Quyết định 373/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 373/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 373/QĐ-UB về thành lập Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 373/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 373/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẬN GÒ VẤP ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983; - Căn cứ nhu cầu quản lý Nhà nước về hoạt động thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè ở quận Gò Vấp; - Xét đề nghị của đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận Gò Vấp (Công văn số 157/UBQ ngày 29-3-1989), Giám đốc Sở Giao thông vận tải (ghi trong công văn của quận Gò Vấp), Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố (Tờ trình số 190/TCCQ ngày 29 tháng 4 năm 1989), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Thành lập Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp. Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận quận Gò Vấp. Phòng được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản ở ngân hàng theo qui định của Nhà nước. Điều 2.- Quy chế tổ chức hoạt động của Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp được qui định tại quyết định số 268/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 1988 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với quyết định này. Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố , Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này._ T/M.UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Như Điều 4 - Thường vụ Thành uỷ
  2. - Thường trực Uỷ ban - Công an thành phố (PC.13) - Ngân hàng Thành phố - Ban chỉ đạo KTTC Nguyễn Văn Huấn - Ban TCCQ.TP (5b) - VPUB (NC, TH) - Lưu H.45b
Đồng bộ tài khoản