intTypePromotion=1

Quyết định 397/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
84
lượt xem
3
download

Quyết định 397/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 397/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 397/1999/QĐ-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  397/1999/Q§­N H N N 1  n g µ y 05  n th¸ng  11 n¨ m  1999 V Ò  l∙i u Ê t  hi Õ t  h Ê u    s c k c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc ® è i víi N h  c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 356/1999/Q§­NHNN14   µy  th¸ng 10  ng 6    n¨m   1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc ®èi  íic¸c tæ   v chi    i chi   c Ng h Nh n   v    chøc  Ýn  ông; td ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1.­Nay  ®Þnh  quy  møc    ÊtchiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   l∙su   i   c Ng h Nh níc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ0,45%/th¸ng.       tæ  c¸c td l  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l     t  k §i Ò u 3.­ Ch¸nh v¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n   Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ vÞ  éc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  thu   h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång      ph   t h  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2