Quyết định 360-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định 360-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 360-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp Khánh Hoà trong việc hình thành dự án, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án, cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các Khu CN, Khu CX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 360-BKH/KCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t sè 360 BKH/KCN ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 1999 VÒ viÖc uû quyÒn cho Ban Qu¶n lý c¸c khu C«ng nghiÖp Kh¸nh Hoµ trong viÖc h×nh thµnh dù ¸n; tiÕp nhËn, thÈm ®Þnh hå s¬ dù ¸n; cÊp, ®iÒu chØnh, thu håi giÊy phÐp ®Çu t vµ qu¶n lý ho¹t ®éng c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t - C¨n cø LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; - C¨n cø Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 233/1998/Q§-TTg ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ph©n cÊp, uû quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; - C¨n cø ®Ò nghÞ cña Uû ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1. 1. Ban Qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp Kh¸nh Hoµ (sau ®©y gäi lµ Ban qu¶n lý) lµ ®Çu mèi híng dÉn c¸c nhµ ®Çu t ®Çu t vµo c¸c Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt ho¹t ®éng theo Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ nghiÖp, Khu chÕ xuÊt ho¹t ®éng theo Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 36/CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ trªn ®Þa bµn tØnh Kh¸nh Hoµ. Hå s¬ dù ¸n ®Çu t ®îc lËp theo híng dÉn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. Uû quyÒn Ban qu¶n lý tiÕp nhËn hå s¬ cña c¸c dù ¸n ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo c¸c Khu c«ng nghiÖp vµ c¸c dù ¸n ®Çu t vµo c¸c Khu chÕ xuÊt nãi trªn vµ thÈm ®Þnh, cÊp GiÊy phÐp ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. C¸c dù ¸n ®Çu t ban qu¶n lý ®îc uû quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ph¶i ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Phï hîp víi Quy ho¹ch vµ §iÒu lÖ Khu c«ng nghiÖp hoÆc Khu chÕ xuÊt ®· ®îc phª duyÖt.
  2. 2 2. Lµ dù ¸n thuéc lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô c«ng nghiÖp cã quy m« ®Õn 40 triÖu ®«la Mü, trõ nh÷ng dù ¸n thuéc Nhãm A theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 93 NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 3. Cã tû lÖ xuÊt khÈu s¶n phÈm ®¸p øng quy ®Þnh trong tõng thêi kú. 4. Cã ph¬ng ¸n b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ tiÒn níc ngoµi hoÆc thuéc lÜnh vùc ®îc Nhµ níc ®¶m b¶o hç trî ngo¹i tÖ. 5. ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ c«ng nghÖ ®¸p øng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh; trêng hîp kh«ng ®¸p øng c¸c quy ®Þnh ®ã ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt chÊp thuËn. 6. §¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr êng, an toµn lao ®éng vµ phßng, chèng ch¸y, næ. §iÒu 3. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n do Ban qu¶n lý thùc hiÖn víi sù phèi hîp chÆt chÏ víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 83, 92, 94, 96 vµ 100 NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Ban qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng quy chÕ phèi hîp lµm viÖc víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph¬ng, tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ phª duyÖt vµ th«ng b¸o cho Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. §iÒu 4. 1. Ban qu¶n lý tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tù quyÕt ®Þnh viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c lo¹i dù ¸n sau: - C¸c doanh nghiÖp chÕ xuÊt cã quy m« vèn ®Çu t ®Õn 40 triÖu ®«la Mü; - C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp dÞch vô c«ng nghiÖp ®¸p øng c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 QuyÕt ®Þnh nµy vµ cã quy m« ®Õn 5 triÖu ®«la Mü. 2. Thêi h¹n Ban qu¶n lý thÈm ®Þnh vµ cÊp GiÊy phÐp ®Çu t lµ 15 ngµy kÓ tõ khi tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n, kh«ng kÓ thêi gian chñ ®Çu t söa ®æi, bæ sung hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo yªu cÇu cña Ban qu¶n lý. Mäi yªu cÇu cña Ban qu¶n lý ®èi víi nhµ ®Çu t vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, GiÊy phÐp ®iÒu chØnh ®îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ dù ¸n. 3. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t n»m ngoµi c¸c quy ®Þnh nªu trªn th× tríc khi ra quyÕt ®Þnh, Ban qu¶n lý cã tr¸ch nhiÖm göi Tãm t¾t dù ¸n theo h íng dÉn kÌm theo tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; lÊy ý kiÕn c¸c bé, ngµnh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña c¸c bé, ngµnh. C¸c bé, ngµnh ®îc lÊy ý kiÕn vÒ dù ¸n, kÓ c¶ trêng hîp ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t, cã nhiÖm vô tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ
  3. 3 tõ khi nhËn ®îc hå s¬ dù ¸n; qu¸ thêi h¹n nãi trªn mµ kh«ng cã ý kiÕn b»ng v¨n b¶n th× coi nh chÊp thuËn dù ¸n. §iÒu 5. GiÊy phÐp ®Çu t ®îc so¹n th¶o theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t híng dÉn. Trong thêi h¹n 7 ngµy kÓ tõ ngµy cÊp GiÊy phÐp ®Çu t , GiÊy phÐp ®iÒu chØnh Ban qu¶n lý göi GiÊy phÐp ®Çu t , GiÊy phÐp ®iÒu chØnh vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Uû ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ (b¶n chÝnh) vµ Bé Tµi chÝnh, Bé Th¬ng m¹i, Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt, Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc cã liªn quan (b¶n sao). §iÒu 6. §èi víi c¸c dù Ban qu¶n lý kh«ng ®îc uû quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t, sau khi tiÕp nhËn, Ban qu¶n lý gi÷ l¹i mét bé hå s¬ (b¶n sao) vµ chuyÓn toµn bé sè hå s¬ dù ¸n cßn l¹i kÌm theo ý kiÕn cña Ban qu¶n lý vÒ dù ¸n ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh vµ cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 93, 94 NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 18 th¸ng 2 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. §iÒu 7. 1. Ban qu¶n lý híng dÉn c¸c chñ ®Çu t triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n; thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong c¸c Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt theo c¸c quy ®Þnh t¹i Quy chÕ Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao. 2. Ban qu¶n lý thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc uû quyÒn cÊp GiÊy phÐp ®Çu t vµ c¶ c¸c GiÊy phÐp ®Çu t do Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cÊp trong ph¹m vi h¹n møc vèn ®Çu t ®îc uû quyÒn. 3. Nh÷ng trêng hîp Ban qu¶n lý quyÕt ®Þnh víi sù tho¶ thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. - Do ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t mµ vît qu¸ h¹n møc vèn ®îc uû quyÒn, thay ®æi môc tiªu hoÆc bæ sung môc tiªu dù ¸n thuéc Danh môc lÜnh vùc ®Çu t cã ®iÒu kiÖn, gi¶m tû lÖ xuÊt khÈu xuèng díi møc quy ®Þnh ®èi víi c¸c s¶n phÈm cã quy ®Þnh tû lÖ xuÊt khÈu. - Gi¶m tû lÖ gãp vèn ph¸p ®Þnh cña Bªn ViÖt Nam trong c¸c tr êng hîp liªn doanh hoÆc chuyÓn h×nh thøc liªn doanh sang ®Çu t 100% vèn níc ngoµi - Gi¶i thÓ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hoÆc chÊm døt hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tríc thêi h¹n. 4. Ban qu¶n lý quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ doanh nghiÖp vµ thu håi c¸c GiÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  4. 4 § iÒu 8. Hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m, Ban qu¶n lý tæng hîp viÖc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t, ®iÒu chØnh GiÊy phÐp ®Çu t, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt thuéc ph¹m vi qu¶n lý vµ göi b¸o c¸o tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Uû ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hoµ vµ Ban qu¶n lý c¸c Khu c«ng nghiÖp ViÖt Nam. §iÒu 9. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ kiÓm tra Ban qu¶n lý thùc hiÖn c¸c viÖc ®îc uû quyÒn theo ®óng quy ®Þnh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ tríc ChÝnh phñ vÒ viÖc uû quyÒn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 10. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký. Ban qu¶n lý Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam ................... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè: / ......., ngµy th¸ng n¨m KÝnh göi: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (Vô qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp - Khu chÕ xuÊt) Fax: 84-4-8459271 Tãm t¾t dù ¸n ®Çu t níc ngoµi vµo Khu c«ng nghiÖp ......................................... I. Chñ ®Çu t: 1. Tªn chñ ®Çu t:.......................................................... 2. N¬i ®¨ng ký thµnh lËp:.............................................. - Trô së v¨n phßng chÝnh:............................................. 3. N¨ng lùc tµi chÝnh vµ kinh doanh: - Vèn ®¨ng ký:.............................................................. - Doanh sè kinh doanh n¨m gÇn ®©y nhÊt (19...) 4. Ngêi ®¹i diÖn:................... Quèc tÞch:........... Chøc vô:......... (NÕu dù ¸n cã nhiÒu chñ ®Çu t th× tãm t¾t tõng chñ ®Çu t víi néi dung trªn)
  5. 5 II. Dù ¸n xin thµnh lËp: 1. Tªn dù ¸n:.................................................................... 2. §Þa ®iÓm thùc hiÖn: (c¸c) l« ®Êt sè:............................. 3. DiÖn tÝch ®Êt sö dông:.............................................m2 4. Môc tiªu ho¹t ®éng vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: Tªn s¶n §¬n N¨m thø 1 N¨m thø 2 N¨m s¶n xuÊt æn phÈm vÞ ®Þnh tÝnh Sè l- Doanh Tû lÖ Sè l- Doanh Tû lÖ Sè l- Doanh Tû lÖ îng thu XK îng thu XK îng thu XK (USD) (USD) (USD) 5. DiÖn tÝch nhµ xëng:....................... m2 6. Danh môc thiÕt bÞ: STT Tªn thiÕt TÝnh n¨ng kü ¦íc tÝnh gi¸ Sè lîng Thµnh bÞ thuËt tiÒn NÕu lµ thiÕt bÞ ®· qua sö dông th× bæ sung thªm c¸c th«ng sè: n¨m s¶n xuÊt, c«ng suÊt hiÖn t¹i, so s¸nh víi gi¸ thiÕt bÞ míi cïng lo¹i. 7. Vèn ®Çu t ®Ó thùc hiÖn dù ¸n:..................., chia ra: - Vèn cè ®Þnh:................................................. - Vèn lu ®éng:............................................... 8. Vèn ph¸p ®Þnh:........................................... (Chia ra phÇn gãp vèn cña tõng Bªn) 9. TiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n (kÓ tõ ngµy ®îc cÊp GiÊy phÐp §Çu t) - Khëi c«ng x©y dùng:.................................... th¸ng. - Hoµn thµnh x©y dùng vµ s¶n xuÊt thö:......... th¸ng. - S¶n xuÊt chÝnh thøc:..................................... th¸ng. 10. Nhu cÇu nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ ®iÖn, níc: Nhu cÇu §¬n vÞ tÝnh Nhu cÇu N¨m thø 1 N¨m thø N¨m s¶n xuÊt æn 2 ®Þnh I. Nguyªn vËt liÖu chÝnh II. §iÖn
  6. 6 - C«ng suÊt Kw - §iÖn n¨ng Kwh m3/ngµy III. Níc ®ªm §Ò nghÞ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt vµ cho ý kiÕn ®Ó Ban qu¶n lý cã c¬ së xem xÐt cÊp giÊy phÐp ®Çu t ®Ó Chñ ®Çu t cã c¬ së thùc hiÖn dù ¸n. Trëng Ban qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp .............................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản