intTypePromotion=1

Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
118
lượt xem
8
download

Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ mở và sử dụng tài quản tại kho bạc Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 430-TC/QĐ/KBNN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  s è  430 T C/ Q §/K B N N  n g µ y  17 th¸ng 06 n¨ m  1997  a n  h µ n h  ch Õ   é  m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi b ®  kh o¶ n  t¹i h o    K b ¹ c N h µ  n íc B é  Trë ng B é   µi ch Ý nh T C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh   ñ     c Ch ph qui ®Þnh  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýNhµ   íccña  é  µ    ¬  l  n  B v c¸cc quan  ngang  é; B C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 25/CP  µy  ng 05/04/1995  ña  Ýnh   ñ   Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v  h v tæ  b m¸y Kho  ¹c Nhµ   íctrùcthuéc Bé   µi  b  n     T chÝnh; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 87/CP  µy  ng 19/12/1996  ña  Ýnh  ñ    nh   c Ch ph qui ®Þ chitiÕtviÖc  ©n  Êp,lËp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nNg ©n     ph c   h v quy     s¸ch Nhµ   íc;   n Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "ChÕ     ë   µ  ö  ®é m v s dông  µi t  kho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc". t  i b  n §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  th¸ng 07    ®Þ n c hi l   t   01    n¨m 1997,thay thÕ      Quy Õt  nh  è  TC/Q§/KBNN   µy  ®Þ s 80  ng 06/03/1990  ña  é   ­ c B tr ëng  é   µi chÝnh  BT  ban  µnh  h b¶n  "Qui ®Þnh  ¹m  êivÒ   ë   µ  ö  ông  µi   t th   m v s d t  kho¶n  Òn  öi dù  ti g   to¸n,h¹n    møc  kinh  Ý   îc cÊp  µ    µikho¶n  ph ®   v c¸c t   kh¸c t¹    i Kho  ¹c Nhµ   íc". b  n §i Ò u 3:  Ch¸nh V¨n phßng  é   µi chÝnh, thñ  ëng    n  Þ  ùc BT    tr c¸c ®¬ v tr   thuéc Bé  µichÝnh,Tæng    T    gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc,Gi¸m  c  b  n  ®è Kho  ¹c Nhµ   b  níc tØnh, thµnh  è, quËn, huyÖn,  Þ    Þu      ph     th x∙ ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n    
  2. 2 Ch Õ  ®é m ë  v µ  s ö  d ô n g   µi h o ¶ n  t¹iK B N N  B a n  h µ n h  kÌ m  theo t  k   Q u y Õ t § Þ n h  s è  430 T C/ Q §/K B N N   g µ y  17/06/1997 c ñ a n B é  tr n g  B é  T µ i c h Ý n h ë A­ Q u y  ® Þ n h  c h u n g I­ è i tî ng m ë  t µi h o ¶ n  §  k §èit ng m ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícgå m   ã:  î   t   t  i b  n  c 1.TÊt  c¸c®¬n  Þ  ö  ông    c¶    vsd kinh phÝ  ©n    ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. C¸c  n  Þ    ©n    ®¬ v c¸ nh kh¸c m ë   µikho¶n  ¹    t  ti Kho  ¹c Nhµ   íc theo    b  n  quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc  theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Tæng   gi¸m  ®èc  Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n II­ × n h  thøc m ë  t µi h o ¶ n  H  k Tuú  theo  cÇu  yªu  qu¶n  ývµ  ¬ng  l   ph thøc  Êp    c ph¸tkinh phÝ   ©n    ng s¸ch,   c¸c®èi t ng m ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c theo c¸ch×nh     î   t   t  i b     thøc sau  y:   ®© 1.Tµikho¶n  ¹n møc     h  kinh phÝ   Tµikho¶n  µy  ë     n m cho    n  Þ  ëng  c¸c®¬ v h kinhphÝ  ña  ©n    c ng s¸ch nhµ  íc   n  theo ph¬ng    thøc cÊp      ph¸tb»ng  ¹n møc  h  kinhphÝ, gå m   ã:     c 1.1.H¹n    møc  kinh phÝ  êng    th xuyªn 1.2.H¹n    møc  kinh phÝ  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç tx d c b¶n 1.3.H¹n    møc  kinh phÝ  û  Òn   u quy 2.Tµikho¶n  Òn göi®¬n  Þ  ù     ti     v d to¸n Tµikho¶n  µy  îcm ë     n ®   trong tr ng  îp:  ê h 2.1.C¸c  n  Þ  îc Ng ©n     ®¬ v ®   s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   kinh  Ý   ph b»ng  Önh    "l chi tiÒn"vµo  µikho¶n  ña  n  Þ  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.   t  c ®¬ v t   i b  n 2.2.C¸c  n  Þ  éc lùcl ng vò    ®¬ v thu    î   trang (an ninh,quèc       phßng). 2.3. Ban    qu¶n  ý c«ng  ×nh  l  tr XDCB   îc Ng ©n   ®  s¸ch  µ   íc cÊp  Nh n   kinh  phÝ. 3.Tµikho¶n  Òn göikh¸c    ti     Tµikho¶n  µy  îcm ë     n ®   cho    n  Þ  c¸c®¬ v theo néidung:    3.1.TiÒn  öikh¸ccña  n  Þ  ù    g    ®¬ v s nghiÖp  ã      n  Þ  éc lùcl c thu,c¸c®¬ v thu    ­ îng vò    trang (kh«ng  éc nguån  èn  ña  ©n    thu   v c ng s¸ch nhµ  íccÊp).3.2.TiÒn    n    
  3. 3 göi cña  n  Þ,    ©n    ®¬ v c¸ nh kh¸c theo    nh  ña  ¬    qui ®Þ c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc  theo quyÕt ®Þnh  ña      c Tæng  gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n III­P h ¹ m  vi m ë  t µi h o ¶ n    k 1. C¸c  n   Þ   îc m ë   µikho¶n  ¹  ®¬ v ®   t  t iKho  ¹c  µ   íc n¬i ®ãng  ô së  b Nh n     tr   chÝnh  theo quy  nh  ña  ®Þ c Gi¸m  c ®è Kho  ¹c  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc b Nh n     ph tr   thuéc TW.  êng  îp  Çn  ë   µikho¶n  Tr hc m t  kh¸c ®Þa   ¬ng    ph ph¶i® îc sù  ng        ®å ý cña Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    b  n  trªnb»ng   v¨n b¶n. 2. C¸c  n  Þ    ©n    ®¬ v c¸ nh kh«ng  îc m ë   µikho¶n  Òn  öi b»ng  ¹itÖ  ®   t  ti g   ngo   trõtr ng  îp cã  Õt ®Þnh  ña  ¬    ê h   quy   c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy IV­ Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a c h ñ  t µi h o ¶ n  k Chñ  µikho¶n  µngêisë  ÷u  t  l    h hoÆc   idiÖn  ë  ÷u  îp ph¸p sè  Òn göi ®¹   sh h    ti     t¹ Kho  ¹c Nhµ   íc(h¹nmøc    i b  n    kinh phÝ    hoÆc   Òn göi). ñ   µikho¶n  ã  ti    Ch t   c tr¸ch   nhiÖ m  Êp  µnh  Õ     ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc;chÊp  ch h ch ®é m v s d t  t i b  n  hµnh  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh,tiÒn tÖ  ña  µ   íc;chÞu  ù  Óm    l        c Nh n   s ki tra, kiÓm    ña  ¬  so¸tc c quan  µichÝnh  µ  t  v Kho  ¹c Nhµ   íc.Cã   Òn    Çu    b  n   quy yªu c Kho b¹c Nhµ   íc n¬i m ë   µikho¶n  ùc hiÖn      n     t  th   c¸c nghiÖp  ô  v kinh tÕ    ph¸tsinh hîp      ph¸p,hîp lÖ;Chñ   µikho¶n  îcuû  Òn      t  ®   quy cho  êikh¸c thay m ×nh  ý  ng       k chøng  tõgiao dÞch  íi     v  Kho  ¹c theo ®óng  b    ph¸p luËtvµ  ñ tôcvÒ   û  Òn.     th     u quy V­ Tr¸ch n hi Ö m  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a K h o  b ¹ c N h µ  n í c 1.Kho  ¹c cã    b   tr¸chnhiÖm:   ­  íng  Én  H d kh¸ch  µng  ùc  Ön  ng  Õ     ë   µ  ö  ông  µi h th hi ®ó ch ®é m v s d t  kho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc. t  i b  n ­ Phôc  ô    v kh¸ch hµng    theo  ng  Õ   ,  ®ó ch ®é nguyªn t¾c    qu¶n  ýtµichÝnh  l    hiÖn  µnh. h ­ KiÓ m     Óm     Öc  Êp  µnh  Õ     µichÝnh, tiÒn  Ö, chÕ     tra,ki so¸tvi ch h ch ®é t     t  ®é   ë   µ  ö  ông  µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc. m vsd t  t i b  n ­ Gi÷  Ý   Ët      bm c¸c th«ng    tinkinh tÕ  ªnquan  í tµikho¶n  Òn  öikh¸ch    li   t    i ti g   hµng  theo qui®Þnh.    2.Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn:   b  n   quy ­Tõ  èiviÖc      ch   thu hoÆc       Õu  ñ tôcthanh  chitr¶n th     to¸n,chøng  õkÕ       t   to¸n kh«ng  îp  Ö  h l hoÆc   ph¸t hiÖn  ñ  µikho¶n    ¹m  Õ       ch t   vi ph ch ®é qu¶n  ý tµi l    chÝnh,chÕ     ë   µ  ö  ông  µikho¶n,viph¹m    ®é m v s d t     ph¸p luËt.   ­ Phong      to¶ hoÆc   ù ®éng  Ých  µikho¶n  ña  ñ  µikho¶n  t  tr t  c ch t   theo    qui ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
  4. 4 ­ Cung  Êp    c th«ng    tinkinh tÕ  Ò   ¹t®éng  ña  µikho¶n    v ho   c t  cho  ¬  c quan  chøc  n¨ng hoÆc   ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo qui®Þnh  ña  Ýnh  ñ.    c Ch ph B­ Q ui ® Þ n h  c ô  th Ó I­ h ñ  t ô c m ë  t µi h o ¶ n  T  k 1.Thñ  ôcm ë   µi   t   t  kho¶n  i víi   n  Þ ®è     ®¬ v c¸c Khi m ë   µikho¶n, c¸c ®¬n  Þ    t     v ph¶igöi cho     Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i m ë   µi b  n     t  kho¶n  ÷ng  Êy têsau  y:  nh gi     ®© ­GiÊy    Þ  ë   µikho¶n   ®Ò ngh m t   ­B¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý   ® km d v ch k ­Quy Õt  nh    Ö m  ñ  µikho¶n,kÕ     ëng   ®Þ bæ nhi ch t     to¸ntr ­ GiÊy  ê chøng  ùc tÝnh  îp ph¸p  ña  Öc  µnh  Ëp  n  Þ, trõm ét    t  th   h  c vi th l ®¬ v     sè  êng  îp ® Æc   Ötnãië  iÒu  díi y. tr h  bi     ® 5   ®© 2.Thñ  ôcm ë   µi   t   t  kho¶n  i víi   ©n ®è     nh c¸ C«ng chøc, viªnchøc  µ   íc khim ë   µikho¶n     Nh n     t   ph¶igöití Kho  ¹c c¸c      i b   giÊy têsau  y:    ®© ­ThÎc«ng     chøc  hoÆc   Êy giíthiÖu cña  ¬  gi     i   c quan  ¬ic«ng  n  t¸c. ­GiÊy    Þ  ë   µikho¶n.   ®Ò ngh m t   ­B¶n  ¨ng  ý  É u   ÷  ý.   ® km ch k 3.GiÊy    Þ  ë   µikho¶n   ®Ò ngh m t   GiÊy    Þ  ë   µikho¶n  ®Ò ngh m t   ph¶ido  ñ  µikho¶n  ý    µ  ng  Êu     ch t   k tªnv ®ã d ®¬n  Þ  ®èivíi v(    c«ng  chøc,viªnchøc     kh«ng  ph¶i®ãng  Êu).   d Chñ   µikho¶n  t  ph¶i lµ thñ  ëng  n  Þ     tr ®¬ v hoÆc   êi ® îc uû  Òn  µm  ng     quy l chñ  µikho¶n t  §èivíi çi  µikho¶n,®¬n  Þ, c¸ nh©n  ë   µikho¶n     m t    v    m t  ph¶ilËp  b¶n  Êy    3  gi ®Ò   Þ  ë   µikho¶n,giÊy    Þ  ë   µikho¶n  ngh m t     ®Ò ngh m t   chØ ph¶ilËp  ¹ khithay   l    i   ® æi    n  Þ, thay ® æi  Ýnh  Êt ho¹t®éng  ña  n  Þ  tªn®¬ v     t ch     c ®¬ v hoÆc   thay ® æi    quyÒn  ë  ÷u  µi s h t  kho¶n  ña    ©n. c c¸nh 4.B¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý   ® km d v ch k §¬n  Þ, c¸ nh©n  ë   µikho¶n  v    m t  ph¶ilËp    b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  ® km d v ch k trùc tiÕp    theo  É u     ½n  Kho  ¹c Nhµ   íc qui ®Þnh.  m in s do  b  n    Kh«ng  ng  Êu  ®ã d ch÷  ý  k hoÆc   ph«t«copy ch÷  ý.   k V Ò   ÷  ý: ch k a/§èivíi n  Þ:      ®¬ v ­ §¬n  Þ  ë   µikho¶n    v m t  ph¶i®¨ng  ý  íi ¬    k v   quan  c Kho  ¹c Nhµ   ícn¬im ë   b  n    tµikho¶n  ÷  ý  ña  ñ  µi   ch k c ch t   kho¶n  ÷ ký  nhÊt)vµ  êi® îcuû  Òn  ý  (ch   thø    ng     quy k thay chñ  µikho¶n, ch÷  ý  ña  Õ     t    k c k to¸n tr ng    ë hoÆc   ô  ph tr¸chkÕ     to¸n tµivô    
  5. 5 (ch÷  ý  hai)vµ  êi® îcuû  Òn  ý  k thø    ng     quy k thay.§èivíi   n  Þ  éc lùcl       ®¬ v thu    ­ c¸c îng vò    trang kh«ng  ã  Õ     ëng  × kh«ng    c k to¸ntr th   ph¶i®¨ng  ý  ÷  ý.   k ch k ­ Trªn b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  Çn    â  ä, tªn,chøc  ô  ña      ® km d v ch k c ghir h     vc nh÷ng  êigií thiÖu  ÷  ý.Riªng ®èi víic¸c ®¬n  Þ  éc lùcl ng vò  ng     i ch k          v thu    î   trang   kh«ng  Êt thiÕtph¶ighichøc  ô. nh        v ­ Nh÷ng  êi®¨ng  ý  ÷  ý  u     ng   k ch k ®Ò ph¶iký    ÷  ý  É u   µo    haich k m v b¶n  ¨ng  ® ký  É u   Êu  µ  ÷  ý  m d v ch k theo khung    nh.   qui®Þ ­ M çi  n  Þ    ®¬ v chØ  îc®¨ng  ý  èi®a  ngêiký  ÷  ý  nhÊt (chñ  µi ®  k t   4    ch k thø    t  kho¶n  µ  ngêi® îcuû  Òn);3  êich÷  ý  hai(kÕ    ëng  µ  ngêi v 3      quy   ng   k thø    to¸ntr v 2    ® îcuû  Òn).   quy b/§èivíi   ©n: Ph¶iký  ch÷  ý  É u         nh c¸     3  km trªnb¶n  ¨ng  ý  É u   ÷  ý. ® km ch k V Ò   Êu: d §¬n  Þ  ë   µikho¶n  v m t  giao dÞch  íi   v  Kho  ¹c Nhµ   ícph¶i®ãng  É u   Êu  b  n    m d ®¨ng  ý  Ëtrâ nÐt  µ  ∙  îc®¨ng  ý  ¹  ¬  k th     v®®  k t i quan  c c«ng    èivíilùcl ng vò  an. §      î   trang m É u   Êu    d ph¶i®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  b¶o  Ët  m trong ngµnh  èc    (Qu phßng  hoÆc   ninh).§èi víim çi  µikho¶n, ®¬n  Þ  ë   µikho¶n  an       t    v m t  ph¶ilËp  b¶n    ba  ®¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  öi cho  ¬  km d v ch k g   c quan  Kho  ¹c  µ   íc n¬i m ë   µi b Nh n     t  kho¶n. Khi thay ® æi  êiký  ÷  ý  nhÊt hoÆc   êiký  ÷  ý  hai,thay     ng   ch k thø    ng   ch k thø      ® æi  É u   Êu, ®¬n  Þ  ë   µikho¶n  m d  v m t  ph¶ilËp l¹b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷       i ® km d v ch ký    ®Ó thay thÕ    b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  ∙  ¨ng  ý  íiKho  ¹c Nhµ   ® km d v ch k ® ® k v  b  níc. B¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  ÷  ý  ∙  ¨ng  ý  íiKho  ¹c Nhµ   íccã    Þ ® km d ch k ® ® k v  b  n   gi¸tr   kÓ   õ ngµy  ¨ng  ý  n     n  Þ  ë   µikho¶n  ¨ng  ý  t  ® k ®Õ khi®¬ v m t   ® k b¶n  É u   ÷  ý  m ch k vµ  Êu  d kh¸cthay thÕ      hoÆc   ng  µikho¶n  ®ã t   giao dÞch  ¹ Kho  ¹c Nhµ   íc.   t i b  n 5. GiÊy    chøng  ùc thµnh  Ëp ®¬n  Þ  µ  Õt  nh    Öm   ñ  µi th   l  v v quy ®Þ bæ nhi ch t   kho¶n C¸c  n  Þ  ë   µikho¶n  ®¬ v m t   ph¶igöicho  ¬     c quan  Kho  ¹c Nhµ   ícn¬i®¬n   b  n    vÞ  ë   µikho¶n  m t  b¶n sao NghÞ   nh  ®Þ hoÆc   Quy Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ  ®Þ th l ®¬ v do  Êp  ã  Èm  Òn  ý  c c th quy k (b¶n  ã  Öu  ùcthihµnh  íinhÊt); c hi l     m    b¶n  sao  Õt  quy ®Þnh    Öm   ñ  µikho¶n  bæ nhi ch t   (b¶n sao  Õt  nh    Ö m   ñ  ëng  quy ®Þ bæ nhi th tr ®¬n  Þ  v hoÆc     Öm   êi® îcuû  Òn  µm  ñ  µikho¶n) cã    Ën  bæ nhi ng     quy l ch t     x¸c nh cña  ¬  c quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cÊp    l      trªnhoÆc   ¬  c quan  C«ng chøng  µ   íc. Nh n §èi víic¬      quan  µ   íc (V¨n phßng  Ýnh  ñ, V¨n  Nh n     Ch ph   phßng  èc  éi, Qu h  V¨n phßng  ñ   Þch  íc),c¸c c¬  Ch t n     quan  §¶ng  éng  c s¶n  Öt Nam,    oµn  Vi   c¸c ® thÓ  . ..  kh«ng  ph¶igöigiÊy chøng  ùc tÝnh  îp ph¸p  ña  Öc  µnh  Ëp ®¬n        th   h  c vi th l  vÞ. §èivíi   é, c¸cc¬      B     quan  c¸c ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¸ccÊp  thu   ph     uû §¶ng  éng  c s¶n  Öt  Vi Nam,  oµn  Ó  Êp  ® th c Trung  ng, UBND   Êp  ¬  c tØnh,   huyÖn  . .. kh«ng ph¶igöi b¶n     sao  Õt  nh    Ö m   ñ  ëng  n  Þ  quy ®Þ bæ nhi th tr ®¬ v hoÆc     Öm  êi® îcuû  Òn  µm  ñ  µikho¶n. bæ nhi ng     quy l ch t   §èivíi   n  Þ  éc lùcl ng vò      ®¬ v thu    î   trang chØ  öigiÊy giíthiÖu cña  n   c¸c   g     i   ®¬ vÞ  Êp    ña  n  Þ      íthiÖu chñ  µikho¶n. c trªnc ®¬ v ®ã ®Ó gi   i   t 
  6. 6 II­ Ó m  s o¸t µ  gi¶i u y Õ t vi Ö c  Ki  v  q m ë  t µi h o ¶ n  c ñ a k h¸ch h µ n g  k 1. T¹ic¸c c¬        quan  Kho  ¹c Nhµ   íc,khikh¸ch hµng  n   ép    Êy  ê b  n     ®Õ n c¸c gi t   ®Ó   ë   µikho¶n  m t  giao  Þch, kÕ   d   to¸n tr ng    ë (hoÆc  bé  ô  c¸n  ph tr¸chkÕ     to¸n)   ph¶itrùctiÕp nhËn  µ    Õt.Sau    Óm         v gi¶iquy   khiki tra,xem   Ðt tÝnh  îp lÖ,hîp  x  h   ph¸p  Ò   ñ  ôc,tiÕn  µnh    è  Öu  µikho¶n  ña  v th t   h ghi s hi t   c kh¸ch hµng  µikho¶n    (t   h¹n møc  kinh  Ý   ph hoÆc   µikho¶n  Òn  öi ®óng  Õ       nh), ngµy  t  ti g   ch ®é qui ®Þ   b ¾t  u   ¹t®éng  ña  µikho¶n      Êy    Þ   ë   µikho¶n, b¶n  ®Ç ho   c t  lªntrªngi ®Ò ngh m t     ®¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  ña  km d v ch k c kh¸ch hµng,ký      Êy ®Ò   Þ  ë   µi     tªntrªngi   ngh m t   kho¶n  µ  v chuyÓn  µn  é  å  ¬  ×nh Gi¸m  c  to b h s tr   ®è Kho  ¹c Nhµ   ícký  Öt b  n   duy 2. Hå   ¬  ë   µikho¶n  ∙  îc Gi¸m  c    s m t  ®®  ®è Kho  ¹c Nhµ   íc ký  Öt  îc b  n   duy ®   xö  ýnh  l   sau: ­Vµo    ¨ng  ý  ë   µi   sæ ® k m t  kho¶n, ­ K Õ     ëng    to¸ntr Kho  ¹c trùctiÕp l vµ  b     u  b¶o  qu¶n  ét  m b¶n  Êy ®Ò   Þ  gi   ngh m ë   µikho¶n,m ét  t    b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý  µ    Êy tê chøng  ùc ® km d v ch k v c¸cgi     th   thµnh  Ëp  n  Þ, bæ   Ö m   ñ  µikho¶n  u  l ®¬ v   nhi ch t   (l theo  tù sè  Öu  µikho¶n  thø    hi t   tõnhá  n   ín)   ®Õ l . ­ Giao  ét    m b¶n  Êy ®Ò   Þ  ë   µikho¶n,m ét  gi   ngh m t     b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu   ® km d vµ  ÷  ý  ch k cho  ©n    Õ     ùctiÕp giao dÞch  íi n  Þ,c¸nh©n u  å  nh viªnk to¸ntr       v  ®¬ v     lh s¬  Õ     k to¸ngiao dÞch.   ­ Tr¶  ¹ cho  ñ  µikho¶n  ét    l i ch t   m b¶n  Êy    Þ  ë   µikho¶n  µ  ét  gi ®Ò ngh m t   vm b¶n  ¨ng  ý  É u   Êu  µ  ÷  ý. ® km d v ch k III­S ö  d ô n g  t µi h o ¶ n    k 1.§èivíi µikho¶n  ¹n møc        t h  kinh phÝ:   C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v d to¸n,c¸cchñ  u    îccÊp     ®Ç t®   kinh phÝ    theo  ×nh  h thøc h¹n    møc  kinh phÝ   ö  ông  µikho¶n  µy  íisù  Óm     ña  ¬    sd t  n d   ki so¸tc c quan  Kho  ¹c b  Nhµ   íctheo  ng  Õ     Óm      µ  Õ     Êp  n  ®ó ch ®é ki so¸tchiv ch ®é c ph¸t,  thanh    èn  to¸nv §T  XDCB   Ön  µnh. hi h 2.§èivíi µikho¶n  Òn göi:       t ti   2.1.C¸c  n  Þ, c¸nh©n    ®¬ v     chØ  îcsö  ông  µikho¶n  ña  ×nh    ® d t  cm ®Ó giao   dÞch trong ph¹m    ¹t®éng  ña  n  Þ  µ  ïhîp víi éidung  µikho¶n  ∙    viho   c ®¬ v v ph         n t  ® ®¨ng  ý  íi k v  Kho  ¹c Nhµ   íc.Nghiªm  Ê m   Öc  b  n  c vi cho    în tµikho¶n.Khi sö  thuªm        dông  Òn trªntµikho¶n  Òn göi,c¸c®¬n  Þ, c¸ nh©n  ti       ti       v    chØ  îcsö  ông  ® d trong  ph¹m    è    ã  vis d c cßn  öië  g   Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n   ph¶itheo c¸cqui®Þnh  ña  Õ         c ch ®é   thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn m Æt,  Õ     d ti   ch ®é qu¶n  ýtiÒn m Æt   µ  Õ     µi l    v ch ®é t   chÝnh  ña  µ   íc. c Nh n 2.2.C¸c    kho¶n      Ých  õ tµikho¶n  Òn  öi cña  n  Þ, c¸ nh©n  chitr¶tr t    ti g   ®¬ v     ph¶ic¨n cø  µo      v chøng  õchuÈn    îp lÖ,hîp ph¸p cña  ñ  µikho¶n.Trêng  t  chih         ch t     hîp    n  Þ    ¹m  û  Ëtchitr¶,hoÆc   c¸c ®¬ v viph k lu       theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  cã  Èm  Òn  éc  n  Þ  th quy bu ®¬ v ph¶ithanh    to¸n,Kho  ¹c Nhµ   íc® îcquyÒn  µ    b  n    v cã tr¸chnhiÖ m  Ých tµikho¶n  ña    tr     c kh¸ch hµng    ùc hiÖn    ®Ó th   thanh to¸n.
  7. 7 2.3.Khi ®¬n  Þ, c¸ nh©n  Ë m   ép       v    ch n c¸c kho¶n  ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ     níc,c¨n  vµo    cø  yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  ã  Èm   Òn,  c th quy Kho  ¹c  µ   íc ® îc b Nh n     quyÒn  ù ®éng  Ých  µikho¶n  Òn  öi cña  n  Þ, c¸ nh©n    ép  µo  t  tr t  ti g   ®¬ v     ®ã n v Ng ©n   s¸ch  µ   íc.N Õ u   µikho¶n    Nh n   t  ®ã kh«ng    è    ®ñ s d hoÆc   Õt  è      h s d ®Ó trÝch,Kho  ¹c Nhµ   íc ghi vµo      b  n    sæ theo  âi riªngkho¶n  Òn  d    ti cßn  Õu;Khi thi     tµikho¶n  ña  n  Þ  ã    è    îctiÕp  ôc trÝch nép  ©n     c ®¬ v c ®ñ s d ®   t    Ng s¸ch Nhµ   íc   n  vµ  Ýnh  ¹tchË m   t ph   thanh    to¸ntheo  Õ     ch ®é thanh    to¸nkh«ng  ïng  Òn  Æt   d ti m hiÖn  µnh. Sè   Òn  ¹tchË m   h   ti ph   thanh to¸n ® îc nép  µo  ©n      v Ng s¸ch  µ   íc Nh n   theo cÊp  ©n    Ng s¸ch ® îcsö  ông.   d 2.4. Khi    ph¸thiÖn    kh¸ch  µng  ö  ông  Òn  öi kh«ng  ï hîp  íinéi h sd ti g   ph   v    dung  ña  µikho¶n  ∙  ¨ng  ý  µ  ôc  ôcNg ©n   c t  ®® kvm l  s¸ch Nhµ   íchoÆc     ¹m    n  viph thñ tôc thanh    µ     to¸nv qu¶n  ýtiÒn m Æt   .Kho  ¹c Nhµ   íccã  Òn  õ chèi l    ..   , b  n   quy t    chitr¶,tr¶l¹ chøng  õ thanh       i   t  to¸n cho    kh¸ch  µng  Ëp  ¹   êng  îp    ¹m  h l l iTr. h viph chÕ     µichÝnh, Kho  ¹c ® îc gi÷ l¹ c¸c chøng  õ thanh      ®é t     b      i     t  to¸n ®Ó th«ng    b¸o cho    Êp  ã  Èm  Òn  c¸cc c th quy xem  Ðt,xö  ý. x l 2.5.Hµng  µy,c¸c ®¬n  Þ    ng     v giao  Þch  d ph¶i®Õ n   ¬    c quan  Kho  ¹c Nhµ   b  nícn¬im ë   µikho¶n    Ën      t  ®Ó nh chøng  õvµ      Õt, i chiÕu  è  Öu giao t   sæ chiti     ®è s li     dÞch  íiKho  ¹c Nhµ   íc.Nh÷ng  n  Þ      Õu  v  b  n  ®¬ v ë xa, n kh¸ch hµng  ã    c yªu  Çu  c b»ng v¨n  b¶n  ×  th Kho  ¹c  µ   íc göi qua  u  iÖn.  b Nh n     B® Chi  Ý   Þch  ô    ph d v do kh¸ch thanh      to¸ncho Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2.6.Hµng    th¸ng,c¸c ®¬n  Þ     v giao  Þch  d ph¶i göi ®Õ n      Kho  ¹c  µ   íc b Nh n   b¶n    Ën  è    µikho¶n  Ëp 2  ªn) ã    Êu  ña  n  Þ  µ  ÷  ý  ña  x¸cnh s d t   (l   li   ®ñ d c ®¬ v v ch k c c chñ  µikho¶n.Kho  ¹c Nhµ   íccã  t    b  n   tr¸chnhiÖm   Óm     i chiÕu    ki tra,®è   cho  n   ®¬ vÞ  Õ  (k to¸n tr ng  ý    Ën, ®ãng  Êu  Õ    ë k x¸c nh   d "k to¸n kho  ¹c",®èi  íiKho  ¹c   b  v  b  Nhµ   ícquËn, huyÖn, thÞ    ×  ng  Êu  n      x∙th ®ã d "Kho  ¹c nhµ  íc") göitr¶l¹ cho  b  n ,        i ®¬n  Þ  ét  ªn  ét  ªnl hå  ¬  Õ     v m li , m li  u  s k to¸nKho  ¹c Nhµ   íc. b  n 2.7.Khi ph¸thiÖn  Êy  è  Öu ghisæ     Õttµikho¶n  ña      th s li     chiti     c kh¸ch hµng    cã    ãt,Kho  ¹c  µ   íc chñ  ng  sai s   b Nh n   ®é th«ng b¸o ngay cho kh¸ch  µng  Õt h bi   ®Ó   èng  Êt ®iÒu  th nh   chØnh. Ng îcl¹ n Õu      i kh¸ch hµng    Ön    ãttrong   ph¸thi sais     tµikho¶n  ña  × nh  òng    cm c ph¶ith«ng  cho    b¸o  Kho  ¹c Nhµ   ícbiÕt®Ó   iÒu  b  n    ® chØnh,®¶m     b¶o  è  Öu gi÷a 2  lu«n khíp®óng. s li     bªn      3.KhilËp chøng  õkÕ     µ        t   to¸nv c¸cchøng  õthanh  t  to¸n,c¸c®¬n  Þ  µ       v v c¸ nh©n  ph¶ithùc hiÖn  ng  µ  y    Õ     Ëp      ®ó v ®Ç ®ñ ch ®é l chøng  õ kÕ     t   to¸nKho  ¹c  b Nhµ   ícdo  é  µichÝnh  n  BT  ban  µnh. h IV­ h o n g  to¶ v µ  t Êt to¸n t µi h o ¶ n  P  k 1.Phong    to¶ Tµikho¶n  Þ    b phong    to¶ trong nh÷ng  êng  îp sau  y:   tr h  ®© 1.1 BÞ     phong    to¶ theo  cÇu  yªu  b»ng    v¨n b¶n  ña    ¬  c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. 1.2.Chñ   µikho¶n    ¹m  û  Ëtthanh      t  viph k lu   to¸n (Ph¸thµnh  Ðc    è  ,   s qu¸ s d   cho    întµi thuªm     kho¶n).
  8. 8 1.3. Chñ   µikho¶n  µ  nh©n   Þ   Õt  ng    t  l c¸  b ch nh kh«ng  ã  êi ® îc uû  c ng     quyÒn hay  õa  Õ.  êng  îp  ã  êi uû  Òn, tµikho¶n  òng  ã  Ó  Þ  th k Tr h c ng   quy    c c th b phong    Õu  ã    Çu  ña    ¬  to¶ n c yªu c c c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ViÖc      µikho¶n  îcthùc hiÖn  gi¶ito¶ t   ®    theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  ã  c thÈm  Òn. quy 2.TÊt    to¸n Tµikho¶n  îctÊtto¸ntrongc¸ctr ng  îp:   ®        ê h 2.1.§¬n  Þ    v kh«ng  cßn    tªn ph¸p  ý giao  Þch: s¸p  Ëp, gi¶ithÓ, ® æi  l  d   nh       tªn. èivíi µikho¶n  ña    n  Þ  ù            § t c c¸c®¬ v d to¸nkhithay ® æi  ¬im ë   µikho¶n.   n   t  2.2.Chñ  µikho¶n  ã      t  c v¨n b¶n    Çu  Êtto¸ntµi yªu c t       kho¶n. 2.3.C¸c  êng  îp  Êtto¸nph¸tsinh sau    ã  Õt    tr h t        khic k qu¶  ö  ýphong    x l  to¶ tµikho¶n.   2.4.Tµi kho¶n     kh«ng  ¹t®éng  ªntôc sau  êigian  th¸ng,Kho  ¹c ho   li     th   3    b  Nhµ   ícth«ng  cho  ñ  µikho¶n  Õt.Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  öith«ng  n  b¸o  ch t   bi   30  k t  g  b¸o,n Õu  ñ  µikho¶n    ch t   kh«ng  ã    Õn  ×  è      µikho¶n  îc xö  ýnh c ý ki th s d trªnt   ®   l  sau: ­§èivíi µikho¶n  ã  ån  èc  õNSNN   îctrÝch nép        t c ngu g t   ®    NSNN. ­ §èivíi µikho¶n  ña        t c doanh nghiÖp  µ    ©n  îcKBNN   v c¸ nh ®  chuyÓn  µo  v tµikho¶n  ¹m  ÷ chê  ö  ývµ  îc gi¶iquyÕt    t gi   x l  ®     theo  Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  cã  Èm  Òn. th quy Khi thùc hiÖn      phong    µ  Êtto¸n tµikho¶n,®¬n  Þ  µ  to¶ v t         v v Kho  ¹c Nhµ   b  níc ph¶i tiÕn  µnh  Öc  i  Õu  è  Öu, x¸c  Ën  è   ®Õ n   µy  i     h vi ®è chi s li   nh sd ng ®è   chiÕu,lËp biªnb¶n  ã  ÷  ý  µ  Êu  ña  bªn,m çi bªn  ÷m ét      c ch k v d c 2      gi   b¶n. ViÖc  ö  ývµ  x l   chuyÓn  è    ña  µikho¶n  n   ¬i kh¸c thùc hiÖn  s dc t   ®Õ n       theo  yªu cÇu  ô  Ó  ña  n  Þ    c th c ®¬ v hoÆc   ¬ c quan  ã  Èm  Òn. c th quy V­ Q ui ® Þ n h  v Ò  l∙i Ò n g ö i, h Ý  thanh to¸n  ti  p v µ  p h Ý  p h ô c  v ô 1.L∙i Òn göi    ti   C¸c  µikho¶n  Òn göicña    n  Þ  ù  t  ti     c¸c®¬ v d to¸n,chñ  u    ëng    ®Ç t h kinh phÝ    cña  ©n  Ng s¸ch Nhµ   íckh«ng  îchëng  i   n  ®  l∙ . C¸c  µikho¶n  Òn  öi® îc hëng    Êt,theo    Êt tiÒn  öikh«ng  ú  t  ti g     l∙ su   i l∙ su   i g  k h¹n  ©n   µng  µ   íc tr¶ cho  Ng h Nh n     Kho  ¹c  µ   íc,bao  å m:  Òn  öi b¶o  b Nh n   g Ti g  hiÓ m     éiViÖt nam;  Òn  öiquü  x∙h     Ti g   b¶o  Ó m   tÕ;TiÒn  öiquü  ç   î u   hi y    g  H tr  ®Ç tquèc    Òn  öicña      gia;Ti g   c¸cdoanh  nghiÖp  Õu  ã);TiÒn  öic¸nh©n. (n c   g    2.PhÝ     thanh    µ  Ý  ôc  ô  to¸nv ph ph v qu¶n  ýtµikho¶n l    Kho  ¹c Nhµ   íckh«ng    Ý  b  n  thu ph thanh    µ  Ý  ôc  ô  i víi   µi to¸nv ph ph v ®è     t   c¸c kho¶n  kh«ng  îchëng  i ®  l∙ . C¸c  µikho¶n  îc hëng    t  ®  l∙ ph¶itr¶phÝ   i    thanh    µ  Ý   ôc  ô  to¸n v ph ph v theo  møc  ©n  µng  µ   ícthu cña  Ng h Nh n     Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2