intTypePromotion=1

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
104
lượt xem
6
download

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý vốn khả dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 37/2000/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  n g © n   µ n g  N h µ  n íc S è  37/2000/Q§­N H N N 1  N g µ y  24  ® h th¸ng  n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   1  Q Q u ¶ n  lý v è n kh¶ d ô n g   T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng nh µ   íc  n ­ C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; b ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ.     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n “Quy  Õ   ch Qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông”. d §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Ch¸nh  V¨n    Thanh    ©n  µng  µ   íc,Thñ  traNg h Nh n   tr ng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ícchÞu  ë c¸c®¬ v thu   h Nh n   tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 Q uy   Õ   ch Q u ¶ n  l ý v è n k h ¶ d ô n g   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  ña    ®Þ c 37/2000/Q§­NHNN1 ngµy  th¸ng1  24    n¨m  2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u    1. Qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông  µ sù  Óm     ña  ©n   µng  µ   d l   ki so¸tc Ng h Nh níc  i víi ù   ®è     thay ® æi  Òn göicña    chøc  Ýn  ông  ¹ Ng ©n  µng  µ   s   ti     c¸ctæ  td t i h Nh nícvµ    th«ng  qua  Öc  ö  ông    vi s d c¸cc«ng  ô  ña  Ýnh  c c ch s¸ch tiÒn tÖ,® Æc   Öt      bi   lµ nghiÖp  ô  Þ  êng  ë       ng  µo    v th tr m ®Ó t¸c®é v kh¶  n¨ng thanh    ña      to¸nc c¸c tæ chøc  Ýn  ông  td nh»m   t® îcm ôc    Ýnh  ®¹     tiªuch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia trong tõng    thêikú.   §i Ò u 2. 1. Vèn    kh¶  ông  µsè  Òn göicña    chøc  Ýn  ông  d l   ti     c¸ctæ  td (bao  å m   Òn g ti   göi dù  ÷b ¾t  éc, tiÒn  öi thanh    tr   bu   g  to¸n vµ    ¹  Òn  öi kh¸c)® îc göi t¹   c¸c lo iti g          i Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2. Vèn    kh¶  ông  Çn  d c duy  × cña    chøc  Ýn  ông  µ sè  Òn  öi tr   c¸c tæ  td l   ti g   cña    chøc  Ýn  ông  öit¹ Ng ©n   µng  µ   íc®Ó   ¶m   c¸c tæ  td g  i  h Nh n   ® b¶o  ùc hiÖn  th   dù  ÷b ¾t  éc  µ    tr   bu v c¸cnhu  Çu  c thanh    to¸nkh¸ctheo m ôc    Ýnh      tiªuch s¸ch tiÒn     tÖ  èc    qu giatrong tõng thêikú.      C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   §i Ò u  NghiÖp  ô  3.  v qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông  d bao  å m: g 1. Tæ     chøc  thu  Ëp u  ÷ c¸c th«ng    ªnquan  n   èn    th l gi     tinli   ®Õ v kh¶  ông  d cña    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td trong tõng thêikú.      2. Ph ©n  Ých  µ  ù  sù    t v d b¸o  thay ® æi  èn    v kh¶  ông  ña    chøc  Ýn  d c c¸c tæ  t dông  trong tõng thêikú.      3. X¸c  nh    ®Þ møc   èn  v kh¶  ông  Çn  d c duy  ×cña    chøc  Ýn  ông  tr   c¸c tæ  td ®Ó   ¶m   ® b¶o  ùc hiÖn  ôc    Ýnh  th   m tiªuch s¸ch tiÒn tÖ  èc        qu gia trong tõng  êi   th   kú  µ  a  c¸c kiÕn  Þ    v ® ra    ngh cho  Öc  Õt  nh  vi quy ®Þ mua,  b¸n  Êy  ê cã    gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íctrªnthÞ  êng m ë. h  ng h Nh n     tr   4. Dù   o¸n    Ôn  Õn  Òn tÖ   ® c¸cdi bi ti   trong thêigian tí vµ  ×m         t nguyªn nh©n   i   ®Ó   ©n  µng  µ   íccã    Ön  Ng h Nh n   c¸c bi ph¸p  iÒu  µnh  Ýnh  ® h ch s¸ch tiÒn tÖ        cho phïhîp víi ôc    ña  õng thêikú.      m tiªuc t    
 3. 3 §i Ò u    èn  4. V kh¶  ông  ña    chøc  Ýn  ông  îcdù  trªnc¬  d c c¸c tæ  td ®   b¸o    së    nh   x¸c ®Þ thay  æi  ña    ©n  è  ® c c¸c nh t ¶nh  ëng  n   èn  h ®Õ v kh¶  ông, bao  d   gå m: 1. Cung  Çu  ¹itÖ    Þ  êng  Òn  Ö  µ  ù    c ngo   trªnth tr ti t v s can  Öp  ña  ©n   thi c Ng hµng  µ   íc. Nh n 2.Nh÷ng  Ôn  Õn  Ò       ña  ©n    di bi v thu,chic Ng s¸ch Nhµ   íc.   n  3.Doanh sè    µnh  µ thu håitiÒn m Æt   ña  ©n  µng  µ   íc.     ph¸th v        c Ng h Nh n 4. Nhu  Çu    c vay  µ  v kh¶ n¨ng huy  ng  èn  ña    ©n   µng  ¬ng  ®é v c c¸c Ng h th m¹it¸c®éng  n        ®Õ c¸ckho¶ng  vay  õNg ©n  µng  µ   íc. t  h Nh n 5.C¸c  ©n  èkh¸ccã    nh t    ¶nh  ëng  n     h ®Õ c¸cnhu  Çu  Òn tÖ. c ti   §i Ò u    Õt  5. K qu¶  ù  vèn  dông  ña    chøc  Ýn  ông  îc d b¸o  kh¶  c c¸c tæ  td ®  sö  ông  µm  ¬  ë  ùc hiÖn  d l c s th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   µ  ù  o¸n  v th tr m vd® cung  Çu  c vèn    Þ  êng  Òn tÖ    iÒu  µnh  Ýnh  trªnth tr ti   ®Ó ® h ch s¸ch tiÒn tÖ.     §i Ò u 6.  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh  ú  ù  Th ®è Ng h Nh n   ®Þ k d b¸o  èn  v kh¶  ông  ña    chøc  Ýn  ông  µ  nh  ú  d c c¸c tæ  td v ®Þ k cung  Êp  c th«ng    ôc  ô  tinph v cho  Öc  ù  trong tõng  êikú    ¬  ë  ×nh  ×nh  ùc tÕ  Ò   vi d b¸o    th   trªnc s t h th   v kh¶  n¨ng  thu thËp    th«ng    tin,møc      iÓn cña  Þ  êng  Òn tÖ  µ  ®é ph¸ttr   th tr ti   v n¨ng  ùcqu¶n  l  lý®iÒu  µnh      h c¸cc«ng  ô  Ýnh  c ch s¸ch tiÒn tÖ  ña  ©n  µng  µ   íc.     c Ng h Nh n §i Ò u    th«ng    îccung  Êp  7. C¸c  tin®   c b»ng    ¬ng  Ön:FAX,  iÖn  c¸c ph ti   ® tho¹iv¨n b¶n     , hoÆc   qua  ¹ng  m m¸y    Ýnh. vit §i Ò u    Öc  chøc  8. Vi tæ  cung  Êp, sö  ông  µ  c d v b¶o qu¶n  ÷ng  nh th«ng  tinthuéc chÕ     Ët  ña  ©n   µng  µ   ícphôc  ô      ®é m c Ng h Nh n   v c«ng    t¸cqu¶n  ývèn  l  kh¶  ông  îcthùc hiÖn  d ®    theo chÕ       ®é b¶o  Ët  ña  ©n  µng  µ   íc. m c Ng h Nh n C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u    9. Vô  Ýnh  Ch s¸ch tiÒn tÖ  ã      c tr¸chnhiÖ m:   1. TËp  îp  è  Öu  µ    h s li v th«ng    Ò   tinv thu    ©n  ching s¸ch  õ Bé   µi chÝnh  t  T   (theo  phô  ôc 9),c¸c sè  Öu  µ    l       li v th«ng    õ c¸c ®¬n  Þ   éc  ©n   µng  tint     v thu Ng h Nhµ   ícvµ    ån  n   c¸cngu th«ng    tinkh¸c. 2. Dù   vèn    b¸o  kh¶  ông  ña    chøc  Ýn  ông  ¹ Ng ©n  µng  µ   ­ d c c¸ctæ  td ti   h Nh n íc(theo phô  ôc2).     l 
 4. 4 3. X¸c  nh    ®Þ møc  èn  v kh¶  ông  Çn  d c duy  ×cña    chøc  Ýn  ông, tr   c¸c tæ  td   ® a    Õn  Þ  ra ki ngh cho  Öc  ùc hiÖn  vi th   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m theo  ú  ù    k d b¸o (Phô  ôc1). l    K to¸n T   §i Ò u 10. Vô   Õ     µi chÝnh  ã  c tr¸ch nhiÖm:    Cung  Êp    è  c c¸c s liÖu  Ò   v thu,chi,vèn, quü  µ  Õt       v k qu¶  ¹t®éng  ña  ©n   µng  µ   íc ho   c Ng h Nh n   theo phô  ôc3    l   cho  ô  Ýnh  V Ch s¸ch tiÒn tÖ      theo ®Þnh  ú  Thèng  c  ©n     k do  ®è Ng hµng  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ §i Ò u 11.  ë   S giao  Þch  ©n   µng  µ   íc cã  d Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     cung  cÊp cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  Òn  Ö    ti t c¸c th«ng    tinsau theo  nh  ú  Thèng  ®Þ k do  ®èc  ©n  µng  µ   ícquy  nh: Nh n   ®Þ Ng h 1. T×nh  ×nh  óttiÒn    h r  vay,tr¶nî cña    ©n  µng  ¬ng  ¹i ®èi  víi      c¸c ng h th m     Ng ©n   µng  µ   íc,sè    Òn  öi Kho  ¹c Nhµ   íc,sè  Òn  h Nh n   d ti g   b  n   ti ph¶idù  ÷b ¾t    tr   buéc  µ  Òn göicña    chøc  Ýn  ông  ¹ Së  v ti     c¸c tæ  td t i Giao  Þch  ©n  µng  µ     d Ng h Nh níctheo phô  ôc4.     l  2.  ×nh  ×nh  Þ  êng  ¹itÖ  ªnNg ©n   µng, l ng  ¹itÖ  ©n   T h th tr ngo   li   h  î ngo   Ng hµng  µ   ícmua      Þ tr ng  Nh n   b¸n trªnth   ê theo phô  ôc5.   l  3.  ×nh  ×nh  Þ  êng  u   Çu  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu  T h th tr ®Ê th t phi   i   kho  ¹c    b qua Ng ©n  µng  µ   íctheo c¸cchØ    ¹ phô  ôc6. h Nh n      tiªut   i l  4.T×nh  ×nh    h mua    Êy têcã    ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íc. b¸n gi     gi¸ng h  Ng h Nh n §i Ò u  12. ô    V Qu¶n  ý ngo¹ihèi cã  l      tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  c cho  ô   V ChÝnh  s¸ch tiÒn tÖ  Õ   ¹ch mua,  ngo¹itÖ      k ho   b¸n    cho  Ü   ù  ÷ngo¹ihèicña  qu d tr      Nhµ   íctheo quy  nh  ña Thèng  c  ©n  µng  µ   íc. n    ®Þ c  ®è Ng h Nh n §i Ò u    ô  Ýn  ông  ã  13. V T d c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  tiÒn tÖ  ÷ng    nh th«ng    tinsau: 1. Cung  Êp      c c¸c nhu  Çu  c vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸c tæ  td ngay    sau khicã  n      ®¬ xinvay  ña    chøc  Ýn  ông. c c¸ctæ  td 2.TËp  îp c¸csè  Öu,t×nh  ×nh    h     li   h cho vay,thêigian thu nîc¸ckho¶n              cho vay  ña  ©n   µng  µ   íc   i  íic¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i (bao  å m     c Ng h Nh n   ®è v     h th m  g c¸c kho¶n vay,thu  î t¹        n   i Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc   c¸c Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è  µ    ph v cña  Ng ©n   µng  µ   íc     h Nh n   Trung  ng) cung  Êp  ¬  c cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  Òn  Ö  ti t theo phô  ôc7    l   theo ®Þnh  ú  Thèng  c  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   k do  ®è Ng h Nh n   ®Þ §i Ò u 14.  ô   V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v kho  ü  ã  qu c tr¸chnhiÖ m     cung  cÊp cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  Òn  Ö  ti t doanh  è  s ph¸thµnh, thu  åi tiÒn  Æt   ña      h  m c Ng ©n  µng  µ   íc  h Nh n  theo  ô  ôc8  ph l   theo  nh  ú  Thèng  c  ©n  µng  ®Þ k do  ®è Ng h Nhµ   íc  n  quy  nh. ®Þ
 5. 5 §i Ò u    ô  ng©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông    ©n  µng  15. V C¸c  h v c¸ctæ  td phing h cã tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  Òn  Ö    ti t c¸c th«ng    Ò   ×nh  tinv t h×nh  ùc hiÖn  ù  ÷b ¾t  éc  ña    chøc  Ýn  ông  ¹ Ng ©n  µng  µ   th   d tr   bu c c¸ctæ  td t i h Nh níc   theo qui®Þnh  ¹ Quy  Õ   ù   ÷b ¾t  éc.    t i ch D tr   bu §i Ò u 16.  ôc  C c«ng nghÖ     äc  ©n  µng  ã  tinh ng h c tr¸ch nhiÖ m   ñng    c cè,n©ng  Êp, hoµn  Ön  ¹ng    c  thi m th«ng    ôc  é  ¹ Ng ©n  µng  µ   íc;gióp tinc b t i   h Nh n     c¸c®¬n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íccµi® Æt  ¬ng  ×nh,thùc hiÖn    v thu   h Nh n     ch tr     truyÒn  tinqua  ¹ng    m m¸y    Ýnh    ô   Ýnh  vi t ®Ó V Ch s¸ch  Òn  Ö  ã  Ó  Ën  îc c¸c ti t c th nh ®   th«ng    ªnquan  n   Öc  tinli   ®Õ vi qu¶n  ývèn  l  kh¶  ông  µ u  ÷toµn  é  nh÷ng  d v l tr   b  th«ng tinnµy.    C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  c u è i c ï ng  §i Ò u    Öc    17. Vi bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh. Nh n    
