Quyết định 35/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

Quyết định 35/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 35/2000/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 35/2000/QĐ-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2000/QĐ-BTC Hà N i, ngày 09 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 35/2000/QĐ/BTC NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C S A Đ I M C THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG THU C NHÓM 2710 TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , Cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c đi u 1 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998; Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 204/CP-KTTH ngày 2/3/2000 v vi c đi u ch nh giá và thu đ i v i xăng d u; Theo đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c thu ; QUY T Đ NH S a đ i đi u 2 Quy t đ nh s 33/2000/QĐ/BTC ngày 6/3/2000 c a B trư ng B Tài chính, như sau: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho các T khai hàng nh p kh u đã n p cho cơ quan H i quan b t đ u t ngày 6/3/2000. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản