intTypePromotion=1

Quyết định 432/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định 432/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 432/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung một số tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 432/1998/QĐ-NHNN2 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  432/1998/Q§­N H N N 2   N G µ Y  23 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  vi Ö c b æ  su n g  m é t  è  T µ i k h o ¶ n  v µ o  V s h Ö  th è ng T µ i kh o¶ n  k Õ  to¸n c¸c T æ  ch øc  t Ý n d ô n g Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­C¨n  LuËt c¸ctæ    cø      chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ § Ó     µnh  Ët thuÕ    Þ gia t¨ngsè    thih Lu   gi¸tr       02/1997QH9  µy  ng 10/5/1997  sÏcã  Öu  ùctõngµy    hi l     01/01 n¨m    1999; ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1:    Bæ sung  µo  Ö   èng  µi kho¶n  Õ       chøc  Ýn  v h th T  k to¸n c¸c tæ  t dông ban  µnh  h theo  Õt  nh  è  quy ®Þ s 41/Q§­ NH2   µy  ng 06/3/1993  µ  v Th«ng    t sè 02/TT­NH2   µy19/4/1993  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c¸c  µi ng c th ®è Ng h Nh n   t  kho¶n sau  y: ®© 1/Tµikho¶n     615   Õ     Þgiat¨ng®Ç u   µo ­Thu gi¸tr       v Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Õ    Þ gia t¨ng(GTGT)  u     nd ®Ó h to¸ns thu gi¸tr       ®Ç vµo    khimua  µng    Þch  ô. h ho¸,d v Bªn  îghi:­Sè  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   µo. n       thu gi¸tr       v Bªn  ã   ­Sè  Õ  c ghi:   thu GTGT   u   µo  ∙  Êu  õ.   ®Ç v ® kh tr                      ­ K Õt                chuyÓn  è  Õ  s thu GTGT   u   µo  ®Ç v kh«ng  îckhÊu  ®  trõ.            ­Sè  Õ               thu GTGT   u   µo  ∙  µn  ¹ . ®Ç v ® ho l i Sè  ù  î: ­Sè  Õ  d n      thu GTGT   u   µo  ®Ç v cßn  îckhÊu  õ. ®  tr            ­Sè  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   µo  îchoµn  ¹nhng  ©n                thu gi¸tr       v ®  l  i Ng s¸ch Nhµ   íccha  µn    n  ho tr¶. H¹ch      Õt:  to¸nchiti                              M ë   µikho¶n    Õttheo  ¹  Õ                     ­   t   chiti   lo ithu GTGT   u   µo  µ  ®Ç v v thuÕ  GTGT   îckhÊu  õ    ®  tr     2/Tµikho¶n     622   Õ     Þgiat¨ngph¶inép: ­Thu gi¸tr         Tµi kho¶n  µy  ïng    ¹ch    è  Õ    Þ gia t¨ng (GTGT)    nd ®Ó h to¸ns thu gi¸tr       ph¶i  nép,sè  Õ    thu GTGT   ∙  ép  µ  ® n v cßn  ph¶inép  µo  ©n    v Ng s¸ch Nhµ   íc(NSNN).   n 
  2. 2 Bªn  îghi:   ­Sè  Õ  n         thu GTGT   ∙  Êu  õ.   ® kh tr ­  è   Õ   S thu GTGT   îc gi¶m  õ vµo  è  Õ   ®  tr   s thu GTGT  ph¶i   nép ­Sè  Õ    thu GTGT   ∙  ép  µo  ® n v NSNN. Bªn  ã     ­Sè  Õ  c ghi:     thu GTGT     ph¶inép.   Sè    î:      è  Õ  d n      ­S thu GTGT   ∙  ép  õa vµo  ® n th   NSNN. Sè    ã     ­Sè  Õ  d c :      thu GTGT   cßn  ph¶inép    NSNN. H¹ch      Õt: ë   ét  µikho¶n    Õt. to¸nchiti   m t   M chiti §i Ò u  2:  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/1999. §i Ò u    3: Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh, Thñ  ­ V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  n  Þ  éc Ng ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è;Gi¸m  c,Tæng      ph   ®è   Gi¸m  c, Chñ  Þch  éi ®ång  ®è   t H  qu¶n  Þ tr   c¸cTæ     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thih quy   n 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2