Õ  ch Ê p  c ñ a n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m 1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  C«ng   cø  v¨n  è  s 122/CP­KTTH   µy  th¸ng  n¨m   ng 3  2  2000  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ph v vi th l C«ng    ty qu¶n  ý nî vµ  l     khai th¸c tµis¶n  Õ        th chÊp  ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i; c c¸cng h th m ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh  ¹m  êim É u   Òu  Ö  ®Þ t th   §i l C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i".      th ch c ng h th m §i Ò u    2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ®Þ n c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng,Vô  ëng  ô    tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ng h v tæ  td phi ng©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n  µng  ¬ng  ¹i chÞu  ®è ng h th m  tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  t¹ m th êi É u  ® i Ò u   Ö c« n g  ty q u ¶ n  lý n î v µ    m l k hai th¸c t µi  s¶n th Õ  ch Ê p  c ñ a N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i m (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  Þnh  è    d s 306/2000/Q§/NHNN5  ngµy 15    th¸ng9    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  .TÝnh  Êtsë  ÷u,m ôc  ch  µ  ¹m    ¹t®éng 1  ch   h   ®Ý v ph viho   C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng       th ch c ng h th m¹i (sau  y   äit¾t lµC«ng    µC«ng    ùcthuéc ng©n  µng  ¬ng  ¹i,   ®© g       ty)l   tytr     h th m  cã   t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch  nh h to¸n ®éc  Ëp    l b»ng  èn  ù cã, ® îc thµnh  Ëp  v t      l theo   Quy Õt  Þnh  è..  µy..   d s .ng . th¸ng..   . . n¨m... cña  ñ   Þch  éi  ng  . .   Ch t H ®å qu¶n  Þ tr   ng©n  µng  ¬ng  ¹i,ho¹t®éng  h th m    trong lÜnhvùc    qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n       thÕ  Êp. ch §i Ò u    gäi,®Þa  2. Tªn    chØ  ña  c C«ng  ty 1.Tªn  y      ®Ç ®ñ b»ng  Õng ViÖtNam ti     2.Tªn  äit¾t   g  3.Tªn    giao dÞch  èc  Õ    qu t b»ng  Õng  ícngoµith«ng  ông ti n    d 4.Tªn  Õtt¾tb»ng  Õng  ícngoµith«ng  ông   vi     ti n    d 5.Trô  ë  Ýnh:   s ch 6.Sè  iÖn  ¹i  ® tho : Telex: Fax: §i Ò u  .T    3   c¸ch ph¸p  ©n  µ  ùchñ  µichÝnh nh v t  t  C«ng    ã: tyc 1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam        2.Con  Êu    d riªng; µikho¶n  ë   ¹ c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹itrong níc.    t m t    i h th m    3. Vèn  µ  µis¶n,trong ®ã   èn  iÒu  Ö  µ. .    v t     v® l l . .(b»ng  è  µ  . s v b»ng  ÷)do  ch   ng©n  µng  ¬ng  ¹i cÊp; chÞu  h th m    tr¸chnhiÖ m     trong ph¹m    è  èn  µ  µis¶n    vis v v t   thuéc së  ÷u  ña    h c C«ng  ty. 4.B¶ng    tæng  Õt  µis¶n,c¸cquü  k t     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p lu©t.   §i Ò u    êigian ho¹t®éng 4. Th       Thêi h¹n  ¹t®éng  ña    ho   c C«ng    ty kh«ng qu¸  êigian  ¹t®éng  th   ho   cßn  ¹ li  cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ng h th m §i Ò u  .Nguyªn  ¾c  chøc  µ  iÒu  µnh. 5  t tæ  v® h 1.C«ng    îc®iÒu  µnh  ëiGi¸m  c    ty®   h b  ®è C«ng  ty.
  3. 3 2. C«ng    Þu  ù    ty ch s qu¶n  ý,kiÓm     ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i vÒ     l  trac ng h th m   tæ chøc  µ  ©n  ù,vÒ   éidung  µ  ¹m    ¹t®éng; chÞu  ù  v nh s  n  v ph viho     s qu¶n  ý,thanh  l  tra,kiÓm    ña  ©n  µng  µ   íc,cña    ¬    trac Ng h Nh n   c¸c c quan  µ   íckh¸c cã  Èm   Nh n     th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II T æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h   §i Ò u 6. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   nhi mi nhi Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c,  ëng  ®è Tr phßng  Õ   k to¸n,   ëng  kiÓm    éibé.   tr Tæ tæ  tran   1. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i bæ   Ö m,  Ôn  tr   h th m   nhi mi nhiÖ m  Gi¸m  c  ®è C«ng   ty theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng   gi¸m  c  ©n  µng  ­ ®è ng h th ¬ng  ¹i. m 2. Tæng     gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ã  ®è ng h th m  nhi mi nhi Ph Gi¸m  c, Trëng  ®è   phßng  Õ   k to¸n,Tæ   ëng  kiÓm     éibé    tr tæ  tran   C«ng    ty;Gi¸m  ®èc    chinh¸nh,Trëng      v¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c C«ng    µ    tyv c¸c chøc  danh ¬ng  t ® ¬ng kh¸ccña    C«ng    tytheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng  ¬ng  ¹i.   ®Þ c §i l ng h th m §i Ò u    7. Gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc gi   1. Gi¸m  c  µngêichÞu    ®è l     tr¸chnhiÖm   ícng©n  µng  ¬ng  ¹ivµ    tr   h th m   ph¸p  luËtvÒ   Öc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    vi ® h ho   c C«ng  ty. 2. Gióp    Gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Gi¸m  c, Trëng  ®è   phßng  Õ     µ  é  k to¸nv b m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v 3. Phã     gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  ms lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  v ho   c C«ng   ty theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  c Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸ch nhiÖm   íc Gi¸m  c  µ    tr   ®è v ph¸p  Ët vÒ   Öm   ô  îc Gi¸m  c  ©n  lu   nhi v®  ®è ph c«ng. 4. Trëng    phßng  Õ     óp  k to¸ngi Gi¸m  c ®è chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng  cña    kª  C«ng    ã    Òn  µ  Üa  ô  ty,c c¸c quy v ngh v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. Bé     m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  Héi ®ång  v do    qu¶n  Þ ng©n  µng  ­ tr   h th ¬ng  ¹i quy  nh  m  ®Þ theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ©n   µng  ¬ng  ¹i, ®è Ng h th m  cã chøc  n¨ng tham  u, gióp  m  Gi¸m  c  ®è trong viÖc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    ® h ho   c C«ng  ty. 6. Tæ   ëng  kiÓm     éi bé  Óm     Öc  Êp  µnh    tr tæ  tran   ki travi ch h ph¸p  Ëtvµ  lu   c¸cquy  nh  éibé,c¸cho¹t®éng    ®Þ n        nghiÖp  ô  ña  v c C«ng ty. §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  8. Nhi v  h c Gi¸m  c ®è 1. TiÕp  Ën  èn  µ    ån  ùc kh¸c ® îcng©n  µng  ¬ng  ¹i giao   nh v v c¸c ngu l      h th m    cho  C«ng   tyqu¶n  ývµ  ö  ông. l  s d 2.Tr×nh    Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i: ®è ng h th m ­ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Òu  Ö  §i l C«ng  ty;
  4. 4 ­ViÖc  ë     µnh,v¨n phßng  idiÖn;   m chinh    ®¹   ­C¬   Êu  chøc  é    c tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ¹ trôsë  Ýnh  ® h t     ch i C«ng    ¬  Êu    ty,c c tæ chøc  é  b m¸y  iÒu  µnh  ¹ chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ® h t    i    ®¹   C«ng  ty; ­  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m   ã   Vi bæ nhi mi nhi Ph gi¸m  c,  ëng  ®è Tr phßng  Õ   k to¸n,  Tæ   ëng  kiÓm     éibé  tr tæ  tran   C«ng   ty;Gi¸m  c    ®è chinh¸nh,Trëng      v¨n phßng  ®¹idiÖn  ña    c C«ng    µ    tyv c¸cchøc danh ¬ng  ¬ng  t ® kh¸ccña    C«ng    tytheo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  ©n  µng  ¬ng  ¹i; c §i l ng h th m ­Quy  Õ   ¹t®éng  ña    ch ho   c C«ng  ty; ­Ph¬ng    ¹t®éng    ¸n ho   kinhdoanh,ph¬ng    ö  ông  înhuËn      ¸n s d l  i sau  Õ; thu ­ Th«ng    qua quy  Õ   ¹t®éng  ña    ch ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña     ®¹   c C«ng      ty®Ó Gi¸m  c  ý  ®è k ban  µnh; h ­ ViÖc    Ó    gi¶ith C«ng    ty;chia,t¸ch,s¸p  Ëp, chÊ m     ¹t®éng  ña      nh   døt ho   c chinh¸nh    C«ng  ty; ­Tæ     chøc  Óm    c  Ëp thùc hiÖn  Óm    ki to¸n®é l     ki to¸nC«ng  ty; ­B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch tæng  îp vµ  Õt to¸nhµng  h   quy     n¨m  ña  c C«ng  ty; ­ H íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn        c th vi th   c¸c quy  nh  ña  µ   ícvµ  ña    ®Þ c Nh n   c c¸c c¬  quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy 3. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   ëng  µ  ã     nhi mi nhi Tr v Ph phßng chuyªn m«n, nghiÖp  vô  ña  c C«ng    ã  ty;Ph gi¸m  c    ®è chinh¸nh,Phã  phßng  idiÖn, Trëng  µ    v¨n  ®¹     v Phã phßng  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña    v c chinh¸nh. 4. TuyÓn   ông, kû  Ët vµ  d   lu   cho    Öc    ©n    th«ivi c¸c nh viªn C«ng    ty theo  ®óng quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.Thùc hiÖn ph¬ng ¸n ho¹t ®éng  kinh doanh, ph¬ng ¸n sö dông lî    i nhuËn sau  Õ    îcHéi ®ång  thu khi®     qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹iphª duyÖt. tr   h th m    6.  Òu  µnh  µ  §i h v quyÕt  nh   ®Þ c¸c  Ên    ã  ªnquan  n   v ®Ò c li   ®Õ c¸c  ¹t ho   ®éng  kinh doanh  ña  c C«ng    ty theo  ng  ®ó ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  lu   l C«ng    µ  ty v Quy Õt  nh  ña  éi®ång  ®Þ c h  qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i;chÞu  tr   h th m  tr¸chnhiÖ m     vÒ   Õt  k qu¶  kinhdoanh  ña    c c«ng  ty. 7. §¹idiÖn     cho  C«ng    tytrong quan  Ö   ©n  ù,tè tông,tranh chÊp, gi¶i   hd s           thÓ. 8. §îc ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  îtthÈm  Òn  ña  × nh  v  quy cm trong tr ng  îp  ê h   khÈn  Êp  c (thiªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n.. ) µ  Þu    ,®Þ ho   ho . v ch   tr¸ch nhiÖ m   Ò   ÷ng    v nh quyÕt  nh  ,  ®Þ ®ã sau    ®ã ph¶ib¸o      c¸o ngay  íi éi ®ång  v    H qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  ®èc  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ng h th m 9. Ch Þu  ù  Óm     Óm     ña  éi ®ång    s ki tra,ki so¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Óm     tr   ki so¸t cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i,cña  ©n   µng  µ   íc vµ  ña    ¬  ng h th m  Ng h Nh n   c c¸c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn  i víi Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  × nh.   th quy ®è     vi th   nhi v® h cm 10.B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  µ   ­ tr   h th m  h Nh n ícvµ    ¬    c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   Õt  k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c C«ng  ty. 11. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Òu  Ö  lu   §i l cña  ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  Õt  nh  ña  éi ®ång  ng h th m   quy ®Þ c H  qu¶n  Þ ng©n  µng  tr   h th ng  ¹i. ¬m
  5. 5 C h ¬ n g  III Q u y Ò n, n g h Ü a  v ô , n é i d u n g  h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g  ty     §i Ò u  9. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña  v ngh v c C«ng    ty trong  ¹t ®éng  ho   kinh  doanh: 1.Sö  ông  ã  Öu   d c hi qu¶  èn  µ    ån  ùckh¸c® îcng©n  µng  ¬ng  v v c¸cngu l      h th m¹igiao.   2.Thùc  Ön  ÷ng  éidung  ¹t®éng    hi nh n  ho   quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy. ®Þ t  i ln 3. TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý,sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng,  ùa chän    ch       tr   d   t    l  c¸ch×nh    thøc tr¶l ng,th ng     ¬   ë theo quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng  µ        ®Þ c B lu     v c¸cquy ®Þnh  kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËt.   4. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo  quy  nh  ña  é  ®Þ cB Lao  ng, b¶o  ¶m   ®é   ® cho  êilao®éng  Òn  ng     quy tham    giaqu¶n  ý. l 5.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   íc ng©n  µng  ¬ng  ¹i,tr c ph¸p  Ët vÒ   äi    tr   h th m   í  lu   m ho¹t®éng  ña    c C«ng  ty. 6.Thùc  Ön  ù  û    ña    hi s u th¸cc C«ng    tymua,  nîtån ®äng  ña    ©n   b¸n      c c¸cng hµng  ÖtNam   Vi   cho C«ng ty. 7.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v theo  quy  nh  ña  ©n  µng  ­ ®Þ c ng h th ¬ng  ¹i. m §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  10. N   ho   c C«ng  ty 1. Mua,    b¸n  î cña    chøc  Ýn  ông  n  c¸c tæ  td kh¸c,cña      c¸c C«ng    ty qu¶n  ý l  nîvµ    khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹ikh¸c.      th ch c ng h th m  2. Theo  ù  û    ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i vµ  ña    chøc  Ýn    s u th¸c c ng h th m   c c¸c tæ  t dông  kh¸c: ­TiÕp  Ën,qu¶n  ýc¸ckho¶n  îcña  ©n  µng  ¬ng  ¹i®Ó     nh   l    n  ng h th m   b¸n; ­ TiÕp  Ën, qu¶n  ýtµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  ña    nh   l    th ch c ng h th m  c tæ chøc  Ýn  ông  td kh¸c,c¶it¹o,n©ng  Êp, söa  ÷a, ®Ó       c  ch   khaith¸c,b¸n,cho        thuª. 3.Thu  åic¸ckho¶n  î    ¹n cßn  ã    h    n  qu¸ h   c kh¶  n¨ng    åitheo uû    ña  thu h     th¸cc ng©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m 4. Theo  ù  û  s u th¸c cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i,hoµn    ng h th m  chØnh  å  ¬    h s c¸c kho¶n  î® îckhoanh,® îcxo¸,gióp ng©n  µng  ¬ng  ¹igi¶i n          h th m     Õt døt ®iÓ m   quy     c¸c kho¶n  î nµy;hoµn    n    chØnh  å  ¬  Ýn  ông  µm  ¬  ë  hst d l c s cho  ©n  µng  ­ ng h th ¬ng  ¹ixinvay    Êp  èn  ña  ©n  µng  µ   íc; m   t¸ c v c Ng i h Nh n 5, Qu¶n  ý,khaith¸c,b¸n      l      c¸c kho¶n  î vµ  µis¶n  Õ  Êp  n  t   th ch theo  ù  û  su th¸ccña    C«ng    tymua,    îtån ®äng  ña    ©n  µng  ÖtNam. b¸n n     c c¸cng h Vi  
  6. 6 C h ¬ n g  IV T µ i c h Ý n h, h ¹ ch to¸n, Õ  to¸n  k §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  11. V ho   c C«ng    å m: tyg 1.Vèn  iÒu  Ö:Do  ©n  µng  ¬ng  ¹icÊp;   ® l   ng h th m  2. Vèn    vay  ña  chøc  µichÝnh, tæ  c tæ  t    chøc  Ýn  ông  td trong níc vµ  íc     n  ngoµi. 3.C¸c  ü    qu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¬   Õ   µichÝnh 12. C ch t   1. C«ng    îc miÔn  Õ    ty ®   thu theo quy  nh  Ön  µnh  i  íic¬  ë  íi ®Þ hi h ®è v   s m   thµnh  Ëp. l 2.C«ng    ùc hiÖn  Õ     µi Ýnh    tyth   ch ®é t   ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¹ch  13. H to¸n, Õ     to¸n,   k   c¸o b¸o C«ng    ùc hiÑn  Õ     ¹ch to¸n,kÕ   tyth   ch ®é h     to¸n,b¸o    Õ     µ  c¸o   c¸o k to¸nv b¸o    thèng  Õ   k theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u  .KiÓ m   14   to¸n C«ng    typh¶ilùa chän  chøc  Óm    c  Ëp ®Ó   Óm    c¸o     tæ  ki to¸n®é l   ki to¸nb¸o  tµichÝnh    theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc.Tæ   ®Þ c Ng h Nh n   chøc  Óm   ki to¸n ®ã     ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën.    h Nh n   thu C h ¬ n g  V Tranh c h Ê p, gi¶i  th Ó , thanh l ý §i Ò u    15. Tranh  Êp ch 1. M äi    tranh chÊp  ÷a C«ng    íi     gi   tyv   ph¸p nhËn, thÓ  ©n  ã  c¸c     nh c quan  Ö   h víi ¹t®éng  ña     ho c C«ng    îcxö  ýtheo ph¸p luËthiÖn  µnh. ty®   l        h 2. Gi¸m  c    ®è C«ng    µ ngêi ®¹idiÖn  ty l      theo ph¸p  Ëtcña  lu   C«ng    íng ty tr   ph¸p luËt.   §i Ò u      Ó,thanh  ý 16. Gi¶ith   l 1.C«ng      Ó    tygi¶ith trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­ Sau    ∙  µn  µnh  Öc    khi® ho th vi qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp       th ch cña  ©n  µng  ¬ng  ¹im µ   ng h th m   kh«ng  ã  c nhu  Çu  ¹t®éng  Õp; c ho   ti ­§îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn    Çu    Ó; Nh n   th quy yªu c gi¶ith ­ Cã     nhu  Çu    Ó  µ  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. c gi¶ith v ®   h Nh n   thu
  7. 7 ­  Õt  óc  êih¹n  ¹t ®éng  µ   K th th   ho   m kh«ng  ã  c quyÕt  Þnh  d gia  ¹n  ña  hc ng©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m 2. Khi gi¶ithÓ,C«ng          typh¶ithùc hiÖn  y    Òn  µ  Üa  ô  i      ®Ç ®ñ quy v ngh v ®è víi ét   m doanh  nghiÖp    Ó  gi¶ith theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh,söa  æi,bæ     17. Hi l       ®   sung  iÒu  Ö ® l 1. §iÒu  Ö  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    l n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  îc Chñ  15  k t  ®  tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹iký  tr   h th m   ban  µnh. h 2. ViÖc      bæ sung,söa  æi      ® c¸c quy  nh  ña  Òu  Ö  µy  Chñ   Þch  ®Þ c §i l n do  t Héi ®ång    qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh. tr   h th m   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản