Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc uỷ quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo "Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3106/2005/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2005 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D VÀ BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯ ỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN” BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Căn cứ Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu, QUY Ế T Đ Ị NH Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn hội cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn phụ trách. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và các văn bản khác có liên quan. Điều 2. Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” như sau: Phụ lục 3: Điều 1: Hướng dẫn khai C/O mẫu D. Nhóm 4: Tên các cơ quan cấp C/O mẫu D: Bổ sung tên: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Nhơn Hội”, mã số 65. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. 2 Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu; Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. Bộ trưởng Thứ trưởng Phan Thế Ruệ
Đồng bộ tài khoản