 6. 6 Phô  ôc1:Vô  Ýnh  l     Ch s¸ch tiÒn tÖ  Ëp theo ®Þnh  ú.    l    k Vô   Ýnh  ch s¸ch tiÒn tÖ      Hµ   éi,  µy  th¸ng    N  ng       n¨m    C¸c ki Õ n n g h Þ  c h o  n g hi Ö p  v ô  th Þ  tr n g  m ë      ê ® è i v íi ú       th¸ng       n¨ m     k Dùa    ¬  ë  ©n  Ých    è  Öu  ¹  Óu    Õt®Ýnh   Ìm, Vô   trªn c s ph t c¸c s li t ibi chi ti   k  ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  a    Õt      ® ra k qu¶  ù    d b¸o cho  ú.. .    k . .nh sau: . Vèn kh¶  ông  ña    chøc  Ýn  ông  d c c¸c tæ  td trong  ú  µy  k n t¨ng/gi¶m  µ. . l .  . tr Öu®ång. i  Dùa    ¬  ë  ©n  Ých  íi®©y,  ô   Ýnh  trªnc s ph t d  V Ch s¸ch  Òn  Ö  Õn  Þ  ti t ki ngh nghiÖp  ô  Þ   êng  ë   v Th tr m mua/b¸n  èi l ng  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  µ.. . . kh  î gi t c gi¸ng h l . ..   tr ÖuVN§. i  a.  ù   D b¸o  è  èn  s v kh¶  ông  Çn  iÒu  d c ® chØnh  ú  µy  µ.. . .... iÖu k n l . .....  tr   ®ång. b.Saisè  ù    ú  íclµ:. . ......................  iÖu®ång.     d b¸o k tr   . .......................tr  .. c.Ho¹t®éng  Þ  êng  ë   Çn  iÒu      th tr mc ® chØnh  èn  v kh¶  ông  ú  µy  µ .. . ............................. d k n l   . . ............................  (a+b) tr Öu  i  ®ång  d.Vèn    kh¶  ông  ña    d c c¸cTCTD   ùc tÕ  ú  íc.. . ......tr Öu®ång  th   k tr   . . .....  i   . . e.Vèn    kh¶  ông  Çn  d c duy  ×cña    tr   c¸cTCTD:  . . .........tr Öu®ång  .. . .........  i   . . g. NghiÖp vô thÞ tr ng m ë  cÇn  mua/b¸n .. . ............ ê . . ............  (c+d­   e) tr Öu®ång  i  C¸c    Êtcho  ®Ò xu   nghiÖp  ô  Þ  êng  ë   v th tr m Trëng  phßng                  Vô r ng  ô  Ýnh s¸cht ÒntÖ  të v ch    i  
 7. 7 Phô  ôc2: Vô  Ýnh  l     Ch s¸ch tiÒn tÖ  Ëp theo ®Þnh  ú     l    k P h © n  t Ý ch ­ D ù  b¸o v è n k h ¶ d ô n g  c ñ a k ú  ® i Ö n  b¸o  Kú  §¬n  Þ:TriÖu  ng  v  ®å Dù    Sè  ùc Saisè  Dù     T¸c ®éng  ùc tÕ  b¸o th     b¸o   th   kú  íc tÕ  tr   (b) (b­a) kú  µy ®Õ n   n kh¶ n¨ng  (a) thanh  to¸n Ngo¹itÖ    quy  VN§ Mua + B¸n ­ T¸icÊp  èn   v Cho  vay + Thu  î n ­ TiÒn  Æt   m TiÒn    µnh ph¸th ­ TiÒn    åi thu h + C¸c  kho¶n  kh¸c Thu ­ Chi + TiÒn  öiCh Ýnh  ñ  g  ph rßng  T¨ng ­ Gi¶m + K Õt qu¶  ù    d b¸o tæng  îp h  NghiÖp  ô    êng  ë   v thi tr m T¸c ®éng  thùc tÕ  ®Õ n   vèn  kh¶  ông  d
 8. 8 Phô   ôc 3: Vô   Õ   l   K to¸n Tµi chÝnh  öi Vô   Ýnh     g   Ch s¸ch  Òn  Ö  ti t theo  nh   ®Þ kú. M é t s è  c h Ø  tiªu Ò n t Ö  c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n í c   ti §¬n  Þ:tr Öu®ång  v  i   C¸c  chØ  tiªu Sè    èi s cu   Sè    èi Sè    èi d cu   d cu   th¸ngtr c  í kú  íc tr kú  µy n 1 2 3 ­  èn,  ü   µ  Õt  V qu v k qu¶  ¹t ®éng   ña  ho   c Ng ©n  µng  µi h (t  kho¶n  ¹ 6) lo i   ­C¸c    kho¶n    µi thu (t   kho¶n  ¹ 7) lo i   ­C¸c    kho¶n    µi chi(t   kho¶n  ¹ 8) lo   i     Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 9. 9 Phô  ôc4:Së  l     Giao  Þch  öiVô  Ýnh  d g   Ch s¸ch tiÒn tÖ      theo ®Þnh  ú    k H o ¹t ® é n g   giao d Þ c h  c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n í c  §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å C¸c  chØ  tiªu Trícngµy  Ngµy   Dù       b¸o b¸o ngay  b¸o c¸o   c¸o tiÕp theo   Tæng  è    Òn göiVN§  ña  s d ti     c TCTD   ¹ Së   ti   giao dÞch    NHNN Sè  Òn ph¶iDTBB   ña    ti     c c¸cTCTD   ¹ SGD t  i C¸c  kho¶n  cho  vay +  µy  ý  îp ®ång  Ng k h   +  è  Òn S ti +  µy  n   ¹n  Ng ®Õ h +    Êt L∙isu   C¸c  kho¶n  îcgiah¹n  î ®     n  +  µy  ý  îp ®ång  Ng k h   +  è  Òn S ti   +  µy  n   ¹n  Ng ®Õ h +    Êt L∙isu   C¸c  kho¶n    îtr ch¹n tr¶n   í     +  µy  ý  îp ®ång  Ng k h   +  è  Òn tr¶nîtr c  ¹n S ti       í  h   +  è  Òn cßn  ¹ S ti   l  i +  µy  n   ¹n  Ng ®Õ h +    Êt L∙isu   TiÒn  öi cña  g  kho  ¹c Nhµ   íc t¹  ë   b  n   i giao S   dÞch NHNN * ThuyÕt    minh  è  Öu s li     Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . ngêiLËp  Óu    bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v       
 10. 10 Phô  ôc5: Së   l   giao dÞch    NHNN   öiVô   Ýnh  g   Ch s¸ch tiÒn tÖ  èim çi  µy      cu   ng lµm  Öc  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ña  µy  vi t h th   c ng h«m   íc.tr T × n h   h × n h  h o ¹t ® é n g  c ñ a th Þ  tr n g  n g o ¹i Ö     ê  t liªn g © n  h µ n g    n §¬n  Þ:TriÖu  ng  v  ®å C¸c  chØ  tiªu Trícngµy  Ngµy  Dù     µy    b¸o ng b¸o c¸o b¸o c¸o tiÕp theo       1/Tû    Ýnh    gi¸ch thøc (®/USD)   2/ Tû  gi¸ giao dôc gi÷a c¸c ng©n  hµng  (®/USD) Tû    gi¸cao  Êt nh Tû    Êp  Êt gi¸th nh   3/Lîng ngo¹itÖ        giao dÞch    Þ  êng    trªnth tr 4/ Lîng    giao  Þch  ¹itÖ  ÷a  ©n  µng  d ngo   gi ng h víi  kh¸ch hµng    5/  îng  ¹itÖ  L ngo   mua   µo  ña  ©n   µng  v c ng h nhµ  íc n  6/ Lîng ngo¹itÖ        b¸n  cña  ©n   µng  µ   ra  Ng h Nh níc  Chªnh  Öch   ­6) l (5   T¨ng  (+) Gi¶m  ) (­ * ThuyÕt    minh  è  Öu: s li     Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . ngêiLËp  Óu    bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 11. 11 Phô  ôc 6:Së   l     Giao  Þch  ©n   µng  µ   ícgöiVô   Ýnh  d Ng h Nh n     Ch s¸ch tiÒn  Ö    t vµo  èingµy  u  Çu  cu   ®Ê th T × n h  h × n h  th Þ  tr n g  ® Ê u  th Ç u tr¸i hi Õ u  c h Ý n h  p h ñ ê  p ­Sè  t®∙  u  Çu    ®î   ®Ê th trong n¨m:   ­Ngµy  u  Çu:   ®Ê th ­L∙i Êt® Æt  Çu     su   th cao  Êt nh   ­L∙i Êt® Æt  Çu  Êp  Êt    su   th th nh   ­L∙i Êttróng thÇu     su     ­Khèil ng dù  Õn    µnh     î   ki ph¸th ­Khèil ng ® Æt  Çu     î   th ­  èi l ng  óng  Çu    Õt ®èi  íitõng  µnh  Kh  î tr th (chiti   v  th viªn tham    gia  u   ®Ê thÇu) ­  èi l ng  Kh  î kh«ng  óng  Çu    Õt®èi  íitõng  µnh    tr th (chiti   v  th viªn tham    gia ®Êu  Çu). th * ThuyÕt    minh     Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 12. 12 Phô   ôc 7: ô   Ýn  ông  öi Vô   Ýnh  l    V T d g   Ch s¸ch  Òn  Ö  nh   ú  ti t ®Þ k theo    quy ®Þnh  T × n h  h × n h  t¸i Ê p  v è n c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n í c   c ® è i v íi  c¸c n g © n  h µ n g  h µ n g   Kú tõ  ®Õ n         §¬n  Þ:TriÖu  ng  v  ®å T×nh  ×nh  h cho  vay  µ    îkú  íc Dù   Õn  v thu n   tr ki cho  vay  µ    îkú  Õp theo v thu n   ti   Cho  vay Thu  î n Cho  vay Thu  î n Ngµy Sè  Thêih¹n Ngµy   Sè  Ngµy Sè  Thêih¹n Ngµy Sè  Òn   ti tiÒn tiÒn tiÒn     Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 13. 13 Phô   ôc 8:  ô   l   V NghiÖp  ô  v ph¸thµnh  µ    v kho  ü  öi Vô   qu g   CSTT   nh   ú  ®Þ k theo quy  nh   ®Þ T × n h  h × n h  thu c hi ti Ò n m Æ t §¬n  Þ:TriÖu  ng  v  ®å ChØ     èng  tiªuth kª Sè  ùc hiÖn  th   th¸ngtr c  í Sè  ùc hiÖn  ú    th   k b¸o c¸o I.Tæng    Òn m Æt   chiti   II  . Tæng    Òn m Æt thu ti       Ngµy...       .th¸ng.. .n¨m... . . . . . LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
 14. 14 Phô   ôc 9: ô   Ýnh  l    V Ch s¸ch  Òn  Ö  ti t thu  Ëp  th th«ng    õ  é   µi chÝnh  tint B T   hµng  th¸ng  B¸o c¸o t × nh h × n h  thu c hi n g © n  s¸ch  §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Danh  ôc m Thùc  Ön      ©n  hi thu ching s¸ch Dù   Õn  ki th¸ng  sau Th¸ng.. . ..   . .th¸ng®Ç u   .   n¨m Tæng  è    ©n  s thu Ng s¸ch Nhµ   ­   n íc Trong  : ®ã ­Thu  õthuÕ   t  ­B¸n  Ýn  Õu   t phi ­B¸n    Õu    tr¸phi i ­C¸c    kho¶n    thu kh¸c  Tæng  è    ©n   s chiNg s¸ch Nhµ   ­   n íc Trong  : ®ã ­Chi l ng    ¬ ­Chi ®Ç u      t ­Tr¶  i   l∙ ­C¸c    kho¶n    chikh¸c  C © n   i NSNN ®è   Tæng    thu NSNN BéichiNSNN    Nguån  ﮾ p   b  ­Vay    trongníc    ­Vay  ícngoµi   n          µy...      Ng .th¸ng.. .n¨m... . . . . . LËp  Óu  bi KiÓ m     so¸t Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2