intTypePromotion=1

Quyết định 40/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định 40/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 40/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 40/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   B Trë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 40/1999/Q§/BT C   N g µ y  7 th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  viÖc B a n   µ n h  te m   4  h vµ viÖc in Ê n,  qu¶n  lý s ö  d ô n g  te m   µ n g  n h Ë p  k h È u h B é  Trëng B é   µi ch Ýnh T C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh      KÕ to¸nThèng    kª ngµy  20/5/1998; C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15­   sè  CP ngµy 2/3/1993 cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô  quyÒn  vµ  h¹n  tr¸chnhiÖm    qu¶n    lýNhµ    níccña      quan  c¸cBé, c¬  ngang  Bé. C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178­   sè  CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chøc  n¨ng  nhiÖm  vµ  chøc  m¸y  vô  tæ  bé  cña  TµichÝnh; Bé    Thihµnh    chØ thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg ngµy  th¸ng 10  11    n¨m  1997  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®Êu  vÒ  tranh chèng    bu«n    lËu trong t×nh    h×nh  míi; C¨n cø ý kiÕn kÕt luËn cña Thñ  t íng ChÝnh  phñ t¹ c«ng v¨n sè  i 1286/VPCP­VI ngµy 27/3/1999 cña V¨n phßng ChÝnh  phñ    vÒ viÖc d¸n tem  hµng nhËp  khÈu; Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    Th¬ng    C«ng    víiBé  m¹i,Bé  an,Tæng  côc  H¶i  quan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu   1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy “Quy ®Þnh    ph¸thµnh,   in Ên  qu¶n    dông    vµ  lý,sö  tem  hµng    nhËp  khÈu”.Tem   ®¹p    xe  nhËp  khÈu,  tem bÕp  nhËp  ga  khÈu, tem      nåic¬m  ®iÖn nhËp khÈu, tem    phÝch    nícnhËp  khÈu  tem  vµ  ®éng  næ   c¬  nhËp  khÈu. §iÒu  2: C¸c  item  lo¹  hµng nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu    tõngµy  cã  lùckÓ    ký. §iÒu 3:  C¸c  chøc  li   tæ  cã  ªnquan ®Õn  viÖc    in Ên,    ph¸thµnh, qu¶n    lý, dông   sö  tem  hµng nhËp khÈu  t¹ §iÒu  cã  nªu    i 1  tr¸chnhiÖm      thihµnh  QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 Q u y  ® Þ n h  p h¸t µ n h, in Ê n  v µ q u ¶ n  lý,  h S ö  d ô n g  te m  h µ n g  n h Ë p  k h È u Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh  40/1999/Q§/BTC      sè  ngµy  th¸ng4  7    n¨m 1999 Cña  Trëng Bé    Bé    TµichÝnh §iÒu    1: Ban hµnh  mÉu   3  tem hµng nhËp khÈu    sö  míivµ  dông  lo¹  2  i tem  hµng  nhËp khÈu  ban  ®∙  hµnh    vµo    Æt   ®Ó d¸n  c¸cm hµng  nhËp  khÈu bao  gåm: 1/Tem  bÕp  nhËp      ga  khÈu: Tem   îcintrªngiÊy bãc    innÒn  ®         d¸n,cã    hoa    v¨n mµu  xanh,côm     hoa    v¨n ë gi÷a cã    h×nh  b«ng  sen,khung    tem trang trÝ hoa  mµu         v¨n  ghinh¹t,  tem cã  keo    d¸n s½n. KÝch  íctem      3,5 cm, th   1,8 cm x    2/Tem       nåic¬m   ®iÖn  nhËp  khÈu Tem   îcintrªngiÊy bãc      ®         d¸n,trªngiÊy cã      innÒn  hoa    v¨n vµng  cam     nh¹t côm  hoa v¨n  gi÷a  h×nh  ë  cã  b«ng sen, Khung    tem trang    trÝ hoa v¨n mµu   xanh nh¹t,  tem  keo    cã  d¸n s½n. KÝch  íctem      th   1,8 cm x3,5cm   3/Tem     phÝch    nícnhËp  khÈu Tem   îcintrªngiÊy bãc      ®         d¸n,trªngiÊy cã      innÒn  hoa    v¨n mµu  hång côm   hoa v¨n  gi÷a  h×nh  ë  cã  b«ng sen, khung    tem trang    trÝ hoa  v¨n mµu  xanh,  tem  keo    cã  d¸n s½n. KÝch  íctem      th   1,8 cm x3,5cm   4/ Tem  ®éng  c¬ næ  nhËp  khÈu, ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  sè  297/1998/Q§/BTC  ngµy 16/3/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh.KÝch  íctem  Bé      th   1,8 cm     x3,5 cm.    Tem  ®éng  næ   c¬  nhËp  khÈu  îcsö  ®   dông    vµo  ®Ó d¸n  ®éng  c¬    næ l¾p      trªnc¸cm¸y c«ng   (m¸y kÐo,m¸y  t¸c      cµy.. ) .. 5/ Tem  xe  ®¹p  nhËp  khÈu, ban  hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh  sè  1066/1997/Q§/BTC  ngµy 26/12/1997 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    KÝch  íctem      3,5 cm.  th   1,8 cm x    Tem   ®¹p  xe  nhËp  khÈu  îcsö  ®   dông    ®Ó d¸n vµo    khung  ®¹p  xe  nhËp  khÈu. C¸c  i lo¹ tem    hµng  nhËp  khÈu  trªn® îcinb»ng  thuËtb¶o  ® Æc   nªu        kü    vÖ  biÖt vµ  d∙y sè      cã    ph¸tquang    khikiÓm     trab»ng ®Ìn cùc tÝm. Tem   in sª ri cã        vµ ®¸nh    sè theo thø    ªntôcmçi sª ri tõsè    tùli           cã    0000001  ®Õn   1.000.000. sè  §iÒu    2: CÊp  ph¸t,  qu¶n    sö  lývµ  dông:  Tæng  côc thuÕ thùc hiÖn  cÊp ph¸ttem    cho Côc ThuÕ     c¸c tØnh, TP    trùcthuéc    TW.  Côc ThuÕ     c¸c tØnh  cã  TP  tr¸chnhiÖm     cÊp    ph¸ttem cho    c¸c Chi côc ThuÕ  quËn, huyÖn    thÞ    iÓn khai d¸n  ®Ó tr     tem    Æt   c¸c m hµng  theo  quy ®Þnh. Tæng  côc    H¶i quan  nhËn  tem  hµng nhËp khÈu  i t¹ Tæng    côc ThuÕ     ­ Bé  Tµi chÝnh, cã      tr¸chnhiÖm   chóc    tæ  qu¶n    lýcÊp    ph¸tcho    H¶i quan    c¸c tØnh, 
  3. 3 thµnh phè    trùc thuéc      TW ®Ó thùc hiÖn    d¸n tem    Æt   c¸c m hµmg  nhËp khÈu  ph¶id¸n tem      theo quy    ®Þnh. §iÒu 3: ViÖc  qu¶n    sö  lý vµ  dông  tem hµng nhËp  khÈu  thùc hiÖn  theo ®óng chÕ    ®é qu¶n    chØ,  lýÊn  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  dÞnh  529  sè  TC/Q§  ngµy 22/12/1992  QuyÕt  vµ  dÞnh  544  sè  TC/Q§/C§KT  ngµy 2/8/1997  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban hµnh chÕ  thèng  ®é  nhÊt ph¸thµnh      vµ qu¶n      lýc¸cmÉu  biÓu chøng        tõthu,ching©n s¸ch Nhµ    nãc. §iÒu    lýbåihoµn    4: Xö      vËtchÊt §èivíi    tem  hµng  nhËp khÈu  mÊt,c¬  bÞ    quan  qu¶n    dông  lý,sö  tem  hµng  nhËp khÈu ph¶ib¸o  víic¬    c¸o    quan  thuÕ    l   hiÖu  sè  vÒ sè îng,ký  vµ  tem bÞ  mÊt    quan  ®Ó c¬  thuÕ kiÓm    tra,th«ng    b¸o mÊt  xö    vµ  lýkÞp  thêi. Møc  lýbåihoµn    xö      vËt chÊt ®èi víi       tem hµng  nhËp  khÈu: ngoµiviÖc      xö  lývÒ    hµnh  chÝnh  cßn  xö    bÞ  ph¹tb»ng  mét  gi¸trÞhµng    lÇn      ho¸ nhËp khÈu    t¹i thêi®iÓm   mÊt    bÞ  tem  hµng nhËp  khÈu. §iÒu    5: C¸c quy ®Þnh  ph¸thµnh, qu¶n    vÒ      lýtem hµmg  nhËp khÈu  vÉn thùc hiÖn theo QuyÕt  dÞnh  839a  sè  TC/Q§/TCT ngµy  31/10/1997 vµ  QuyÕt dÞnh  sè  1006/1997/Q§/BTC  ngµy  26/12/1997, QuyÕt dÞnh  sè  297/1998/Q§/BTC  ngµy 16/3/1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc    ph¸t hµnh tem hµng nhËp  khÈu, c¸c quyÕt      ®Þnh  íc®©y       tr   tr¸víiquyÕt  i ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2