Quyết định 34/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND về miễn lệ phí hộ tịch đối với người Lào di cư sang Việt Nam đã được cấp phép cư trú ổn định và có nguyện vọng xin nhập quốc tịch Việt Nam do ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 34/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH TÂY NINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 34/2009/Q -UBND Tây Ninh, ngày 23 tháng 6 năm 2009 QUY T NNH V VI C MI N L PHÍ H TNCH I V I NGƯ I LÀO DI CƯ SANG VI T NAM Ã Ư C C P PHÉP CƯ TRÚ N NNH VÀ CÓ NGUY N V NG XIN NH P QU C TNCH VI T NAM Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Pháp l nh phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Quy t nh s 206/Q -TTg ngày 12/2/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c mi n l phí qu c t ch, l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 147/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Mi n l phí h t ch i v i ngư i Lào di cư sang Vi t Nam ã ư c c p phép cư trú n nh và có nguy n v ng xin nh p qu c t ch Vi t Nam. Các n i dung khác có liên quan n l phí h t ch v n ư c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 24/2007/Q -UBND ngày 06/9/2007 và Quy t nh s 29/2008/Q - UBND ngày 09/5/2008 c a UBND t nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10, ngày k t ngày ký. i u 3. Giao Giám c S Tài chính ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan tri n khai, hư ng d n th c hi n úng theo quy nh. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c thu , Giám c Kho b c nhà nư c t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Hùng Vi t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản