Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung một số biện pháp điều hành Ngân sách Nhà nước năm 1994

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 398-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  398­T T G  N G µ Y   T S 4­8­1994 V Ò  B æ  S U N G  M é T  S è   Ö N  P H¸ P  ® I Ò U  H µ N H  N G © N  S¸ C H BI N H µ  N í C N¨ M  1994 THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH §Ó   b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ¾ng  îph¬ng  íng,m ôc    µ  Ö m   ô  ña  ® th   th l  i h   tiªuv nhi vc kÕ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éivµ  ©n  ho     i     ­x∙h   ng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1994; C¨n  vµo  Õt  cø  k qu¶  éi nghÞ  ïng cña  Ýnh  ñ  íi ñ   Þch  û     H  v  Ch ph v   Ch t U ban nh©n   ©n   d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (trong th¸ng  n¨m   7  1994); Theo    Þ  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  é   ëng,Chñ   Ö m   û   ®Ò ngh c B tr BT  v B tr   nhi U ban  Õ   ¹ch Nhµ   íc, K ho   n QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Uû   Òn  quy cho  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  giao chØ    Ên  u         tiªuph ®Ê t¨ng thu ng©n  s¸ch n¨m    1994 cho    c¸c tØnh,thµnh  è  µ    ph v Tæng  ôc    c H¶i quan. Tæng     møc   Ên  u   ph ®Ê t¨ng thu  ©n    ng s¸ch  èithiÓu  µ 4.000  û ®ång  víimøc   ∙  t  l  t  so    ® giao ®Ç u     n¨m. §i Ò u 2.­ § Ó   ãp  Çn  g ph gi¶m  ítc¨ng  ¼ng  µ  Õu  ôt cña  ©n  b  th v thi h   ng s¸ch Nhµ   íc,   n  c¸c kho¶n    thu  Ò   µ  µ  t  îc ®iÒu  Õtgi÷a  ©n  v nh v ®Ê ®   ti   ng s¸ch Trung  ng  µ  ¬ v ng©n  s¸ch ®Þa  ¬ng      ph nh sau: a) Sè     µ  Õ    thu v thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê ph¸tsinh theo    quy  nh   ®Þ cña  Ët thuÕ  Lu   chuyÓn  Òn  ö  ông  t  ∙  îc Quèc  éikho¸ IX,kú  äp  quy sd ®Ê ® ®   h    h thø  (th¸ng 6  V    n¨m 1994) th«ng    qua  îc nép  µn  é  µo  ©n  ®  to b v ng s¸ch Trung    ­ ¬ng. b) Sè     Ò     thu v giao quyÒn  ö  ông  t:50%   ép  µo  ©n    sd ®Ê   n v ng s¸ch Trung    ­ ¬ng    ï ®¾ p     ®Ó b   c¸c kho¶n vay  kh«ng  ùc hiÖn  îctheo  Õ   ¹ch;50%   ép  th   ®  k ho   n vµo  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng    ph ®Ó x d k c h  kinhtÕ     éitheo    ­x∙h   dù    îcduyÖt. ¸n ®   c) Sè     thu  Ò   v b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc nép  µn  é  µo  ©n   nh ë thu s h Nh n   to b v ng s¸ch Trung  ng.   ¬ §i Ò u 3.­ V Ò   ùc hµnh  ÕtkiÖm  µ  èng    Ý: th   ti   v ch l∙ngph
  2. 2 a) C¸c  é, ngµnh,c¸c®Þa  ¬ng    B     ph ph¶itiÕtkiÖm    ©n     ching s¸ch tr Öt .   i  ®Ó Møc   ÕtkiÖm     èithiÓu  Ò   u    ©y  ùng  ¬  ti   chit   v ®Ç t x d c b¶n (kh«ng  Ó   ÕtbÞ  k thi   nhËp  Èu) lµ 7%,    êng  kh     chith xuyªn (kh«ng  Ó    ¬ng  µ      k chil v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  ct chÊtl ng) lµ5%   víi ù    îcduyÖt ®Ç u    ¬     so    to¸n®   d   n¨m. Giao  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  th«ng b¸o  Ö m   ô  ÕtkiÖm     ô  Ó  nhi v ti   chic th cho    é, ngµnh,c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  Êu  õvµo  c¸cB        ph tr     ¬ v kh tr   dù      ©n  to¸nching s¸ch ®∙    giao ®Ç u     n¨m  ®èivíi   é, ngµnh  (    B c¸c Trung  ng: trõ ¬    vµo  Õ   ¹ch    íc khi cÊp  k ho chi tr     ph¸t;®èi  íic¸c tØnh, thµnh  è: trõ vµo      v      ph     c¸c kho¶n  ©n  ng s¸ch Trung  ng    ¬ ph¶ichuyÓn  Ò     v cho  a   ¬ng  ®Þ ph hoÆc   cÇu  yªu  c¸c ®Þa   ¬ng  ép  Ò   ©n    ph n v ng s¸ch  Trung  ng)    ãp  Çn  ¬ ®Ó g ph gi¶m  éi chi b   ng©n  s¸ch Nhµ   íc.   n b) C¸c  é,  µnh  µ  û   B ng v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶iyªu  Çu      c c¸c doanh nghiÖp  µ   íc trùcthuéc  ¨ng  ý  Ön  Nh n     ® k bi ph¸p  ÕtkiÖm   µ  ti   v møc   Õp  Öm   Ò     µnh,phÝ  u  ti ki v gi¸th   l th«ng;trªnc¬  ë        s ®ã giao chØ    ÕtkiÖm  ô  Ó    tiªuti   c th cho  õng doanh  t  nghiÖp;cã  Ön    bi ph¸p chØ  o    ®¹ thùc  Ön  ñ  ¬ng  Õt kiÖm   µ  èng    Ý   hi ch tr ti   v ch l∙ng ph trong  s¶n  Êt  µ  xu v kinh   doanh; cuèi n¨m      ph¶i tæng  Õt, tæng  îp    k  h b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  ×nh th hi tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph §i Ò u 4.­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ®Þ n c hi l     trong n¨m  ©n    ng s¸ch 1994;Bé   ­     tr ëng  é  µichÝnh  Þu  BT  ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   Quy Õt  nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5.­ Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  thu Ch ph v Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản